34. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 22.11.2007.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 33. sjednice Vlade Federacije BiH;
 2. Nacrt zakona o Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine;
 3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica;
 4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu trgovine;
 5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Arhivu Federacije;
 6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom pravobranilaštvu - pravobraniteljstvu;
 7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom zavodu za statistiku;
 8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata – Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata;
 9. Informacija o modelu jedinstvenog sustava registracije, prikupljanja i naplate doprinosa i aktivnostima vezanim za reformu sustava naplate doprinosa sa Prijedlogom zaključaka;
 10. Izvještaj o odabiru strateških partnera za pripremu, izgradnju i korištenje elektroenergetskih objekata u Federaciji BiH sa Prijedlogom zaključaka;
 11. Izvještaj o poslovanju privrednih društava iz oblasti energije i rudarstva u 2006.godini u kojima Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije ostvaruje upravljačka prava po osnovu državnog kapitala;
 12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana (Rebalans) za 2007.godinu Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH;
 13. Izvještaj o realizaciji plana privatizacije i aktivnostima Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH za period juli-septembar 2007.godine;
 14. Izvještaj o radu Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH za 2006.godinu, sa Prijedlogom zaključaka;
 15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje Memoranduma razumijevanja (MR) o međusobnoj saradnji u naukama o Zemlji između Geološkog zavoda Austrije i Federalnog zavoda za geologiju;
 16. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog zavoda za geologiju – davanje saglasnosti;
 17. Pijedlog mišljenja o pristupanju Kartagena protokolu o biološkoj sigurnosti sa Prijedlogom zaključaka;
 18. Informacija o aktivnostima Agencije na stručnom obrazovanju i usavršavanju državnih službenika sa Prijedlogom zaključaka;
 19. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Odjeljenja za izvršenje kaznenih sankcija u Busovači koje pripada Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa Tomislavgrad – davanje saglasnosti;
 20. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog zavoda za programiranje razvoja – davanje saglasnosti;
 21. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalne uprave civilne zaštite – davanje saglasnosti;
 22. Prijedlog dva člana ispred Federacije Bosne i Hercegovine koji će učestvovati   u radu Organizacionog odbora za nastup BiH na Svjetskoj izložbi EXPO – 2010. u Šangaju NR Kina;
 23. Izvještaj Povjerenstva za pripremu i prodaju 88% kapitala Aluminija d.d. Mostar;
 24. Prijedlog odluke o mjerama neposredne kontrole cijena jestivog ulja utrđivanjem marže;
 25. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta FBiH za 2007. godinu Federalnomk ministarstvu obrazovanja i nauke;
 26. Prijedlog odluke o proglašenju 26. novembra/studenog 2007. godine neradnim danom u FBiH;
 27. Program trajne zaštite historijskog gradskog područja Mostara;
 28. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana historijskog gradskog područja Mostara u periodu 2007. do 2017. godine.
Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE