50. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 22.04.2016.
Dnevni red
Dnevni red 50. sjednice Vlade FBiH koja se danas održava u Mostaru
 
1.   Usvajanje Zapisnika 49. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 15.04.2016. godine i Zapisnika 36. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine održane 20.04.2016. godine, telefonskim putem
2.   Informacija direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine po Zaključku V. broj: 930/2016 od 20.04.2016. godine (Analiza stanja najvećih poreznih dužnika u Federaciji Bosne i Hercegovine)
3.   Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine
4.   Prednacrt zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima
5.   Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine
6.   Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za davanje izvornog autentičnog tumačenja člana 30. Zakona o prostornom planiranju i građenju na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, koju je ispred Udruge građana „Društvo za unapređenje industrije i tehnologije-DUIT“ iz Sarajeva, podnio prof. dr. Hazim Bašić
7.   Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o poticanju zapošljavanja
8.   Prijedlozi odluka
a)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo 
b)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo 
9.   Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini JP Hrvatske pošte d.o.o. Mostar
a)   Prijava za učešće u radu i odlučivanju na 45. sjednici Skupštine privrednog društva JP Hrvatske pošte d.o.o. Mostar, zakazanoj za dan 29.04.2016. godine 
b)   Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na 45. sjednici Skupštine privrednog društva JP Hrvatske pošte d.o.o. Mostar, zakazanoj za dan 29.04.2016. godine 
10.   Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini JP Hrvatske Telekomunikacije d.o.o. Mostar
a)   Prijava za učešće u radu i odlučivanju na 3. (vanrednoj) sjednici Skupštine privrednog društva JP Hrvatske Telekomunikacije d.o.o. Mostar, zakazanoj za dan 06.05.2016. godine 
b)   Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na 3. (vanrednoj) sjednici Skupštine privrednog društva JP Hrvatske Telekomunikacije d.o.o. Mostar, zakazanoj za dan 06.05.2016. godine 
11.   Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva „KTK Visoko“ d.d. Visoko
a)   Prijava za učešće u radu i odlučivanju na 1. vanrednoj Skupštini dioničara privrednog društva „KTK Visoko“ d.d. Visoko 
b)   Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na 1. vanrednoj Skupštini dioničara privrednog društva „KTK Visoko“ d.d. Visoko 
12.   Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo
a)   Prijava za učešće u radu i odlučivanju na 22. sjednici Skupštine "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo, zakazanoj za dan 28.04.2016. godine 
b)   Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na 22. sjednici Skupštine "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo, zakazanoj za dan 28.04.2016. godine 
13.   Prijedlog odluke o utvrđivanju novčanih iznosa koji će se naplaćivati tokom mjeseca oktobra 2016. godine na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za "Dječiju nedjelju"
14.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za usvajanje Plana poslovanja Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu
15.   Prijedlog odluke o utvrđivanju interesa Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje usluga željezničkog putničkog i kombinovanog saobraćaja za 2016. godinu
16.   Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o odobravanju prijenosa prava korištenja putničkog motornog vozila
17.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija
18.   Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama-potpora udruženjima potrošača“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu trgovine
19.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa
20.   Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje kasarne "Admir Ljubuškić-Šutak",u Bugojnu, Općini Bugojno
21.   Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu prijedloga mogućih rješenja vezanih za pitanje porodilja u radnom odnosu
22.   Prijedlog rješenja o imenovanju članova Radne grupe za izradu Strategije za ljudska prava i osnovne slobode
23.   Izvještaj o radu Nadzornog odbora Union Banke d.d. Sarajevo za prvo polugodište 2015. godine, sa Prijedlogom zaključka
24.   Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 12.04.2016. godine, sa Prijedlogom zaključka
25.   Izvještaj o ostvarenju Programa rada i Finansijskog plana Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, sa Prijedlogom zaključka
26.   Kvartalni izvještaj o napretku Projekta „Jačanje zdravstvenog sektora-dodatno finansiranje (HSEP AF) za period 01.01—31.03.2016. godine, sa Prijedlogom zaključka
27.   Izvještaj Komsije za utvrđivanje prijedloga kandidata za člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda, sa Prijedlogom rješenja
28.   Izvještaj Komsije za utvrđivanje prijedloga kandidata za člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda, sa Prijedlogom rješenja
29.   Izvještaj o radu Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini za 2015. godinu, sa Prijedlogom zaključka
30.   Informacija u vezi Zaključka V. broj: 1640/2015 od 03.12.2015. godine (Informacija o primjeni i potrebi usklađivanja Zakona o cestama FBiH i Zakona o električnoj energiji FBiH) i Inicijative za izmjenu i dopunu Zakona o električnoj energiji, koju je podnio gosp. Ismet Kurić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, sa Prijedlogom izjašnjenja
31.   Informacija o vlasničkoj strukturi i strukturi osnovnog kapitala šumskoprivrednih društava, sa Prijedlogom zaključka
32.   Informacija o potrebi zaključivanja ugovora o djelu u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, sa Prijedlogom zaključka
33.   Prijedlog odgovora na Zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke u predmetu "Varteks" d.d. Varaždin
34.   Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom agromediteranskom zavodu Mostar za zaključivanje ugovora o djelu
35.   Prijedlog odluke o utvrđivanju liste korisnika i raspodijeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću
36.   Prijedlozi odluka:
a)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Unis Tools" d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti direktora 
b)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Unis Tools" d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti direktora 
37.   Prijedlozi odluka:
a)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Pretis d.d. Vogošća za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti direktora 
b)   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Pretis d.d. Vogošća za imenovanje vršioca dužnosti direktora 
38.   Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta 
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE