48. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 07.04.2016.
Dnevni red
Dnevni red:
 
1. Usvajanje Zapisnika 47. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 1.4.2016. godine i Zapisnika 35. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 5.4.2016. godine, telefonskim putem
2. Nacrt zakona o finansijskom poslovanju
3. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak i oporezivanje dohotka od kamata na štednju po stopi od 15 posto, koju je podnio Hajrudin Havić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
4. Prijedlog izjašnjenja na Amandman na Prijedlog zakona o dopuni Zakona o doprinosima, koji je podnio Mensud Borović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
5. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za dopunu Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koju je podnio Tomislav Mandić, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
6. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o konverziji kredita s valutnom klauzulom u švicarskim francima (CHF) u konvertibilne marke (KM), koji su predložili zastupnici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine - članovi Komisije za ispitivanje zakonitosti plasmana kredita u švicarskim francima
7. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine
8. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo
9. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo za razrješenje vršioca dužnosti direktora društva
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti direktora društva
10. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za privremeno imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar
11. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za privremeno imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo
12. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora BH Telecom d.d. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za privremeno imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora BH Telecom d.d. Sarajevo
13. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za privremeno imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostara
14. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za privremeno imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo
15. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Ceste d.d. Mostar za razrješenje vršilaca dužnosti članova Uprave društva
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Ceste d.d. Mostar za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave društva
16. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
17. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu za sufinansiranje projekta „Odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda u Bihaću“
18. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju novih projekata finansiranih iz preostalih neraspoređenih sredstava sa okončanih i ukinutih projekata iz programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za Federaciju Bosne i Hercegovine
19. Prijedlog odluke o odobravavanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke
20. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, za 2016. godinu
b) Prijedlog odluke o utvrđivanju osnovice za isplatu mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, u 2016. godini
21. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (invalidnina), za 2016. godinu
b) Prijedlog odluke o utvrđivanju osnovice za određivanje visine mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (invalidnina), za 2016. godinu
22. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prodaju imovine iz pasivnog podbilansa u Gradcu, Republika Hrvatska, metodom neposredne pogodbe
23. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prodaju metodom neposredne pogodbe poslovnog prostora u Karlovcu, Republika Hrvatska (ulica Hebrangova br. 12a ukupne površine 95,43 m2, operativne oznake NIZ-5)
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prodaju metodom neposredne pogodbe poslovnog prostora u Karlovcu, Republika Hrvatska (ulica Hebrangova br. 16 C ukupne površie 52 m2, operativne oznake NIZ-2)
c) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prodaju metodom neposredne pogodbe poslovnog prostora u Karlovcu, Republika Hrvatska (ulica Senjska br. 10-12 ukupne površine 130,29 m2)
d) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prodaju metodom neposredne pogodbe poslovnog prostora u Karlovcu, Republika Hrvatska (ulica Senjska br. 14 ukupne površine 126,30 m2, operativne oznake objekat P+4/B-2)
24. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa „Pilot projekat agro-monetarnih statistika“ otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku
25. Prijedlog odluke o odobravanju korištenja akumuliranih sredstava iz ranijih godina koja se vode na podračunu broj 102-050-0000108638, pod nazivom FMF-CZ-CARDS 2001 evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija
26. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Agenciji za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za angažovanje agencije za zaštitu ljudi i imovine
27. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Nadzornog odbora Kliničkog centra Univreziteta u Sarajevu
28. Prijedlog rješenja o razrješenju člana privremenog Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
29. Prijedlog rješenja o formiranju Tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za borbu protiv korupcije u Federaciji Bosne i Hercegovine
30. Prijedlog rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Monitoring tim Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za praćenje implementacije Akcionog plana za borbu protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini
31. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom
32. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za izbor direktora, članova Upravnog odbora i članova Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
33. Izvještaj o izvršenju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za period 1.1-31.12.2015. godine, s Prijedlogom zaključka
34. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa, s Prijedlogom zaključka (stanje na dan 15.3.2016. godine)
35. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa, s Prijedlogom zaključka (stanje na dan 22.3.2016. godine)
36. Izvještaj o radu Komisije za program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine za period juni - decembar 2015. godine, s Prijedlogom zaključka
37. Izvještaj o radu Komisije za replasman sredstava prikupljenih iz Malezijske donacije i Japanskih grantova (projekti 2KR i projekti Non project grant-Aid), u periodu 1.1.-31.12.2015. godine, s Prijedlogom zaključka
38. Izvještaj za 2015. godinu o postignutom napretku u izvršavanju ciljeva i mjera iz Operativnog plana aktivnosti na provođenju mjera i preporuka sadržanih u Analizi stanja u oblasti srednjeg obrazovanja s prijedlogom mjera za usklađivanje obrazovanja s potrebama privrede, s Prijedlogom zaključka
39. Izvještaj o petogodišnjem monitoringu ostataka teških metala i ostataka pesticida u biljnom materijalu i mlijeku na području općine Zenica za period 2011.-2015. godina, a Prijedlogom zaključka
40. Izvještaj Komisije za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora JP Šume Herceg-Bosne d.o.o. Mostar, s Prijedlogom zaključka
41. Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima s Tabelarnim pregledom, za period januar - decembar 2015. godine, s Prijedlogom zaključka
42. Informacija o pismu ministra finansija Ruske Federacije u vezi otplate klirinškog duga Ruske Federacije prema Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
43. Informacija o realizaciji kreditnih sredstava obezbijeđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012., 2013. i 2014. godinu, uz mogućnost oslobađanja povrata ostatka duga u iznosu od 20 posto, s Prijedlogom zaključka
44. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, za period januar - mart 2016. godine, s Prijedlogom zaključka
45. Informacija o realizaciji Zaključka V.broj: 345/2016 od 12.2.2016. godine (raspisivanje internog konkursa za popunu radnog mjesta - vozač u Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine)
46. Inicijativa za izdvajanje sredstava s pozicije „Tekuća rezverva Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu finansija, s Prijedlogom zaključka
47. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Arhivu Federacije za zaključivanje dva ugovora o djelu
48. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo za zaključivanje ugovora o djelu, s prijedlozima zaključaka
49. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu broj: 09 0 U 025630 16 Fp
50. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu broj:09 0 U 025648 16 Fp
51. Prijedlozi rješenja:
a) Prijedog rješenja o razrješenju Upravnog odbora Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedog rješenja o imenovanju Upravnog odbora Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine
52. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Ismeta Mujezinovića broj 40, Fondaciji za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije
53. Prijedlog rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Radnu grupu za izradu Strategije za borbu protiv diskriminacije u Bosni i Hercegovini
54. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ispred državnog kapitala
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za imenovanje članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ispred državnog kapitala
55. Izvještaj Komisije za izbor i imenovanja članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine
56. Prednacrt zakona o Gradu Cazin
57. Prednacrt zakona o Gradu Livno
58. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za angažman osoba s VSS po osnovu ugovora o djelu u Federalnom ministarstvu pravde
59. Informacija o zahtjevu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalne uprave policije za dostavljanje dokumentacije u vezi s listama lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranje Federacije Bosne i Hercegovine koje je usvojila Vlada Federacije Bosne i Hercegovine za period 2012.-2015. godina, s Prijedlogom zaključka
60. Zahtjev Općine Kiseljak za objedinjvanje zemljišnih parcela upisanih u Zemljišno-knjižni uložak broj 552 katastarska općina Brestovsko, kao i saglasnost za novu parcelaciju prema planu parcelacije za izgradnju privredno-poduzetničke zone Dugo polje 
 
Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE