51. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 29.04.2016.
Saopćenje o radu 
51. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
SECOM-u VISOKO I TERMOGLASU ŽIVINICE KREDITI OD PO 600.000 KM
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, dala prethodne saglasnosti na prijedloge rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu za dva privredna društva.
 
Saglasnost se odnosi na kredite od po 600.000 KM za kompanije SECOM d.o.o. Visoko i Termoglas d.o.o. Živinice.
 
Union banka će s korisnicima sredstava ugovarati sve bitne elemente za zaključenje ugovora o kreditu, u roku ne dužem od 15 dana, izuzev u salučaju da korisnici sredstava ne ispune sve uslove za potpisivanje ugovora.
 
SAGLASNOST ZA RASKID UGOVORA
 
Vlada FBiH dala je prethodnu saglasnost za raskidanje Ugovora o komisionom poslovnom aranžmanu od 12.3.2013. godine zaključenog između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Izvozno kreditne agencije BiH (IGA) o realizaciji sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2013. godinu na poziciji „Pozajmljivanje i učešće u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja”, u iznosu od 4.000.000 KM.
 
Ovo je urađeno nekon što su Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo obratio IGA-i informacijom o realizaciji i dinamici povrata kredita u kojoj se poziva na zaključak Vlade FBiH od 16.12.2015. godine kojim je data saglasnost da već odobrena sredstva depozita od četiri miliona KM budu prenamijenjena za obezbjeđenje depozita za novo kreditno zaduženje.
 
Nakon provedenog postupka javne nabavke, Operator - Terminali Federacije odabrao je kao najpovoljniju Intesa SanPaolo banku d.d. BiH za potencijalno novog kreditora za zaduženje u iznosu od 10.600.000 KM. Ovim sredstvima bi bile izmirene sve dospjele i nedospjele kreditne obaveze proistekle iz ranijeg kredita od 15 miliona KM, povećana likvidnost i nastavljeno nesmetano funkcionisanje ovog privrednog društva, jer bi rata kredita bila 50 posto manja od postojeće.
 
Za potpisivanje potpisivanje Ugovora o namjenskom oročavanju novčanih sredstava i Ugovora o kreditu u svojstvu založnog dužnika kod Intesa SanPaolo banke ovlašten je federalni ministar energije, rudarstva i industrije.
 
ODOBRENO RASPOREĐIVANJE DONATORSKIH SREDSTAVA
 
Vlada Federacije BiH odobrila je raspoređivanje 415.926,94 konvertibilnih maraka donatorskih sredstava iz granta Evropske komisije za Trust fond pretpristupnog instrumenta Evropske unije (EC IPA) namijenjenog za finansiranje projekta Jadranskog modela održive mobilnosti u oblasti zdravstvene zaštite.
 
Obaveza da donacije i transferi koji nisu planirani u budžetu, a ostvareni su tokom fiskalne godine, budu namjenski korišteni po odlukama Vlade FBiH i na prijedlog budžetskih korisnika, proizilazi iz Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije BiH. Zato je Federalno ministarstvo zdravstva je pokrenulo proceduru za donošenje ove odluke kako bi bili stvoreni potrebni finansijski uslovi za implementaciju aktivnosti u okviru ovog projekta.
 
KVARTALNO IZVJEŠĆE O DUGU
 
Vlada FBiH upoznata je s izvješćem o dugu za prvi kvartal 2016. godine, te zadužila Federalno ministarstvo financija da ovaj dokument objavi na svojoj web-stranici, a bit će proslijeđen i Parlamentu FBiH radi informiranja.
 
Ukupan vanjski dug Vlade Federacije BiH je na kraju prvog ovogodišnjeg kvartala iznosio je 5.193.593.545 KM, ili 3.007.022.268 dolara. Nominalni iznos duga, preračunat u konvertibilne marke, manji je u odnosu na prethodni kvartal za 80.018.211 KM, odnosno 1,52 posto. Vanjski dug je, najvećim dijelom, ugovoren s bilateralnim i multilateralnim financijskim institucijama, a u cilju osiguranja sredstava za financiranje većih infrastrukturnih projekata, te za proračunsku podršku. Kao rezultat toga, 3.960.287.637 KM ili 76 posto ukupnog vanjskog duga Vlade FBiH realizirano je preko multilateralnih financijskih institucija, a preostalih 1.233.305.909 KM se odnosi na zaduženje kod bilateralnih kreditora. Naslijeđeni „stari“ dug (koji je sukcesijom pripao BiH, a čiji su korisnici bili s teritorija Federacije BiH ili je kao nealocirani dug po ključu MMF-a dodijeljen FBiH) prema Pariškom i Londonskom klubu kreditora, ukupno iznosi 693.886.457 KM ili 13,36 posto. Preostalih 15,27 posto ukupnog vanjskog duga predstavlja ostatak duga prema drugim kreditorima.
 
Unutarnji dug je 31.3.2106. godine iznosio 984.004.877 KM i u odnosu na prethodni kvartal je manji za 10.884.512 ili 1,09 posto. Od ukupnog iznosa se 160.000.000 KM odnosi na rizničke zapise, 520.000.000 KM na obveznice, 195.417.760 KM na ratne tražbine, a 108.587.117 KM je dug na temelju stare devizne štednje.
 
Na dan 31.3,2016. godine je ukupan dug Vlade FBiH iznosio ukupno 3.576.553.374 dolara ili 6.177.598.422 KM  i bio manji u odnosu na protekli kvartal za 90.902.723 KM ili 1,45 posto.
 
IZVRŠENJE PRORAČUNA FBiH ZA PRVO TROMJESEČJE 2016. GODINE
 
Proračun Federacije BiH je u prva tri meseca 2016. godine ostvario prihode, primitke i financiranja u ukupnom iznosu od 413,6 milijuna konvertibilnih maraka, što je 16 posto planiranog za cijelu ovu godinu. U tom okviru, porezni prihodi iznosili su 299,4 milijuna KM, neporezni 54,2 milijuna KM, dok su primitci iznosili 60 milijuna KM, navedeno je u izvješću Federalnog ministarstva financija.
 
U odnosu na isto razdoblje 2015. godine, ukupno ostvareni prihodi bilježe porast od šest posto, odnosno veći su za 24,3 milijuna KM. Najveći porast zabilježen je kod poreza na dobit od 49 posto ili pet milijuna KM.
 
Ukupno obračunati rashodi i izdaci za razdoblje siječanj - ožujak iznose 427,3 milijuna KM, što je 16 posto iznosa planiranog Proračunom za 2016. godinu. Rashodi i izdaci na gotovinskoj osnovi iznose 338,2 milijuna KM, što je 79 posto ukupno obračunatih rashoda u tekućem periodu. Bitno je istaknuti da je u prvom kvartalu tekuće godine isplaćeno oko 150 milijuna KM obveza iz prethodne godine, tako da stanje neizmirenih obveza iz prethodne godine na kraju prvog kvartala iznosi oko 57 milijuna KM.
 
Tekući transferi i drugi tekući rashodi obračunati su u iznosu od 188,6 milijuna KM, što je 18 posto planiranog Proračunom za 2016. godinu i odnose se, najvećim dijelom, na redovite mjesečne transfere za socijalna davanja: za MIO 59,9 milijuna KM, za civilne žrtve rata 6,5 milijuna KM, za vojne invalidnine 72,4 milijuna KM, za dobitnike ratnih priznanja 3,9 milijuna KM i za civilne invalide 33,9 milijuna KM. U okviru transfera za MIO 4,5 milijuna KM isplaćeno je na ime duga spram ovog fonda.
 
Kad su u pitanju subvencije javnim poduzećima, od ukupno planiranih 37,9 milijuna KM, u prvom tromjesečju je realizirano 5,8 milijuna KM, što je 15 posto planiranih sredstava. Realizirana sredstva odnose se na subvencije Željeznicama FBiH (1,8 milijuna KM), zračnim lukama u Mostaru i Tuzli (po 400.000 KM), Terminalima FBiH (2,4 milijuna KM) i Energoinvestu za plaćanje takse za gas (600.000 KM).
 
Za otplatu duga u razdoblju siječanj - ožujak je realizirano 149,6 milijuna KM, od čega za vanjski duga primljen kroz državu 57,2 milijuna KM, vanjski dug na temelju izravnog zaduženja 451 hiljada KM, te za unutarnji dug - stara devizna štednja 91,9 milijuna KM (od čega je za kamate izdvojeno 2,2 milijuna KM, a po osnovu glavnice isplaćeno 89,7 milijuna KM).
 
Danas je usvojeno i izvješće o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće pričuve Proračuna FBiH za 2016. godinu, po odlukama Vlade Federacije BiH, rješenjima premijera i dopremijera, za razdoblje 1.1. - 31.3.2016. godine.
 
IZMJENA ZAKLJUČKA O PROJEKTU VODOOPSKRBE GRADAČCA
 
Vlada FBiH je izmijenila zaključak donesen na 138. sjednici održanoj 6.11.2014. godine koji se odnosi na realizaciju Projekta vodoopskrbe Gradačca. Izmjenom je utvrđeno da će, umjesto Općine Gradačac i Tuzlanskog kantona, krajnji dužnici po kreditnom zaduženju za realizaciju ovog projekta biti Općina Gradačac u iznosu od 4.000.000 eura i Javno preduzeće „Komunalac“ d.d. Gradačac u iznosu od 2.000.000 eura.
 
Konačna Odluka o zaduženju bit će donijeta po okončanju predgovora sa EBRD-om s kojim će biti utvrđeni uslovi kreditnog zaduženja. Do izmjene zaključka je došlo jer Tuzlanski kanton nije poduzeo potrebne korake za preuzimanje kreditnih obaveza,  čime  je  značajno  ugrožena  realizacija  projekta. S druge strane, JP „Komunalac“ d.d. Gradačac je izrazilo  spremnost  da preuzme  obaveze  krajnjeg  dužnika.
 
Projekat vodoopskrbe ima veliki značaj za oko 30.000  stanovnika  Gradačca.
 
ODGOVOR NA UPITNIK EVROPSKE KOMISIJE
 
Vlada Federacije BiH upoznata je danas sa zaključcima Vijeća ministara BiH o pripremnim aktivnostima u proceduri dostave odgovora na Upitnik Evropske komisije.
 
S tim u vezi, zadužen je Ured Vlade FBiH za evropske integracije da materijale dostavi svim organima i tijelima Federacije BiH. Također, Vlada je zadužila sve federalne uprave i federalne upravne organizacije da postupe u skladu sa zaključcima Vijeća ministara BiH i izvrše neophodne pripreme, formuliraju odgovore na pitanja iz njihove nadležnosti i osiguraju provođenje drugih obaveza BiH u sklopu pripreme i odgovora na Upitnik Evropske komisije.
 
O SMJEŠTAJU FEDERALNIH ORGANA I TIJELA U SARAJEVU
 
Vlada FBiH danas je razmatrala izvještaj Radne grupe za analizu i pripremu za najam ili preuzimanje/kupovinu zgrade Energovinvesta za trajni smještaj federalnih organa i tijela u Sarajevu. S tim u vezi, zaključeno je da, osim Energoinvestove, budu prikupljenje i druge javne ponude koje će, kroz najam, kupovinu ili izgradnju zadovoljiti potrebe za smještaj federalnih institucija na 19.000 m2.
 
INFORMACIJE FEDERALNOG MUP-a
 
Vlada FBiH danas je usvojila izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za 2016. godinu, koji će podnijeti predsjedniku i potpredsjednicima Federacije BiH i Parlamentu FBiH. Također, usvojen je i izvještaj o radu Federalne uprave policije o radu u periodu januar - mart 2016. godine.  Vlada je dala saglasnost FMUP-u - Federalnoj upravi policije za raspisivanje javnog konkursa za popunu 15  upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u početnom činu "policajac" za potrebe Specijalne policijske jedinice.
 
Nakon što je prihvatila informaciju ovog ministarstva, Federalna vlada je zadužila Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, Federalnu upravu policije, Federalno ministarstvo finansija i Federalnu upravu civilne zaštite da joj, u roku od 30 dana, predlože mogući model finansiranja osposobljavanja helikoptera BELL-206 L1 Long Ranger i način njegovog stavljanja u funkciju za obavljanje poslova policije i civilne zaštite.
 
Bit će formirana i radna grupa sa zadatkom da planira multifunkcionalnu upotrebu helikoptera u spašavanju ljudi, u slučajevima poplava, požara, lavina i drugih prirodnih nesreće i za prijevoz bolesnika.
 
O POKRETANJU STEČAJNOG POSTUPKA U „HIDROGRADNJI”
 
Vlada FBiH prihvatila je informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o stanju u „Hidrogradnji” d.d. Sarajevo i pokretanju stečajnog postupka i podržala aktivnosti v.d. direktora ovog privrednog društva na podnesenom prijedlogu otvaranja stečajnog postupka.
 
Vlada je zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da Federalnom ministarstvu finansija podnese zahtjev za dodjelu sredstava iz tekuće rezerve za isplatu sredstava u iznosu koji će biti naznačebn u odluci stečajog suca za predujam (avans) za finansiranje prethodnog postupka.
 
Federalno ministarstvo finansija je zaduženo da, nakon dobijanja zahtjeva, pripremi i za prvu narednu sjednicu Vlade FBiH dostavi na razmatranje i usvajanje Prijedlog odluke o odobravanju ovog izdvajanja.
 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će, nakon što mu budu prebačena, sredstva uplatiti na račun nadležnog suda.
 
U strukturi vlasništva „Hidrogradnje“ Vlada Federacije BiH učestvuje sa 67, a ostali dioničari s 33 posto. Vlada FBiH, kao i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, kao resorno, u više navrata su 2015. i 2016. godine s menadžmentom, sindikatom i zaposlenim u ovom društvu održavali sastanke i pripremali informacije s prijedlogom zaključaka, u cilju stabilizacije „Hidrogradnje“.
 
Zbog kompleksnosti situacije u kojoj se nalazi ovo privredno društvo, nije bilo moguće realizirati pojedine ranije zaključke Federalne vlade, kao što je osiguranje kratkoročnog kredita od 1,2 miliona KM kod Razvojne banke Federacije BiH.
 
SAGLASNOST NA PROJEKTNI ZADATAK ZA IZRADU ENERGETSKE STRATEGIJE
 
Vlada FBiH dala je saglasnost i usvojila Projektni zadatak za izradu Energetske strategije Federacije BiH za period 2015.-2035. godina s projekcijom na 2050. godinu, koji je predložilo Federalno ministarstva energije, rudarstva i industrije. Cilj ovog projektnog zadatka je da definiše osnovne elemente za izradu Energetske strategije na temelju analize postojećeg stanja, uz uvažavanje unutrašnjih i vanjskih faktora uticaja na energetski sektor FBiH. Dokument utvrđuje i procedure za izradu, razmatranje i usvajanje ovog strateškog dokumenta.
 
Vodeći računa o međunarodnim obavezama i smjernicama energetske politike Evropske unije, obavezama proisteklim iz potpisanog Sporazuma o Energetskoj zajednici kao ključnog dokumenta, s ciljem razvoja unutrašnjeg i regionalnog tržišta, Federacija BiH je opredijeljena za reformu u energetskom sektoru uopće, te ovaj sektor smatra bazom sveukupnog, održivog i dugoročno stabilnog razvoja Federacije BiH i Bosne i Hercegovine.
 
Strategija uključuje potpunu reformu energetskog sektora s konačnim ciljem izgradnje energetskog sektora u skladu sa evropskim standardima. Njen cilj je analiza i sintetiziranje aktuelnog Strateškog plana i programa energetskog sektora Federacije BiH i Studije energetskog sektora BiH.
 
Jedan od važnih ciljeva ovog dokumenta je uspostavljanje sistema upravljanja energijom u skladu sa adekvatnim sistemima EU i, na taj način, doprinese integraciji BiH u EU.
 
Prema projektnom zadatku, Strategije treba da sadrže i strukturu potrebnih količina energije, analizu koja ima za cilj optimalni sistem osiguranja utvrđene strukture potrebnih količina energije, uz najniže životne troškove sistema snabdijevanja energijom, i prioritetne programe razvoja. Također, treba definirati pravce razvoja pojedinih sektora energetike FBiH kako bi bili kompatibilni sa utvrđenim generalnim planom razvoja i sadržavali mjere unapređenja efikasnosti snabdijevanja energijom.
 
Strategija bi trebala obuhvatiti raspoloživi energetski potencijal i mogućnosti njegovog efikasnog korištenja kroz pregled energetskih rezervi i potencijala uglja, nafte i naftnih derivata, te prirodnog gasa. Također, treba sadržavati prikaz hidropotencijala, energije vjetra, sunca, biomase, geotermalne i transformisane energije, te mogućnosti njenog izvoza i uvoza.
 
Treba dati i prijedloge za sudjelovanje javnosti u donošenju odluka važnih za energetski sektor, te za načine i oblike informisanja i savjetovanja javnosti iz područja programa ili projekata razvitka energetskog sistema u Federaciji BiH.
 
Federalna vlada dala je danas i prethodnu saglasnost za korištenje budžetskih sredstava za finansiranje provođenja postupka javne nabavke i izrade Strategije.
 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je zaduženo da izvrši odabir konsultantske firme za izradu Strategije, a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.
 
DODATNI ZAJAM EBRD-a ZA MODERNIZACIJU SAOBRAĆAJNICA U SARAJEVU
 
Federalna vlada danas je prihvatila informaciju o kreditu Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za projekat gradskih saobraćajnica u Sarajevu (dodatno finansiranje) i donijela Odluku o prihvatanju zaduženja Federacije BiH za dodatni iznos zajma kod EBRD-a od 6.000.000 eura za nastavak finansiranja ovog projekta. Sredstva zajma Federacija BiH će prenijeti na Kanton Sarajevo, kao krajnjeg korisnika i dužnika.
 
Cilj je proširenje i modernizacija dijela gradske saobraćajnice na Dvanaestoj transverzali, s dvije na četiri trake u dužini od oko 900 metara, uključujući proširenje i završetak Stupske petlje. Bit će proširen i modernizovan dio Južne longitudinale, također s dvije na četiri trake, u dužini od 2,4 kilometra.
 
Inače, Ugovorom o zajmu između BiH i EBRD-a, potpisanim 27.10.2011. godine, Federaciji  BiH je odobreno 16,5 miliona eura zajma.
 
INFORMACIJA O STANJU PROJEKTA AUTOCESTE OD ZVIROVIĆA DO POČITELJA
 
Federalna vlada je usvojila informaciju o stanju projekta dionica autoceste Počitelj - Bijača, poddionica Zvirovići (Međugorje) - Počitelj na Koridoru Vc, te naložila Javnom preduzeću Autoceste Federacije BiH da, u skladu s Procedurama Evropske investicijske banke (EIB) i na osnovu ažuriranih finansijskih izvještaja, nastavi postupak nabave za izvođenje radova, usluge nadzora i usluge konsaltinga na poddionici Zvirovići (Međugorje) - Počitelj, LOT 1 i LOT2.
 
Zadužena je Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove da, u roku od sedam dana, definiše jasnu i efikasnu proceduru za primjenu člana 31. stav (3) Zakona o eksproprijaciji koju će korisnik eksproprijacije slijediti prilikom podnošenja zahtjeva za prijevremeni ulazak u posjed nekretnina. Dužna je, također, da poduzme potrebne mjere i pruži stručnu podršku nadležnoj službi Općine Čapljina u okončanju postupaka eksproprijacije.
 
Autoceste FBiH zadužene su da poduzmu sve aktivnosti potrebne za početak realizacije projekta izgradnje poddionice autoceste Zvirovići (Međugorje) - Počitelj na Koriodu Vc nakon donošenja rješenja Vlade Federacije BiH o prijevremenom ulasku u posjed eksproprisanih nekretnina.
 
NEKRETNINE NA PRIVREMENO KORIŠTENJE OPĆINI NOVI GRAD SARAJEVO
 
Vlada FBiH donijela je Odluku kojom je Općini Novi Grad - Sarajevo dala na privremeno korištenje, bez naknade, na razdoblje od pet godina s mogućnosti produženja, dva individualna stambena objekta, izvlaštena za potrebe izgradnje dionice Sarajevske obilaznice na LOT-u 1 Jošanica - Butila, koji su nakon završetka radova ostali sačuvani i nalaze se izvan zaštitne ograde, ali u neposrednoj blizini autoceste.
 
Stambeni objekti nalaze se kod ulaza u lijeve cijevi tunela „Ožega“ i „Oštrik“, na dionici Vlakovo - Jošanica, a bit će privremeno korišteni za zbrinjavanje ugroženih kategorija građana Općine Novi Grad Sarajevo koji se nalaze u veoma teškom socijalnom i ekonomskom stanju.
 
Odluka je donesena nakon što se Općina Novi Grad Sarajevo obratila Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija zahtjevom za dodjelu na privremeno korištenje individualnih stambenih objekata, izvlaštenih za potrebe izgradnje Sarajevske obilaznice.
 
ZA ZATVARANJE KOLEKTIVNIH CENTARA 141.700 KM

Federalna vlada donijela je Odluku o odobravanju sredstava iz Budžeta FBiH za 2016. godinu u iznosu od 141.700 KM, namijenjenih sufinansiranju Projekta CEB II - Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja za 2016. godinu. Ova sredstva će biti isplaćena s budžetske pozicije učešća Vlade u projektima koje finansira međunarodna zajednica.
 
Inače, ukupna vrijednost projekta je 79.633.713,00 KM, a finansira se kreditnim sredstima Razvojne banke vijeća Evrope (CEB) u iznosu od 79.080.913 KM i iz Budžeta FBiH (sufinasiranje) u iznosu od 572.800 KM.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada FBiH dala je saglasnosti na odluke Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša FBiH o razrješenju direktora Safeta Harbinje, te za imenovanje Fuada Čibukčića za v.d. direktora ovog fonda.
 
Izmijenom postojećeg Rješanja, Vlada FBiH danas je za člana Komisije za sredstva plasirana iz malezijske donacije i japanskih grantova imenovala Almira Zulića.
 
Danas su Hidajet Trako i Anja Andrić Alibegović zaduženi za izradu sveobuhvatne analize problema smještaja i pritvaranja osoba zbog duševnog oboljenja u cijeloj Bosni i Hercegovini.

 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 12.05 sati.
Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE