52. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 06.05.2016.
Saopćenje o radu

 
52. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA
 
Vlada Federacije BiH se, na današnjoj sjednici u Sarajevu, izjasnila o inicijativi Fondacije “Centar za zastupanje građanskih interesa” Sarajevo za izmjene i dopune Zakona o slobodi pristupa informacijama FBiH.Cilj ovog zakona, kaže se u izjašnjenju Vlade, je trostruk: da ustanovi da je informacija kojom raspolaže javni organ javno dobro, da utvrdi pravo svake fizičke i pravne osobe da može pristupiti ovim informacijama i da omogući svakoj pravnoj osobi da zatraži izmjenu svojih osobnih informacija kojima raspolaže ili koje kontrolira javni organ. Uz to, propisuje ko ima pravo pristupa informacijama koje su pod kontrolom javnog organa, te njegovu obvezu da te informacije saopći, a da pravo pristupa informacijama može biti ograničeno samo na način i pod uslovima utvrđenim ovim zakonom. Ne postoji pravo neograničenog pristupa svim informacijama kojima raspolažu državni, odnosno javni organi na nivou FBiH. Izuzeci se odnose na informacije javnih organa koje su u vezi sa “specifičnim funkcijama” koje oni vrše, “povjerljive komercijalne informacije” kojima oni raspolažu i zaštitu “privatnosti treće osobe”. Pored navedenog, postoje posebni zakoni koji predviđaju ograničenja u vezi s dostupnošću informacijama. Prema mišljenju Vlade FBiH, predložene izmjene i dopune Zakona su u kontradiktornosti sa osnovnim postulatima ovog zakona i mnjegovim konkretnim odredbama.
 
Vlada FBiH je odgovorila na inicijativu za davanje izvornog tumačenja Zakona o zdravstvenom osiguranju, koju je, vezano za situaciju u kojoj se nalaze njegova supruga i malodobno dijete koji nemaju državljanstvo BiH, uputio Vedad Ćinara iz Sarajeva. S tim u vezi, Vlada ističe da član 20. ovog zakona reguliše ko se podrazumijeva članom porodice osiguranika. Vlada smatra da izvorno tumačenje Zakona o zdravstvenom osiguranju nije potrebno, obzirom da je obrazloženo da se članom obitelji osiguranika, u smislu ostvarivanja prava na zdravstveno osiguranje, podrazumijeva osoba koja ima državljanstvo Bosne i Hercegovine.
 
Danas je razmatrana i podržana incijativa Kluba delegata bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamenta FBiH da Vlada Federacije BiH, u saradnji s kantonima, u što kraćem roku pripremi tekstove propisa iz oblasti javnog reda za čije donošenje postoji potreba na nivou Federacije BiH.
 
U vezi s poslaničkim pitanjem poslanice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Jasne Duraković Hadžiomerović, u odgovoru Vlade FBiH je navedeno da je 2015. godine formirana Ekspertna radna grupa zadužena da pripremi i predloži potrebne izmjene zakona i drugih propisa kojima će, na novim osnovama, biti uređeni formiranje, korištenje, obnavljanje, teritorijalno razmještanje, osiguranje i održavanje prostora za smještaj i čuvanje, poslovanje i finansiranja robnih rezervi, kao i prava i dužnosti federalnih organa. Njen zadatak je i da sačini presjek postojećih skladišnih kapaciteta, stepena njihove devastiranosti i drugih potencijala, te eventualno pripremi prijedlog revitalizacije. Radna grupa je počela rad 12.10.2015. godine i Vlada je na današnjoj 52. sjednici upoznata s njenim dosadašnjim aktivnostima.
 
RAZMATRAN NACRT SPORAZUMA
 
Federalna vlada razmatrala je danas, na zahtjev Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Nacrt sporazuma između Bosne i Hercegovine i Suverenog bolničkog reda Svetog Ivana od Jeruzalema, Rodosa i Malte.
 
Jedina sugestija Vlade je terminološke prirode, odnosno da u tekstu ovog sporazuma, umjesto propisane neophodne saradnje “s centralnim, regionalnim i lokalnim vlastima BiH”, bude korišteno “sa svim nivoima vlasti u BiH”.
 
Inače, cilj Sporazuma je uspostavljanje opšteg okvira za saradnju radi promocije humanitarnih projekata Suverenog malteškog reda u Bosni Hercegovini.
 
SPONZORSTVO ZA ZA KSBiH I SPORTSKE IGRE MLADIH
 
Federalna vlada dala je saglasnosti na dvije odluke Uprave BH Telecoma d.d. Sarajevo o odobrenju sredstava za nabavku reklamno-promotivnih usluga.
 
U prvom slučaju riječ je o 300.000 KM namijenjenih za podršku aktivnostima Košarkaškog saveza BiH u 2016. godini. Drugom odlukom je Udruženju za sport i rekreaciju mladih, u cilju organizacije za Sportskih igara mladih, odobren iznos od 100.000 KM.
 
OLAKŠANO IZMIRENJE DUGOVA PREMA JAVNIM PREDUZEĆIMA
 
Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, izmijenila i dopunila Odluku o utvrđivanju povoljnijih uslova za zaključivanje ugovora o izmirenju dospjelog duga prema javnim preduzećima.
 
Prema novoj odluci, ukoliko dužnik uredno izvrši sve ugovorene obaveze, uslovi za otpis kamata bit će regulisani Aneksom ugovora.
 
Uz ovo, javna preduzeća mogu otpisati kamate i dužnicima koji su prethodno u cijelosti izmirili glavni dug, vodeći računa da ostali učesnici na tržištu ne budu dovedeni u nepovoljan i nejednak položaj. Uslovi i način otpisa kamata bit će regulisani posebnim sporazumom.
 
Razlog za izmjene i dopune je taj što je važeća Odluka o utvrđivanju povoljnijih uslova za zaključivanje ugovora o izmirenju dospjelog duga prema javnim preduzećima otežavala primjenu Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH. Naime, u praksi se pokazala nedorečenost u smislu otpisa kamata prema dužnicima koji su u cijelosti izmirili glavni dug prema javnim preduzećima.
 
Donošenjem Zakona o finansijskoj konsolidaciji stvoreni su uslovi da privredna društva rješavaju probleme dugovanja po osnovu neplaćenih doprinosa za zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti, poreza, obaveza za komunalne usluge, dugovanja prema dobavljačima i zaposlenicima i tako stvorene osnovne pretpostavke da privredna društva u kojima postoje pozitivni ekonomski pokazatelji, riješe problem svoje nelikvidnosti.
 
Do datuma propisanog kao krajnji rok, Federalnom ministarstvu dostavljeno je 28 zahtjeva za finansijsku konsolidaciju preduzeća, a u proceduru donošenja izrade odluka uvrštena su 24 zahtjeva. U strukturi ukupnih dugovanja ovih preduzeća se na doprinose za zdravstveno osiguranje odnosi 74.678.891,01 KM ili 31,80 posto, doprinose za osiguranje od nezaposlenosti: 12.388.271,24 KM ili 5,27 posto, poreze 26.387.429,37 KM ili 11,20 posto, dugovanja za isporučenu vodu, struju, plin, grijanje i ostale komunalne usluge 6.577.090,40 KM ili 2,80 posto, dugovanja prema dobavljačima za isporučene robe i usluge: 32.966.656,62 KM ili 14,10 posto i dugovanja prema zaposlenicima 81.784.845,10 KM ili 34,83 posto.
 
Ukupno iskazana dugovanja ovih privrednih društava iznose 234.783.183,74 KM, dok vrijednost njihovog osnovnog kapitala na dan 31.12.2013. godine iznosi 971.065.977 KM. U odnosu na vrijednost kapitala ukupna dugovanja iznose 24,17 posto.
 
O PREVENCIJI I BORBI PROTIV NASILJA U PORODICI
 
Vlada FBiH usvojila je izvještaj o implementaciji Akcionog plana i progresa u povlačenju finansijskih sredstava za provođenje Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013-2017) u 2015. godini i Akcionog plana za provođenje Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013-2017) u 2016. godini.
 
Vlada je zadužila federalna ministarstva pravde, unutrašnjih poslova, rada i socijalne politike, zdravstva, te obrazovanja i nauke da, svako unutar svoje oblasti, analizira usklađenosti Zakona o zaštiti od nasilja u porodici s Konvencijom Vijeća Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici - CAHVIO, kao osnove za izmjene i dopune Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, ili pripremu novog teksta zakona koji bi sadržavao rješenja utvrđena ovom Konvencijom.
 
O POSLOVANJU LUTRIJE BiH
 
Federalna vlada danas je usvojila izvještaj o poslovanju s godišnjim obračunom Lutrije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, te dala saglasnost na Plan poslovanja za 2016. godinu i Odluku o raspodjelu dobiti Lutrije BiH za 2015. godinu.
 
Lutrija BiH je proteklu godinu završila uspješno, s ostvarenim prometom od oko 53 miliona KM i prihodom od 32,2 miliona KM, što je u nivou 2014. godine. Ukupni troškovi poslovanja u 2015. godini iznosili su 28,5 miliona KM i manji su u poređenju s prethodnom godinom.
 
Na osnovu ovakvih rezultata poslovanja, Lutrija BiH je, po osnovu Zakona o igrama na sreću, bila dužna u Budžet FBiH uplatiti 4.434.649,05 KM. To je i izvršeno, na što ukazuje evidencija Federalnog ministarstva finansija o akontativnim uplatama u 2015. godini. Time je u potpunosti realizovana Odluka o raspodjeli sredstava ostvarenog prometa Lutrije BiH za 2015. godinu. Istovremeno, Lutrija BiH je po osnovu doprinosa, taksi i poreza na imovinu i dobitke u 2015. uplatila 9,4 miliona KM javnih prihoda.
 
Planovi Lutrije BiH za 2016. godinu u 2016. bazirani su na realnoj procjeni platežne moći stanovništva, te razvoju igara u skladu s preporukama Svjetske lutrijske organizacije i potrebama igrača. Planom poslovanja predviđen je ukupan promet od igara na sreću u iznosu 53.489.000 KM, što je za dva posto više od ostvarenja u 2015. godini.
 
IZVJEŠTAJ O AUKCIJI TREZORSKIH ZAPISA
 
Vlada FBiH je usvojila izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu aukcija trezorskih zapisa održane 26.4.2016. godine.
 
Na aukciji je Federacija BiH ponudila 3.000 trezorskih zapisa nominalne vrijednosti 10.000 KM po zapisu (ukupan iznos 30.000.000 KM), s rokom dospijeća od 182 dana. Pristiglo je 14 ponuda, a prihvaćeno pet i prodana cjelokupna emisija trezorskih zapisa po prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od 0,14 posto na godišnjem nivou.
 
KONTROLA UTROŠKA KREDITNIH SREDSTAVA
 
Vlada FBiH je danas, usvojila izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kontroli namjenskog utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, za dugoročno finansiranje projekata dodjelom kredita za 2014. godinu, za period 1.10.2015.-29.2.2016. godine. Također je, za isti period, usvojen i izvještaj o kontroli namjenskog utroška dijela budžetskih sredstava za 2014. godinu na poziciji „Izdaci za finansijsku imovinu - Ostala domaća pozajmljivanja“ plasiranih preko iste banke.
 
Federalno ministarstvo je zaduženo da nastavi kontrolu i praćenje namjenskog utroška i povrata kreditnih sredstava u skladu sa otplatnim planovima, Programom i Ugovorom o komisionim poslovima.
 
IZVJEŠĆE O BANKARSKOM SEKTORU U 2015. GODINI
 
Federalna vlada danas je prihvatila i Parlamentu FBiH uputila izvješće o radu Agencije za bankarstvo FBiH za, sa informacijama o bankarskom i mikrokreditnom sistemu, te sektoru lizinga, kao i o radu samostalnog odjela ombudsmena za bankarski sistem FBiH za 2015. godinu.
 
Agencija za bankarstvo FBiH je u 2015. godini, uz redovan nadzor poslovanja putem dostavljenih izvješća (tzv. Off site kontrola) bila u 100 kontrola na licu mjesta ili On site kontrola. Bile su to ili sveobuhvatne kontrole poslovanja ili ciljane kontrole određenih segmenata poslovanja, te kontrole sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma.
 
U cilju razmjene informacija i jačanja kapaciteta za superviziju banaka nastavljena je suradnja s relevantnim domaćim i stranim institucijama i potpisan je Sporazum o suradnji s bankarskim regulatorima iz Austrije i EBA-om. Agencija za bankarstvo FBiH u oblasti kontrole i regulative finacijskog sektora u FBiH djeluje preventivno i svoje aktivnosti prije svega usmjerava na očuvanje stabilnosti, sigurnosti, likvidnosti i dobre kapitaliziranosti bankarskog sektora kao i ostalih sektora pod njenim nadzorom te ublažavanju posljedica utjecaja globalne financijske krize na financijski sektor. Rezultat toga je stabilan i siguran financijski sektor u FBiH, što potvrđuju i pozitivni financijski rezultati financijskih sektora, kaže se u izvješću.
 
Dakle, u bankarskom sektoru u FBiH prema konačnim (nerevidiranim) podacima sa 31.12.2015. godine ostvarena je dobit od 149 milijuna KM uz rast aktive od 6,5 posto. Zabilježen je i rast kredita za 440 milijuna KM ili 3,9 posto (krediti su iznosili 11,6 milijardi KM od toga krediti pravnim osobama 5,9 milijardi KM, a fizičkim osobama 5,7 milijardi KM). Također, u prošloj godini i depoziti su porasli za 968 milijuna KM, a štednja za 543 milijuna KM. Bitno je naglasiti da je učešće loših kredita (NPL) u ukupnim kreditima 12,9 posto, dakle smanjeni su za 1,2 procentna poena u odnosu na kraj 2014. godine kada su bili 14,1 posto.
 
NPL pravnih osoba iznosili su 16,7 posto (sa 31.12.2014. godine 18,3 posto), a stanovništva 9 posto (sa 31.12.2014.godine 9,7 posto). Stopa adekvatnosti kapitala banaka u FBiH sa 31.12.2015. godine, kao jedan od najvažnijih pokazatelja snage i adekvatnosti kapitala banaka, iznosila je 15,3 posto, što je i dalje znatno više od zakonskog minimuma (12%) i što predstavlja zadovoljavajuću kapitaliziranost ukupnog sistema i jaku osnovu i temelj za očuvanje njegove sigurnosti i stabilnosti.
 
Nadzor poslovanja mikrokreditnog sektora je bio usmjeren na segment upravljanja ključnim rizicima u poslovanju MKO i usklađenosti sa zakonskim i podzakonskim propisima putem posrednih i neposrednih kontrola. Na nivou mikrokreditnog sektora u Federaciji BiH u 2015. godini, ostvaren je pozitivan financijski rezultat u iznosu od 16.309 tisuća KM, što je za 46.648 tisuća KM više u odnosu na isti period prethodne godine. Bilančna suma MKO sa 31.12.2015. godine iznosila je 423,3 milijuna KM, od čega se na MKF odnosilo 402,9 milijuna KM ili 95,2 posto, a na MKD 20,4 milijuna KM ili 4,8 posto i na kraju 2015. godine bila je manja za 29 milijuna KM ili 6 posto u odnosu na stanje sa 31.12.2014. godine. Najznačajniji utjecaj na pad aktive na nivou mikrokreditnog sektora FBiH ima činjenica da je nad imovinom jedne MKF otvoren stečajni postupak, te zbog toga njeni financijski pokazatelji nisu uključeni u analizu mikrokreditnog sustava u FBiH. Mikrokreditiranje je najvećim dijelom bilo usmjereno na kreditiranje poljoprivrede (34 opsto) i uslužnih djelatnosti (22 posto). Pozitvno je što su prosječne ponderirane efektivne kamatne stope na ukupne kredite u mikrokreditnom sektoru iznosile 24,70 posto, i bilježile su značajno smanjenje u odnosu na prethodne godine.
 
U segmentu posrednog i neposrednog nadzora leasing društava aktivnosti Agencije su bile usmjerene na unapređenje kvalitete poslovanja leasing društava, internih akata, upravljanju rizicima. Iz informacije je vidljivo da je u periodu od 01.01. do 31.12.2015. godine na razini djelatnosti lizinga u Federaciji BiH ostvarena dobit u iznosu od 6.385 tisuća KM. Vrijednost novozaključenih aktiviranih ugovora financijskog i operativnog lizinga u periodu od 01.01. do 31.12.2015. godine je iznosila 179.638 tisuća KM i za 28.237 tisuća KM ili 18,65 posto više u odnosu na isti period prethodne godine. Ukupni kapital lizing društava je na dan 31.12.2015. godine iznosio 47.281 tisuća KM. U poređenju sa 31.12.2014. godine, navedena pozicija je veća za 12.525 tisuća KM ili 36,03 posto. Dakle, prema pokazateljima poslovanja lizing društava u Federaciji BiH sa 31.12.2015. godine može se zaključiti da poslovanje lizing društava u toku 2015. godine ukazuje na blagu stabilizaciju poslovanja, što se ogleda i u povoljnijim financijskim pokazateljima.
 
Iz ovih podataka evidentno je da je financijski sustav u FBiH stabilan, te da je bankarski sektor najuređeniji i najuspješniji segment gospodarstva BiH, što je naravno u velikoj mjeri zasluga i međunarodne zajednice pod čijim je vodstvom usvojena adekvatna zakonska regulativa i uspostavljene agencije. I u ovoj godini, kontrola bankarskog sektora bit će intenzivirana kroz kontinuirano praćenje poslovanja svih banaka u sustavu, a posebno banaka koje su imale značajnih problema u poslovanju i čije je poslovanje ocijenjeno kao nesolidno i nesigurno, jer smatram da banke igraju važnu ulogu u ekonomiji svake države, a pogotovo naše države gdje predstavljaju noseći stub financijskog sustava.
 
U 2015. godini je ombudsman za bankarski sustav FBiH zaprimio 529 prigovora, zahtjeva i upita, od čega je 96 pojedinačnih zahtjeva istovrsnog sadržaja korisnika kredita u švicarskim francima. U odnosu na prethodno izvještajno razdoblje (travanj - prosinac 2014. godine) evidentno je povećanje broja prigovora i obraćanja ombudsmanu. Razlog povećanja su učinci informiranosti korisnika i jemaca o oblicima zaštite njihovih prava, kao i informiranost o vansudbenoj zaštiti i instituta ombudsmana.
 
REZULTATI KONTROLE PRIVATIZACIJSKIH UGOVORA
 
Vlada FBiH je usvojila izvještaj Agencije za privatizaciju u FBiH o kontroli izvršenja obaveza iz kupoprodajnih ugovora u postupku privatizacije sa stanjem na dan 31.12.2015. godine. Izvještaj je rezultat kontinuiranih aktivnosti u postupku kontrole izvršenja ugovornih obaveza privatiziranih preduzeća, kao i ugovora o kupoprodaji imovine, dijelova ili udjela preduzeća i općinskih poslovnih prostora, iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH i kantonalnih agencija za privatizaciju.
 
U postupku privatizacije državnog kapitala poduzeća u Federaciji BiH zaključeno je 615, a u postupku kupoprodaje imovine, dijelova ili udjela preduzeća i općinskih poslovnih prostora u Federaciji BiH zaključena su 647 kupoprodajnih ugovora.
 
Ukupna kupoprodajna cijena iz ova 1.262 ugovora je 906.381.544,82 KM, uz ugovorene investicije od 1.584.108.850,96 KM i obavezu otvaranja 17.619 novih radnih mjesta.
 
Realizovano je 1.058 kupoprodajnih ugovora, što je izvršenje od 83,84 posto, a 85 ugovora, ili 6,74 posto još su predmet kontrole.
 
Zbog neizvršenja ugovorenih obaveza raskinuta je 100 ili 7,92 posto kupoprodajnih ugovora, a za 19 ili 1,51 posto u toku su sudski postupci za raskid.
 
Kada je riječ o privatizacije državnog kapitala poduzeća, od ukupno 615 ugovora u 481 slučaju (78,21 posto) ugovora su izvršene sve obveze. Od 18 ugovora iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH izvršeno je 12 ugovora ili 66,67 posto. Obaveze investiranja (113,33 posto) i prijema novih radnika (124,85 posto) izvršene su u obimu većem od ugovorenog.
 
Kod prodaje imovine, dijelova ili udjela preduzeća i općinskih poslovnih prostora su, od ukupno 647 ugovora, za 577 ili 89,18 posto izvršene sve obaveze.
 
PODRŽANA INICIJATIVA AUTOCESTA FBiH
 
Nakon što je upoznata sa informacijom JP Autoceste Federacije BiH, Vlada FBiH je danas podržala inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj (KFAER) budu osigurana sredstva za realizaciju projekta Koridora Vc na poddionici Nemila - Vranduk u iznosu do 12 miliona kuvajtskih dinara, ili 36 miliona eura. Uslov je da efektivnost kredita bude vezana za uvođenje dodatne akcize na naftne derivate od 0,10 KM po litri goriva kako bi bila osigurana dugoročna održivost duga JP Autoceste Federacije BiH i ublaženi rizici po proračun Federacije BiH.
 
Vlada je prihvatila i informaciju o ovom kreditu kao osnovi za vođenje pregovora.
 
Konačna odluka o kreditnom zaduženju, čiji će krajnji dužnik biti Autoceste FBiH, bit će donesena po okončanju pregovora s KFAER-om. Informaciju o pregovorima i tekst usaglašenog Ugovora između BiH i KFAER-a Vladi FBiH će podnijeti Federalno ministarstvo finansija koje će, također, današnje zaključke dostaviti Ministarstvu financija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure.
 
DODATNA ANALIZA INICIJATIVE ZA IZMJENU ZAKONA O OVRŠNOM POSTUPKU
 
Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva pravde o potrebi dodatne analize inicijative za izmjene Zakona o ovršnom postupku. Ovo ministarstvo je zaduženo da, u roku od 15 dana, formira radno tijelo koje će izraditi ovu analizu.
 
Izmjenama bi trebala biti isključena mogućnost pljenidbe dionica i izvršenja na dionicama i ostalim registriranim vrijednosnim papirima, kao i mogućnost ostvarenja založnog prava na dionicama u vlasništvu Federacije BiH. Radno tijelo je dužno, u roku od 30 dana, predložiti i dalje aktivnosti za izmjene Zakona o ovršnom postupku, a čine ga predstavnici federalnih ministarstava pravde i finansija, te Komisije za vrijednosne papire FBiH.
 
O STANJU U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI U FBiH U 2015. GODINI
 
Federalna vlada prihvatila je danas informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o stanju u prehrambenoj industriji u FBiH u 2015. godini s pregledom uvoza i izvoza prehrambenih proizvoda u/iz Federacije BiH.
 
Kako je navedeno, u FBiH još nema proizvodnje šećera (osim pakovanja), biljnog jestivog ulja i slada.
 
Iskorištenost kapaciteta u prehrambenoj industriji je ispod 50 posto. Izuzetak su proizvodnja bezalkoholnih pića gdje je iskorištenost kapaciteta 53,9 posto, prerade mlijeka 56 posto i prerade voća i povrća 62 procenta.
 
Najniža iskorištenost kapaciteta je u proizvodnji vina i iznosi 15,6 posto, ali je ipak veća u odnosu na 2014. godinu, kada je iznosila 8,13 procenata.
 
Ukupna proizvodnja mesa i mesnih prerađevina u 2015. godini povećana je za 25 posto, a proizvoda od voća i povrća za 54 posto. Proizvodnja mlijeka i mlječnih proizvoda, te proizvoda na bazi brašna, zatim prirodnih gaziranih i negaziranih voda i bezalkoholnih pića ostala je na gotovo istom nivou kao i 2014. godine. Proizvodnja alkoholnih pića je u odnosu na 2014. godinu veća za 14 posto, cigareta nešto niža u odnosu na 2014. godinu, a rezanog duhana manja za 87 posto.
 
Cijene proizvoda i usluga koje domaćinstva kupuju radi lične potrošnje u prosjeku su bile niže za 0,7 posto u odnosu na 2014. godinu. Ipak, neki proizvodi su imali značajan rast cijena, kao što su sve vrste voća koje su bile više za 6,8 posto. Lisnato svježe povrće je bilo skuplje za 11,9 posto, kupusnjače za 25 posto, luk 3,7 posto i krompir tri posto. Na rast cijena ovih proizvoda uticala je suša i zbog toga značajno umanjene prinose. Broj zaposlenih u proizvodnji prehrambenih proizvoda u 2015. godini u odnosu na 2014. smanjen je za 0,3 posto, u proizvodnji pića za 14,1 posto i u proizvodnji duhanskih proizvoda za 16,2 procenta.
 
Federacija BiH je, kao i Bosna i Hercegovina, u 2015. godini ostvarila veći izvoz svih proizvoda u odnosu na 2014. godinu. Izvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda iz BiH bio je veći za oko 40 posto, odnosno 840.301.687,94 KM. Federacija BiH je u ovom izvozu prošle godine učestvovala sa 46,86 posto, što je jednako vrijednosti od 393.763.590,19 KM
 
Ukupan uvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u BiH iznosio je 2.862.796.138,34 KM, od čega uvoz u Federaciju BiH iznosi 1.754.769.509,76 KM, odnosno 61,3 posto.
 
Vlada FBiH je, nakon razmatranja informacije, usvojila i određene mjere i zaključke s ciljem unapređenja stanja u prehrambenoj industriji u FBiH. Između ostalog, Federalna vlada će, u skladu sa Srednjoročnom strategijom razvoja poljoprivrednog sektora u FBiH za period 2015. - 2019. godina, osigurati podršku u poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambenoj industriji.
 
U prijedlozima mjera za poboljšanje stanja je uvezivanje primarne poljoprivredne proizvodnje i prehrambene industrije i planiranje i sinhronizacija aktivnosti koje bi bile usmjerene na razvoj oba dijela sistema.
 
Predložena su veća poticajna sredstva za primarnu poljoprivrednu proizvodnju i prehrambenu industriju s ciljem povećanja proizvodnje i smanjenja uvoza, te udruživanje manjih proizvodnih kapaciteta radi zajedničkog nastupa na domaćem i stranom tržištu, veće konkurentnosti i boljeg plasmana proizvoda.
 
Među predloženim mjerama su i stvaranje uslova za prihvaćanje i transfer najnovijih dostignuća nauke i tehnologije u sve karike jedinstvenog proizvodnog lanca od primarne proizvodnje do proizvoda za potrošnju u domaćinstvima i izvozno konkurentnih proizvoda, opremanje i osposobljavanje laboratorija za kontrolu kvaliteta hrane, koje bi izdavale adekvatne certifikate priznate i van granica BiH, što bi olakšalo plasman domaćih proizvoda na strana tržišta. Predložen je i nastavak pripreme novih, kao i dorada i poboljšavanje postojećih propisa iz ove oblasti i njihovo usklađivanje s propisima Evropske unije.
 
REGIONALNE CESTE RAZVRSTANE U MAGISTRALNE
 
Federalna vlada je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, donijela Odluku kojom je regionalna cesta R-462 (Ormanica - Gradačac) razvrstana u magistralnu sa oznakom M-1.9, a regionalna cesta R-464 (Orašje - Odžak) u magistralnu cestu M-14.2. Sukladno Uredbi o mjerilima i kriterijima za kategoriziranje javnih u magistralne ceste, kategoriziraju se ceste koje međusobno povezuju sjedišta entiteta i kantona, sjedišta kantona s većim regionalnim sjedištima susjednih država (gradovi veći od 100.000 stanovnika) i koje ostvaruju kontinuitet kategorisane magistralne ceste kroz gradove.
Cesta R-462 Ormanica ­ Gradačac veže magistralne ceste M-14 i M-1.8 u magistralnu cestu M-209 i strategijski i prometno je bitna za razvoj kantona i Federacije BiH. Regionalna cesta Orašje - Odžak je podijeljena u dvije dionice: Orašje - Grebnice u dužini od 18 km i Prud - Odžak od 16 km. Ona je, također, bitna jer povezuje sjedište Posavskog kantona s općinom Odžak, prolazi kroz Republiku Srpsku i grad Šamac. Na području općine Orašje spaja se na magistralnu cestu M-1.8 Tuzla ­ Županja (u Republici Hrvatskoj), dok je u samom centru Odžaka spojena na magistralnu cestu M-14.1.
 
O DEŠAVANJIMA U KPZ ZENICA
 
Vlada Federacije BiH danas je prihvatila usmenu Informaciju federalnog ministra pravde o dešavanjima u Kazneno-popravnom domu Zenica 1.5.2016. godine.
 
Ovo ministarstvo je zaduženo da, u okviru svojih nadležnosti, ispita postojanje odgovornost i eventualnih propusta Uprave Zavoda i zaposlenika u ovom slučaju.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Na današnjoj sjednici Vlade FBiH usvojeni su izvještaji o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i Federalne uprave policije u 2015. godini.
 
Federalna vlada je donijela Odluku o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo FBiH u iznosu od 91.257,04 KM. Ovom odlukom odobreno je se raspoređivanje donatorskih sredstava iz projekta „Program daljeg jačanja DOTS strategije u BiH i unaprjeđenje nacionalnog programa za tuberkolozu”.
 
Vlada FBiH je donijela Odluku o prenosu nabavljenih stalnih sredstava u okviru projekta „Tehnička podrška za unapređenje poslovnog okruženja i institucionalno jačanje" (ICIS), krajnjim korisnicima - kantonalnim upravama za inspekcijske poslove. Federalna uprava za inspekcijske poslove je zadužena da s krajnjim korisnicima sačini ugovor o prenosu stalnih sredstava.
 
Federalna vlada dala je danas saglasnost Federalnom ministarstvu pravde da vrši organiziranje i centralizirano provođenje postupaka javnih nabavki za ovo ministarstvo pravde i za kazneno-popravne zavode u Federaciji BiH, kao zajedničkih javnih nabavki više ugovornih organa.
 
Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela Odluku o otpisu zastarjelih potraživanja Federalnog ministarstva pravde prema kupcima časopisa „Pravna misao“ za 2013. godinu u ukupnom iznosu od 720 KM.
 
Na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, Vlada FBiH je donijela Rješenje o davanju preporuke za prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine ljekara specijaliste patološke anatomije Darka Alfirevića, kao osobe od naročite koristi za BiH u području zdravstva.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada FBiH danas je Samira Iskrića imenovala za predsjednika, a Danicu Petrović, Azru Alkalaj, Zijadu Kučuković, Damir Šapinu i Seada Gušmirovića za članove Radne grupu za rješavanje trajnog smještaja federalnih organa i tijela sa sjedištem u Sarajevu. Ujedno, Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH je zadužena da uputi javni poziv za dostavu ponuda u cilju rješenja ovog pitanja.
 
Izmjenom Rješenja, u Stručni tim za izradu i praćenje provođenja Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013- 2017) imenovani su Svetlana Živanov i Amer Osmić.
 
Danas je donesena Odluka o utvrđivanju uslova i kriterija za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje.
 
* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 12.40 sati.
Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE