51. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 29.04.2016.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 50. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 22.4.2016. godine
2. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu privrednom društvu SECOM d.o.o. Visoko u iznosu od 600.000 KM
3. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu privrednom društvu TERMOGLAS d.o.o. Živinice u iznosu od 600.000 KM
4. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za raskidanje Ugovora o komisionom poslovnom aranžmanu između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Izvozno kreditne agencije Bosne i Hercegovine (IGA) od 12.3.2013. godine
5. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za zaključivanje Ugovora o namjenskom oročavanju novčanih sredstava i Ugovora o kreditu u svojstvu založnog dužnika kod Intesa SanPaolo banka d.d. Bosna i Hercegovina
6. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija Federalnom ministarstvu zdravstva
7. Prijedlog odluke o verifikaciji pročišćenog teksta Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine
8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Vansudsku nagodbu radi izmirenja finansijskog potraživanja koje je pravosnažnom odlukom Općinskog suda u Sarajevu, broj: 05 0 P 063747 08 5 od 15.5.2009. godine, dosuđeno Đulić Senadu, Dervišević Besimu i Delalić Adilu
9. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije i supotpisnicima za sredstva planirana iz malezijske donacije i japanskih grantova (projekti 2KR i projekti NON project grant – AID)
10. Kvartalni izvještaj o dugu Q1/2016, s Prijedlogom zaključka
11. Izvještaj o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 1.1.-31.3.2016. godine, s Prijedlogom zaključka
12. Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuća rezerva“ Budžeta Fedracije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, po odlukama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, rješenjima premijera i zamjenika premijera, za period 1.1.-31.3.2016. godine, s Prijedlogom zaključka
13. Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova-Federalnog ministarstva unutarnjih poslova za period 1.1.-31.3.2016. godine, s Prijedlogom zaključka
14. Izvještaj Radne grupe za analizu i pripremu za najam ili preuzimanje/kupovinu zgrade Energovinvesta za trajni smještaj federalnih organa i tijela u Sarajevu
15. Informacija o toku pregovora s Međunarodnim monetarnim fondom i Svjetskom bankom
16. Informacija o zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj za projekat „Vodoopskrba Gradačac“, s Prijedlogom zaključka
17. Informacija o kreditu Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za projekat izgradnja gradskih saobraćajnica Sarajevo-dodatno finansiranje, s Nacrtom odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru broj 1 o Amandmanu na Ugovor o zajmu od 27. oktobra 2011. godine između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj za projekat izgradnje gradskih saobraćajnica u Sarajevu
18. Informacija o potrebi zaključivanja ugovora o djelu u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, s Prijedlogom zaključka
19. Informacija u vezi s plovidbenim stanjem helikoptera Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, s Prijedlogom zaključka
20. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o novom kreditnom zaduženju privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo i zahtjevu za korištenje depozitnih sredstava obezbijeđenih po postojećem kreditu, s Prijedlogom zaključka
21. Informacija o stanju u privrednom društvu „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo, s Prijedlogom zaključka
22. Informacija u vezi sa zaključcima sa 51. sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine održane 5.4.2016. godine, u vezi pripremnih aktivnosti u proceduri dostave odgovora na Upitnik Evropske komisije, s Prijedlogom zaključka
23. Prijedlog zaključka o imenovanju kontakt osobe za izradu analize problema smještaja i pritvaranja osoba zbog duševnog oboljenja u cijeloj Bosni i Hercegovini
24. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti i usvajanju Projektnog zadatka za izradu Energetske strategije Federacije Bosne i Hercegovine za period 2015-2035. godina s projekcijom na 2050. godinu
25. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova-Federalnoj upravi policije za raspisivanje javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika
26. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica za zaključivanje ugovora o djelu
27. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za zaključivanje ugovora o djelu, s Prijedlogom zaključka
28. Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu radnog mjesta sekretara Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
29. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine o razrješenju direktora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine 
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine o imenovanju v.d. direktora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine 
30. Prijedlog odluke o odobravanju prijenosa prava korištenja motornog vozila
31. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje nekretnina Općini Novi Grad Sarajevo
32. Informacija o stanju projekta na izgradnji autoceste na Koridoru Vc poddionica Zavirovići (Međugorje) – Počitelj, s Prijedlogom zaključka
33. Zahtjev za davanje saglasnosti na raspisivanje javnog konkursa za četiri državna službenika i jednog namještenika
34. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu za sufinansiranje Projekta CEB II-Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja za 2016. godinu
Četvrtak,
28. januar 2021.
VIŠE