49. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 15.04.2016.
Dnevni red
Dnevni red:
 
1. Usvajanje Zapisnika 48. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 7.4.2016. godine
2. Mišljenje Federalnog ministarstva pravde na Prijedlog zakona o volontiranju institucija Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
3. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, koji je podnio Dennis Gratz, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
4. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za donošenje interventnog Zakona o regulisanju duga svih javnih preduzeća i ustanova, koju su podnijeli Amir Zukić i Omer Škaljo, poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
5. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za izmjenu i dopunu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koju je pokrenula gđa. Helena Polić
6. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za davanje izvornog tumačenja člana 32. Zakona o platama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine, koju je podnio općinski načelnik Općine Novo Sarajevo, gosp. Nedžad Koldžo
7. Prijedlog odgovora na Inicijativu u vezi sa uvođenjem kladionica u sistem PDV-a i izmjenom i dopunom Zakona o igrama na sreću, koju su podnijeli Amir Zukić i Omer Škaljo, poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
8. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva Konfekcija BORAC d.d. Travnik za razrješenje članova Nadzornog odbora privrednog društva Konfekcija BORAC d.d. Travnik radi isteka mandata
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva Konfekcija BORAC d.d. Travnik za imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva Konfekcija BORAC d.d. Travnik
9. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva "Bosnalijek" d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora privrednog društva "Bosnalijek" d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala
10. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju izvršnih direktora - članova Uprave Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo
11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za imenovanje članova uprave Društva
12. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo
13. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
14. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje članova nadzornih odbora ispred državnog kapitala u privrednim društvima "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo i "Bosnalijek" d.d. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje članova nadzornih odbora ispred državnog kapitala u privrednim društvima "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo i "Bosnalijek" d.d. Sarajevo
15. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na 38. sjednici Skupštine privrednog društva JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo, zakazanoj za dan 20.4.2016. godine
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na 38. sjednici Skupštine privrednog društva JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo, zakazanoj za dan 20.4.2016. godine
16. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na 44. (vanrednoj) sjednici Skupštine privrednog društva JP „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo, zakazanoj za dan 22.4.2016. godine
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na 44. (vanrednoj) sjednici Skupštine privrednog društva JP „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo, zakazanoj za dan 22.4.2016. godine
17. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Trideset devetoj (vanrednoj) Skupštini Javnog preduzeća ELEKTROPRIVREDA Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo, zakazanoj za dan 20.4.2016. godine
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Trideset devetoj (vanrednoj) Skupštini Javnog preduzeća ELEKTROPRIVREDA Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo, zakazanoj za dan 20.4.2016. godine
18. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na skupštini privrednog društva SARAJEVO - OSIGURANJE d.d. Sarajevo
a) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na sjednici XXIX redovne Skupštine SARAJEVO- OSIGURANJE d.d. Sarajevo, zakazanoj za dan 18.4.2016. godine
19. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na skupštini privrednog društva JP Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na sjednici 55. Skupštine JP Međunarodni aerodrom „Sarajevo" d.o.o. Sarajevo, zakazanoj za dan 28.4.2016. godine
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na sjednici 55. Skupštine JP Međunarodni aerodrom „Sarajevo" d.o.o. Sarajevo, zakazanoj za dan 28.4.2016. godine
20. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na skupštini privrednog društva FEROELEKTRO d.d. Sarajevo
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na 15. vanrednoj skupštini privrednog društva FEROELEKTRO d.d. Sarajevo zakazanoj za dan 28.4.2016. godine
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na 15. vanrednoj skupštini privrednog društva FEROELEKTRO d.d. Sarajevo zakazanoj za dan 28.4.2016. godine
21. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
22. Prijedog odluke o pristupanju realizaciji projekta izgradnje dionice autoceste Drivuša-Donja Gračanica poddionica Klopče-Donja Gračanica (izlaz iz tunela Pečuj) na Koridoru Vc
23. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za korištenje zemljišnih čestica javnog vodnog dobra za potrebe izgradnje mosta Počitelj na Koridoru Vc
24. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedloge rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Izdaci za finansijsku imovinu-ostala domaća pozajmljivanja“ (kreditiranje pod povoljnijim uslovima u poplavljenim područjima) u iznosu od 2.120.000 KM
25. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo ispred državnog kapitala
26. Prijedlog odluke o sazivanju 1. vanredne Skupštine dioničara privrednog društva „KTK Visoko“ d.d. Visoko
27. Prijedlog odluke o davanju na korištenje dijela objekta u okviru objekta kompleksa "Rakovica" Federalnoj agenciji za upravljanje oduzetom imovinom
28. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu za Fond za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine
29. Prijedlog odluke o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane, Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo
30. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
31. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Remedicija i korištenje jalovišta i napuštenih rudnika u Varešu" - Vamos, otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za geologiju
32. Prijedlog rješenja o prijedlogu predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Projektni odbor za izradu i implementaciju Akcionog plana za realizaciju faze II Projekta upravljanja zračnim prometom Bosne i Hercegovine
33. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa, sa Prijedlogom zaključka
34. Izvještaj o radu Odbora za javni nadzor za 2015. godinu, Izvještaj o radu Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, Program rada Odbora za javni nadzor za 2016. godinu i Finansijski plan Odbora za javni nadzor za 2016. godinu, sa Prijedlogom odluke i Prijedlogom zaključka
35. Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i finansijskih planova vanbudžetskih fondova Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-decembar 2015. godine, sa Prijedlogom zaključka
36. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za period 01.12.2015-29.02.2016. godine, sa Prijedlogom zaključka
37. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Dioničkog društva Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za period 11.01.2016-20.03.2016. godine, sa Prijedlogom zaključka
38. Izvještaj o implementaciji Projekta "Sarajevska obilaznica" obuhvaćenog investicijskim sredstvima razvoja utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2005., 2006., 2007. i 2009. godinu, sa Prijedlogom zaključka
39. Godišnji izvještaj o napretku za period januar-decembar 2015. godine (praćenje provođenja Revidiranog akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini), sa Prijedlogom zaključka
40. Godišnji finansijski izvještaj Fonda za reformu javne uprave za 2015. godinu, sa Prijedlogom zaključka
41. Informacija o pokretanju inicijative za zaduženje kod Svjetske banke - Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za finansiranje Projekta "Modernizacija magistralnih cesta u FBiH", sa Prijedlogom zaključka
42. Informacija o odobrenim transferima za poljoprivredu u 2015. godini, sa Prijedlogom zaključka
43. Informacija o zahtjevu Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za finansijsku pomoć za materijalno-tehničko opremanje policije, sa Prijedlogom zaključka
44. Informacija Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o neodložnoj potrebi zaključivanja ugovora o djelu, sa Prijedlogom zaključka
45. Informacija iz oblasti rada stanica tehničkog pregleda vozila i stručnih institucija, sa Prijedlogom zaključka i Prijedlog odluke o prenosu Javnih ovlasti iz oblasti rada stanica tehničkog pregleda na stručnu institiciju
46. Informacija povodom delegatskog pitanja koje je Segmendina Srna Bajramović, delegatkinja u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine postavila na 9. sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, održanoj 03.03.2016. godine, sa Prijedlogom odgovora
47. Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta u Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
48. Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
49. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnoj agenciji za upravljanje oduzetom imovinom za upošljavanje državnih službenika i namještenika, sa Prijedlogom zaključka
50. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prijem volontera u Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica
51. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Javnom preduzeću Nacionalni park "Una" za provođenje procedure upošljavanja izvršilaca poslova na određeno i neodređeno vrijeme
52. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnoj upravi za inspekcijske poslove za popunu dva upražnjena radna mjesta državnih službenika-federalnih inspektora
53. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu broj: 09 0 U 025689 16 Fp
54. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu broj: 09 0 U 025666 16 Fp
55. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu broj: 09 0 U 025752 16 Fp
56. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu broj: 09 0 U 025660 16 Fp
57. Inicijativa za izdvajanje sredstava s pozicije „Tekuća rezerva Vlade Federacije“ iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke u svrhu pružanja finansijske pomoći Srednjoj strukovnoj školi „Silvija Strahimira Kranjčevića“ u Livnu za sufinansiranje troškova sanacije fasade, sa Prijedlogom zaključka
58. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o produženju primjene kolektivnih ugovora
59. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
b) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
c) Prijedlog teksta javnog oglasa za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
60. Zahtjev za davanje saglasnosti za angažiranje federalnih inspektora u neradne dane, sa Prijedlogom zaključka
61. Informacija o realizovanim aktivnostima u pravcu razvoja novog višegodišnjeg Strateškog okvira za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovine 2016.-2020., sa Prijedlogom zaključka 
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE