49. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 15.04.2016.
Saopćenje o radu


49. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA
 
Vlada Federacije BiH zaključila je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, da nema primjedbi na Prijedlog zakona o volontiranju institucija Bosne i Hercegovine, u formi koju je predložilo Ministarstvo pravde BiH, kao obrađivač ovog propisa. Nakon uvida u predloženi tekst, Vlada je konstatovala da se ovaj zakon odnosi isključivo na regulisanje pitanja iz oblasti volontiranja na nivou BiH i ne zadire u nadležnost institucija na nižim nivoima vlasti. Zakon definiše osnovne pojmove u vezi s volontiranjem: uslove, načela, prava i dužnosti volontera i organizatora volontiranja, zaključivanje ugovora, izdavanje potvrde i nagrada za volontiranje, te nadzor nad primjenom ovog zakona.
 
O Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu za zaštitu okoliša FBiH, koji je podnio poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Dennis Gratz, Federalna vlada je utvrdila mišljenje da ne smatra svrsishodnim da Parlament Federacije BiH razmatra i usvaja ovaj prijedlog zakona po skraćenom postupku. Naime, Vlada je Nacrt zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost Federacije BiH iz ove oblasti već uputila u parlamentarnu proceduru i on je prihvaćen u Predstavničkom domu, ali nije razmatran na Domu naroda. Kada ga i ovaj dom usvoji, Vlada će, pri izradi Prijedloga zakona, razmotriti predložena rješenja poslanika o raspodjeli sredstava Fonda između Federacije BiH i kantona.
 
Vlada Federacije BiH danas nije prihvatila inicijativu za donošenje interventnog Zakona o reguliranju duga svih javnih poduzeća i ustanova, koju su podnijeli poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Amir Zukić i Omer Škaljo, jer je Zakonom o visini stope zatezne kamate na javne prihode propisan otpis kamate u cjelokupnom iznosu poreznim obveznicima koji glavnicu duga izmire do 31.12.2016. godine ili u iznosu od 50 posto ako glavnicu duga izmire do 30.6.2017. godine. Također, donesen je i Zakon o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH, kao i Zakon o naplati i djelimičnom otpisu dospjelih, a neuplaćenih doprinosa za socijalno osiguranje. Ujedno, u pripremi je Zakon o finansijskoj konsolidaciji javnih zdravstvenih ustanova u FBiH. U izjašnjenju Vlade je, uz to, navedeno i da nije dozvoljena kompenzacija kada su u pitanju javni prihodi, jer bi to vodilo daljnjem slabljenju finansijske discipline i neizvjesnosti u ubiranju javnih prihoda, što je loša poruka poreznim obveznicima koji izmiruju svoje obaveze.
 
Vlada nije prihvatila inicijativu za izmjenu i dopunu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koju je podnijela Helena Polić, jer je Nacrt zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju već upućen u parlamentarnu proceduru.
 
Federalna vlada smatra da nije potrebno davati izvorno tumačenje člana 32. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH, kako je to traženo u inicijativi načelnika Općine Novo Sarajevo Nedžada Koldže. Naime, odredbama ovog zakona je jasno i nedvosmisleno uređeno pitanje prava državnih službenika i namještenika na naknadu plaće tokom odsustva s posla zbog bolovanja. Osim toga, uređeno je i pitanje visine plaće tokom bolovanja do i dužeg od 42 dana, kao i isplate plaće. Imajući u vidu činjenicu da institut plaće direktno proizlazi iz radnog odnosa uposlenika, koji u ovoj situaciji uopće nije sporan, Vlada smatra da, ukoliko se radi o bolovanju koje traje duže od 42 dana, ako u međuvremenu dođe do promjene visine plaće uposlenika zbog promjena visine osnovice za plaću ili platnih koeficijenata, postoji obaveza usklađivanja visine naknade za bolovanje sa ovim promjenama.
 
Vlada FBiH je razmatrala inicijative o uvođenju kladionica u sistem PDV-a i za izmjene i dopune Zakona o igrama na sreću, koju su podnijeli poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Amir Zukić i Omer Škaljć. U njenom odgovoru je navedeno da je, prema Zakonu, za sve dobitke ostvarene učešćem u igrama na sreću, čija je pojedinačna vrijednost veća od 100 KM, propisana obaveza plaćanja poreza na dohodak po stopi od deset posto. U vezi s lokalitetom novih uplatnih mjesta, Federalno ministarstvo finansija je donijelo Pravilnik o prostornim, tehničkim i drugim uslovima za priređivanje igara na sreću klađenja. Kad je riječ o prihodima koje ostvaruju kladionice u FBiH, u odgovoru Vlade je navedeno da su priređivači kladioničkih igara na sreću u prošloj godini, po osnovu uplata igrača, ostvarili ukupan promet u iznosu od 597.950.036,14 KM, dok su, po osnovu uplate obaveznih javnih prihoda, propisanim posebnim zakonima i drugim propisima, uplatili ukupno 19.203.229 KM. Po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću klađenja, na propisane račune javnih prihoda Proračuna FBiH uplaćeno je ukupno 10.354.483,70 KM, od čega je 8.895.430,10 KM ili 85,9 posto u periodu od 1.8.2015. godine, tj. od početka primjene novog zakona. U vezi s prijedlogom zastupnika da dio sredstava prikupljenih od igara na sreću bude usmjeren za namjensko finansiranje pojedinih oblasti, Vlada ističe da će tokom 2016. godine za finansiranje programa i projekata iz člana 7. stav 3. Zakona, biti raspodijeljeno ukupno 5.538.418,66 KM prikupljenih na posebnim transakcijskim računima za prikupljanje prihoda po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću. Inače, radi pripreme odgovora u vezi sa uvođenjem kladionica u sistem PDV-a, Federalno ministarstvo finansija se aktima od 16.2.2016. godine i 30.3.2016. godine obraćalo Upravi za indirektno oporezivanje BiH, kao organu nadležnom za davanje mišljenja u oblasti indirektnog oporezivanja, ali do danas odgovor nije stigao.
 
ZA INFORMACIONI SISTEM ZA UPRAVLJANJE ŠUMAMA 95.000 KM
 
Federalna vlada odobrila je Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva izdvajanje 95.000 KM iz tekuće rezerve za uspostavu informacionog sistema za upravljanje šumama.
 
Uspostava ovog sistema utvrđena je ovogodišnjim Planom rada Vlade FBiH.
 
O IZGRADNJI PODDIONICE KLOPČE - DONJA GRAČANICA NA KORIDORU Vc
 
Federalna vlada donijela je Odluku o pristupanju realizaciji projekta izgradnje dionice autoceste Drivuša - Donja Gračanica, poddionica Klopče - Donja Gračanica (izlaz iz tunela Pečuj) na Koridoru Vc. Izgradnja i nadzor nad izgradnjom ove poddionice, u ukupnoj dužini od 5,78 kilometara, bit će finansirani iz sredstava osiguranih zajmovima OFID-a i EBRD-a u iznosu od 36 miliona eura, u skladu sa inicijativom i zahtjevom JP Autoceste Federacije BiH od 22.2.2016. godine. U slučaju da u predviđenom roku ne bude postignuta efektivnost kredita EBRD-a prema ovom zahtjevu, nedostajućih 36 miliona eura će biti obezbijeđeno iz vlastitih sredstava JP Autoceste Federacije BiH koja će za ove namjene namjene biti rezervisana u planovima poslovanja za 2017., 2018., 2019. i 2020. godinu ili iz komercijalnog kredita.
 
Ovo javno preduzeće je zaduženo da zaključi ugovore za izgradnju ove poddionice autoceste i za usluge nadzora nad njenom izgradnjom, nakon davanju saglasnosti od strane kreditora.
 
U razlozima za donošenje ove odluke je navedeno da su ispunjeni svi preduslovi za početak realizacije projekta izgradnje ove poddionice. Finaliziran je postupak eksproprijacije nekretnina, pribavljene potrebne saglasnosti za početak izgradnje, proveden tenderski postupak za izbor izvođača radova i nadzora nad izvođenjem. U međuvremenu je došlo do promjene kreditora za dio potrebnih sredstava, a procedura novog zaduženja je u toku. Ova odluka donesena je kako početak realizacije nove investicije i izgradnje nove dionice autoceste ne bi čekao radi provođenja potrebnih procedura.
 
PRIPREME ZA IZGRADNJU MOSTA „POČITELJ”
 
Vlada FBiH je Javnom preduzeću Autoceste FBiH d.o.o. Mostar dala saglasnost za korištenje 32 nekretnine označene kao javno dobro i upisane u zemljišnoknjižnom ulošku 936 k.o. SP Šurmanci.
 
Status ovih zemljišnih čestica ostaje nepromijenjen i one ostaju upisane u zemljišnoknjižnu evidenciju kao javno dobro.
 
Saglasnost Vlade neophodna je radi ulaska u posjed i izvođenja zahvata na nekretninama radi izgradnje mosta „Počitelj” na dionici autoceste Zvirovići (Međugorje) - Počitelj na Koridoru Vc.
 
Naime, elaboratom eksproprijacije za potrebe izgradnje dionice Počitelj - Zvirovići (Međugorje) obuhvaćene su i nekretnine označene kao javno dobro, a koje se nalaze u neposrednoj blizini rijeke Neretve i, na osnovu Zakona o vodama, predstavljaju javno vodno dobro.
 
Davanjem na korištenje zemljišnih čestica uređeni su, bez naknade, međusobni odnosi između Federacije BiH i Autocesta Federacije BiH.
 
O UTROŠKU SREDSTAVA ZA IZGRADNJU SARAJEVSKE ZAOBILAZNICE
 
Vlada Federacije BiH usvojila je izvještaj o provedbi Programa utroška investicijskih sredstava razvoja utvrđenih budžetom Federacije BiH za 2005., 2006., 2007. i 2009. godinu na projektu Sarajevske zaobilaznice, sa stanjem na dan 31.12.2015. godine.
 
JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo je zaduženo da poduzme aktivnosti u cilju naplate preostalih potraživanja i rješavanje sporova po ugovorima Lota 1 i Lota 2 iza zgradnju Sarajevske obilaznice i namjenski investira preostala sredstva.
 
Od ukupno osiguranih 40,22 miliona KM utrošeno je 40,19 miliona KM. Za eksproprijaciju je utrošeno ukupno 29,86 miliona KM (Lot1 8,71 miliona KM i Lot2 21,14 miliona KM). Od toga je 20 miliona KM isplaćeno iz sredstava osiguranih Budžetom FBiH za 2009. godinu. Troškovi projektovanja izmještanja instalacija su 5,21 milion KM, ostala ulaganja - saglasnosti, pretvorbe zemljišta i drugo 4,44 miliona KM i revolving sredstva PDV 0,08 miliona KM, te troškovi nastali raskidom ugovora sa SCT i Osijek-Koteksom d.d. Osijek 0,59 miliona KM. Preostala sredstva s 31.12.2015. godine su 35.537 KM.
 
O KREDITU ZA MODERNIZACIJU MAGISTRALNIH CESTA U FBiH
 
Vlada FBiH je na današnjoj sjednici upoznata s informacijom JP Ceste Federacije BiH da za Projekt „Modernizacija magistralnih cesta u FBiH” budu osigurana kreditna sredstva kod Svjetske banke - Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) u iznosu do 58 miliona eura.
 
Federalna ministarstva finansija i prometa i komunikacija, te Ceste FBiH zadužena su da u tim za pregovore imenuju ovlaštene predstavnike.
 
Konačna odluka o zaduženju bit će donijeta po okončanju pregovora sa IBRD-om s kojim će biti utvrđeni konačni uvjeti kreditnog zaduženja. Krajnji dužnik po ovom kreditnom zaduženju bit će JP Ceste Federacije BiH.
 
Federalno ministarstvo finansija će Vladu FBiH informisati o pregovorima i tekstu usaglašenog Ugovora između Bosne i Hercegovine i IBRD-a. Ovo ministarstvo je zaduženo da današnje zaključke dostavi Ministarstvu financija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure u vezi sa ovim kreditnim zaduženjem.
 
Vlada je tim za pregovore zadužila da tokom pregovora, kao uslov kreditnog zaduženja, postavi mogućnost izmjene strukture utroška sredstava, odnosno ukidanje određenih projekata i uvođenje novih, s ciljem ravnomjernije regionalne zastupljenosti investicija. Ovo se posebno odnosi na dio koji podrazumijeva modernizaciju postojećih i izgradnju novih pravaca, te izgradnju obilaznica.
 
Isti zadatak treba da ima i tim za pregovore formiran 18.3.2016. godine, a odnosi se na podržavanje inicijative za obezbjeđenje kreditnih sredstava u iznosu od 65 miliona eura za projekat sanacije šteta nakon poplava i modernizacije cesta u FBiH.
 
VAN SNAGE ODLUKE O DODJELI DVA KREDITA
 
Vlada Federacije BiH izmijenila je Odluku o o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije koja su bila namijenjena za kreditiranje pod povoljnim uslovima sedam preduzeća u poplavljenim područjima, u ukupnom iznosu od 2.120.000 KM.
 
U razlozima za izmjene navedeno je da je Vlada FBiH, nakon valorizacije dostavljenih ponuda, dala saglasnost za dodjelu sredstava u iznosu od 2.120.000 KM, unutar kojih i po 200.000 KM Doboj-putevima d.d. Doboj Jug i kompaniji „Hajdić” d.o.o. Maglaj.
 
Doboj-putevima je dostavljen ugovor o kreditiranju, ali ovo društvo nije dostavilo potpisani ugovor na daljnju realizaciju, iako je od momenta objave rješenja protekao neopravdano dug period. Privredno društvo „Hajdić” je, nakon potpisivanja ugovora o kreditiranju, cijepalo parcele koje su bile predmet osiguranja prilikom dodjele kredita, te se oglušilo na dopise i urgencije ministarstva da se takva smetnja otkloni.
 
Stoga je Vlada FBiH danas donijela odluku da se rješenja o dodjeli kreditnih sredstava ovim društvima stave van snage.
 
IZVJEŠTAJ O AUKCIJI TREZORSKIH ZAPISA
 
Vlada je usvojila izvještaj o zaduženju FBiH po osnovu emisije trezorskih zapisa na aukciji održanoj 5.4.2016. godine, o čemu će obavijestiti i Parlament FBiH. Na aukciji je prihvaćeno sedam ponuda i prodano svih 2.000 poniđenih trezorskih zapisa ukupne nominalne vrijednosti 20.000.000 KM po prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od 0,19 posto na godišnjem nivou. Kompletnu emisiju trezorskih zapisa kupio je bankarski sektor.
 
KONSOLIDIRANO IZVJEŠĆE O PROŠLOGODIŠNJEM IZVRŠENJU PRORAČUNA
 
Vlada Federacije BiH upoznala se danas s Konsolidiranim izvješćem o izvršenju proračuna Federacije BiH, kantona, općina i financijskih planova vanproračunskih fondova Federacije BiH za 2015. godinu.
 
Izvješće je rađeno na temelju financijskih izvješća o izvršenju proračuna Federacije BiH, kantona i općina, te financijskih planova vanproračunskih fondova u Federaciji BiH (deset kantonalnih službi za zapošljavanje, deset kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja, tri kantonalne direkcije za ceste, MIO, Federalni zavod za zapošljavanje i Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH). Postupkom konsolidacije su iz zbirnih bilanci prihoda i rashoda svih razina vlasti u Federaciji BiH isključeni transferi između pojedinih proračuna i financijskih planova koji bi, inače, povećali prikaze globalnih prihoda i rashoda. Rezultat konsolidacije je korigirana bilanca prihoda i rashoda na svim razinama vlasti Federacije BiH.
 
Ukupni prošlogodišnji prihodi iznosili su 7.113,8 milijuna KM, što je za 210,1 milijun KM ili za tri posto više u odnosu na 2014. godinu, a ostvarenje u odnosu na plan je 92,1 posto. Prihodi od poreza iznosili su 6.206,8 milijuna KM i u strukturi ukupnih sudjeluju sa 87,3 posto.
 
Ukupni rashodi za razdoblje siječanj - prosinac 2015. godine ostvareni su u iznosu od 6.679,8 milijuna KM, što je za 42,6 milijuna KM ili za 0,6 posto više u odnosu na godinu ranije, a ostvarenje u odnosu na plan je 90,4 posto.
 
Tekući transferi i drugi tekući rashodi nakon izvršene konsolidacije iznose 3.265,8 milijuna KM. U odnosu na isto konsolidirano razdoblje prethodne godine njihovo ostvarenje je veće za 1,3 posto ili 34,5 milijuna KM, a čine 48,9 posto ukupnih rashoda. Tekući transferi drugim razinama vlasti iznosili su 80,4 milijuna KM, pojedincima 2.652,8 milijuna KM, a neprofitnim organizacijama 210,7 milijuna KM. Subvencije javnim poduzećima iznosile su 145,4 milijuna KM, a privatnim poduzećima i poduzetnicima 108,1 milijun KM. Na ostale tekuće rashode izdvojeno je 67,3 milijuna KM.
 
Konsolidirani kapitalni transferi za 2015. godinu iznose 106,9 milijuna KM, što je u odnosu na 2014. godinu manje za 25,9 milijuna KM ili za 19,5 posto. Kapitalni transferi drugim razinama vlasti iznosili su 42,9 milijuna KM, pojedincima 9,8 milijuna KM, neprofitnim organizacijama 31 milijun KM, javnim poduzećima 21,1 milijun KM, a privatnim poduzećima i poduzetnicima 0,6 milijuna KM.
 
U izvješću je konstatirano da su u 2015. godini sve razine vlasti Federacije BiH ostvarile ukupan suficit od 279,2 milijuna KM, dok je u istom razdoblju 2014. godine ukupan suficit iznosio 113,6 milijuna KM. Pri tome je Federacija BiH ostvarila suficit od 89,8 milijuna KM, suficit kantona je 42 milijuna KM, a općina 33,9 milijuna KM. U sektoru socijalne zaštite (vanproračunski fondovi Federacije BiH) zabilježen je deficit od 41,8 milijuna KM.
 
O REFORMI JAVNE UPRAVE
 
Federalna vlada donijela je Odluku da iz ovogodišnjeg Proračuna FBiH za Fond za reformu javne uprave izdvoji 170.000 KM.
 
Sredstva su namijenjena za realizaciju projekata od zajedničkog interesa za sve razine vlasti u Bosni i Hercegovini, prema proritetima koje na usuglašen prijedlog nadzornih timova za provedbu Revidiranog akcijskog plana 1 i Strategije reforme javne uprave BiH utvrdi Upravni odbor Fonda za reformu javne uprave.
 
Vlada FBiH je danas, također, upoznata s Godišnjim izvješćem o napretku (Praćenje provođenja Revidiranog akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za 2015. godinu, uz utvrđene prioritete za naredno razdoblje po pojedinim reformskim oblastima.
 
Resorni federalni organi i službe obavezane su aa aktivno učestvuju u definiranju ciljeva i aktivnosti u projektnim zadacima, kako bi bilo osigurano da se projektima koji se financiraju iz Fonda za reformu javne uprave BiH realiziraju najprioritetnije potrebe za konsultantskom i tehničkom podrškom.
 
Nadležna federalna tijela dužna su da o realiziranim projektima koji su financirani iz Fonda za reformu javne uprave BiH informiraju Vladu Federacije BiH, s naglaskom na postignute učinke.
 
Federalni ministri zaduženi su da osiguraju održivost završenih projekata financiranih iz Fonda za reformu javne uprave i IPA fonda tako što će provesti dokumente razvijene u sklopu projekata, naročito Program upravnog odlučivanja, Okvir interoperabilnosti, Mapu puta za uvođenje programskog budžetiranja, Okvir kompetencija, komunikacijske strategije i planove, te osiguraju primjenu instrumenata procjene uticaja propisa i drugih instrumenata razvijenih u sklopu projekata.
 
U svrhu održivosti reforme potrebno je ispoštovati preporuke revizije učinka o temi “Rezultati reforme javne uprave” koju je proveo Ured za reviziju institucija BiH, a koje se odnose na institucije BiH, entitetske i institucije Brčko Distrikta BiH nadležne za provođenje reformskih aktivnosti.
 
Zaduženi su predstavnici struktura za reformu javne uprave. koji su imenovani uime Vlade FBiH. da daju puni doprinos u aktivnostima pripreme novog strategijskog okvira za reformu javne uprave sukladno odlukama Vijeća ministara BiH, vlada entiteta i Brčko Distrikta BiH, kako bi bili osigurani kvalitetan nastavak reforme javne uprave i približavanje uprave u BiH zahtjevima procesa pristupanja Europskoj uniji i njenim standardima i praksama.
 
Vlada FBiH traži od Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH da osigura koordinaciju donatora koji, pored donatora Fonda za reforme javne uprave u BiH, sudjeluju u realizaciji projekata.
 
Federalna vlada danas je upoznata s Godišnjim finansijskim izvještajem fonda za reformu javne uprave za 2015. godinu i, s tim u vezi, zadužila federalne ministre, rukovodioce resornih federalnih organa i službi, kao i koordinatora za reformu javne uprave u FBiH da, u postupku kandidovanja, realizacije praćenja izvršenja i obezbjeđenja održivosti projekata financiranih sredstvima Fonda osiguraju dosljednu prijmjenu zaključaka Vlade FBiH od 9.7.2015. godine.
 
Vlada je danas razmotrila informaciju o realizovanim aktivnostima u pravcu razvoja novog Strateškog okvira za reformu javne uprave u BiH za period od 2016. do 2020. godine.
 
LANI REALIZOVANO 99 POSTO PLANIRANIH POTICAJA U POLJOPRIVREDI
 
Vlada FBiH danas je usvojila informaciju o odobrenim transferima za poljoprivredu u skladu s Programom utroška sredstava „Poticaj za poljoprivredu” u 2015. godini. Ukupna vrijednost programa iznosila je 65.800.000 KM, od čega je realiziovano 65.151.173,61 KM ili 99,01 posto, a korisnici su bili poljoprivredni proizvođači, zadruge, udruženja i institucije.
 
Program je realizovan u saradnji s nadležnim kantonalnim ministarstvima i poljoprivrednim inspekcijama, poljoprivrednim zavodima u Sarajevu i Mostaru, Federalnom upravom za inspekcijske poslove i Federalnim ministarstvom finansija.
 
U 2015. godini ukupno je odobreno 82.507 zahtjeva za novčane poticaje, od čega je 3.653 za biljnu proizvodnju, 78.796 za animalnu proizvodnju, 18 zahtjeva za ostale potpore, a 40 u ponovljenim postupcima po žalbama i sudskim presudama.
 
U skladu sa Zakonom o novčanim poticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, na jednom su mjestu prikazani svi poticaji na federalnom i kantonalnim nivoima, pa je ukupan iznos sredstava utrošen za ove namjene u Federaciji BiH lani iznosio 80.435.956,23 KM.
 
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je poduzimalo mjere za osiguranje nadzora i kontrole namjenskog utroška sredstava za poticaje i usko je sarađivalo s Federalnom upravom za inspekcijske poslove, dostavljajući inspekciji spiskove za kontrole. U 2015. godini intenziviran je broj kontrola od strane nadležnih kantonalnih uprava za inspekcijske poslove, Federalne uprave za inspekcijske poslove (FUZIP) i Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
 
Nakon današnje rasprave, zaključeno je da će u maju ove godine biti održana tematska sjednica Vlade Federacije BiH posvećena stanju u poljoprivredi.
 
SAZVANA 1. VANDREDNA SKUPŠTINE DIONIČARA KTK VISOKO
 
Vlada FBiH danas je donijela Odluku o sazivanju 1. vanredne skupštine dioničara KTK Visoko d.d. Visoko za 12.5.2016. godine. Za dnevni red predloženi su izbor predsjednika Skupštine i ovjerivača zapisnika, te donošenje odluka o razrješenju dužnosti dosadašnjih i imenovanju novih članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva.
 
Za 1. vanrednu skupštinu imenovan je Odbor za glasanje u sastavu Dževad Pinjagić, Dalibor Tomičić i Mensur Konjičanin, te zamjenici članova Jakub Smajlović i Muhamed Zukić.
 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zaduženo je da obavještenje o sazivanju Skupštine objavi u jednom dnevnom listu i da osigura Listu dioničara kod Registra vrijednosnih papira u FBiH.
 
Zadužen je direktor KTK Visoko da omogući provodenje ove odluke i svih zakonom utvrđenih radnji potrebnih za rad Skupštine.
 
PRESTANAK VAŽENJA ODLUKE O PRODUŽENJU PRIMJENE KOLEKTIVNIH UGOVORA
 
Vlada FBiH donijela je Odluku o prestanku važenja Odluke o produženju primjene kolektivnih ugovora. Razlog za ovo jer je Zakonom o radu, koji je stupio na snagu 14.4.2016. godine, propisano da važeći kolektivni ugovori moraju biti usklađeni sa Zakonom u roku od 120 dana od stupanja na snagu, čime prestaje potreba za Odlukom o produženju primjene kolektivnih ugovora.
 
INSPEKCIJSKI NADZOR I U DANE VIKENDA
 
Vlada Federacije BiH dala je Federalnoj upravi za inspekcijske poslove saglasnost za angažiranje državnih službenika - federalnih inspektora za vršenje inspekcijskih nadzora u neradne dane (subotom i nedjeljom). Sličnu saglasnost Federalna vlada je ranije dala i POreznoj upravi FBiH.
 
Ovakav zaključak je donesen povodom zahtjeva Federalne uprave koja u narednih 60 dana planira izvršiti pojačane inspekcijske nadzore na teritoriji Federacije BiH u cilju poboljšanja stanja u oblastima nadzora u pogledu poštivanja zakonskih i podzakonskih propisa, te stabilizacije stanja u oblastima zdravstva, zapošljavanja, ugostiteljstva turizma, saobraćaja, okoliša, zaštite voda i šuma, sigurnosti hrane i zaštite na radu.
 
Razmatrajući potrebe za vršenjem inspekcijskih kontrola i postizanja što boljih efekata, posebno u preventivnom smislu, zaključeno je da bi bilo nephodno da se inspekcijski nadzori obavljaju i izvan uoobičajenog radnog vremena federalnih organa uprave, i to u večernjim satima, te u dane vikenda, kada se, prema dostupnim informacijama, vrlo često krše propisi, pogotovu u oblasti izdavanja fiskalnih računa, „rada na crno“, te u oblasti zaštite okoliša i voda u vidu ispuštanja štetnih tvari u zrak i vodu.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Federalnoj agenciji za upravljanje oduzetom imovinom je, današnjom Odlukom Vlade FBiH, na korištenje bez naknade dat dio od 133 m2 u okviru objekta kompleksa “Rakovica” u Binježevu, u općini Hadžići.
 
Vlada je prihvatila izvještaj o radu za 2015., te Program rada i Finansijski plan Odbora za javni nadzor za 2016. godinu. Prihvaćen je i Izvještaj o radu Revizorske komore Federacije BiH za 2015. godinu.
 
Vlada je prihvatila inicijativu za izdvajanje Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke 30.000 KM iz tekuće rezerve u svrhu sufinansiranje troškova sanacije fasade Srednje strukovne škole „Silvije Strahimir Kranjčević“ u Livnu.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada FBiH danas je Skupštini Konfekcije Borac d.d. Travnik dala prethodnu saglasnost za razrješenje članova Nadzornog odbora, zbog isteka mandata. Prethodna saglasnost data je i za imenovanje Memnuna Trake, Mirze Duzena, Amera Bektaša i Samira Mulića za članova Nadzornog odbora Konfekcije Borac uime državnog kapitala.
 
Skupštini Bosnalijeka d.d. Sarajevo Vlada je dala prethodnu saglasnost za imenovanje Seada Selmana za vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora ovog privrednog društva, uime državnog kapitala, na period od najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure.
 
Federalna vlada donijela je odluke o raspisivanju javnog konkursa i kriterijima za izbor i nominovanje članova nadzornih odbora uime državnog kapitala u privrednim društvima BH-Gas d.o.o. Sarajevo (pet članova) i Bosnalijek d.d. Sarajevo (jedan član).
 
Vlada FBiH dala je prethodne saglasnosti Nadzornom odboru BH Telecoma Sarajevo za donošenje odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave, zbog okončanja konkursne procedure, te za imenovanje izvršnih direktora - članova Uprave, na period tekućeg mandata generalnog direktora, i to Tarika Čaršimamovića (za tehnologiju i razvoj servisa), Alme Čolo (za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima) i Orhideje Junuzović (za ekonomsko-finansijske poslove).
 
Prethodnu saglasnost Vlada je dala za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Sarajevoputevi d.d. Sarajevo, zbog isteka mandata, kao i za imenovanje Suvada Alispahića i Igora Josipovića za vršioce ovih dužnosti na period do najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure.
 
Federalna vlada dala je prethodnu saglasnost da, zbog isteka mandata, budu razriješeni vršioci dužnosti članova Nadzornog odbora JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo. Saglasnost je data i da ove dužnosti privremeno, na period do najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure, obavljaju Jadranko Stojkić, Šefkija Botonjić, Dalfina Bošnjak, Suad Hasanović, Marijan Živković i Vanja Pirgić.
                                        
Vlada je za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava danas ovlastila Ernesta Đonku (JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo), Irmu Memić (JP BH Telecom d.d. Sarajevo), Jasminu Pašić (JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo), Aidu Soko (Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo), Amadea Mandića (JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo) i Džemila Sabrihafizovića (Feroelektro d.d. Sarajevo).
 
Za predstavnika Vlade FBiH u Projektnom odboru za izradu i implementaciju Akcionog plana za realizaciju druge faze Projekta upravljanja zračnim prometom Bosne i Hercegovine danas je predložen Amadeo Mandić.
 
Vlada je donijela Odluku o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Federalnog zavoda PIO. Imenovana je komisija za provođenje ovog postupka i utvrđeni kriteriji koje kandidati moraju ispunjavati.
 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 13.25 sati.
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE