53. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 13.05.2016.
Saopćenje o radu


53. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA
 
Vlada Federacije BiH nije, na današnjoj sjednici u Sarajevu, prihvatila inicijativu za davanje izvornog tumačenja člana 29. stav (4) tačka a) Zakona o reviziji institucija u FBiH, koju je podnio generalni revizor iz Sarajeva Dževad Nekić. U obrazloženju Vlade istaknuto je da je u članu 10. Zakona o reviziji institucija u FBiH propisano da Ured za reviziju mora primjenjivati standarde revizije usaglašene s međunarodnim revizijskim standardima (INTOSAI standardi) i osigurati da uposleni Ureda i druge osobe koje vrše bilo koje funkcije revizije, prema ovom zakonu, rade u skladu s tim standardima.
 
Federalna vlada je ocijenila da nije potrebno davati izvorno tumačenje člana 377. Zakona o obligacionim odnosima FBiH, kako je to inicijativom tražio advokat iz Sarajeva Esad Hrvačić. Razlozi koje podnosilac inicijative navodi su neprihvatljivi iz više razloga. Prije svega, Zakon o obligacionim odnosima je sistemski. On je preuzet iz bivše SFRJ i po njemu se postupa od 1978. godine. Dakle, radi se o zakonu koji je već dugo godina na snazi i doneseno je bezbroj sudskih odluka na temelju člana 377.
 
Vlada FBiH danas je razmatrala Teze za Nacrt zakona o koordinaciji u procesu evropskih integracija u FBiH, čiji je predlagač Klub poslanika Demokratske fronte u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH. U mišljenju Vlade je decidno ukazano na put koji neka država mora proći u pravcu sticanja punopravnog članstva u EU. Iz toga je jasno vidljivo da se sve aktivnosti vezane za pristupanje Evropskoj uniji, bez obzira na unutrašnje uređenje, odvijaju za cjelokupnu teritoriju države koja je podnijela zahtjev za članstvo, što je BiH učinila u februaru 2016. godine. Vijeće ministara donijelo je Odluku o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH koja definiše institucionalni i operativni sistem i način ostvarivanja koordinacije institucija. Trenutno na nivou BiH proces koordinacije u procesu evropskih integracija vodi Direkcija za evropske integracije BiH. U danas utvrđenom mišljenju isteknuto je i da djelokrug rada Ureda Vlade FBiH za evropske integracije obuhvata i aktivnosti predložene Tezama. Takoder, Ured Vlade FiH za zakonodavstvo i uskladenost sa propisima EU prati proces usklađivanja zakonskih i podzakonskih akata Federacije BiH s propisima EU, a očekuje se da će biti uspostavljena i druga tijela i radne grupe u koje će biti uključeni svi nivoi u BiH. Stoga prijedlog da postojeće Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke bude “zamijenjeno” Federalnim ministarstvom za koordinaciju u procesu EU integracija nije, u kontekstu opisanih procesa, moguće realizovati jer bi taj proces zahtijevao prilagođavanje organizacione/kadrovske strukture postojećeg ministarstva, a time i određena finansijska sredstva iz Budžeta FBiH. Dalje aktivnosti koje se vode i koje će biti vođene na nivou BiH, te s tim pripadajući procesi na nižim nivoima, neminovno će morati pratiti promjene koje se odnose na nadležnost postojećih institucija, te eventualno formiranje novih, ali tek nakon detaljne analize i okupljanja postojećih kadrova sposobnih upravljati ovim procesom, kaže se u ovom mišljenju.
 
Vlada Federacije BiH utvrdila je mišljenje da nije potrebno davati izvorno tumačenje odredbe člana 125a Krivičnog zakona FBiH, što je traženo inicijativom komesara policije Uprave policije MUP-a Hercegovacko-neretvanskog kantona Ilije Lasića. Odluku o potrebi davanja izvornog tumačenja i njegovog sadržaja Vlada prepušta nadležnom tijelu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.
 
Vlada nije prihvatila Amandman na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom, koji je uložila poslanica u Predstavničkom dom  Parlamenta FBiH Jasmina Zubić.
 
ODOBRENA FINANSIJSKA KONSOLIDACIJA „RUDSTROJA”
 
Federalna vlada donijela je Odluku kojom odobrava pokretanje postupka finansijske konsolidacije privrednog društva „Rudstroj” d.d. Kakanj sa stopostotnim učešćem privatnog kapitala. Ovaj postupak započinje danom stupanja na snagu ove odluke i ne može trajati duže od 10. jula 2017. godine.
 
Postupak obuhvata izmirenje dugovanja ovog privrednog društva nastalih zaključno do 30.9.2013. godine u ukupnom iznosu od 1.314.948,05 KM (po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje 986.862,42 KM, za osiguranje od nezaposlenosti 128.530,99 KM i poreza s kamatama, isključujući porez na dodatnu vrijednost u iznosu od 199.734,64 KM). Cijeli postupak odobren je u skladu sa elaboratom opravdanosti finansijske konsolidacije i srednjoročnim planom razvoja „Rudstroja”
 
Izmirenje dugovanja ovo društvo će izvršiti na osnovu Sporazuma o finansijskoj konsolidaciji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, Federalnim zavodom za zapošljavanje, Zavodom zdravstvenog osiguranja i Službom za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona.
 
Sporazumom će ponovo biti preispitan, usaglašen i utvrđen tačan iznos, vrsta i struktura dugovanja, način na koji će biti izmirene obaveze, iznosi i dinamika plaćanja, kao i da se izmirenje duga vrši na teret kapitala privrednog društva. Primjerak Sporazuma će biti dostavljen Poreznoj upravi FBiH.
 
Skupština „Rudstroja” je zadužena da donese odluku o povećanju kapitala za dio obaveza koje su predmet konsolidacije. Društvo je obavezno da jednom mjesečno izvještava Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije o svim aktivnostima u cilju realizacije ove odluke, a ministarstvo da prati i informiše Vladu FBiH u roku od 90 dana.
 
POVEĆAN BROJ REVIZORSKIH TIMOVA
 
Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, dala saglasnost za izmjenu Pravilnika o formiranju i radu revizorskih timova za kontrolu i Revizorskog tima za koordinaciju.
 
Izmjenom je, u cilju efikasnijeg i bržeg obavljanja poslova kontrole zakonitosti na terenu, za koji su zaduženi revizorski timovi, omogućeno da u slučaju potrebe broj revizorskih timova za kontrolu, sa sadašnjih sedam,  bude povećan do deset.
 
O RADU AGENCIJE ZA REVIZIJU PRIVATIZACIJE U FBiH
 
Vlada FBiH donijela je danas Odluku o prihvatanju izvještaja o radu Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji BiH za period juli - decembar 2015. godine. U tom periodu izvršena je revizija privatizacije Dite d.d. Tuzla, Feroelektra d.d. Sarajevo i hotela Holiday Sarajevo HTD Sarajevo d.o.o. Sarajevo.
 
Kada je riječ o privrednom društvu Dita, u martu 2015. godine je pokrenut postupak revizije privatizacije koji je trajao oko tri mjeseca. Nacrt izvještaja je dostavljen Upravi društva na očitovanje, što je zakonski zastupnik i učinio, a zatim je zaključena revizija i donijet konačan Izvještaj s Rješenjem, te poslan nadležnim organima, kao i Tužilaštvu i Pravobranilaštvu Tuzlanskog kantona na daljnje postupanje. Također, o provedenoj reviziji je upoznata i Vlada TK koja je bila nadležna za privatizaciju Dite. Trenutno je u fazi postupak po žalbi Kantonalne agencije za privatizaciju uložen na rješenje Agencije za reviziju privatizacije u FBiH. Nakon sačinjavanja izvještaja o reviziji privatizacije Feroelektra d.d. Sarajevo, drugostepeni organ je proglasio radnje i rješenja Agencije za reviziju privatizacije u FBiH ništavnim, s obzirom da u ovom predmetu postoji sudska odluka kaja mora biti tretirana kao res iudicata, odnosno presuđena stvar.
 
Treća revizija privatizacije hotela Holiday Sarajevo HTD Sarajevo d.o.o. Sarajevo pokrenuta je 14.9.2015. godine, dokumentacija većim dijelom prikupljena i urađen Nacrt izvještaja koji je upućen na komentar.
 
Agencija za reviziju privatizacije u FBiH je Planom rada za 2016. godinu predvidjela reviziju privatizacije privrednih društava Vranica d.d. Sarajevo, Centrotrans - DC d.o.o. Sarajevo, Rudnik mangana d.d. Bužim, Hotel Dalmacija d.o.o. Kiseljak i BNT Kovačnica Novi Travnik.
 
NIŠTAVNO RJEŠENJE O REGISTRACIJI SAMOSTALNOG
SINDIKATA OSNOVNOG OBRAZOVANJA I ODGOJA FBiH
 
Vlada FBiH danas je, kao drugostepeni organ, prihvatila ocjenu Administrativne komisije, te na osnovu člana 265. stav (3), a u vezi sa članom 261. stav (1) Zakona o upravnom postupku, potvrdila rješenja Ministarstva pravde FBiH i Administrativne komisije kako bi zaštitila zakonitost u ovom dijelu i donijela Rješenje o oglašavanju ništavnim rješenja o registraciji Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije BiH pri Federalnom ministarstvu pravde FBiH.
 
Ovim rješenjem je Federalnom ministarstvu pravde naloženo da donese Rješenje o brisanju iz Registra udruženja Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH.
 
Vlada naglašava da je upravni spor, putem advokata, pokrenuo legalno registrovan Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo, zbog niza nepravilnosti u registraciji Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH.
 
Dokazi koje je predočio Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo, putem svog advokata, jasno upućuju da je Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH nepravilno registrovan po osnovu nezakonitog preuzimanja prava i sljedništva od Sindikata osnovnog obrazovanja BiH, koji nije ni postojao u momentu registracije Federalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja.
 
Stoga je Vlada, radi zaštite zakonitosti i odluka Ministarstva pravde FBiH, kao i vladine Administrativne komisije, donijela odluku o proglašavanju ništavog rješenja o registraciji pomenutog Sindikata.
 
S obzirom da u Federaciji BiH djeluje više od 20.000 raznih udruženja građana Vlada će poduzeti aktivnosti da se registracija i djelovanje ovih pravnih subjekata uredi u skladu sa EU standardima kako bi bile spriječene sve prisutnije zloupotrebe i kršenje zakona, što je uostalom i preporuka MANOVAL komiteta koji je također uočio brojne nezakonitosti i nepravilnosti u ovoj oblasti.
 
Vlada Federacije poziva SSOOIOFBIH da, u što kraćem roku, otkloni nepravilnosti koje su utvrđene ovim rješenjem i registruje se u skladu s propisima.
 
IZMJENE I DOPUNE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU
 
Federalna vlada je usvojila izvještaj o radu Interresorne radne grupe za izradu teksta izmjena i dopuna Prijedloga zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambena­oslobodilačkog rata i Prijedlog ovog zakona uputila na usvajanje po hitnom postupku, a na zahtjev poslaničkih klubova oba parlamentarna doma.
 
Jedan od razloga za donošenje Zakona je izvršenje presude Ustavnog suda Federacije BIH, od 22. i 29.1.2014. godine, kojom je utvrđeno da odredba člana 15. stav 1. Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata nije u saglasnosti sa Ustavom Federacije BiH. Drugi razlog je otklanjanje diskriminacija do kojih je došlo nakon donošenja Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju.
 
PROJEKT REGISTRACIJE NEKRETNINA
 
Vlada FBiH je prihvatila deseto tromjesečno izvješće o provedbi Projekta registracije nekretnina u FBiH za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2016. godine, te dopustila korištenje sredstava s posebnog transakcijskog računa za financiranje predviđenih aktivnosti.
 
Projekt registracije nekretnina financiran je kreditnim sredstvima Svjetske banke i njegova ukupna vrijednost za Federaciju BiH iznosi 17,4 miliona dolara. Projekt je postao efektivan 23.9.2013. godine, a rok njegova okončanja je 31.7.2018. godine.
 
Temeljni cilj projekta registracije nekretnina je usuglašavanje podataka o nekretninama u urbanim sredinama Federacije BiH. Naime, netočni, nepouzdani i nesigurni podaci o nekretninama, a posebno neusuglašeni podaci o nekretninama u zemljišnoj knjizi i katastru, predstavljaju barijeru investiranju i realizaciji projekata od nacionalnog interesa.
 
Primarni korisnici Projekta su građani Federacije BiH, poslovna zajednica, općine, te javne i institucije za zemljišnu administraciju. Društvo će u cjelini imati koristi od poboljšanog sustava registracije nekretnina, podržanog ažurnim i lako dostupnim podacima o nekretninama i transakcijama na nekretninama, što će dovesti do povećanja stupnja ekonomskog razvoja.
 
Ključne aktivnosti na usuglašavanju podataka o nekretninama između zemljišne knjige i katastra se trenutno provode u gradovima Bihać, Mostar, Tuzla i Zenica, te općinama Tešanj, Posušje, Gračanica, Goražde, Bugojno, Gradačac, Tomislavgrad, Cazin, Velika Kladuša, Čapljina, Maglaj, Zavidovići, Kakanj, Centar Sarajevo, Novo Sarajevo, Ilijaš, Živinice, Lukavac, Kalesija i Orašje. U ovim gradovima i općinama su projektnim aktivnostima obuhvaćene 52 katastarske općine sa oko 200.000 parcela. Do kraja svibnja 2016. godine očekuje se potpisivanje ugovora za novih 35 katastarskih općina (u 16 političkih općina) sa oko 110.000 parcela. Projektom će ukupno biti obuhvaćene 243 katastarske općine.
 
Aktivnosti na uspostavi/zamjeni zemljišne knjige su započete u općinskim sudovima u Tešnju, Gračanici, Širokom Brijegu, Gradačcu, Goraždu, Bugojnu, Mostaru, Livnu, Bihaću, Velikoj Kladuši i Cazinu. U naredna dva mjeseca očekuje se početak uspostave/zamjene zemljišne knjige u općinskim sudovima Sarajevo, Zenica, Kakanj, Zavidovići, Čapljina, Tuzla, Živinice, Kalesija, Lukavac i Orašje.
 
Iz sredstava Projekta osigurano je financiranje privremenih zemljišnoknjižnih referenata, kao i nabavke kancelarijskog materijala i pribora potrebnog za uspostavu/zamjenu zemljišne knjige.
 
Završeno je renoviranje i nabavka kancelarijskog namještaja prostorija zemljišnoknjižnog ureda u Gračanici, a trenutno je u fazi izvođenja građevinskih radova na renoviranju 14 katastarskih i tri zemljišnoknjižna ureda. Renoviranje i nabavka kancelarijskog namještaja za ove katastarske i zemljišnoknjižna urede će biti završeno u naredna tri mjeseca.
 
U sklopu implementacije Projekta izvršena je isporuka geodetske opreme za 39 katastarskih ureda u Federaciji BiH. Nabavka opreme je vršena uz sufinanciranje općina, a ukupno je isporučeno 34 GNSS uređaja i 12 totalnih stanica.
 
Na osnovu prikupljenih informacija iz zemljišnoknjižnih i katastarskih ureda, kroz Projekt je nabavljena neophodna hardverska oprema i isporučena u 76 katastarskih i 38 zemljišnoknjižnih ureda i odjeljenja, kao i Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove.
 
U sklopu implementacije Projekta osigurano je održavanje i korisnička podrška korisnicima softvera „e-Grunt” koji se koristi u svim zemljišnoknjižnim uredima i odjeljenjima u Federaciji BiH. Formirana je centralna baza zemljišnoknjižnih podataka Federacije BiH s dnevnim ažuriranjem promjena iz zemljišnoknjižnih ureda i stvorene pretpostavke za internet prezentaciju podataka zemljišne knjige.
 
Zahvaljujući prvenstveno ovome projektu, svi katastarski podaci su u jedinstvenoj bazi podataka katastra nekretnina, a 64,3 posto parcela je u digitalnom obliku. U cijelosti je okončana digitalizacija zemljišknjižnih uložaka, što se odnosi i na zemljišnu knjigu u Federaciji BiH.
 
Od ukupnog broja fizičkih osoba upisanih u zemljišnu knjigu 37,8 posto su žene a 62,2 posto su muškarci.
 
INFORMACIJA O PROVEDBI PREPORUKA O UPRAVLJANJU ŠUMAMA
 
Vlada FBiH je usvojila informaciju o provedbi preporuka Ureda za reviziju institucija u FBiH iz Izvještaja revizije učinka „Nedovoljna obnova šuma u Federaciji BiH kao posljedica neefikasnog sistema upravljanja šumama”, objavljenog 3.4.2014. godine.
 
Informacija o provedbi preporuka iz ovog izvještaja i zaključak Vlade FBiH bit će dostavljeni nadležnoj Parlamentarnoj komisiji odgovornoj za reviziju Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamenta FBiH. Očitovanje o postupanju Vlade FBiH po preporukama Ureda za reviziju dato je i na osnovu zahtjeva nadležne parlamentarne komisije.
 
U preporukama ovog Ureda navedeno je da Parlament i Vlada FBiH trebaju osigurati donošenje propisa za oblast šumarstva na nivou Federacije BiH kojim bi bile stvorene pretpostavke za adekvatno upravljanje i održivo gospodarenje šumama. Trebalo bi  jasno biti definisane obaveze i odgovornosti institucija nadležnih za održivo upravljanje i gospodarenje šumama, te precizno riješeno pitanje finansiranja šumsko-uzgojnih mjera.
 
Također, ovim propisom je potrebno istaknuti da, delegiranjem poslova gospodarenja državnim šumama na šumarska poduzeća, ne prestaje odgovornost nadležnih ministarstava da aktivno učestvuju u osiguranju uslova za odgovorno gospodarenje šumom.
 
U informaciji je dat pregled svih aktivnosti koje su poduzete na provedbi preporuka Ureda za reviziju, počev od 14.4.2009. godine kada je Ustavni sud stavio van snage Zakon o šumama i Parlamentu Federacije BiH naložio da u roku od šest mjeseci Zakon usaglasi sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi i Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH.
 
Vlada Federacije BiH je na 10. sjednici 9.6.2015. godine, nakon razmatranja informacije Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o stanju u oblasti šumarstva u cilju hitnog donošenja zakona o šumama, formirala Radnu grupu koja će pružiti stručnu pomoć ovom ministarstvu u pripremi teksta Nacrta zakona o šumama.
 
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je u februaru 2016. godine dostavilo Prednacrt zakona o šumama o kojem je  Vlada FBiH raspravljala na 41. sjednici 18.2.2016. godine, te zadužila ovo ministarstvo da razmotri iznesene primjedbe i sugestije i, za jednu od narednih sjednica, dostavi Prednacrt zakona sa obrazloženjem o prihvaćanju ili neprihvaćanju određenih primjedbi.
 
U informaciji je navedeno da je prilikom izrade Prednacrta zakona o šumama, između ostalog,  vođeno računa o preporuci datoj u Izvještaju revizije da ovim zakonom budu jasno definisane obaveze i odgovornosti institucija nadležnih za održivo upravljanje i gospodarenje šumama, te precizno riješena pitanja finansiranja šumsko-uzgojnih mjera.
 
PROGRAM MJERA ZA KONSOLIDACIJU PENZIJSKOG SISTEMA
 
Nakon što je danas razmatrala plan aktivnosti i konkretnih mjera s ciljem finansijske konsolidacije penzijskog sistema Federacije BiH, Vlada FBiH je zadužila poreske obveznike u većinskom državnom vlasništvu, javna preduzeća i javne ustanove da, u roku od 15 dana, izrade program plaćanja zaostalih neplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i to tako da u svakoj od naredne tri godine bude naplaćena po jedna trećina neplaćenih obveza. Također im je naložena striktna provedba Zakona o doprinosima, kako bi bilo zaustavljeno neplaćanje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.
 
Vlada je zadužila Federalni zavod PIO da izradi program smanjivanja troškova fukcionisanja i naložila mu da sredstva od doprinosa i drugih izvora, uključujući i vlastite prihode, troši isključivo za isplatu penzija i materijalne troškove. Od Zavoda je zatražila i hitnu obustavu prakse davanja svih oblika kredita zaposlenicima, pomoći udruženjima, stipendija i drugih davanja za koja ne postoji zakonski osnov.
 
Porezna uprava FBiH zadužena je da hitno sačini i realizira plan pojačanog inspekcijskog nadzora vezanog za neplaćanje i neblagovremeno plaćanje obaveznih doprinosa za PIO, te da protiv obveznika koji nisu istovremeno sa isplatom plaća uplatili doprinose pokrene odgovarajuće postupke.
 
Vlada je zadužila Federalnu upravu za inspekcijske poslove da hitno sačini i realizira plan pojačanog inspekcijskog nadzora u oblasti radnih odnosa sa ciljem suzbijanja sive ekonomije na tržištu rada („rad na crno”).
 
Agencija za bankarstvo FBiH je, shodno zaključcima Federalne vlade, dužna da hitno provjeri i zabranom obavljanja platnog prometa sankcioniše banke koje krše Zakon o doprinosima dopuštajući obveznicima doprinosa isplatu neto plate bez uplate doprinosa.
 
Današnji zaključci bit će dostavljeni svim poreskim obveznicima  na koje se odnose.
 
Inače, analiza prošlogodišnjih osnovnih elementa koji određuju finansijsku situaciju penzijskog sistema u FBiH pokazuje da oko 98 posto prihoda odlazi na penzije i da broj penzionera kontinuirano raste. Rastu i prihodi od doprinosa, ali nedovoljno da pokriju rast rashoda.
 
Posmatrajući strukturu rashoda izdataka, jasno je uočljivo da se najveći procenat učešća u ukupnim rashodima i izdacima i to 97,75 posto odnosi na isplatu penzija s doprinosima za zdravstveno osiguranje penzionera. Novim Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je u izradi, moguće je stabilizirati troškove u određenom vremenskom periodu.
 
Ukoliko se ovom dodaju i troškovi koji su direktno vezani za isplatu penzija, kao što su poštanske, kompjuterske i bankarske usluge, procenat učešća troškova isplate penzija se povećava za 0,55 posto i iznosi 98,30 posto.
 
Troškovi funkcionisanja Federalnog zavoda PIO učestvuju sa 1,61 posto u ukupnim rashodima i izdacima. Što se tiče strukture prihoda i primitaka, najveći dio od 86,31 posto je iz doprinosa. Učešće prihoda po osnovu transfera iz Budžeta FBiH ukupnim prihodima i primicima ostvareno je u iznosu od 13,47 posto, dok je učešće ostalih prihoda 0,23 posto. Primici u 2015. godini nisu ostvareni.
 
U planu aktivnosti i konkretnih mjere naglašeno je stvaranje mogućnosti za sistemske aktivnosti na povećanju naplate potraživanja po osnovu neuplaćnih doprinosa iz prethodnog perioda. Iznos nenaplaćenih potraživanja po osnovu doprinosa je 1.023.780.574,85 KM, a od aktivnih privrednih društava u vlasništvu ili većinskom vlasništvu FBiH 450.000.000 KM. Također, u 2016. godini je planiran primitak po osnovu prodaje nekretnina u vlasništvu Federalnog zavoda PIO i procijenjeno je da će, na ovaj način, biti ostvareno oko 36 miliona KM.
 
Potencijalni prostor za sistemsko djelovanje na povećanju prihoda i primitika postoji, ali je za to potrebno poduzeti koordinirane aktivnosti Vlade FBiH, poslodavaca, Federalne uprave za inspekcijske poslove, Porezne uprave FBiH i Federalnog zavoda PIO.
 
Inače, u drugoj polovini prošle godine Vlada FBiH je uspjela vršiti redovnu isplatu penzija.
 
Međutim, zbog određenih spekulacija o smanjenju penzija došlo je do  enormnog priliva od oko 16.000 novih penzionera, što je, uz već redovno manji priliv sredstava u januaru i februaru, značajno opteretilo penzioni fond.  Federalna vlada poduzima određene mjere na stabilizaciji PIO Fonda, prvenstveno kroz stvaranje uslova za nova zapošljavanja. Prema podacima Poreske uprave FBiH, za prva četri mjeseca ove godine evidentirano je oko 11.000 novih zaposlenika, što direktno utiče na porast doprinosa i dinamiku isplata penzija.
 
Također, Uredba o zapošljavanju će, kroz konkretne programe, uskoro početi da daje rezultate. Očekuje se oko 7.000 novozaposlenih, čime će brojka od 20.000 novozaposlenih u ovoj godini uskoro niti i realizovana.
 
MEMORANDUM S VLADOM EMIRATA DUBAIJA
 
Vlada FBiH danas je ovlastila premijera FBiH da, u njeno ime, potpiše Memorandum o razumijevanju s Vladom Emirata Dubaija u oblasti nekretnina, turizma, poljoprivrede, namjenske industrije i energetike.
 
Memorandum definiše generalni okvir saradnje između potpisnica u oblastima od zajedničkog interesa vezanim za investicione projekte  i ekonomski razvoj. Vlada Emirata Dubai namjerava  direktno, ili putem Islamske banke za razvoj, razmotriti mogućnosti investiranja i saradnje, posebno u oblastima nekretnina, turizma, poljoprivrede, energetskog sektora, namjenske i ostalih industrija, ovisno o dogovoru.
 
PRIPREMITI PREDNACRT ZAKONA O OBRTU I SRODNIM DJELATNOSTIMA
 
Vlada FBiH danas je upoznata o realizaciji aktivnosti Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta u okviru Projekta unapređenja poslovnog okruženja i pristupa tržištu u Bosni i Hercegovini, te konstatirala je da je, u cilju realizacije aktivnosti iz ovog projekta, potrebno izraditi tekst Prednacrta zakona o obrtu i srodnim djelatnostima.
 
S tim u vezi, zadužila je federalnog ministra razvoja, poduzetništva i obrta, da imenuje komisiju sa zadatkom da, uz podršku Grupacije Svjetske banke/Međunarodne finansijske korporacije provede kvalitativnu i kvantitativnu analizu postojećeg okvira i pripremi Prednacrt zakona.
 
Komisiju će činiti tri člana Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, te po jedan iz federalnih ministarstava okoliša i turizma, trgovine, finansija, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, pravde, te prometa i komunikacija.
 
Odluku o provođenju Projekta unapređenja poslovnog okruženja i pristupa tržištu u Bosni i HercegovinVlada FBiH je na 49. sjednici 10.4.2016. godine.
 
Prema odredbama Ugovora o savjetovanju, potpisanim s Grupacijom Svjetske banke/Međunarodne finansijske korporacije, aktivnosti na nivou Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta obuhvatale bi i provođenje aktivnosti za unaprjeđenje poduzetničke legislative i pojednostavljenje registracije. Cilj je rješavanje operativnih zahtjeva koji utiču na aktivnosti poduzetnika i obrtnika u FBiH. Analiza postojećeg okvira u oblasti poduzetničke djelatnosti predviđena je i Akcionim planom za provođenje Reformske agende.
 
SAGLASNOSTI NA ODLUKU O NAKNADAMA ZA USLUGE FIA-e
 
Vlada FBiH dala je saglasnost na Odluku o naknadama za usluge Finansijsko-informatičke agencije (FIA).
 
Za usluge Agencije po posebnom zahtjevu korisnika, čija vrijednost ne prelazi 50.000 KM, uslove i cijenu utvrđuju ugovorom direktor Agencije i korisnik usluga. Za usluge čija je pojedinačna vrijednost veća od ovog iznosa uslove i cijenu također utvrđuju direktor Agencije i korisnik usluga, ali je o tome potrebno informisati Upravni odbor Agencije.
 
Naknade za usluge blokiranih računa, neaktivnih računa i depozita do iznosa koji postoji na računu iznose od pet do 50 KM, za davanje podataka iz arhive Zavoda za platni promet od pet do 100 KM, za prijem, kontrolu, ispravke, čuvanje i zbirne obrade računovodstvenih iskaza o poslovanju pravnih osoba od 70 KM i 90 KM, dok naknade za usluge iz Registra finansijskih izvještaja iznose od 20 KM do 50 KM, odnosno na osnovu ugovora.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Vlada FBiH ovlastila je premijera FBiH da, u njeno ime, potvrdi učešće u drugoj fazi kampanje za javno informisanje koja će biti realizovana u cilju promocije Reformske agende. U ovoj kampanji, koja će trajati od 10.5. do 1.9.2016. godine, po potrebi će učestvovati premijer Federacije BiH, resorni ministri i savjetnici u skladu sa odabranom tematikom.
 
Vlada FBiH danas je odbila Zbirni izvještaj Tehničko-remontnog zavoda Hadžići d.d. Hadžići o aktivnostima vezanim za Odluku o raspolaganju neraspoređenim dijelom pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane. Ujedno, Vlada je zadužila Finansijsku policiju FBiH da izvrši kontrolu pravilnosti postupka vršenja svih aktivnosti i načina prodaje i utroška finansijskih sredstava dobijenih realizacijom Odluke od strane Tehničko-remontnog zavoda.
 
Federalna vlada donijela je zaključak kojim potvrđuje da je JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, u skladu sa Uredbom o vršenju ovlaštenja u privrednjm društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije BiH, dostavila izvještaj o radu Nadzornog odbora za prvi kvartal 2016. godine.
 
Vlada je dala saglasnost za angažiranje advokatske firme za zastupanje tuženih federalnih organa uprave. Time je prihvaćen prijedlog za rješavanje problema zastupanja federalnih organa uprave koji su podnijeli Federalna uprava za inspekcijske poslove, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada FBiH je za učešće u radu i odlučivanju na 30. skupštini društva BH Gas d.o.o. Sarajevo, zakazanoj za 16.5.2016. godine, opunomoćila Marinka Bošnjaka.
 
Vlada je Nadzornom odboru RMU „Banovići” d.d. Banovići dala prethodne saglasnost za razrješenju članova Uprave - direktora i izvršnih direktora, te za imenovanje članova Uprave, i to Munevera Ćergića (direktor), Ibrahima Lapandića (izvršni direktor za tehničke poslove), Elvira Jamakovića (izvršni direktor za investicije i razvoj novih djelatnosti) i Zlate Junuzović (izvršna direktorica za pravne i kadrovske poslove). Također, prethodna saglasnost Nadzornom odboru RMU „Banovići” d.d. Banovići data je za imenovanje Razije Begić za v.d. izvršnog direktora za ekonomske poslove - člana Uprave, do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do šest mjeseci.
 
Vlada FBiH danas je donijela odluke o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje, te imenovala Komisiju za provođenje postupka izbora kandidata na ove pozicije.
 
* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 11.50 sati.
Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE