46. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 24.03.2016.
Saopćenje o radu


UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O POLJOPRIVREDNOJ ORGANSKOJ PROIZVODNJI
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila Prijedlog zakona o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji, koji propisuje ciljeve, načela i pravila ove proizvodnje, označavanje organskih proizvoda, sistem kontrole u organskoj proizvodnji, registar subjekata, upravni i inspekcijski nadzor, uvoz, izvoz i stavljanje na tržište organskih proizvoda, prekršaje i druga pitanja od značaja za ovu oblast.
 
Opći ciljevi organske proizvodnje su uspostavljanje cjelovitog i održivog sistema upravljanja poljoprivredom koji poštuje prirodne sisteme i cikluse, te održava i poboljšava očuvanje zdravlja tla, voda, biljaka i životinja i održava njihovu međusobnu ravnotežu, doprinosi visokom nivou biološke raznovrsnosti i odgovorno koristi energiju i prirodne resurse, kao što su voda, tlo, organske materije i zrak.
 
Također, ciljevi su poštivanje visokih standarda o dobrobiti životinja i ispunjavanje etološke potrebe životinje ovisno o vrsti kojoj pripada, težnja proizvodima visokog kvaliteta i širokog asortimana u skladu s potražnjom, te  proizvodnja koja ne nanosi štetu okolini, zdravlju ljudi, biljaka ili zdravlju i dobrobiti životinja.
 
Za Federaciju BiH donošenje ovog zakona ima za primarni cilj pravno regulisanje oblasti organske proizvodnje radi osiguranja uslova da ovaj sektor može biti razvijan u skladu s promjenama koje su se desile u poljoprivrednoj politici, u proizvodnji i na tržištu, te ispunjavanja dugogodišnjih zahtjeva subjekata koji se bave organskom proizvodnjom u BiH.
 
Drugi cilj je ispunjavanje preuzetih obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, odnosno usklađivanje našeg sa zakonodavstvom EU.
 
Odredbe ovog zakona primjenjuju se na proizvode poljoprivrednog porijekla koji potiču iz svih faza organske biljne i stočarske proizvodnje, uključujući akvakulturu, kada su ti proizvodi stavljeni ili su namijenjeni stavljanju na tržište Federacije BiH. To su sirovi ili neprerađeni poljoprivredni proizvodi, prerađeni poljoprivredni proizvodi namijenjeni da budu korišteni kao hrana, proizvodi akvakulture, hrana za životinje, vegetativni reprodukcioni materijal i sjeme za uzgoj i kvasci koji se koriste kao hrana ili hrana za životinje.
 
Također, odredbe ovog zakona primjenjuju se na sve subjekte registrovane za obavljanje neke od djelatnosti vezane za organske proizvode koji sudjeluju u aktivnostima u bilo kojoj fazi proizvodnje, pripreme i distribucije na području Federacije BiH.
 
Proizvodi dobijeni lovom divljih životinja i ribolovom u slobodnim vodama ne smatraju se proizvodima organske proizvodnje.
 
Odredbama ovog zakona ne podliježe ni priprema hrane u okviru ugostiteljske djelatnosti u restoranima, bolnicama, menzama i drugim sličnim mjestima prodaje ili isporuke krajnjem potrošaču.
 
Ovaj zakon se primjenjuje uz važeće propise o proizvodima kojima se uređuje proizvodnja, prerada, distribucija, deklarisanje, označavanje i kontrola, uključujući propise o ljudskoj i hrani za životinje.
 
Zakonom je zabranjeno korištenje genetski modificiranih proizvoda (GMO) i/ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potiču od GMO-a kao hrane, hrane za životinje, pomoćne supstance u procesu proizvodnje, sredstava za zaštitu bilja, đubriva, poboljšivača tla, vegetativno reprodukcionog materijala i sjemena za uzgoj, te mikroorganizama i životinja u organskoj proizvodnji.
 
U svrhu dokazivanja poštivanja ove zabrane, subjekt je obavezan da poštuje i može se pouzdati u oznake na proizvodu ili bilo kojem drugom propratnom dokumentu koji su pričvršćeni ili priloženi u skladu s posebnim propisima koji uređuju stavljanje na tržište GMO-a i/ili kojima se uređuje GMO hrana i hrana za životinje.
 
Korisnik može smatrati da GMO i/ili proizvodi koji sadrže i/ili se sastoje ili potiču od GMO-a nisu korišteni u proizvodnji nabavljene hrane i hrane za životinje kada nisu tako označeni, izuzev u slučaju dobivanja informacije koja ukazuje da označavanje takvih proizvoda nije urađeno u skladu s propisima. Prilikom kupovine takvih proizvoda, korisnik neorganskih proizvoda, koji nisu hrana ili hrana za životinje, obavezan je od dobavljača tražiti potvrdu da dostavljeni proizvodi nisu GMO i/ili sadrže i/ili se sastoje ili potječu od GMO-a.
 
Ovim zakonom zabranjena je i primjena jonizirajućeg zračenja u obradi organske hrane, hrane za životinje ili sirovina koje se koriste u organskoj proizvodnji.
 
UTVRĐEN NACRT ZAKONA O PRIJEVOZU OPASNIH MATERIJA
 
Vlada FBiH utvrdila je i u javnu raspravu u kantone uputila Nacrt zakona o opasnim materijama kojim su uređeni uvjeti za njihov prijevoz u cestovnom, željezničkom, zračnom i saobraćaju na unutrašnjim plovnim putevima, dužnosti pravnih i fizičkih osoba koje sudjeluju u tom prijevozu, uvjeti za ambalažu i vozila.
 
Također, uređeni se uvjeti za imenovanje savjetnika za sigurnost, poslovi organa uprave u vezi s prijevozom opasnih materija i uvjeti za osposobljavanje osoba koje sudjeluju u prijevozu ili u rukovanju opasnim materijama, nadzor nad provođenjem zakona i druga pitanja koja se odnose na prijevoz opasnih materija na/preko teritorije Federacije BiH.
 
Donošenje ovog zakona je obaveza proistekla iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, prema kojem je naša zemlja dužna omogućiti slobodno kretanje putnika i roba na nediskriminirajućoj osnovi. S obzirom na to da ne postoji zakon o prijevozu opasnih materija na nivou BiH, a da je u Republici Srpskoj takav propis donesen, neophodno je donijeti Zakon o prijevozu opasnih materija koji bi regulirao njihov prijevoz na teritoriji FBiH.
 
Važeći propisi koji reguliraju prijevoz opasnih materija na području FBiH nisu usklađivani s izmjenama i dopunama međunarodnih ugovora koji se dorađuju svake druge godine.
 
Prijevoz opasnih materija u organizacijskom i tehnološkom smislu čini stalnu opasnost za sve subjekte koji, neposredno ili posredno, dolaze u dodir s ovim materijama, zbog čega su u stalnoj opasnosti za svoje zdravlje, opasnosti od povređivanja, te za svoje živote. Također, prostori koji se koriste za opasne materije, vozila, skladišta i drugo stalno su izloženi oneščišćenju, eksplozivnosti, zapaljivosti, trovanju i radijaciji, što zahtijeva utvrđivanje i provođenje posebnih mjera koje bi onemogućile ugrožavanje čovjekove sredine, kao i života i zdravlja ljudi.
 
Opasne materije na teritoriji FBiH mogu prevoziti preduzeća i druge pravne osobe i fizičke osobe - preduzetnici čija registrirana djelatnost obuhvata tu vrstu prijevoza opasnih materija u cestovnom, željezničkom i zračnom i saobraćaju unutrašnjim plovnim putevima. U toku prijevoza opasnih materija ili obavljanja određenih radnji u vezi s tim prijevozom, pravne i fizičke osobe dužne su svaku radnju obavljati tako da se preduzimaju preventivne i zaštitne mjere koje osiguravaju zaštitu života i zdravlja ljudi, zaštitu od zagađivanja životne sredine i materijalnih dobara i sigurnost saobraćaja.
 
Odredbe ovog zakona ne odnose se na prijevoz opasnih materija koje za svoje potrebe obavljaju vlastitim prijevoznim sredstvima Oružane snage Bosne i Hercegovine koje opasne materije za svoje potrebe prevoze prema Pravilniku o načinu pijrevoza opasnih materija u MO i OSBiH, međunarodni vojni savezi, međunarodne vojne organizacije ili oružane snage drugih država koje su ugovorom vezane sa BiH, te policijske, sigurnosne i obavještajne strukture Bosne i Hercegovine.
 
Također, ne odnose se na policijske snage organa unutrašnjih poslova Federacije i kantona, te snage civilne zaštite prilikom provođenja mjera zaštite od neeksplodiranih ubojitih sredstava.
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O
IZMIRENJU OBVEZA PO OSNOVI RAČUNA STARE DEVIZNE ŠTEDNJE
 
Vlada Federacije BiH je utvrdila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o izmirenju obveza po osnovi računa stare devizne štednje u Federaciji BiH. Na ovaj način je rok za podnošenje prijava za verifikaciju računa stare devizne štednje 31.12.2015. prolongiran do 31.12.2018. godine.
 
Tako će starim deviznim štedišama biti omogućeno da u redovitom postupku verificiraju potraživanja po ovoj osnovi, čime se izbjegavaju troškovi po osnovi dokazivanja visine potraživanja u sudskom postupku.
 
IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA
 
Vlada FBiH je utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog autentičnog tumačenja člana 51. Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Kao ovlašteni predlagač ovog zakona, Vlada predlaže Autentično tumačenje člana 51. kako bi bila otklonjena svaka sumnja u namjere zakonodavca, te da oblast zdravstvenog nadzora nad kliconošama, uposlenim i drugim osobama koji se vrši sanitarnim pregledima radi zaštite uposlenih i ostalih građana od zaraznih bolesti, ne može biti predmet privatne zdravstvene djelatnosti.
 
Vlada FBiH razmatrala je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima i tijelima federalne uprave, čiji je predlagač Klub poslanika Demokratske fronte u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, a kojim je predloženo da, umjesto Federalnog ministarstva kulture i sporta bude osnovano Ministarstvo nauke, tehnologije i inovacija, a umjesto Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke novo Ministarstvo za koordinaciju u procesu EU integracija. U analizi prvog prijedloga jasno se uočava da se osnivanjem Ministarstva nauke, tehnologije i inovacija Federacije BiH sa djelokrugom rada koji se predlaže ništa suštinski ne mijenja u odnosu na dosadašnje stanje. Naime, zadržavajući u potpunosti dosadašnji opis djelokruga rada Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke Federacije BiH, predloženo je dodavanje dvije nove stavke koje se odnose na analitičke poslove, izvještavanje i nadzor nad zakonima BiH i FBiH u oblasti nauke i obrazovanja, te projekte u oblasti kulture od međunarodnog značaja. Osim toga, prijedlog za osnivanje Ministarstva za koordinaciju u procesu EU integracija potrebno je posmatrati u svjetlu postojanja Direkcije za evropske integracije BiH čiji je djelokrug rada utvrđen odredbama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave BiH. Također, na nivou FBiH već postoji Ured Vlade Federacije BiH za evropske integracije, čiji djelokrug rada svakako obuhvata predložene aktivnosti. Imajući ovo u vidu, Vlada smatra da Prijedlog zakona ni u organizacijskom, niti u svom sadržajnom smislu nije opravdan.
 
Federalna vlada razmotrila je danas Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH, koji je u parlamentarnu proceduru uputio Klub poslanika Demokratske fronte u Predstavničkom doma Parlamenta FBiH. Analizom Prijedloga, kaže se u izjašnjenju Vlade FBiH, utvrđeno je da je u odredbi člana 1. Prijedloga navedeno da se mijenjaju odredbe Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH, ali nisu uzete u obzir izmjene i dopune ovog zakona. Nadalje, odredbom člana 6. Prijedloga briše se odredba člana 41. Zakona, čime se daje mogućnost donosiocima odluka o fomiranju komisija i utvrđivanju visine naknade za rad njihovih članova da visine naknada budu neujednačene i bez ikakvih ograničenja ili limita. Kao razlog za ovakvo rješenje predlagač navodi da se učešće u tim komisijama i radnim grupama smatra dijelom obaveza njihovog radnog mjesta. Međutim, nameće se pitanje šta je sa onim drugim dijelom, koji nije dio obaveza radnog mjesta, odnosno na koji način će biti obezbijeđeno ujednačavanje i limitiranje ovih naknada. Vlada je mišljenja da je ujednačavanje postignuto Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela koje je osnovala Vlada FBiH i rukovodilaca federalnih organa državne službe.
 
Vlada FBiH je danas ocijenila da ne postoje razlozi za autentično tumačenje člana 30. Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, kako je to traženo u inicijativi ovog instituta.
 
Danas nije prihaćena inicijativa poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Mirze Topčagića za izradu izmjena i dopuna Uputstva o načinu obračunavanja i uplati posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, kao i izmjena i dopuna Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriju FBiH, kojim bi bilo regulisano da uplata naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, umjesto prema sjedištu pravne osobe, bude i prema mjestu prebivališta uposlenika. Odbijena je i istovjetna inicijativa za izradu izmjena i dopuna Uputstva o načinu obračunavanja i uplati posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, koju je podnio izaslanik u Domu naroda Parlamenta FBiH Osman Ćatić.
 
LANI POVEĆANA NAPLATA JAVNIH PRIHODA
 
Vlada FBiH danas je usvojila Izvještaj o radu Porezne uprave u prošloj i Program rada za 2016. godinu.
 
Prošlu godinu obilježile su pojačane aktivnosti Porezne uprave u svim segmentima rada, posebno inspekcijskom nadzoru poreznih obveznika s visokim stepenom rizika, kontroli i naplati doprinosa, uspostavljanju efikasnog sistema dobrovoljnog ispunjavanja poreznih obaveza, sankcionisanju svih onih koji ne izvršavaju svoje obaveze u skladu sa zakonom i prinudnoj naplati dužnih javnih prihoda koji su u nadležnosti Porezne uprave.
 
Od 1. januara do 31. decembra 2015. godine Porezna uprava je ostvarila ukupnu naplatu javnih prihoda u iznosu od 4.104.714.020 KM, što je za 8,12 posto ili 308.165.430 KM više nego u 2014. godini. Od toga direktni porezi su naplaćeni u iznosu od 1.258.669.724 KM, što je više za 22,47 posto ili 230.961.880 KM, a doprinosi u iznosu od 2.843.375.750 KM, što je takođe više za 2,74 posto ili 75.842.275 KM od naplate ostvarene u 2014. godini.
 
Ukupan iznos direktnih poreza i doprinosa je 4.102.045.474 KM, što je više za 8,08 posto ili za 306.804.155 KM nego u istom periodu prošle godine.
 
Izvršeno je 9.209 inspekcijskih kontrola i doneseno 4.550 rješenja o dodatno utvrđenim poreznim obavezama, što je rezultiralo povećanjem iznosa dodatnih obaveza u inspekcijskom nadzoru, u odnosu na prethodnu godinu za 132 posto. Zbog utvrđenih nepravilnosti ovlašteni službenici su izdali ukupno 9.183 prekršajna naloga po osnovu kojih je naplaćeno 5.792.285 KM.
 
U oblasti prinudne naplate izdato je 29.857 rješenja kojim su pokrenute zakonom propisane mjere prinudne naplate. Prinudnim putem naplaćeno je ukupno 119.716.965 KM. Zaključeno je 710 sporazuma o odgođenom plaćanju i plaćanju duga na rate, po osnovu kojih je naplaćeno 14.431.141894 KM. Izvršena je prodaja imovine u 642 slučajeva u vrijednosti od 1.717.865 KM i proglašena nelikvidnost u iznosu od 2.392.245 KM.
 
U poreznim ispostavama kantonalnih poreznih ureda u 2015. godini, u skladu sa poreznim zakonima zaprimljeno je 1.801.980 poreznih i drugih prijava, koje su zahtijevale kontrolu i obradu u cilju utvrđivanja tačnih poreznih obaveza. Primjenom Zakona o registraciji, kontroli i naplati doprinosa uneseno je 351.138 prijava/odjava i izvršena razmjena podataka sa vanbudžetskim fondovima.
 
ODLUKE O STAROJ DEVIZNOJ ŠTEDNJI
 
Vlada FBiH donijela je Odluku koja utvrđuje postupke i dinamiku gotovinskih isplata verificiranih potraživanja po osnovi računa stare devizne štednje u Federaciji BiH za 2016. godinu.
 
Svakom pojedinom potražitelju, kojem je izdana potvrda o verifikaciji računa stare devizne štednje, isplaćuje se s Jedinstvenog računa Riznice FBiH maksimalni iznos od 1.000 KM ili ukupan iznos do 1.000 KM.
 
Redoslijed isplata utvrđuje Federalno ministarstvo financija prema kronološkom redu u pregledima pojedinačno izdanih potvrda o verificiranim potraživanjima, koji se objavljuju u “Službenim novinama FBiH” i u dvije dnevne novine.
 
Danas je donesena i Odluka kojom je Federalno ministarstvo financija ovlašteno da realizira obveze po osnovu verificiranih računa stare devizne štednje, nakon izvršene gotovinske isplate od 1.000 KM, i ostatak koji ne prelazi 100 KM. Odluka je donesena jer je člankom 6. Zakona o izmirenju obveza po osnovu računa stare devizne štednje u FBiH propisano da obveznice stare devizne štednje neće biti emitirane za iznose koji, nakon gotovinske isplate, ne prelaze 100 KM, pa te obveze treba izmiriti u gotovinskom iznosu.
 
IZMJENA ODLUKE O LISTI LIJEKOVA FONDA SOLIDARNOSTI
 
Vlada FBiH je danas izmijenila Odluku o Listi lijekova fonda solidarnosti Federacije BiH koji mogu biti korišteni u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti na teret sredstava ovog fonda. Cijeneći potrebe pacijenata, ova lista je revidirana i novelirana.
 
Direktor Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja dužan je, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke, uz prethodnu saglasnost federalnog ministra, donijeti uputstvo kojim bliže utvrđuje primjenu ove odluke, a saglasno odredbama Pravilnika o kriterijima.
 
Lista lijekova fonda solidarnosti donosi se u skladu sa Zakonom o apotekarskoj djelatnosti, kao i odredbama Pravilnika o bližim kriterijima za izbor lijekova, postupku i načinu izrade Liste lijekova Fonda solidarnosti FBiH, kao i korištenju lijekova s Liste lijekova ovog fonda.
 
USVOJEN PROGRAM POTICAJA ZA POLJOPRIVREDU
 
Federalna vlada usvojila je danas Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava “Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu” utvrđenih Budžetom FBiH za 2016. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva u iznosu od 65.800.000 KM.
 
Jedan od ciljeva Programa je povećanje ponude domaćih poljoprivrednih proizvoda uz poboljšanje njihovog kvaliteta, zdravstvene i higijenske ispravnosti proizvoda, u skladu sa zahtjevima potrošača. Također, riječ je o unapređenju poljoprivredne proizvodnje i povećanju obima korištenja poljoprivrednog zemljišta radi jačanja konkurentnosti na domaćem i inostranom tržištu, zatim o osiguranju stabilnog poljoprivrednog dohotka i omogućavanju adekvatnog životnog standarda poljoprivrednih proizvođača, te o postepenoj           harmonizaciji i integraciji sektora poljoprivrede u EU i globalno tržište. Obzirom na naslijeđena dugovanja iz 2014. godine koja su, jednim dijelom, smanjena kroz naknadne kontrole, a dijelom izmirena iz Programa za 2015. godinu, u ovogodišnjem Programu planirano je izmirenje dijela duga tako da ne dođe do značajnijeg smanjenja podrške po jedinici mjere.
 
Od ukupno Programom predviđenih sredstava, za poticanje biljne proizvodnje namijenjeno je 10.300.000 KM, a animalne 50.000.000 KM. Dalja 2.000.000 KM planirana su za regresiranje kamata na kredite za kapitalna ulaganja u poljoprivredi, dok je 3.400.000 KM predviđeno za ostale vrste podrški, među kojima je i sufinansiranje izvozno orijentisanih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.
 
Ekonomska politika Vlade FBiH 2016.-2018.
 
Na današnjoj sjednici je usvojen dokument Ekonomska politika Vlade Federacije BiH 2016.-2018. godina, a Federalno ministarstvo financija zaduženo je da, sukladno članku 1. Zakona o proračunima FBiH, donese smjernice ekonomske i financijske politike za ovo razdoblje.
 
Obzirom na to da FBiH nema integralnu strategiju razvoja, temeljni dokumenti koji opredjeljuju strategijsko usmjerenje ekonomske politike Vlade FBiH u narednom razdoblju predstavljaju Program rada za mandatno razdoblje 2015.-2018. i Reformska agenda 2015.-2018., koju su usvojile sve vlade u BiH, kao i strategijski okvir koji uključuje razvojne dokumente, poput Strategije EU 2020, Strategije razvoja jugoistočne Europe 2020., te sektorske strategije na razini BiH i FBiH.
 
Ekonomska politika Vlade FBiH za razdoblje 2016.-2018. će, u znatnoj mjeri, utjecati na Nacionalni program ekonomskih reformi BiH za razdoblje 2017.-2019. godina, što će usmjeriti djelovanje federalnih ministarstava i institucija na politike i aktivnosti koje će najviše doprinijeti ostvarenju zacrtanih ciljeva, ali i na implementaciju europskih strategije usmjerenih na razvoj specifičnih regiona (dunavskog i jadransko-jonskog).
 
Prioriteti Vlade FBiH u ovom razdoblju bit će usmjereni na fiskalnu konsolidaciju, povećanje konkurentnosti gospodarstva, projekte intenziviranja gospodarskog razvoja, jačanje unutarnje društvene stabilnosti FBiH, iniciranje i provođenje reformi usuglašenih s potrebama BiH na putu ka Europskoj uniji, snaženje regionalne suradnje, te koordinacije i suradnje s nižim razinama vlasti u FBiH.
 
Sukladno članku 17. Zakona o proračunima u FBiH, Ekonomska politika Vlade FBiH 2016.-2018. detaljno analizira makroekonomska kretanja u okruženju i FBiH, daje projekcije makroekonomskih indikatora, javnih prihoda, rashoda i javnog duga, usmjerava fiskalnu politiku koja će biti provođena u ovom razdoblju i precizira politike koje je nužno provesti kako bi bili osvareni trogodišnji zacrtani ciljevi.
 
TRANSFERI ZA NAUKU I OBRAZOVANJE
 
Vlada FBiH donijela je danas Odluku o usvajanju Programa utroška a s kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2016. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke. Prema usvojenoj odluci, sredstva u ukupnom iznosu od 5.800.000 KM će biti raspoređena na šest programa, koji uključuju finasiranje programa obrazovanja u iznosu od 1.900.000 KM, programe implementacije Bolonjskog procesa od 150.000 KM, finansiranje studentskog standarda od 1.100.000 KM, finansiranje Fonda za studentske zajmove s 300.000 KM, izdvajanje za nauku od posebnog značaja za Federaciju BiH od 1.500.000 KM, te finansiranje institucija nauke i naučno-istraživačkog rada u iznosu od 850.000 KM.
 
S korisnicima sredstava, zavisno od karaktera programa ili projekta, federalna ministrica obrazovanja i nauke će potpisati posebne ugovore o realizaciji dodijeljenih sredstava, kojim će bti regulirani način i rokovi utroška sredstava i izvještavanje.
 
INICIJATIVA ZA POMOĆ INSTITUCIJAMA KULTURE
 
Vlada Federacije BiH prihvatila je Inicijativu za izdvajanje sredstava s pozicije „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta FBiH za 2016. godinu, u iznosu od 450.000 KM, a u cilju finansijske pomoći institucijama kulture.
Za Međunarodni teatarski festival MESS bit će izdvojeno 65.000 KM, za East West Centar Sarajevo 70.000 KM, Sarajevo Film Festival 100.000 KM, za Međunarodni festival baleta „Balet Fest“ 15.000 KM, a za Međunarodni festival klasične muzike SVEM 15.000 KM.
Muzeju savremene umjetnosti ARS AEVI namijenjeno je 20.000 KM, Festivalu BH Drame - BNP Zenica 15.000 KM, G TUR-manifestaciji Večernjakov pečat 110.000 KM, a Matici hrvatskoj za „Mostarsko proljeće“ 40.000 KM.
 
INFORMACIJA O PROBLEMIMA VEZANIM ZA
ODRŽAVANJE VANREDNE SKUPŠTINE „FEROELEKTRA“
 
Federalna vlada usvojila je Informaciju o novonastalim problemima vezanim za održavanje Vanredne skupštine privrednog društva „Feroelektro“ d.d. Sarajevo.
 
S tim u vezi, Vlada je naložila da Federalno ministarstvo trgovine, kao koordinator aktivnosti uz alociranu materijalno-tehničku, stručnu, pravnu i ostale vidove pomoći Agencije za privatizaciju FBiH, nastavi započete radnje i poduzme sve neophodne mjere za prevazilaženje novonastalih problema u cilju održavanja Skupštine „Feroelektra“ i provođenje odluka Vlade FBiH koje se odnose na razrješenje predsjednika i članova sadašnjeg izbora Nadzornog odbora u novom sastavu na koji je Vlada FBiH dala prethodnu suglasnost.
 
Federalnom pravobranilaštvu je naloženo da o činjenicama u vezi sa opstruiranjem održavanja Skupštine dioničara „Feroelektra“ uputi informaciju i raspoloživu dokumentaciju nadležnom tužilaštvu radi procjene da li je u postupanju predsjednika i članova sadašnjeg Nadzornog odbora ima obilježja krivičnih djela, nesavjesnog poslovanja, zloupotrebe službenog položaja ili drugih krivičnih djela iz oblasti privrednog poslovanja.
 
Također, Federalnom pravobranilaštvu je naloženo da pred sudovima i drugim nadležnim organima poduzme sve potrebne mjere radi zaštite pravnih interesa Federacije BiH kao većinskog dioničara u „Feroelektru“.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Federalna vlada odobrila je izdvajanje 556.000 KM iz ovogodišnjeg Budžeta FBiH namijenjenih sufinansiranju Projekta razvoja ruralnog poslovanja za prvi i drugi kvartal 2016. godine.
 
Danas je data prethodna saglasnost na prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu privrednom društvu Bosna Wood d.o.o. Vitez, u iznosu od 600.000 KM.
 
Vlada je Bosansko-podrinjskom kantonu, radi smještaja kantonalnih organa uprave i institucija, dala na korištenje bez naknade objekat Komandne zgrade u Goraždu (dio bivše Kasarne Goražde I).
 
Na današnjoj sjednici prihvaćeni su izvještaji o implementaciji projekata ECSEE APL3 - BiH (POWER IV) i „Gasifikacija Srednjobosanskog kantona“, zaključno sa 31.12.2015. godine.
 
Vlada je usvojila Plan rada i razvoja Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH za 2016. godinu.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Na današnjoj sjednici data je saglasnost na Prijedlog ugovora o savjetovanju između Vlade FBiH i Međunarodne finansijske korporacije, a za potpisivanje Ugovora je, uime Vlade FBiH, ovlašten premijer FBiH Fadil Novalić.
 
Vlada FBiH donijela je Odluku o poništavanju javnog konkursa objavljenog  2.12.2015. godine, te o raspisivanju ponovnog javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Agencije za privatizaciju u FBiH. Utvrdila je opće uslove za izbor i imenovanje direktora APF-a i tekst novog javnog konkursa.
 
Danas je Vlada utvrdila uslove i kriterije za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, te donijela Odluku o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje zamjenika direktora ovog federalnog zavoda. Imenovana je Komisija za provođenje postupka, te utvrđen tekst javnog oglasa za izbor kandidata za zamjenika direktora.
 
Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava ovlašteni Marinko Bošnjak (Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo), Jasmina Pašić (Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar) i Amadeo Mandić (Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo).
 
Za predstavnike Federacije BiH u Savjetodavnoj komisiji za dug na nivou Bosne i Hercegovine danas su imenovani Jelka Milićević, Samir Bakić (članovi), Mensura Kožo i Vedad Nezirić (zamjenici članova).
 
Izmijenjenim Rješenjem, za člana Koordinacionog tima Vlade FBiH za pitanja evropskih integracija imenovana je Mia Glamuzina.
 
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike danas je zaduženo da, u što kraćem roku, za Vladu FBiH pripremi prijedloge akata potrebnih za provođenje procedure izbora kandidata za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje.
 
Vlada je obustavila dosadašnju i pokrenula novu konkursnu proceduru za izbor i imenovanje direktora, zamjenika direktora i članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo FBiH.
 
U komisiju za provođenje postupka javne nabavke roba, odnosno usluga, imenovani su Denijel Pelidija (predsjednik), Mirjana Vučić, Mia Glamuzina, Mensura Hasifić, Olja Lovrinović i Boris Katalinić.
 
Vlada je Gorana Miraščića imenovala za člana Komisije za sredstva plasirana iz malezijske donacije i japanskih grantova.
 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 13.20 sati.
Subota,
16. januar 2021.
VIŠE