52. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 06.05.2016.
Dnevni red
Dnevni red:
 
1. Usvajanje Zapisnika 51. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 29.4.2016. godine
2. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za izmjene i dopune Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, koju je podnijela Fondacija „Centar za zastupanje građanskih interesa” Sarajevo
3. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za davanje izvornog tumačenja Zakona o zdravstvenom osiguranju, koju je podnio gosp. Vedad Ćinara iz Sarajeva
4. Izjašnjenje na Inicijativu Kluba delegata bošnjačkog naroda za dostavljanje Nacrta zakona o javnom redu u Federaciji Bosne i Hercegovine u parlamentarnu proceduru, s Prijedlogom zaključka
5. Prijedlog odgovora na poslaničko pitanje, koje je na 9. sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, održanoj 22.3.2016. godine postavio Ivan Musa, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
6. Prijedlog odgovora na poslaničko pitanje koje je na 9. redovnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održanoj 22.3.2016. godine, postavila poslanica Jasna Duraković Hadžiomerović
7. Prijedlog mišljenja na Nacrt sporazuma između Bosne i Hercegovine i Suverenog vojnog bolničkog reda Svetog Ivana od Jeruzalema, Rodosa i Malte
8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuća rezerva Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu
9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobrenju sredstava za nabavku reklamno-promotivnih usluga od Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine
10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobrenju sredstava za nabavku reklamno-promotivnih usluga od Udruženja za sport i rekreaciju mladih
11. Prijedlog odluke o otpisu zastarjelih potraživanja Federalnog ministarstva pravde prema kupcima časopisa “Pravna misao” za 2013. godinu
12. Prijedlog odluke o prenosu nabavljenih stalnih sredstava u okviru projekata “Tehnička podrška za unapređenje poslovnog okruženja i institucionalno jačanje” (ICIS), krajnjim korisnicima
13. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju povoljnijih uslova za zaključivanje ugovora o izmirenju dospjelog duga prema javnim preduzećima
14. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na mjesečnu neto plaću direktora privrednog društva Iskraemeco Sarajevo d.o.o. Sarajevo, zavisnog društva JP „Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo
15. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na mjesečnu neto plaću direktora privrednog društva “UNIS-GROUP” d.o.o. Ilidža
16. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za isplatu naknade punomoćniku koji je imao ovlaštenje za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na 29. Skupštini privrednog društva “BH-Gas” d.o.o. Sarajevo
17. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na mjesečnu neto plaću članova Uprave – Izvršnih direktora JP „Elektroprivreda HZ HB” d.d. Mostar
18. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na mjesečnu neto naknadu članu Nadzornog odbora JP “Elektroprivreda HZ HB” d.d. Mostar
19. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u iznosu od 91.257.04 KM)
20. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u iznosu od 217,94 KM)
21. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o implementaciji Akcionog plana i progresa u povlačenju finansijskih sredstava za provođenje Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013-2017) u 2015. godini i Akcionog plana za provođenje Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013-2017) u 2016. godini
22. Prijedlog rješenja o davanju preporuke za prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine
23. Prijedlog rješenja o dopunama Rješenja o imenovanju Stručnog tima za izradu i praćenje sprovođenja Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici
24. Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za rješavanje trajnog smještaja federalnih organa i tijela sa sjedištem u Sarajevu
25. Izvještaj o poslovanju Lutrije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu i Plan poslovanja Lutrije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, s mišljenjem Federalnog ministarstva finansija i Prijedlogom zaključka
26. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa, s Prijedlogom zaključka
27. Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova/Federalnog ministarstva unutarnjih poslova i Federalne uprave policije za 2015. godinu, s Prijedlogom zaključka
28. Izvještaj Komisije Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za period 01.10.2015.-29.02.2016. godine o Kontroli namjenskog utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu, s Prijedlogom zaključka
29. Izvještaj Komisije Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za period 01.10.2015-29.02.2016. godine, o kontroli namjenskog utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu „Izdaci za finansijsku imovinu-ostala domaća pozajmljivanja”, s Prijedlogom zaključka
30. Izvještaj o radu Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, sa Informacijom o bankarskom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine sa 31.12.2015. godine, Informacijom o mikrokreditnom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine sa 31.12.2015. godine, Informacijom o sektoru lizinga u Federaciji Bosne i Hercegovine sa 31.12.2015. godine i Izvještaj o radu Samostalnog odjela ombudsmena za bankarski sistem za period 01.01-31.12.2015. godine, s Prijedlogom zaključka
31. Izvještaj o kontroli izvršenja obaveza iz kupoprodajnih ugovora u postupku privatizacije sa stanjem na dan 31.12.2015. godine, s Prijedlogom zaključka
32. Informacija o kreditu Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj (KFAER) za projekat Koridor Vc, s prijedlogom zaključka
33. Informacija o potrebi dodatne analize Inicijative za izmjene Zakona o izvršnom postupku, s Prijedlogom zaključka
34. Informacija o stanju prehrambene industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2015. godini s pregledom uvoza i izvoza za pojedine prehrambene proizvode ili grupe proizvoda u/iz Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
35. Informacija o radu Ekspertne radne grupe za robne rezerve Federacije Bosne i Hercegovine s prijedlogom mjera, s Prijedlogom zaključka
36. Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine o realizaciji Zaključka V.broj: 1488/2015 od 05.11.2015. godine, s Prijedlogom zaključka
37. Prijedlog zaključka o stavljanju van snage Zaključka V.broj: 1677/2014 od 10.9.2014. godine
38. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za organiziranje i centralno provođenje postupaka javnih nabavki za Federalno ministarstvo pravde i kazneno-popravne zavode u Federaciji Bosne i Hercegovine
39. Prijedlog odluke o kriterijima za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje
40. Informacija (usmena) o događajima od 01.05.2016. godine u Kaznenopopravnom zavodu Zenica
41.  Prijedlog odluke o razvrstavanju regionalnih cesta R-462 (Ormanica-Gradačac) u magistralnu cestu sa oznakom M-1.9 i R-464 (Orašje-Odžak) u magistralnu cestu sa oznakom M-14.2 
Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE