46. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 24.03.2016.
Dnevni red
 1. Usvajanje Zapisnika 45. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 18.3.2016. godine
 2. Nacrt zakona o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji
 3. Prednacrt zakona o prijevozu opasnih materija
 4. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine
 5. Nacrt autentičnog tumačenja člana 51. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
 6. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave, koje je podnio Klub poslanika Demokratske fronte u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
 7. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine, koji je podnio Klub poslanika Demokratske fronte u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
 8. Izjašnjenje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike na Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja člana 30. Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, s Prijedlogom zaključka
 9. Prijedlog odgovora na Inicijativu za izradu izmjena i dopuna Upustva o načinu obračunavanja i uplati posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, kao i Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, koju je podnio Mirza Topčagić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
 10. Prijedlog odgovora na Inicijativu za izmjenu Upustva o načinu obračunavanja i uplati posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, koju je podnio Osman Ćatić, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
 11. Izvještaj o radu za 2015. godinu i Program rada za 2016. godinu Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
 12. Prijedlozi akata:
  a) Prijedlog odluke o poništavanju i ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
  b) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
  c) Tekst javne objave o poništavanju ranijeg i objavljivanju ponovnog javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
 13. Prijedlozi akata o provođenju konkursne procedure za izbor i imenovanje direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine
  a) Prijedlog zaključka
  b) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine
  c) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine
  d) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine
  e) Prijedlog teksta javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 14. Prijedlozi akata o provođenju konkursne procedure za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine
  a) Prijedlog zaključka
  b) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine
  c) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine
  d) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine
  e) Prijedlog teksta javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 15. Prijedlozi akata:
  a) Prijedlog odluke o kriterijima za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
  b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
  c) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
  d) Prijedlog teksta javnog oglasa za izbor zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
 16. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
  a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
  b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
 17. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB” d.d. Mostar
  a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB” d.d. Mostar
  b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB” d.d. Mostar
 18. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP „Međunarodni aerodrom Sarajevo” d.o.o. Sarajevo
  a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva JP „Međunarodni aerodrom Sarajevo” d.o.o. Sarajevo
  b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva JP „Međunarodni aerodrom Sarajevo” d.o.o. Sarajevo
 19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Prijedlog ugovora o savjetovanju između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Međunarodne finansijske korporacije
 20. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu za sufinansiranje Projekta razvoj ruralnog poslovanja za I i II kvartal 2016. godine
 21. Prijedlog odluke o gotovinskim isplatama verificiranih potraživanja po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2016. godinu
 22. Prijedlog odluke o gotovinskim isplatama verificiranih potraživanja po osnovu računa stare devizne štednje za koje se ne vrši emisije obveznica
 23. Prijedlog odluke o izmjenama odluke o Listi lijekova fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine
 24. Prijedlog odluke o odobravanju rasporeda sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa za prikupljanje prihoda ostvarenih iz sredstava Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA), otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom ministarstvu prostornog uređenja
 25. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju novih projekata finansiranih iz preostalih neraspoređenih sredstava sa okončanih i ukinutih projekata iz programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za Federaciju Bosne i Hercegovine
 26. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o davanju saglasnosti Federalnom ministartsvu energije, rudarstva i industrije za uspostavu Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita-Trajni revolving fond
 27. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekta putem dodjele kredita za 2015. godinu privrednom društvu BOSNA WOOD d.o.o. Vitez u iznosu od 600.000 KM
 28. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima-Poticaj za poljoprivredu” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 29. Prijedlog odluke o davanju na korištenje objekta Komandne zgrade u Goraždu Vladi Bosansko-podrinjskog kantona
 30. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog tranakcijskog računa broj: 1020500000109220 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine
 31. Prijedlog odgovora po zahtjevu Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine i prigovorom Velić Arifa u vezi s postupkom izbora kandidata za izbor i imenovanje Upravnog odbora Finansijsko-informatičke agencije
 32. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije i supotpisnicima za sredstva plasirana iz malezijske donacije i japanskih grantova (projekti 2KR i projekti Non project grant-AID)
 33. Prijedlog rješenja o imenovanju predstavnika Federacije Bosne i Hercegovine u Savjetodavnu komisiju za dug
 34. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o formiranju koordinacionog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pitanja evropskih integracija
 35. Izvještaj o radu Interresorne radne grupe za pripremu novog ugovornog odnosa Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za nabavku licenci i usluga održavanja softwarea, s Prijedlogom zaključka
  a) Prijedlog odluke o pokretanju postupaka javne nabavke
  b) Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabavke-robe
  c) Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabavke-usluge
  d) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za javne nabavke-robe
  e) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za javne nabavke-usluge
 36. Izvještaj o implementaciji projekta “Gasifikacija Srednjobosanskog kantona” koji se finansira iz kredita EBRD (38770), zaključno s 31.12.2015. godine i Izvještaj o implementaciji Projekta ECSEE APL3 - BiH (Power IV), zaključno s 31.12.2015. godine, s Prijedlogom zaključka
 37. Informacija o nemogućnosti realizacije Zaključka V. broj: 1827/2015 od 23.12.2015. godine (mogućnost ustupanja poslovnih prostora za namjenu glavnog skladišnog objekta Federalne uprave civilne zaštite)
 38. Informacija o nemogućnosti realizacije Zaključka V. broj: 1654/2015 od 3.12.2015. godine (smještaj Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine)
 39. Informacija o stanicama tehničkog pregleda, s Prijedlogom zaključka
 40. Informacija o obavještenju Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo o Zaključku/Rješenju o izvršenju Općinskog suda u Sarajevu, broj:65 0 I 543434 15 I od 24.2.2016. godine, s Prijedlogom zaključka
 41. Prijedlog zaključka za pokretanje postupka za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje
 42. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa u Bihaću za zaključenje ugovora o djelu
 43. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa u Mostaru za zaključivanje ugovora o djelu
 44. Plan rada i razvoja Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
  a) Nacrt odluke o davanju saglasnosti na Plan rada i razvoja Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine
 45. Dokument “Ekonomska politika Vlade Federacije BiH za period 2016.-2018. godina”, s Prijedlogom zaključka
 46. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke
 47. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje za prijem u radni odnos 2 nova zaposlenika
 48. Informacija o novonastalim problemima u održavanju vanredne skupštine privrednog društva „Feroelektro” d.d. Sarajevo, s Prijedlogom zaključka
 49. Inicijativa za izdvajanje sredstava s pozicije „Tekuća rezverva Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka 
Subota,
16. januar 2021.
VIŠE