50. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 22.04.2016.
Saopćenje o radu
:
 
UTVRĐENE AKTIVNOSTI ZA RJEŠAVANJE
PROBLEMA NAJVEĆIH POREZNIH DUŽNIKA
 
Realizirajući zaključak 36. hitne sjednice, direktor Porezne uprave FBiH je, za današnju sjednicu Vlade Federacije BiH u Mostaru, dostavio analizu stanja najvećih poreznih dužnika u Federaciji BiH, s prijedlogom mjera.
 
Dug u prisilnoj naplati na dan 31.03.2016. godine iznosi 2.344.285.100,86 konvertibilnih maraka. Osim ovog, postoji i tekući dug, koji nije prispio za prisilnu naplatu, u iznosu oko jedne milijarde KM. Naime, u prisilnoj naplati je dug po osnovu rješanja i poreznih prijava koje su postale konačne i izvršne. Onaj koji nije u prisilnoj naplati je koji je utvrđen u inspekcijskom nadzoru kao dodatna porezna obaveza i dug po poreznim prijavama podnesenim uime poreznog obveznika, koji nije postao konačan i izvršan da bi prispio na naplatu prinudnim putem.
 
Od ukupnog duga, dug obveznika koji su u većinskom vlasništvu organa vlasti u Federaciji BiH iznosi 1.111.176.540,62 KM. Najveći iznos ovog duga, odnosno 75 posto, se odnosi na doprinose za socijalno osiguranje, a ostatak na ostale direktne poreze.
 
Posmatrano po kantonima, najveći ukupan dug iskazalo je 26 obveznika u Sarajevskom kantonu, u ukupnom iznosu od 431.103.181,92, dok su na čelu liste od 20 najvećih poreznih dužnika, po evidenciji Porezne uprave na dan 31.03.2016. godine, a koji se nalaze u postupku prisilne naplate, JP Željeznice FBiH (198.067.067,03 KM), KJKP Gras d.o.o. Sarajevo (116.647.551,66 KM) i EPBiH JP-ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. (110.555.025,48 KM).
 
Porezna uprava je, u skladu s propisima, nastojala zaključiti sporazume o odgođenom ili plaćanju duga na rate. Međutim, i pored zaključenih sporazuma neki obveznici nisu u situaciji da blagovremeno izmiruju porezne obaveze.
 
U proteklim godinama doneseno je šest zakona, sa izmjenama, kao i Uredba o postupku finansijske konsolidacije privrednih društava u vlasništvu FBiH, kojima je pokušano putem određenih olakšica pomoći ovim i drugim poreznim obveznicima, ali ciljevi nisu postignuti.
 
Ocjenjujući da je stanje u ovoj oblasti teško i ozbiljno i da problem neplaćanja poreznih obaveza traje gotovo 20 godina, Vlada FBiH je, odlučna da nađe najoptimalnija rješenja, danas donijela više obavezujućih zaključaka.
 
Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo finansija da, u roku od 10 dana, pripremi izmjene propisa koji uređuju procedure prinudne naplate poreza, kojima će biti omogućeno produženje roka za zaključenje sporazuma o odgođenom plaćanju, odnosno plaćanje na rate, na period do deset godina.
 
Zadužena je Porezna uprava FBiH da, u roku od 15 dana,  na zahtjev Federalnog ministarstva finansija, dostave podatke o poreznim dugovanjima pravnih osoba, s prijedlozima eventualnih rješenja, uzimajući u obzir parametre koje zahtijeva ovo ministarstvo, a kojima raspolažu Porezna uprava, resorna federalna ministarstva i vlade kantona.
 
Federalno ministarstvo finansija je zaduženo da, u roku od 60 dana, Vladi Federacije BiH dostavi izvještaj o stanju i predloži mjere koje uključuju konkretne izmjene zakonskih propisa s ciljem rješavnja problema neplaćanja javnih prihoda od strane poreznih obveznika.
 
Ovi zaključci stupaju na snagu odmah.
 
UTVRĐEN NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O IZVRŠENJU KAZNENIH SANKCIJA U FBiH
 
Polazeći od pravnog statusa kazneno-popravnih zavoda Federacije BiH, Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama je Zakona o izvršenju kaznenih sankcija u FBiH. Cilj je njegovo usuglašavanje sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u FBiH koji precizira radno-pravni status direktora samostalnih upravnih organizacija i pomoćnika rukovoditelja tijela državne službe koji više nisu državni službenici. Naime, Članak 74. Zakona o državnoj službi propisuje primjenu njegovih odredaba i na državne službenike koji taj status imaju u ustanovama za izvršenje kaznenih sankcija, zatvorima i organima za prekršaje FBiH, kantona, grada i općina, ako posebnim zakonom nije drugkčije određeno.
 
Jedna od novina u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakon o izvršenju kaznenih sankcija u FBiH, čiji je Nacrt na današnjoj sjednici u Mostaru utvrdila Vlada Federacije BiH, jeste da ravnatelja kazneno-popravnog zavoda i njegovog zamjenika, na temelju javnog natječaja koji raspisuje i provodi tijelo državne službe, imenuje i razrješava Vlada FBiH na prijedlog federalnog ministra pravde.
 
Ravnatelj i zamjenik ravnatelja kazneno-popravnog zavoda nisu državni službenici, imenuju se na period od četiri godine i Vlada ih može razriješiti dužnosti u bilo koje vrijeme.
 
Ravnatelj može imati pomoćnike za rukovođenje pojedinim područjima rada. Ni oni nisu državni službenici, a bit će upošljavani, također, putem javnog natječaja koji raspisuje i provodi tijelo državne službe. Njihov mandat je četiri godine, a imenuje ih i razrješava ravnatelj, uz suglasnost federalnog ministra.
 
Odredbe Zakona o državnoj službi u FBiH i na temelju njega doneseni provedbeni propisi primjenjuju se i na osobe uposlene u kazneno-popravnim zavodima, osim ako ovim zakonom nije drukčije uređeno.
 
Nacrtom zakona ukida se Odjel maloljetničkog zatvora u Kazneno-popravnom zavodu zatvorenog tipa u Zenici, kao i Odjel u Općini Usora, koji nikada nije ni stavljen u funkciju. Međutim, Nacrt sadrži odredbu koja predviđa osnivanje odgojno-popravnog doma u Orašju.
 
UTVRĐEN NACRT ZAKONA O VETERINARSKO-MEDICINSKIM PROIZVODIMA
 
Zakon o veterinarsko-medicinskim proizvodima (VMP), utvrđen u formi Nacrta na današnjoj sjednici Federalne vlade, primjenjuje se na industrijski proizvedene premikse za izradu ljekovite hrane za životinje koji se stavljaju u promet, aktivne supstance koje se koriste za njihovu proizvodnju, te određene supstance koje se mogu upotrebljavati kao VMP koji imaju anaboličke, antiinfektivne, antiparazitarne, protuupalne, hormonalne ili psihotropne osobine. Zakon se primjenjuje i na instrumente, pribor, opremu, uređaje, program, materijal, sredstva za redukciju mikroorganizama za primjenu u veterinarstvu, proizvode za “in vitro” dijagnostiku ili druge proizvode za upotrebu u veterinarstvu.
 
Od odredaba Zakona su, uz ostale, izuzeti magistralni pripravci na osnovu veterinarskog recepta za jednu ili više životinja iste vrste, galenski pripravci na osnovu recepture važeće farmakopeje i namijenjeni krajnjem korisniku, međuproizvodi namijenjeni za dalju preradu, i tako dalje.
 
Pravne osobe koje proizvode, prometuju ili skladište VMP moraju ispunjavati uslove određene ovim zakonom i, na osnovu njega, uslove koje propisuje federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Registar ovih pravnih osobe vodi resorno federalno ministarstvo.
 
VMP ne može biti stavljen u promet na tržište FBiH bez odobrenja Federalnog ministarstva, odnosno nadležnog tijela drugog entiteta, ili Brčko Distrikta BiH ukoliko proizvođač ili predstavništvo tamo ima sjedište. VMP, namijenjen liječenju životinja od kojih se proizvodi hrana, može biti stavljen u proceduru odobravanja samo ako su za njegove farmakološki djelatne supstance posebnim propisom određene maksimalno dozvoljene količine.
 
Uvoziti je moguće samo VMP za koji postoji rješenje nadležnog tijela o odobravanju za stavljanje u promet, a zahtjev za izdavanje dozvole uvoznik podnosi Uredu za veterinarstvo BiH. Federalno ministarstvo može ovom uredu predložiti izdavanje dozvole za uvoz VMP koji ne posjeduje rješenje o odobravanju za interventni uvoz u slučaju izbijanja opasnih zaraznih oboljenja, zatim za potrebe registracije VMP, istraživanja ili kada se na osnovu dokumentovanih razloga procijeni neophodnost ovog uvoza za zdravstvenu zaštitu životinja.
 
U obrazloženju Nacrta zakona je, uz konstataciju da lijekovi u veterinarstvu imaju važnu ulogu u kontroli i prevenciji bolesti i patnje životinja, ukazano i na to da mogu uzrokovati veliku štetu i životinjama i ljudima i okolini ukoliko se ne koriste ispravno. Stoga je uređenje oblasti proizvodnje i prometa veterinarsko-medicinskih proizvoda značajno i sa ekonomskog aspekta, jer je zaštita zdravlja životinja bitan preduslov za ostvarivanje njihovog uspješnog i profitabilnog uzgoja za proizvodnju hrane namijenjenu ljudima. Pored toga, naša zemlja mora dokazati da ima uspostavljen efikasan sistem kontrole proizvodnje i prometa VMP kako bi joj mogao biti odobren izvoz proizvoda životinjskog porijekla na tržište EU.
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O UNUTARNJOJ REVIZIJI U JAVNOM SEKTORU U FBiH
 
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru u FBiH, kojeg je danas utvrdila Vlada FBiH, proistekao je iz analize rađene uz potporu eksperata s Projekta jačanja upravljanja javnim financijama u BiH, uz uvažavanje sadašnjih potreba u FBiH, kao i nužnosti otklanjanja nedostataka i pravnih praznina koje u primjeni važećeg Zakona.
 
Korisnici javnih sredstava uspostavljaju unutarnju reviziju izravno odgovornu rukovoditelju organizacije, a sukladno Zakonu i pravilnicima o kriterijima za uspostavu jedinica za unutarnju reviziju i uvjetima za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru u FBiH.
 
Uvažavajući opredjeljenje BiH za ubrzanje procesa pridruživanja Europskoj uniji, reforme u ovoj oblasti se provode i sukladno Međunarodnim standardima profesionalne prakse unutarnje revizije, koje je objavio Međunarodni institut unutarnjih revizora, kao i dobrom praksom država članica EU, i na njima zasnovanim Etičkim kodeksom.
 
Namjena izmjena i dopuna Zakona je osiguranje funkcioniranja i učinkovitosti sustava financijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru, naročito funkcionalno neovisne unutarnje revizije kao jednog od osnovnih elemenata sustava Zajednice u oblasti unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru (PIFC), te namjensko, svrsishodno i zakonito korištenje javnih sredstava za ostvarivanje utvrđenih ciljeva.
 
Izmjenama i dopunama Zakona su obuhvaćene i pravne osobe u kojima Federacija BiH ili kantoni imaju većinski vlasnički udjel, jer nesumnjivo pripadaju javnom sektoru. Svrha dopune je harmonizacija s drugim važećim zakonima u BiH, jer su Zakon o unutarnjoj reviziji institucija BiH i Zakon o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru Republike Srpske obuhvatili i javna poduzeća.
 
Za uspostavu i funkcioniranje adekvatne i učinkovite funkcije unutarnje revizije odgovoran je rukovoditelj organizacije. Funkcija unutarnje revizije u FBiH uspostavlja se kroz jedinicu za unutarnju reviziju ili zajedničku jedinicu za unutarnju reviziju.
 
Ministar/ministrica donosi Pravilnik o kriterijima za uspostavu jedinica za unutarnju reviziju kojim se određuju obveznici uspostave funkcije unutarnje revizije, način uspostave i obavljanja. Kriteriji za određivanje obveznika uspostave i načina uspostave funkcije unutarnje revizije određuju se na temelju razine organizacijske klasifikacije za proračun i proračunske korisnike FBiH, iznosa usvojenog proračuna, broja zaposlenih, kompleksnosti transakcija i stupnja rizika.
 
Jedinica za unutarnju reviziju uspostavljena u organizaciji na razini razdjela vrši unutarnju reviziju svih programa, aktivnosti i procesa za sve organizacije koje pripadaju tom razdjelu, izuzev organizacija koje uspostavljaju vlastitu jedinicu za unutarnju reviziju prema kriterijima iz Pravilnika. Zajednička jedinica za unutarnju reviziju uspostavlja se u Federalnom i kantonalnim ministarstvima financija.
 
NOVO SMANJENJE CIJENE PRIRODNOG GASA
 
Vlada Federacije BiH dala je saglasnost na odluku Nadzornog odbora BH Gasa o smanjenju veleprodajne cijene prirodnog gasa s dosadašnjih 550 KM na 500 KM za hiljadu kubnih metara, počevši od 1.4.2016. godine.
 
Ovo je četvrta odluka o pojeftinjenju gasa u posljednjih pola godine. U oktobru prošle godine cijena gasa je snižena sa 754 na 640, pred Novu godinu na 600 KM, a prije nešto više od mjesec dana na 550 KM.
 
TUMAČENJE ZAKONA O PROSTORNOM PLANIRANJU I GRAĐENJU
 
Vlada FBiH razmatrala je danas inicijativu za davanje izvornog tumačenja člana 30. Zakona o prostornom planiranju i građenju na nivou FBiH, koju je, uime Udruženja građana “Društvo za unapređenje industrije i tehnologije - DUIT” iz Sarajeva, podnio Hazim Bašić.
 
U inicijativi je postavljeno pitanje da li su samo doktori i magistri nauka čiji se magistarski - doktorski rad bavi poslovima iz oblasti prostornog planiranja i građenja oslobođeni polaganja stručnog ispita iz oblasti prostornog planiranja i građenja, ili su već po samom naučnom statusu oslobođeni te obaveze.
 
U odgovoru Vlade je navedeno da član 30. Zakona o prostornom planiranju i građenju na nivou FBiH propisuje da stručnjaci iz oblasti urbanizma, arhitekture, građevinarstva, mašinstva, elektrotehnike i saobraćaja, koji obavljaju stručne poslove planiranja prostora i građenja, moraju imati položen stručni ispit.
 
Izuzetno, od polaganja stručnog ispita oslobađeni su doktori nauka i magistri iz oblasti planiranja prostora i građenja i osobe koje imaju položen stručni ispit na teritoriju BiH.
 
Dakle, potpuno je jasno da su od obveze polaganja stručnih ispita oslobođeni samo doktori i magistri nauka čija tema doktorskog, odnosno magistarskog rada pripada oblasti planiranja i građenja.
 
Stoga je neprihvatljivo da svaki podneseni zahtjev doktora i magistara nauka za oslobađanje od polaganja stručnih ispita po automatizmu bude riješen pozitivno, bez obzira na temu rada.
 
IZMJENA UREDBE O POTICANJU ZAPOŠLJAVANJA
 
Federalna vlada danas je izmijenila Uredbu o poticanju zapošljavanja, u skladu sa zaključcima s 45. sjednice održane 18.3.2016. godine nakon što je razmatrala informaciju Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o njenoj primjeni. Tada je konstatovano da Federalni zavod za zapošljavanje ukazuje na poteškoće u provedbi Uredbe, jer neka rješenja ostavljaju prostora za različita tumačenja i stvaraju problem u njenoj primjeni.
 
Izmjenom Uredbe sada je preciyirano da subvenciju može ostvariti poslodavac koji u posljenjih osam mjeseci prije objave javnog poziva (umjesto dosadašnje definicije “do potpisivanja ugovora”) za poticaj zapošljavanja nije smanjio broj zaposlenih s liste osiguranih osoba.
 
 
 
Objava javnog poziva je nova odredba (umjesto dosadašnje 31.3.2015. godine), kojom je označen početak dvostrukog perioda novog zapošljavanja u kojem poslodavac ne može smanjiti broj zaposlenih.
 
Ukoliko osoba, koja je ostvarila subvenciju na samozapošljavanje, tokom njenog korištenja i još najmanje isti period nakon isteka tog roka prestane s registriranom djelatnošću na osnovu koje je to pravo ostvarila, dužna je u roku od tri dana nakon prestanka rada o tome obavijestiti kantonalnu službu. Dakle, dosadašnja definicija “nakon isteka dvostrukog perioda od dana dobijanja subvencije” zamijenjena je s “još najmanje isti period nakon isteka tog roka”. Istom definicijom proširen je član Uredbe koji se odnosi na obaveze poslodavaca u slučaju neispunjenja ugovornih obaveze.
 
Članu 15. Uredbe (o osiguranju povrata sredstava u slučaju neispunjenja uslova za korištenje subvencije) dodan je stav po kojem Federalni zavod i kantonalne službe za zapošljavanje mogu s poslodavcem potpisati ugovor za više osoba, ukoliko kao osiguranje povrata sredstava na ime subvencije dostavi onoliki broj mjenica za koliko osoba traži subvenciju.
 
PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA „DJEČIJU NEDJELJU“
 
Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela Odluku o utvrđivanju novčanih iznosa koji će biti naplaćivani tokom oktobra 2016. godine na teritoriji Federacije BiH za „Dječiju nedjelju”, koja se obilježava u prvoj sedmici oktobra.
 
Ovom odlukom utvrđeno je da će, za ovu namjenu, biti naplaćivani novčani iznosi biti od jedan posto na prodanu voznu kartu u međumjesnom i međunarodnom željezničkom, brodskom, avionskom i autobuskom saobraćaju, na poštanske pošiljke u unutrašnjem saobraćaju (izuzev na pošiljke novina i časopisa), na prodanu ulaznicu za pozorište, kino, druge kulturne manifestacije i sportske priredbe za koje se naplaćuju ulaznice i na prodani nosač slike i zvuka (CD, DVD i slično).
 
U skladu sa Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom, kantonalna ministarstva finansija će, na prijedlog kantonalnih ministarstava nadležnih za socijalnu politiku, utvrditi način naplate novčanih iznosa i način njihovog raspoređivanja.
 
Kantonalne vlade su dužne da Vladi FBiH najdalje do 15. januara naredne godine dostave izvještaj o prikupljenim i utrošenim sredstvima. Sredstva su namijenjena za poticanje i organizovanje kulturno-obrazovnih, rekreativnih i drugih manifestacija posvećenih djeci i poduzimanju drugih mjera i akcija za unapređenje društvene brige o djeci u Federaciji BiH.
 
SAGLASNOST NA PLAN POSLOVANJA ŽELJEZNICA FBiH U 2016. GODINI
 
Vlada Federacije BiH je dala saglasnost na Plan poslovanja JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu, koji je Nadzorni odbor ove kompanije usvojio 4.2.2016. godine.
 
Plan predviđa povećanje ukupnog prihoda u odnosu na 2015. godinu za 52,4 posto, što je prvenstveno zasnovano na planiranom povećanju vlastitih i prihoda iz drugih izvora.
 
Ukupni prihodi i rashodi planirani su u iznosu od 170.951.919 KM, u čemu su prihodi od davanja usluga 92.203.000 KM.
 
U 2016. godini se očekuje da će biti prevezeno 9.372.000 tona robe, od čega u unutrašnjem saobraćaju 5.822.000 tona i međunarodnom 3.550.000 tona. Planirano je ostvarenje 979,7 miliona tarifskih kilometara i 863,1 miliona eksploatacionih NTKM. Očekivanja su da će ŽFBiH prevesti 315.000 putnika i ostvariti 17,5 miliona putničkih kilometara. Planirano je i povećanje udjela na transportnom tržištu masovnog prevoza robe, naročito za potrebe teške bazne industrije i prevoza nafte.
 
Željeznice Federacije BiH planiraju u 2016. godini na poslovima održavanja željezničke infrastrukture izvršiti radove u vrijednosti od 66.299.219 KM, a na osnovu Zakona o finansiranju željezničke infrastrukture i sufinansiranju željezničkog putničkog i kombinovanog saobraćaja ostvariti prihod u istom iznosu, tako da rashodi odgovaraju visini prihoda, što znaći da je planirano poslovanje bez gubitka.
 
Planirani iznos za finansiranje održavanja željezničke infrastrukture razdvojen je na prihode iz Budžeta Federacije BiH u iznosu od 21.340.000 KM i ostale prihode željezničke infrastrukture po ugovorima između Federacije BiH i JPŽFBiH na osnovu Zakona o finansiranju.
 
Plan poslovanja JPŽFBiH za 2016. godinu u dijelu prihoda, odnosno troškova koji će nastati na održavanju željezničke infrastrukture, usaglašen je s Planom finansijskih sredstava za namjenu finansiranja željezničke infrastrukture za period 2014.-2018. godina.
 
UTVRĐEN INTERES ZA OBAVLJANJE ŽELJEZNIČKOG SAOBRAĆAJA
 
Vlada FBiH donijela je Odluku o utvrđivanju interesa Federacije BiH za obavljanje usluga željezničkog putničkog i kombinovanog saobraćaja za 2016. godinu, i to za putnički saobraćaj u dva pravca (Sarajevo - Zagreb - Sarajevo na relaciji Sarajevo - Maglaj i Doboj - Sarajevo - Doboj) i sedam pravaca kombinovanog saobraćaja (Doboj - Čapljina granica, Brčko granica - Čapljina granica, Semizovac - Čapljina granica, Sarajevo Teretna - Čapljina granica, Alipašin Most - Čapljina granica, Maglaj - Čapljina granica i Čapljina granica - Lukavac).
 
Ove linije su usaglašene s Ministarstvom saobraćaja i veza RS i predviđene Redom vožnje za 2015./16. godinu.
 
Odluka omogućava provođenje zakonske odredbe po kojoj Federacija BiH sufinansira usluge željezničkog putničkog i kombinovanog saobraćaja po prethodno iskazanom interesu. Za ovako iskazan interes Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zaključuje godišnji ugovor sa Željeznicama FBiH.
 
Ova odluka doprinosi razvoju željezničkog putničkog saobraćaja koji ima više pozitivnih refleksija na ukupan saobraćaj u Federaciji BiH, od kojih se posebno važni manja upotreba cesta, smanjene emisija izduvnih gasova, podizanje ekološke svijesti, te povećanje sigurnosti u saobraćaju.
 
SAGLASNOST NA STATUT
 
Vlada FBiH dala je saglasnost na Statut Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija.
 
Cilj Fondacije je prikupljanje i upravljanje novčanim i drugim sredstavima, te osiguravanje pružanja pomoći u rješavanju stambenog pitanja što većem broju pripadnika ove populacije. Fondacijom upravlja osmočlani Upravni odbor, kojeg imenuje federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, na prijedlog boračkih udruženja Armije RBiH i HVO-a.
 
Predsjednika Upravnog odbora imenuje Upravni odbor iz reda članova, a mandat predsjednika i članova Upravnog odbora traje četiri godine.
 
PODRŠKA UDRUŽENJIMA POTROŠAČA
 
Vlada FBiH donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - podrška udruženjima potrošača” utvrđenog Budžetom FBiH za 2016. godinu Federalnom ministarstvu trgovine.
 
Ovaj 70.000 konvertibilnih maraka vrijedan program uključuje podršku radu i jačanju kapaciteta udruženja za realizaciju projekata u oblasti informisanja potrošača o osnovnim pravima i zaštiti, savjetovanju potrošača i rješavanju njihovih konkretnih problema.
 
Korisnici sredstava su udruženja potrošača sa sjedištem u Federaciji BiH, a bit će izabrani u skladu sa Odlukom o kriterijima i postupku finansiranja i sufinansiranja neprofitnih organizacija - udruženja potrošača.
 
USPJEŠNA AUKCIJA TREZORSKIH ZAPISA
 
Vlada FBiH usvojila je izvještaj o aukciji održanoj 22.3.2016. godine, na kojoj je ponuđeno 3.000 trezorskih zapisa FBiH, nominalne vrijednosti 10.000 KM, odnosno ukupne vrijednosti 30.000.000 KM, s rokom dospijeća od 182 dana. Od pristigle 21 ponude za kupovinu, prihvaćene su dvije putem kojih je prodana cjelokupna emisija zapisa. Trezorski zapisi prodati su po prosječnoj ponderisanoj kamatnoj stopi od 0,22 posto na godišnjem nivou.
 
O rezultatima aukcije bit će upoznat i Parlament FBiH.
 
USAGLASTI STAVOVE SA OPĆINAMA
 
Vlada FBiH prihvatila je informaciju vezanu za zaključak sa sjednice od 3.12.2015. godine, kojim su Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zaduženi da predlože usklađeno rješenje za naknadu koju različito tretiraju Zakonu o cestama FBiH i Zakon o električnoj energiji u FBiH. Informacijom je i inicijativa za izmjenu i dopunu odredbe člana 73. stav (3) Zakona o električnoj energiji, u dijelu koji rješava imovinsko pravne odnose u Federaciji Bosne i Hercegovine, a koju je podnio poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Ismet Krunić.
 
Zbog presude Ustavnog suda FBiH od 7. oktobra 2015. godine, kojom je utvrđeno da pojedini članovi Zakona o električnoj energiji povrjeđuju pravo na lokalnu samoupravu općina Novo Sarajevo i Konjic, Vlada je zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da s predstavnicima ovih općina i drugim zainteresovanim usaglasi stavove o provođenju presude, u sklopu čega bi bila riješena i pitanja člana 73. stav (3) Zakona.
 
U vezi s navodima obrazloženja presude Ustavnog suda FBiH, Vlada će tražiti od domova Parlamenta FBiH, odnosno njihovih stručnih službi, objašnjenje zašto se nisu izjasnili na navode podnosioca zahtjeva i nisu prisustvovali javnoj raspravi u Ustavnom sudu.
 
INFORMACIJA O VLASNIČKOJ STRUKTURI ŠUMSKOPRIVREDNIH DRUŠTAVA
 
Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o vlasničkoj i strukturi osnovnog kapitala šumskoprivrednih društava. U skladu sa Zakonom o privatizaciji i materijalnim propisima iz oblasti šumarstva, Federalna vlada je zatražila od vlada i skupština kantona da nalože organima šumskoprivrednih društava, čiji su vlasnici ili suvlasnici, da izvrše reviziju poslovanja kod uknjižavanja šuma i šumskog zemljišta u državnom vlasništvu kao osnovnog kapitala tih društava.
 
Vlada traži od vlada i skupština kantona da nalože organima upravljanja šumskoprivrednih društava čiji su oni vlasnici ili suvlasnici da, u skladu s Međunarodnom računovodstvenim standardima i Zakonom o računovodstvu i reviziji FBiH, izvrše korekciju i usklađivanje knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem osnovnog kapitala upisanog u sudski registar.
 
Za privredna društva u kojima bude utvrđeno da se šuma i šumsko zemljište u državnom vlasništvu vode kao osnovni kapital ili njihova imovina, vlade ili skupštine trebaju donijeti odluke kojima će biti omogućeno isknjižavanje šuma i šumskog zemljišta u državnom vlasništvu kao osnovnog kapitala iz sudskog registra i poslovnih knjiga, jer su te nekretnine tim društvima date samo na gazdovanje.
 
Inače, u informaciji je navedeno da u devet kantona osim Posavskog (zbog male površine pod šumom), posluju šumskoprivredna društva kojima su povjereni poslovi gazdovanja državnim šumama. Nakon donošenja Zakona o šumama iz 2002., te njegovih izmjena i dopuna iz 2003. i 2004. godine, koji je propisivao da skupština kantona osniva jedno šumskoprivredno društvo kojem se povjeravaju poslovi gazdovanja državnim šumama uslijedilo je osnivanje kantonalnih šumskoprivrednih društava ili su već postojeća društva izvršila usklađivanje svog poslovanja sa odredbama ovog zakona.
 
Od postojećih devet društava, osam se nalazi u potpunom vlasništvu kantona i organizovani su kao društva sa ograničenom odgovornošću, dok je JP Šume Tuzlanskog kantona Kladanj dioničko društvo u kojem Tuzlanski kanton ima 51 posto dioničkog kapitala, dok je 49 posto u privatnom vlasništvu.
 
Visina i struktura osnovnog kapitala različita je od društva do društva, ovisno o njegovom vlasniku jer ovaj segment nije bio reguliran Zakonom o šumama.
 
RASPODJELA 830.762,80 KM OD PRIHODA OSTVARENIH OD IGARA NA SREĆU
 
Federalna vlada donijela je Odluku o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.
 
Odobrena je raspodjela dijela prihoda u iznosu od 830.762,80 KM uplaćenih u Budžet Federacije BiH u 2014. i 2015. godini.
 
Iznos od 280.962,80 KM raspodijeljen je za finansiranje programa i projekata iz oblasti zaštite prava djece koja su žrtve zlostavljanja, pedofilije, prosjačenja.
 
Za finansiranje programa i projekata „Učestvovanje u liječenju, prevenciji i borbi protiv ovisnosti o drogi, alkoholu, igrama na sreću i kocki" raspodijeljeno je 549.800,00 KM.
 
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke će najkasnije u roku od 30 dana zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava sa svim korisnicima. Ugovori će sadržavati obavezu korisnika sredstava da najkasnije do 31. 12. 2016. godine ovom ministarstvu dostave izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.
 
ZA RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I OBRT 4.944.000 KM
 
Vlada FBiH je usvojila Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih u ovogodišnjem Budžetu FBiH Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta. Riječ je o iznosu od 4.944.000 KM, a sredstva će korisnicima biti isplaćena kao nepovratna.
 
Od ukupnog iznosa, za izgradnju poduzetničkih zona namijenjen je 1.000.000 KM. Na ime poticaja inovatorima-pojedincima predviđeno je 50.000 KM, a za stipendiranje učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja i za tradicionalne i stare obrte 70.000 KM. Za projekt unapređenje institucijske poduzetničke infrastrukture bit će izdvojeno 150.000 KM, dok će za poticaje udruženjima, komorama i obrazovnim institucijama i projektima koje financira EU i drugi inostrani donatori biti usmjereno po 100.000 KM.
 
Na ime tehničkog usklađivanja (uvođenje ISO i HACCP standarda i osiguranje CE znaka) planirano je 300.000 KM, za poticaje tradicionalnim i starim obrtima 350.000 KM, dok je 700.000 KM namijenjeno za poticaje novoosnovanim subjektima u malom i srednjem poduzetništvu. Radi poticanja poduzetništvu žena Programom je planirano 350.000 KM, koliko i za poticaj poduzetništvu mladih.
 
Projekat jačanja konkurentnosti tehnološki suvremenih subjekata malih i srednjih preduzeća bit će potpomognut s 1.424.000 KM.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Današnjom Odlukom Vlade FBiH kasarna „Admir Ljubuškić-Šutak“ u Bugojnu data je na privremeno desetogodišnje korištenje, bez naknade, Općini Bugojno.
 
Danas je usvojen kvartalni izvještaj o napretku Projekta „Jačanje zdravstvenog sektora-dodatno finansiranje (HSEP AF) za period 1.1.-31.3.2016. godine.
 
Prihvaćen su izvještaji o radu Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini za prošlu godinu, kao i o radu Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo za prvo polugodište 2015. godine.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada FBiH dala je Nadzornom odboru BH Telecoma Sarajevo prethodne saglasnosti za razrješenje, zbog isteka mandata, dosadašnjih vršilaca dužnosti izvršnih direktora ovog dioničkog društva, kao i za privremeno imenovanje na ove dužnosti na period do tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure, Duljke Hasića (za razvoj poslovanja), Muamera Hadžovića (za investicije) i Sedina Kahrimana (za informacione tehnologije).
 
Danas su za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava ovlašteni Kenan Osmanagić (JP Hrvatske pošte d.o.o. Mostar), Renato Škrobo (JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar), Fahrudin Smailagić (KTK Visoko d.d. Visoko) i Pavo Boban (Sarajevoputevi d.d. Sarajevo).
 
U Radnu grupu za izradu prijedloga mogućih rješenja za pitanje porodilja u radnom odnosu danas su imenovani Miroslav Jurešić, Sanela Čičić, Miroslav Mauhar, Anja Andrić Alibegović, Esma Jahić, Amela Hadžiabdić, Nermin Muratspahić i Sanja Gajović.
 
Na osnovu današnjeg Rješenja, u Radnu grupu za izradu Strategije za ljudska prava i osnovne slobode su, uime Vlade FBiH, imenovane Ana Vuković (članica) i Azra Džipa (zamjenica članice).
 
Vlada je utvrdila jedinstvenu liste kandidata za članove Regulatorne komisije za električnu energiju u FBiH, na kojoj su Enes Čengić, Sanela Pokrajčić i Mile Srdanović. Na ovaj prijedlog, prije upućivanja Parlamentu FBiH na konačno imenovanje, prethodne saglasnosti trebaju dati predsjednik i potpredsjednici FBiH.
 
Federalna vlada dala je Nadzornom odboru privrednog društva Unis Tools d.o.o. Sarajevo prethodna saglasnost za donošenje Odluke o razrješenju Feriza Ćemana s pozicije v.d. direktora ovog privrednog društva, zbog isteka perioda na koji je imenovan. Također, prethodna saglasnost je data za imenovanje Huse Sarića za vršioca dužnosti direktora Unis Toolsa, na period do šest mjeseci, odnosno do okončanja postupka izbora direktora na osnovu javnog konkursa.
 
Prethodnu saglasnost dobio je i Nadzorni odbor Pretisa d.d. Vogošća za donošenje Odluke o razrješenju Ramiza Macića s mjesta vršioca dužnosti direktora privrednog društva, zbog isteka perioda na koji je imenovan. Vlada je dala i prethodnu saglasnost za imenovanje Almire Zulić-Burek za v.d. direktoricu Pretisa d.d. Vogošća, na period do šest mjeseci, odnosno do okončanja konkursne procedure za izbora direktora.
 
* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 13.55 sati.
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE