53. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 13.05.2016.
Dnevni red
Dnevni red:
 
1. Usvajanje Zapisnika 52. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 06.5.2016. godine i Zapisnika 37. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 11.5.2016. godine, telefonskim putem
2. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za davanje izvornog tumačenja člana 29. stav (4) tačka a) Zakona o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, koju je podnio Dževad Nekić, generalni revizor iz Sarajeva
3. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za davanje izvornog tumačenja člana 377. Zakona o obligacijskim odnosima Federacije Bosne i Hercegovine, koju je podnio Esad Hrvačić, advokat iz Sarajeva
4. Prijedlog mišljenja na Teze za Nacrt zakona o koordinaciji u procesu evropskih integracija u Federaciji Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Klub poslanika Demokratske fronte u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
5. Prijedlog odgovora na Inicijativu za davanje izvornog tumačenja odredbe člana 125a. stav (3) Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, koju je podnio komesar policije Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, gosp. Ilija Lasić
6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na skupštini privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na 30. Skupštini privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo, zakazanoj za dan 16.5.2016. godine
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na 30. Skupštini privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo, zakazanoj za dan 16.5.2016. godine
7. Prijedlog odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva „RUDSTROJ“ d.d. Kakanj
8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o formiranju i radu revizorskih timova za kontrolu i Revizorskog tima za koordinaciju
9. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa „Strateška pomoć implementaciji ključnih EU znanja državnih službenika u Federaciji Bosne i Hercegovine“ otvorenog kao podračun u okviru JRT Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
10. Prijedlog odluke o prihvatanju Izvještaja o radu Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za period juli-decembar 2015. godine
11. Prijedlog rješenja o oglašavanju ništavnim Rješenja Federalnog ministarstva pravde o upisu u Registar udruženja Federacije Bosne i Hercegovine Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije Bosne i Hercegovine i Rješenja o promjeni upisa za udruženje Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije Bosne i Hercegovine
12. Izvještaj o aktivnostima do kraja 2015. godine vezanim za Odluku o raspolaganju neraspoređenim dijelom pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane, V. broj: 1491/2013 od 12.12.2013. godine, s Prijedlogom zaključka
13. Izvještaj o radu Nadzornog odbora „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo za I kvartal 2016. godine, s Prijedlogom zaključka
14. Deseti tromjesečni izvještaj o provođenju Projekta registracije nekretnina u Federaciji Bosne i Hercegovine, za period 01.1.2016-31.3.2016. godine, s Prijedlogom zaključka
15. Izvještaj o radu Interresorne radne grupe za izradu teksta izmjena i dopuna Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata, s Prijedlogom zaključka
16. Informacija o provođenju preporuka iz Izvještaja revizije uticaja „Nedovoljna obnova šuma u Federaciji BiH kao posljedica neefikasnog sistema upravljanja šumama“, objavljenog 03.4.2014. godine, s Prijedlogom zaključka
17. Zajednička informacija s prijedlogom za rješavanje problema zastupanja federalnih organa uprave, s Prijedlogom zaključka o davanju saglasnosti za angažovanje advokatske firme za zastupanje tuženih federalnih organa uprave
18. Prijedlog Pisma namjere za učešće u kampanji za javno informisanje koja se realizira u cilju promocije Reformske agende, a koju finansira Britanska ambasada u BiH, s Prijedlogom zaključka
19. Plan aktivnosti i konkretnih mjera s ciljem finansijske stabilizacije penzijskog sistema Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
20. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje
b) Prijedlog rješenja o imenovanju Komsije za provođenje postupka izbora kandidata za predsjednika i članove Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje
c) Prijedlog teksta javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje
21. Prijedlog izjašnjenja na Amandman na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom, koji je podnijela Jasmina Zubić, poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
22. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo
23. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići za donošenje Odluke o razrješenju članova Uprave – direktora i izvršnih direktora privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići za donošenje Odluke o imenovanju članova Uprave – direktora i izvršnih direktora privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići
c) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomske poslove – člana Uprave privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići
24. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prijem namještenika u Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
25. Informacija u vezi realizacije aktivnosti Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta u okviru Projekta unapređenja poslovnog okruženja i pristupa tržištu u Bosni i Hercegovini, s Prijedlogom zaključka
26. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o naknadama za usluge Finansijsko-informatičke agencije
27. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine za prijem dva diplomirana inženjera tehničke struke
28. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti premijeru Federacije Bosne i Hercegovine za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Ujedinjenih Emirata Dubaija 
Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE