48. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 07.04.2016.
Saopćenje o radu

 
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU
 
Nakon što je, sukladno zaključcima oba doma Parlamenta FBiH, provedena 90-dnevna javna rasprava o Nacrtu, Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila Prijedlog zakona o financijskom poslovanju. Odredbe ovog zakona odnose se na poduzetnike kao pravne osobe koje samostalno proizvode i prodaju proizvode i vrše usluge na tržištu radi stjecanja dobiti sukladno propisu o gospodarskim društvima, te na fizičke osobe koje samostalno obavljaju gospodarsku djelatnost sukladno propisu o obrtu i srodnim djelatnostima.
 
S druge strane, Zakon se ne odnosi na financijske institucije, banke, društva za upravljanje investicijskim ili mirovinskim fondovima, na društva za osiguranje i reosiguranje, leasing društva i mikrokreditne organizacije.
 
Zakon propisuje dužnost uprava u vođenju poslova društava i poduzimanju svih potrebnih mjera za osiguranje likvidnosti. Uprava je dužna upravljati imovinom i obvezama društva tako da je ono sposobno izvršavati sve svoje dospjele obveze, te osigurati sustavno praćenje, procjenu i strategiju održavanja, odnosno dostizanja adekvatne razine kapitala u odnosu na vrstu, opseg i složenost poslovne djelatnosti koju društvo obavlja i rizike kojima je izloženo ili bi moglo biti izloženo.
 
Osnovne obveze članova nadzornog odbora su nadziranje stanja likvidnosti, kao i poduzimanje adekvatne mjere radi otklanjanja nelikvidnosti društva.
 
Kada je riječ o izvršenju novčanih obveza u poslovnim transakcijama između poduzetnika, njihovim međusobnim ugovorom može biti ugovoren rok izvršenja do 60 dana. Iznimno, može biti ugovoren i duži rok izvršenja novčane obveze, ali i ni u kojem slučaju ne duži od 360 dana, pod uvjetom da je dužnik izdao vjerovniku sredstvo osiguranja koje ima snagu izvršne isprave.
 
Ako ugovorom između poduzetnika nije ugovoren rok za izvršenje novčane obveze, dužnik je dužan, bez poziva vjerovnika na izvršenje, izvršiti novčanu obvezu u roku od 30 dana.
 
Ukoliko dužnik zakasni sa izvršenjem novčane obveze, tada duguje vjerovniku, pored glavnice, bez bilo kakve daljnje opomene, i kamate za kašnjenje s plaćanjem, pod uvjetom da je vjerovnik ispunio svoje ugovorne i zakonske obveze.
 
Kamatna stopa jednaka je visini stope zatezne kamate propisane zakonom. Moguće je ugovoriti drugačiju stopu kamata, ali ne veću od zakonske.
 
Nelikvidnost, u smislu ovog zakona, nastaje kad poduzetnik ne može u određenom vremenskom razdoblju izvršavati novčane obveze koje dospijevaju. Smatra se da je poduzetnik nelikvidan ako kasni više od 60 dana u izvršenju jedne ili više kratkoročnih novčanih obveza, čiji iznos prelazi 20 posto od iznosa njegovih kratkoročnih obveza objavljenih u godišnjem financijskom izvješću za proteklu financijsku godinu, odnosno ako kasni više od 30 dana sa isplatom plaće u visini ugovorene plaće, te plaćanjem pripadajućih poreza i doprinosa koje je dužan obračunati i uplatiti zajedno s plaćom.
 
Poduzetnik u stanju nelikvidnosti ne smije obavljati nikakva plaćanja osim onih koja su nužna za redovno poslovanje.
 
Inspekcijski nadzor nad primjenom odredaba Zakona koje se odnose na ugovore između poduzetnika vrši Federalno ministarstvo financija - Porezna uprava FBiH, a nad primjenom odredaba koje se odnose na ugovore između subjekata javnog prava i poduzetnika Federalno ministarstvo financija putem proračunske inspekcije.
 
Propisano je da Zakon o financijskom poslovanju stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenim novinama FBiH“, a njegova primjena počet će šest mjeseci nakon toga.
 
UTVRĐENI NACRTI ZAKONA O GRADU CAZIN I ZAKONA O GRADU LIVNO
 
Vlada Federacije BiH danas je, u skladu sa uvjetima iz člana 5. stav 2. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH, utvrdila nacrte Zakona o Gradu Cazin i Zakona o Gradu Livno. Ovi zakoni određuju teritorije, propisuju svojstvo, organe, način izbora gradskih vijeća i gradonačelnika, uređuju donošenje privremenih statutarnih odluka i statuta, raspisivanje izbora i druga pitanja od značaja za Cazin i Livno.
 
Status gradova Cazinu i Livnu omogućava, uz ostalo, mogućnost direktnog pristupa evropskim fondovima, ojačavanje partnerskog odnosa prema drugim gradovima, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regiji. Status grada daje prednosti prilikom kandidiranja projekata prema međunarodnim donatorima.
 
Nakon proglašenja, gradovi Cazin i Livno će u cijelosti preuzeti prava i obaveze dosadašnjih općina kao njihovi pravni sljednici.
 
IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA
 
Povodom inicijative za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak i oporezivanje dohotka od kamata na štednju po stopi od 15 posto, koju je podnio poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Hajrudin Havić, Vlada FBiH ukazuje da je, u tom kontekstu, potrebno razmotriti i rizik od mogućeg prebacivanja štednje iz Federacije BiH u Republiku Srpsku ili Brčko Distrikt BiH u slučaju da, prema njihovim poreznim propisima, kamate na štednju ostanu neoporezivi prihod fizičkih osoba. S druge strane, oporezivanjem kamata na štednju i drugih prihoda od kapitala mogla bi biti postignuta veća pravednost u oporezivanju i proširena porezna osnovica, što bi omogućilo smanjenje poreznog opterećenja rada i stimuliranje novih upošljavanja. Ova inicijativa, kao i drugi prijedlozi, bit će razmatrani tokom pripreme izmjena i dopuna Zakona o porezu na dohodak.
 
Vlada FBiH nije prihvatila amandman poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Mensuda Borovića kojim je tražena izmjena člana 1. Prijedloga zakona o dopuni Zakona o doprinosima a koji se odnosi na član 22a. Zakona o doprinosima.
 
Danas je prihvaćena inicijativa za dopunu Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koju je podnio delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH Tomislav Mandić. Riječ je o tome da kroz Zakon o zdravstvenoj zaštiti bude omogućeno stvaranje, uz već postojeće, i Komore fizioterapeuta kao  strukovnog udruženja ovih zdravstvenih radnika. Fizoterapeuti različitih nivoa obrazovanja su se do sada učlanjivali u Komore zdravstvenih tehničara svih profila, odnosno Komoru diplomiranih inženjera svih profila i u njima ostvarivali svoja prava i izvršavali svoje obaveze. Cijeneći da su fizoterapeuti zasebna struka, koja svoja prava i obaveze ne može najadekvatnije ostvariti pri drugim komorama iz oblasti zdravstva, i kako nije donijet ni zaseban zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti kao zakon o profesionalnoj samoregulaciji, Vlada je stava da podnesenu inicijativu treba prihvatiti i dopuniti Zakon o zdravstvenoj zaštiti. S tim u vezi, Federalno miniostarstvo zdravstva već je pripremilo Nacrt zakona o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji je moguće donijeti u skraćenom parlamentarnom postupku.
 
Federalna vlada nije prihvatila Prijedlog zakona o konverziji kredita s valutnom klauzulom u švicarskim francima (CHF) u konvertibilne marke (KM), koji su podnijeli poslanici u Poslaničkom domu Parlamenta FBiH. Primjena predloženih rješenja, smatra Vlada, imala bi za posljedicu stvaranje pravne nesigurnosti u zemlji zbog retroaktivnih elemenata u Zakonu. Između ostalog, u pitanje bi bila dovedena ravnopravnost korisnika kredita sa valutnom klauzulom u eurima koji su u praksi imali čak i dvostruko veće kamatne stope od kredita odobrenih s valutnom klauzulom CHF. Nadalje, primjenom predloženog zakona federalni budžet bio bi izložen riziku i mogućem deficitu u slučaju osporavanja banke zbog predloženih zakonskih rješenja i traženja nadoknade štete. Također, postoji i rizik od ugrožavanja finansijske stabilnosti i poslovanja banke, što posljedično može dovesti u pitanje sigurnost njenih deponentata i drugih povjerilaca. Prema mišljenja Vlade FBiH, rješavanje ovog problema treba zasnivati na nekoliko postavki, od kojih je prioritetno dobrovoljno traženje rješavanja na relaciji banka - komintent, npr. konverzija postojećih kredita u valutnoj klauzuli CHF u kredite sa valutnom klauzulom u euro ili KM. Predmetom dobrovoljnog rješavanja trebaju biti komintenti (isključivo fizičke osobe) kojima odobreni iznosi kredita ne prelaze 150.000 KM u skladu sa Zakonom o zaštiti korisnika financijskih usluga, i koje su koristile kredite za rješavanje stambenog pitanja. Rješavanje problema bi trebalo da se odnosi samo na postojeće kreditne partije fizičkih osoba, a ne, kako je predloženo u poslaničkom Prijedlogu, osobe koje su na neki način rješili ovo pitanje i koje su kredite koristili u poslovne svrhe. Stav je Vlade FBiH da ponuđena rješenja treba bazirati i na pružanju olakšica komintentima kroz reprogram duga i otpis dijela kamata.
 
IZMJENA UREDBE O VERIFIKACIJI STARE DEVIZNE ŠTEDNJE
 
Vlada FBiH danas je izmijenila Uredbu o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovi računa stare devizne štednje u FBiH.
 
Kao krajnji rok za podnošenje zahtjeva za verifikaciju računa stare devizne štednje određen je 30.9.2016. godine, počevši od 1.6.2016., a nadležna agencija je dužna završiti postupak verifikacije najkasnije do 31.12.2016. godine.
 
SUFINANSIRANJE PROJEKTA OTPADNIH VODA U BIHAĆU
 
Vlada FBiH donijela je danas Odluku o izdvajanju 500.000 KM iz Budžeta Federacije BiH za 2016. godinu za sufinansiranje Projekta „Odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda u Bihaću“.
 
Ovaj projekt bit će finansiran iz kreditnih sredstava KfW u iznosu 34.230.000 KM, Evropske komisije IPA 5.630.000 KM, Budžeta FBiH 1.500.000 KM, Budžeta Općine Bihać u iznosu od 5.600.000 KM i fondova 3.594.000 KM.
 
Na 47. sjednici Federalna vlada je dala saglasnost za dodjelu 1.700.000 konvertibilnih maraka za potrebe izgradnje kanalizacije i postrojenja za tretman otpadnih voda u Bihaću, za čiju je realizaciju zadužen Fond za zaštitu okoliša FBiH.
 
UTVRĐENE OSNOVICE I KOEFICIJENTI ZA OBRAČUN BORAČKIH NAKNADA
 
Vlada Federacije BiH donijela je danas odluke kojim utvrđuje koeficijente i visine osnovica za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, kao i korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji BiH u 2016. godini.
 
Za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji BiH utvrđen je koeficijent 0,965257, a osnovica će iznositi 867,50 KM.
 
Za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica utvrđen je koeficijent 0,965248 i osnovica od 641,66 KM.
 
Za ove namjene u ovoj godini su u Budžetu FBiH planirana sredstva od 316.121.800 KM.
 
SAGLASNOST ZA PRODAJU IMOVINE ELEKTROPRIVREDE BiH U GRADCU
 
Vlada Federacije BiH dala je saglasnost Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH (APF) da proda imovinu iz pasivnog podbilansa JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, površine 368 kvadratnih metara, koja se nalazi u Gradcu u Republici Hrvatskoj.
 
Agencija će imovinu prodavati metodom neposredne pogodbe, a njena cijena je utvrđena po tržišnoj vrijednosti vještačenjem vještaka građevinske struke i iznosi 1.029.477,07 KM.
 
Prodajna cijena ne može biti koja ne može biti niža od 80 posto od procijenjene vrijednosti koju je utvrdio vještak. Poreze i troškove koji proizilaze iz zaključenog kupoprodajnog ugovora u cijelosti će snositi kupac. Nakon što ponudači daju konačne ponude, Vlada FBiH će dati saglasnost na kupoprodajnu cijenu.
 
Kupoprodajni ugovor, uime Vlade FBiH i uime vlasnika, s kupcem će potpisati direktor APF-a. Novčana sredstva od prodaje ove imovine bit će uplaćena na poseban račun Agencije, a o njihovoj raspodjeli odlučit će Vlada FBiH u skladu s Uredbom o načinu korištenja naplaćenih novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa preduzeća i banaka.
 
Inače, na javni poziv APF-a za prodaju nekretnine u Gradcu metodom aukcije nije pristigla niti jedna prijava.
 
PRODAJA NEKRETNINA „AGROKOMERCA” U KARLOVCU
 
Federalna vlada donijela je četiri odluke o davanju saglasnosti Agenciji za privatizaciju u FBIH da metodom neposredne pogodbe proda četiri poslovna prostora iskazana u pasivnom podbilansu privrednog društva „Agrokomerc” d.d. Velika Kladuša koji se nalaze u Karlovcu u Republici Hrvatskoj.
 
Riječ je o poslovnim prostorima od 95,43 kvadratna metra, čija cijena je 77.236,26 eura ili obračunato po kursu 151.061 KM, zatim prostoru od 52 m2 (50.934,90 eura, ili 99.620 KM), prostoru od 130,29 m2 (118.353,84 eura, ili 231.480 KM) i poslovnom prostoru površine 126,30 kvadratnih metara po cijeni od 92.212,50 eura ili 180.352 konvertibilne marke. Cijene svih ovih poslovnih prostora utvrdio je vještak građevinske struke.
 
Nakon što ponuđači daju konačne ponude, Vlada Federacije BiH će dati saglasnost na kupoprodajnu cijenu, koja ne može biti niža od 80 posto od procijenjene vrijednosti koju je utvrdio vještak. Kupoprodajne ugovore će uime Vlade s kupcem potpisati direktor privrednog društva „Agrokomerc”.
 
Sredstva od prodaje ove imovine bit će uplaćena na poseban račun Agencije, a o njihovoj raspodjeli odlučit će Vlada FBiH u skladu sa Uredbom o načinu korištenja naplaćenih novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa preduzeća i banaka.

Agencija za privatizaciju u FBiH predložila je Federalnoj vladi prodaju metodom nesporedne pogodbe jer se na objavljeni poziv za prodaju metodom aukcije niko nije javio.
 
FORMIRAN ANTIKORUPCIONI TIM VLADE FBiH
 
Na današnjoj sjednici je formiran Antikorupcioni tim Vlade Federacije BiH. Zadatak ovog tima je utvrđivanje i preciziranje slabosti u otkrivanju koruptivnih krivičnih djela u dosadašnjem periodu, o čemu će izraditi analizu i dostaviti je Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH i nadležnim tužilaštvima u BiH. Tim će pripremati i nacrte zakona u vezi s borbom protiv korupcije, dokumentacije potrebne za potpisvanje sporazuma o direktoj saradnji s tužilaštvima i svim institucijama na nivou BiH. Također će procijeniti potrebe za obukom za borbu protiv korupcije i unaprjeđenje odnosa s javnošću, prikupljati podatake o radnjama koje djelom ili u cijelosti imaju ili mogu imati elemente korupcije, o čemu će sačinjavati godišnje izvještaje za Vladu Federacije BiH.
 
Među zadacima Antikorupcionog tima je i intenziviranje aktivnosti na svim internim kontrolama unutar Vlade FBiH s ciljem poštivanja zakonitosti i otklanjanja svih pojava koje nisu u skladu sa zakonom. Također, Tim će inicirati izmjenu određenih procedura koje uređuju primjenu predistražnih i istražnih radnji u krivičnom postupku sa aspekta efikasnosti i na taj način stvarati uslove da nadležni organi što direktnije dođu do potpunih saznanja o stanju u ovoj oblasti.
 
Tim je, također, danas zadužen i da pratiu provedbu Strategije borbe protiv korupcije u FBiH i pratećeg Akcionog plana, čije se usvajanje uskoro očekuje.
 
Za predsjednika Antikorupcionog tima Vlada je imenovala Suvada Osmanagića, a za članove Anu Papac, Mirsada Bajraktarevića, Magdalenu Baotić, Mustafu Bisića, Amru Đendušić, Faruka Zubčevića i Saidu Kastrat.
 
NABAVKA OPREME ZA FEDERALNU UPRAVU CIVILNE ZAŠTITE
 
Vlada FBiH donijela je danas Odluku kojom Federalnoj upravi civilne zaštite odobrava korištenje akumuliranih sredstava u iznosu od 1.759.200 KM evidentiranih na podračunu u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva finansija.
 
Sredstva će biti iskorštena za nabavku dvanaest specijalnih vozila za prevoz minsko-eksplozivnih sredstava i deminerske opreme, osam terenskih motornih vozila sa otvorenim teretnim prostorom, deminerske (180 pancirnih prsluka) i GPS opreme. Nabavkom ove opreme bit će značajno poboljšana efikasnost deminerskih timova Federalne uprave civilne zaštite.
 
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA FBiH ZA 2015. GODINU
 
Vlada FBiH usvojila je danas i Parlamentu FBiH uputila Izvješće o izvršenju Proračuna FBiH za 2015. godinu, u kojoj je ostvaren pozitivan financijski rezultat (suficit), odnosno ukupni prihodi, primici i financiranja veći su od ukupnih rashoda i izdataka za 89,8 milijuna konvertibilnih maraka.
 
Izmjenama i dopunama prošlogodišnjeg Proračuna su, po osnovi prihoda, primitaka i financiranja, bila planirana sredstva od 2.348,4 milijuna KM, od čega je ostvareno 2.281,7 milijuna KM, što je realizacija od 97 posto.
 
U odnosu na 2014. godinu, ostvareni prihodi, primici i financiranje bilježe niže izvršenje za dva posto ili su za 47,1 milijuna KM manji.
 
Ukupno obračunati rashodi i izdaci za 2015. godinu iznose 2.191,8 milijuna KM, što je 93 posto planiranog Izmjenama i dopunama Proračuna FBiH. Rashodi i izdaci na gotovinskoj osnovi iznose 2.006,3 milijuna KM, što je 92 posto ukupno obračunatih.
 
U odnosu na izvršenje u 2014. godini, rashodi i izdaci bilježe niže izvršenje za dva posto, pa su u apsolutnom iznosu manji za 55,7 milijuna KM. Tako je na ime bruto plaća i naknada zabilježeno niže izvršenje za dva posto, a na poziciji “Doprinosi poslodavca” za jedanaest posto u odnosu na prethodnu godinu.
 
Tekući transferi i drugi tekući rashodi lani su iznosili ukupno 967,4 milijuna KM. Najveća izdvajanja po ovoj osnovi odnose se na transfere za MIO (234,4 milijuna KM), za invalidnine (294,3 milijuna KM), za neratne invalidnine (133,2 milijuna KM), za implementaciju Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih odličja (15,7 milijuna KM), te za transfer civilnim žtvama rata (26,4 milijuna KM). Bitno je istaknuti da je u okviru transfera za MIO isplaćeno 18 milijuna KM verificiranog duga prema ovom fondu.
 
Kada su u pitanju subvencije javnim poduzećima, od ukupno planiranih 58,1 milijuna KM, u 2015. godini realizirana su proračunska sredstva od 53 milijuna KM, što je 91 posto planiranih. Utrošena sredstva odnose se na subvenciju JP željeznice FBiH (22 milijuna KM), konsolidaciju rudnika ugljena u FBiH (17,4 milijuna KM), transfer JP Elektroprivreda HZHB po osnovi subvencije troškova električne energije (2,3 milijuna KM), kao i na subvencije JP BH Airlines (jedan milijun KM), aerodromima u Mostaru i Tuzli (po 0,4 milijuna KM), fondu MIO za umirovljenje (1,2 milijuna KM), Terminalima Federacije BiH (6,8 milijuna KM), “Energoinvestu” za plaćanje pristojbe za plin (0,6 milijuna KM) i za RTV BiH (0,3 milijuna KM).
 
Na ime subvencija privatnim poduzećima i poduzetnicima je, od ukupno planirana 72 milijuna KM, realizirano 70 milijuna KM, od čega za poticaje u poljoprivredi 65,1 milijuna KM, poticaje za veterinarstvo 1,2 milijuna KM i na ostale subvencije 3,7 milijuna KM.
 
Transferi za kantone su realizirani u iznosu od 16 milijuna KM: Bosansko-podrinjskom i Posavskom po pet milijuna KM, Zapadnohercegovačkom i Kantonu 10 po dva milijuna KM, te Srednjobosanskom i Hercegovačko-neretvanskom po jedan milijun KM. Isplaceni iznos predstavlja 100 posto planiranih sredstava.
 
Kapitalni transferi u 2015. godini iznose 5,1 milijuna KM, od čega drugim razinama vlasti 1,6 milijuna KM, pojedincima 1,9 milijuna KM i neprofitnim organizacijama 1,6 milijuna KM.
 
U 2015. godini izdvojeno je 815,7 milijuna KM za otplatu vanjskog i unutarnjeg duga i domaćeg pozajmljivanja. Na dan 31. prosinca 2015. godine, stanje vanjskog duga Federacije BiH iznosilo je 5.273.611.520,13 KM, a unutarnjeg 1.017.166.789,29 KM.
 
Izvješće o izvršenju Proračuna FBiH bit će postavljeno na web-stranicama Vlade FBiH i Federalnog ministarstva financija.
 
PROŠLOGODIŠNJE OSTVARENJE JAVNIH PRIHODA
 
Ukupno ostvareni javni prihodi su u 2015. godinu u FBiH iznosili 7.264,5 milijuna KM, što je za tri posto ili za 207,3 milijuna KM više u odnosu na prethodnu godinu. U ovaj iznos, kaže se u informaciji Federalnog ministarstva financija, nisu uključena sredstva financiranja. Ukupni proračunski prihodi iznosili su 4.270,5 milijuna KM, te su veći za tri posto ili za 135,9 milijuna KM u odnosu na 2014. godinu. Izvanproračunski fondovi ostvarili su 2.857,8 milijuna KM, što je za dva posto, odnosno za 67,3 milijuna KM više u odnosu na 2014. godinu, dok su javni prihodi ostalih korisnika u FBiH iznosili 136,2 milijuna KM, što je povećanje za tri posto ili za četiri milijuna KM.
 
Kada je riječ o Proračunu FBiH, ukupni prihodi, sa uključenim sredstvima na ime otplate vanjskog duga, tekućim transferima i donacijama i primicima iznosili su 2.281,7 milijuna KM, što je za dva posto, odnosno za 47,1 milijuna KM manje u odnosu na 2014. godinu.
 
Lani je Federaciji BiH s Jedinstvenog računa doznačeno 2.813 milijuna KM. Po odbitku vanjskog duga u iznosu od 375,3 milijuna KM, sredstva su iznosila 2.437,7 milijuna KM, što je za devet posto ili za 206,6 milijuna KM više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
 
IZVJEŠTAJI O EMISIJAMA TREZORSKIH ZAPISA
 
Vlada FBiH usvojila je dva izvještaja o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije trezorskih zapisa.
 
Tako je na aukciji održanoj 15.3.2016. godine, FBiH ponudila 3.000 trezorskih zapisa nominalne vrijednosti 10.000 KM po zapisu (ukupno 30.000.000 KM), s rokom dospijeća 91 dan. Od pristigle 23 , prihvaćeno je sedam ponuda za kupovinu i prodano svih 3.000 trezorskih zapisa po prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od 0,26 posto na godišnjem nivou.
 
Isti broj trezorskih zapisa iste nominalne vrijednosti, ali s rokom dospijeća od 182 dana, ponuđen je na aukciji 22.3.2016. godine. Pristigla je 21 ponuda, a prihvaćene dvije i prodana cijela emisija po prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od 0,22 posto na godišnjem nivou.
 
O RADU KOMISIJE ZA PROGRAM JAVNIH INVESTICIJA FBiH
 
Vlada FBiH usvojila je danas Izvještaj o radu Komisije za Program javnih investicija Federacije BiH za period juni-decembar 2015. godine. Komisija je analizirala 39 kandidovanih projekata i ocijenila da 30 projektnih prijedloga zadovoljavaju minimalne kvalifikacijske kriterije s dostavljenom releventnom pratećom dokumentacijom.
 
Na osnovu broja bodova dodijeljenih svakom od projekata, Komisija je utvrdila i Federalnom ministarstvu finansija dostavila rang-listu prioritetnih projekata kandidovanih za Program javnih investicija Federacije BiH 2016.-2018. Ovi projekti su ocijenjeni kao podobni za finansiranje budžetskim sredstvima, zaduživanjem ili za izdavanje garancije Vlade Federacije BiH.
 
Na osnovu dostavljene relevantne prateće dokumentacije, ocjene Komisije, stepena pripremljenosti i očekivanog početka implementacije projekta, utvrđena je lista kandidovanih projekata za koje Vlada Federacije BiH planira izdati garancije, ili pokrenuti postupak za stvaranje obaveza po osnovu vanjskog duga u 2016. godini.
 
Ukupna vrijednost svih projekata uključenih u Prijedlog Programa javnih investicija iznosi 15.270,62 miliona KM, od čega se 12.002,59 milion KM odnosi na kandidovane projekte.
 
ANALIZA STANJA U OBLASTI SREDNJEG OBRAZOVANJA
 
Vlada FBiH je prihvatila Izvještaj za 2015. godinu o postignutom napretku u izvršavanju ciljeva i mjera iz Operativnog plana aktivnosti na provođenju mjera i preporuka sadržanih u Analizi stanja u oblasti srednjeg obrazovanja s prijedlogom mjera za usklađivanje obrazovanja sa potrebama privrede.
 
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je, kaže se u ovom izvještaju, u 2015. godini izradilo Informaciju o mogućnosti uvođenja obaveznog srednjoškolskog obrazovanja sa dvogodišnjim trajanjem u FBiH. Ovu mjeru su do sada implementirali Sarajevski, Bosansko-podrinjski i Unsko-sanski kanton.
 
U Unsko-sanskom kantonu su, u skladu s dokumentom Strateški pravci razvoja karijerne orijentacije u FBiH za period 2015.-2020. godina, predložene izmjene i dopune Zakona o srednjem obrazovanju, kojim predviđa uvođenje novih programa karijerne orijentacije u sve srednje škole, do je u Bosansko-podrinjskom kantonu donesen Pravilnik o profesionalnoj orijentaciji, koji se provodi u osnovnim školama u ovom kantonu.
 
U Tuzlanskom kantonu je u primjeni oko 50 posto modularnih nastavnih planova i programa, a Pedagoški zavod ovog kantona educira nastavnike za njihovu primjenu. U Bosansko-podrinjskom kantonu primjenjuju se modularni nastavni planovi programi za porodice zanimanja za koje su izrađeni.
 
U Izvještaju je navedeno i da su zakone o obrazovanju odraslih donijeli Unsko-sanski, Zeničko-dobojski, Tuzlanski, Bosansko-podrinjski, Zapadnohercegovački i Kanton Sarajevo.
 
Prema informacijama Federalnog zavoda za zapošljavanje, pokrenut je Program pripreme za rad kroz obuku, stručno osposobljavanje i usavršavanje, čiji je cilj priprema za rad najmanje 1.100, i od tog broja zapošljavanje najmanje 770 osoba. Program je fokusiran na nezaposlene koji nemaju potrebna znanja i vještine, posebno kada je riječ o novim metodama i tehnologijama rada u sektoru privrede (metaloprerada, drvoprerada, tekstil, turizam i ugostiteljstvo, prerađivačka industrija u najširem smislu), ali i u medicinskom sektoru, građevinarstvu, prehrambenom i drugim sektorima.
 
Prema obrazovnoj strukturi polaznika, koji su do sada završili obuku, 19,32 posto nema kvalifikaciju, 25,57 posto su kvalifikovane osobe, 51,14 posto su osobe sa srednjom školom četvrtog stepena, dok je 3,98 fakultetski obrazovanih.
 
Polaznici, od kojih je 31,14 posto žena, prosječne su dobi od 30,7 godina i u prosjeku su tražili zaposlenje 17,73 mjeseci.
 
REZULTATI PETOGODIŠNJEG MONITORINGA
TEŠKIH METALA I PESTICIDA NA PODRUČJU ZENICE
 
Vlada FBiH je usvojila Izvještaj Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo o petogodišnjem monitoringu ostataka teških metala i pesticida u biljnom materijalu i mlijeku na području općine Zenica.
 
U periodu od 2011. do 2015. godine ispitano je 49 kultura gajenih i samoniklih biljaka i svježeg kravljeg mlijeka sa 12 lokaliteta područja općine Zenica.
 
Najveći broj ispitanih uzoraka odnosi se na svježe sirovo kravlje mlijeko, krompir, mrkvu i koprivu (40 - 60 uzoraka), zatim jabuku, kukuruz, peršun, paradajz, lucerku i blitvu (20 - 30 uzoraka) i 15 svih ostalih uzoraka.
 
Ispitana su ukupno 672 uzorka, pri čemu je u svakom uzorku testirano jedanaest hemijskih elemenata i 57 pesticida. U najvećem broju uzoraka ostaci pesticida nisu detektovani, a u onima u kojima su pronađeni vrijednosti su ispod maksimalno dozvoljenih količina (MDK).
 
Neki od rezultata za ostatke teških metala su iznad propisanih MDK vrijednosti. U petogodišnjem monitoringu u 21 uzorku su prekorčene MDK vrijednosti za olovo, kadmij i arsen, što je oko četiri posto u odnosu na ukupan broj uzoraka.
 
Iz dobijenih rezultata može se zaključiti da su uzorci s lokaliteta Mutnica i Orahovica najmanje opterećeni teškim metalima, slijede Arnauti, Novo Selo i Šerići, te Stranjani, Brce i Pehare. Najopterećeniji metalima su uzorci sa lokaliteta Janjići, Gradište i Tetovo. U uzorcima koprive s lokaliteta Tetovo su nađene najveće količine olova (5,5 mg/kg) i željeza (960,5 mg/kg).
 
Također je vidljivo da u većini poljoprivrednih kultura, bez obzira na lokalitet, nisu zabilježena prekoračenja MDK visokotoksičnim metalima.
 
Sa aspekta zdravstvene bezbjednosti može se zaključiti da nije preporučljiva konzumacija koprive i drugih samoniklih biljaka, a posebno lisnatog povrća. Lucerka s lokaliteta Tetovo, Brce i Gradište nije preporučljiva za ishranu stoke, što bi se moglo reći i za lokalitet Janjići, ali ne i Janjićki Vrh na kojem su količine metala slične lokalitetu Mutnica.
 
Rezultati monitoringa teških metala u biljkama pokazuju da je potrebno poduzeti mjere za što efikasnije i brže smanjivanje emisija prašine iz industrijskih pogona i postrojenja, kao i aktivnosti za poboljšanje mjera zaštite poljoprivrednog zemljišta i edukacije stanovništva.
 
OTPLATA KLIRINŠKOG DUGA RUSKE FEDERACIJE
 
Vlada FBiH upoznala se danas s pismom ministra finansija Ruske Federacije u vezi sa otplatom klirinškog duga Ruske Federacije prema Bosni i Hercegovini.
 
Pismom je izražena spremnost Ruske Federacije da obaveze po osnovu klirinškog duga prema našoj zemlji, u iznosu od 125,2 miliona dolara, umjesto razmjenom roba, izmiri u novčanoj formi.
 
Vlada FBiH smatra da predložena inicijativa predstavlja dobru osnovu za vođenje pregovora s Ruskom Federacijom s ciljem zaključivanja međunarodnog sporazuma.
 
Današnji zaključak bit će dostavljen Ministarstvu financija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure.
 
KREDITE VRATITI U CJELOKUPNOM IZNOSU
 
Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o realizaciji kreditnih sredstava obezbijeđenih budžetima FBiH za 2012., 2013. i 2014. godinu, uz mogućnost oslobađanja povrata ostatka duga u iznosu od 20 posto.
 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je zaduženo da nastavi aktivnosti na realizaciji i kontroli povrata kredita u skladu sa otplatnim planovima, programima i ugovorima o komisionim poslovima.
 
Stav Vlade Federacije BiH je da privredna društva koja su korisnici ovih kreditnih sredstava za 2012., 2013. i 2014. godinu, dodijeljenih putem Razvojne banke FBiH i Union banke d.d. Sarajevo, trebaju vratiti cjelokupni iznos sredstava u skladu sa otplatnim planom, odnosno da neće biti opraštane posljednje rate kredita u visini od 20 posto odobrenog kredita, kako je za to alternativno data mogućnost u programima za 2012., 2013. i 2014. godinu.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Federalna vlada prihvatila je Izvještaj o radu Komisije za replasman sredstava prikupljenih iz Malezijske donacije i Japanskih grantova (projekti 2KR i projekti Non project grant-Aid), u periodu 1.1. - 31.12.2015. godine.
 
Vlada je prihvatila inicijativu za izdvajanje 50.000 KM iz Tekuće rezerve u cilju finansijske podrške Američko-bosanskoj fondaciji za organizaciju međunarodnih konferencija koje će biti održane 16. i 17. maja u Sarajevu i 20. maja u Beču. Konferencije su usmjerene na poboljšanje međunarodnog imidža BiH, pomaganje pri privlačenju više posjetilaca i investicija, te na stvaranje novih partnerstava.
 
Federalna vlada dala je Općini  Kiseljak saglasnost za predloženo spajanje, odnosno objedinjavanje parcela upisanih u zk.ul.br. 552 k.o. Brestovsko, kao i za novu parcelaciju prema Planu parcelacije za izgradnju privredno-poduzetničke zone Dugo polje, bez prava promjene vlasništva.
 
Poslovni prostor u Sarajevu, u ulici Ismeta Mujezinovića broj 40, površine 120,61 m2, Vlada je današnjom Odlukom dala na privremeno korištenje bez naknade, na period od pet godina, Fondaciji za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada FBiH je Skupštini JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo dala saglasnosti za za donošenje odluka o razrješenju dosadašnjih vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora uime državnog kapitala, zbog isteka mandata, te o imenovanju, na mandatni period od četiri godine, na ove pozicije Adnana Terzića (predsjednik), Izeta Žigića, Milenka Obada, Jakuba Dinarevića, lzudina Džafića i Seada Rešidbegovića (članovi).
 
Vlada je imenovala Nadzorni odbor Lutrije Bosne i Hercegovine u sastavu Miroslav Ćorić (predsjednik), Amira Mašović, Senaid Šabanović, Nermin  Isović i Saša Grabovac (članovi).
 
Federalna vlada je Enru Mehmediku Suljić imenovala za članicu Nadzornog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu na period do isteka mandata na koji je imenovan predsjednik Nadzornog odbora KCUS-a.
 
Vlada FBiH je Jasmina Rustemija opunomoćila za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo.
 
Nadzornom odboru Zraka d.d. Sarajevo data je prethodna saglasnost za razrješenje Senada Imamovića s mjesta vršioca dužnosti direktora, radi isteka perioda na koji je imenovan. Istovremeno je prethodna saglasnost data za imenovanje Isme Hebibovića za vršioca dužnosti direktora ovog privrednog društva, do okončanja konkursne procedure, a najduže na period do šest mjeseci.
 
Zbog isteka mandata su razriješeni i vršioci dužnosti članova Nadzornog odbora JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar, te je data prethodna saglasnost za imenovanje Davora Tomića, Bojana Domića, Mirsada Brekala, Suzane Petrović, Tihomira Čelana i Gordana Galića za vršioce dužnosti članova ovog NO, na period od najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure.
 
Vlada je dala prethodnu saglasnost da, zbog isteka mandata, budu razriješeni vršioci dužnosti članova Nadzornog odbora JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, kao i da na ove pozicije, na period od najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure, budu privremeno imenovani Denis Zahirović, Mesud Ajanović, Žarko Pušić, Zijo Brzina, Edin Šišić, Amir Karić i Nurdin Sadiković.
 
Prethodne saglasnosti date su za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora BH Telecom d.d. Sarajevo, zbog isteka mandata, odnosno za privremeno imenovanje na ove pozicije, na period od najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure, Fuada Čibukčića, Almine Pilav - Delić, Nedina Dedića, Mugdima Mandžuke, Ibrahima Velića i Vjekoslava Ivankovića.
 
Vlada je dala prethodnu saglasnost za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar, zbog isteka mandata. Vlada je, također, saglasna da na ove dužnosti privremeno, na period od najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure, budu imenovani Davorka Šaravanja, Ivan Jozić, Željko Kordić, Dijana Pejić, Nerma Čolaković-Prguda i  Zoran Landeka.
 
Prethodnu saglasnost Vlade dobila je Odluka da, zbog isteka mandata, budu razrješeni vršioci dužnosti članova Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo, te da na period do najviše tri mjeseca, odnosno okončanja konkursne procedure, za privremene članove Nadzornog odbora budu imenovani Ševkija Okerić (predsjednik), Ismet Zejnirović, Maida Hadžiarapović, Vlado Džoić i Amila Pilav-Velić.
 
Nadzornom odboru Cesta d.d. Mostar Vlada je dala prethodnu saglasnost za razrješenje, zbog isteka mandata, vršilaca dužnosti članova Uprave ovog dioničkog društva. Prethodna saglasnost data je i za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave, do okončanja konkursne procedure, a najduže na period do šest mjeseci: Kristijana Milasa (v.d. direktor), Zdenka Propadala (v.d. izvršni direktor za tehničke poslove), Darka Lakića (v.d. izvršni direktor za ekonomsko-financijske poslove) i Milana Vukoju (v.d. izvršni direktor za pravne i opće poslove).
 
Danas donesenim Rješenjem, Vlada je Eugena Šuška, na lični zahtjev, razriješila dužnosti člana privremenog Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH. Za člana ovog UO je privremeno, na period do 60 dana, izmenovan Anđelko Mikulić.
 
Danas je Irhan Džambić imenovan za predstavnika Vlade FBiH u Monitoring timu Vijeća ministara BiH za praćenje implementacije Akcionog plana za borbu protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini za period 2016. - 2019. godina.
 
Vlada je, zbog isteka mandata, razriješila dužnosti dosadašnje članova Upravnog odbora Fonda za studentske zajmove FBiH, a na ove pozicije su, na četverogodišnji period, imenovani Jasminka Bratić (predsjednica), Vedran Markotić, Emir Sijamhodžić, Dragan Mikulić i Elvedin Gadara (članovi).
 
Za predstavnicu Vlade FBiH u Radnoj grupi za izradu Strategije za borbu protiv diskriminacije u Bosni i Hercegovini danas je imenovana Emira Slomović.
 
Usvojivši izvještaj Komisije za izbor i imenovanja članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti FBiH vrši Vlada FBiH, koji se odnosi na JP Šume Herceg-Bosne d.o.o. Mostar, Vlada je danas donijela zaključak o okončavanju postupka izbora i imenovanja članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva, zbog nepostojanja iskazanog interesa za učešće na javnom konkursu.
 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 13.30 sati.
Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE