45. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 18.03.2016.
Saopćenje o radu


45. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
PRIJEDLOG ZAKONA O RADU UPUĆEN DOMU NARODA FBiH
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila Prijedlog zakona o radu i uputila ga Domu naroda Parlamenta FBiH na usvajanje. Riječ je o Prijedlogu zakona u tekstu identičnom onom u kojem ga je 31.7.2015. godine usvojio Predstavnički dom Parlamenta FBiH.
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA
I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM
 
Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, utvrđenim na današnjoj sjednici Vlade Federacije BiH i upućenim Parlamentu FBiH po hitnoj proceduri, u tekst su uvedene tri nove definicije.
 
Kao „posebne kategorije otpada“ označene su otpadne materije koje su važne ili sa aspekta njihove štetnosti po okoliš i zdravlje ljudi, ili po količinama koje nastaju i zahtijevaju posebno uređen način upravljanja od mjesta nastajanja, preko skupljanja, transporta i tretmana, do konačnog zbrinjavanja.
 
Nova je i definicija „proizvođača i uvoznika proizvoda“ kao pravne osobe koja na profesionalnoj osnovi razvija, proizvodi, prerađuje, obrađuje, prodaje, unosi ili uvozi, odnosno prva stavlja na tržište Federacije BiH proizvode, uređaje i opremu, koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada.
 
Uvedena je i definicija “operater sistema”, odnosno pravna osoba koja, po principu “produžene odgovornosti proizvođača”, ispunjava ciljeve za reciklažu i iskorištenje posebnih kategorija otpada. Operatera sistema mogu osnovati isključivo pravne osobe koja obavljaju svoju poslovnu djelatnost stavljanjem u promet proizvoda koji postaju posebne kategorije otpada. Proizvođač i uvoznik proizvoda je društveno i finansijski odgovoran za opterećenje okoliša koje mogu prouzrokovati proizvodi koje stavlja na tržište Federacije BiH, a koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada.
 
U posebne kategorije spadaju ambalažni otpad, otpadna vozila, ulja, baterije i akumulatori, otpadne gume, električni i elektronički otpad, medicinski otpad, zatim onaj koji sadrži azbest ili PCB, nastao u proizvodnje titandioksida, kao i onaj za koji nadležni federalni ministar donese provedbeni propis kojim će, uz ostalo, biti utvrđeni i uvjeti za dodjelu podsticajnih sredstava i njihova visina.
 
Federalno ministarstvo okoliša i turizma, navedeno je u obrazloženju Prijedloga zakona, uz koordinaciju s Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, opredijeljeno je za uspostavu istog sistema upravljanja otpadom na području Bosne i Hercegovine u cilju usklađivanja i donošenja novih provedbenih propisa, otklanjanja mogućih posljedica po ekonomiju, zaštitu standarda i prava potrošača i bolja ulaganja u razvoj infrastrukture.
 
Hitna procedura donošenja ovog zakona će omogućiti njegovu efikasniju provedbu kao i donošenje novih provedbenih propisa o upravljanju posebnim kategorijama otpada, načinu i kontroli utroška sredstava i njihovom planskom ulaganju u razvoj infrastrukture za upravljanje otpadom.
 
Prije utvrđivanja Prijedloga, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom razmatralo je i Ekonomsko-socijalno vijeće za teritorij FBiH.
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA
 
Unaprjeđenje kvalitete teksta u odnosu na sve raširenija društveno opasna ponašanja temeljni je razlog što je Vlada FBiH danas utvrdila i Domu naroda Parlamenta FBiH po redovnoj proceduri uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona FBiH, u tekstu u kojem ga je usvojio i Zastupnički dom.
 
Naime, analizom statističkih pokazatelja zaključeno je da je u porastu broj kaznenih djela motiviranih mržnjom zbog rasne pripadnosti, boje kože, vjeroispovijesti, nacionalnog ili etničkog porijekla, invaliditeta, spola, spolnog opredjeljenja ili rodnog identiteta druge osobe.
 
Te pojave nužno je suzbiti jasnim zakonskim opredjeljenjem kako bi i u preventivnom i represivnom smislu bila ostvarena funkcija kaznenog zakonodavstva. Stoga je opredjeljenje Prijedloga zakona suzbijanje društveno opasnih ponašanja kao što su kaznena djela počinjena iz mržnje, navođenje na prostituciju, te trgovina ljudima.
 
U prilog novim zakonskim rješenjima ide i činjenica da je na snagu stupio Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona BiH, čime je nastala pravna praznina u reguliranju kaznenog djela trgovine ljudima na razini FBiH.
 
Prijedlogom izmjena i dopuna Kaznenog zakona FBiH uvedena je definicija arbitra, suca porotnika, kao i definicija zločina iz mržnje, te odredba da će kazneno djelo izvršeno iz mržnje biti uzeto kao otegotna okolnost prilikom odmjeravanja kazne.
 
Jedna od intervencija je i brisanje odredbe koja je propisivala zamjenu kazne zatvora novčanom kaznom izjednačavanjem s jednim dnevnim iznosom novčane kazne, što je dovodilo do različitog postupanja sudova, te do nejednakog položaja osuđenih osoba - podnositelja zahtjeva za zamjenu kazne zatvora do jedne godine novčanom kaznom.
 
Jednim od članaka predviđeno ja da osobe osuđene na kaznu dugotrajnog zatvora, nakon izdržane dvije trećine izrečene kazne, mogu biti premještene u ustanovu za izvršenje kaznene sankcije poluotvorenog tipa. Uvjeti pod kojima to može biti učinjeno bit će propisani Zakonom o izvršenju kaznenih sankcija FBiH.
 
Intervencijom na članak 166. stavak 2. točka c postojećeg Zakona izvršeno je usuglašavanje s novom definicijom zločina iz mržnje. Također je izvršeno i usuglašavanje s Kaznenim zakonom Republike Srpske na način da je kao kvalificirani oblik ubojstva propisano i ubojstvo suca, tužitelja ili njihovog suradnika u svezi s vršenjem njihove sudačke ili tužiteljske funkcije.
 
Definicija kaznenog djela financiranje terorističkih aktivnosti usuglašena je s međunarodnim standardima, čime se ispunjavaju obveze BiH u usuglašavanju kaznenog zakonodavstva.
 
Prijedlogom izmjena i dopuna Zakona je za kazneno djelo navođenja na prostituciju propisana kazna od jedne do 15 godina zatvora. Za kazneno djelo organizirane trgovine ljudima zapriječena je kazna zatvora od najmanje deset godina, a zatvorske kazne do 12 godina propisane su za kazneno djelo pranja novca.
 
Kada je riječ o kaznenom djelu trgovine ljudima, predloženim izmjenama i dopunama Zakona bi u potpunosti bile ispunjene međunarodne obveze BiH, te riješen problem sukoba nadležnosti. Naime, Tužiteljstvo BiH i Sud BiH zadržavaju nadležnost samo u slučajevima gdje se trgovina ljudima vrši u međunarodnom prometu. Svi ostali slučajevi bili bi procesuirani na entitetskoj i razini Distrikta Brčko BiH. Kazneno djelo navođenja na prostituciju zadržalo bi osnovni oblik, uz pretpostavku dobrovoljnosti i punoljetstva.
 
Visoke zatvorske kazne propisane su za prisiljavanje na spolni odnošaj ili s njim izjednačenu spolnu radnju, te za financiranje terorizma.
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE, ZAŠTITE CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITE PORODICE S DJECOM
 
Federalna vlada utvrdila je danas Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom, a jednom od odredaba je precizirano da osnovica za obračun mjesečnih novčanih primanja iznosi 274,40 KM.
 
Ukoliko planirana sredstva za tekuću godinu budu nedostatna za isplatu novčanih primanja ili budu ograničena po nekom drugom pravnom osnovu, raspoloživa sredstva dijele se iznosom potrebnim za isplatu prema Zakonu i određuje koeficijent za mjesečna davanja koji ostaje na snazi do rebalansa Budžeta ili usvajanja novog Budžeta. Odluku o visini koeficijenta donosi Vlada FBiH.
 
Dodana je i odredba da će, s ciljem utvrđivanja statusa civilnih žrtava rata, federalni ministar rada i socijalne politike, uz saglasnost Vlade FBiH, formirati posebnu petočlanu komisiju kao neovisno stručno tijelo koje će davati mišljenje da li je podnosilac zahtjeva žrtva seksualnog zlostavljanja i silovanja.
 
Postupak, organizacija, način rada i donošenja odluka, kao i obrazac stručnog mišljenja Komisije, te druga pitanja važna za njen rad, bliže će biti definirani Pravilnikom koji će, u roku od 30 dana od dana stupanja Zakona na snagu, donijeti federalni ministar rada i socijalne politike.
 
IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA
 
Vlada FBiH danas je razmatrala inicijativu za donošenje Zakona o porezu na bogatstvo, koju je podnio delegat u Domu naroda FBiH Aner Žuljević. Tim povodom, u izjašnjenju Vlade je navedeno da je Zakonom o porezu na dohodak uređeno oporezivanje pojedinaca, te da ovaj propis svojim sadržajem obuhvata i oporezivanje dohotka ostvarenog ulaganjem kapitala, zatim dohodak od imovine i imovinskih prava, a koji su u uskoj vezi s posjedovanjem kapitala i kapitalnih transakcija. Stopa poreza na dohodak je deset posto, a uplaćuje se u korist računa javnih prihoda budžeta kantona. Nadalje, zakoni o porezu na imovinu, na naslijeđe i poklone, koji su u nadležnosti kantonalne vlasti, omogućavaju da svaki od deset kantona reguliše porez na imovinu (zgrade, stan za odmor, poslovne prostorije, stambene zgrade, garaže, parking prostor, putnička vozila, motocikle, autobuse, teretna vozila s prikolicom i bez, plovni objekti) koji se uplaćuje u paušalnom iznosu.
 
U izjašnjenju na inicijativu za izmjene i dopune Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH, koju je podnijelo Udruženje za poduzetništvo i posao Link - Mostar, Vlada ističe da je Federalno ministarstvo pravde, Planom i programom rada za 2016. godinu, predvidjelo izradu Zakona o registraciji poslovnih subjekata. Opredjeljenje je Vlade, a što je obuhvaćeno i Reformskom agendom, da u narednom periodu značajno unaprijedi postupak registracije poslovnih subjekata u FBiH, te da ga u što većoj mjeri pojeftini i pojednostavi. Stoga će sve primjedbe, sugestije i inicijative biti uzete u razmatranje i eventualno uvrštene u novi tekst zakona.
 
Nakon razmatranja, Vlada FBiH nije prihvatila amandmane na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji i amandmane na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite, koje je podnio zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Boro Krišto.
 
OSMA EMISIJA OBVEZNICA ZA IZMIRENJE
OBVEZA PO RAČUNIMA STARE DEVIZNE ŠTEDNJE
 
Federalna vlada donijela je danas Odluku koja uređuje iznos, uvjete i postupak emisije obveznica radi izmirenja obveza FBiH po osnovi verificiranih računa stare devizne štednje.
 
Radi izmirenja tih obveza Federacija BiH će emitirati obveznice u iznosu od 18.765.388 KM, što predstavlja sumu pojedinačnih verificiranih iznosa, umanjenih za isplaćene gotovinske isplate i poslije otpisa iznosa u feninzima za svakog povjeritelja.
 
Obveznica je u nematerijaliziranom obliku i vodi se, čuva i prenosi kao elektronički zapis na računu vrijednosnih papira u informacijskom sustavu Registra vrijednosnih papira u FBiH i imatelju daje pravo naplate glavnice i kamata.
 
Obveznice su dugoročne i s kamatnim prinosom, neograničeno prenosive, u nematerijaliziranom obliku, a nominalna vrijednost jedne iznosi jednu konvertibilnu marku.
 
Osma emisija će biti emitirana u tri serije. Datum osme emisije je 31.3.2016. godine, a rok dospijeća 42 mjeseca od dana emisije. Kamatna stopa je fiksna od 2,5 posto godišnje, a računa se na ostatak glavnice.
 
Kamatu, odnosno glavnicu, Federalno ministarstvo financija isplaćuje na dan dospijeća, a najkasnije u roku od 30 dana od dana dospijeća. U slučaju neplaćanja kamate, odnosno glavnice u roku dužem od 30 dana, Ministarstvo će platiti zakonsku zateznu kamatu.
 
Vlada je danas donijela i odluke kojima odobrava zaduženje Federacije BiH putem emisija obveznica i trezorskih zapisa radi prikupljanja sredstava za finansiranje izdataka utvrđenih Proračunom FBiH za 2016. godinu.
 
Odluke se odnose na emisiju obveznica do 40.000.000 KM i rokom dospijeća od pet godina, zatim emisije trezorskih zapisa u iznosu 30.000.000 KM i dokom dospijeća od 91 dana, odnosno u nominalnom iznosu do 90.000.000 KM i rokom dospijeća od 182 dana.
 
Javni poziv za sudjelovanje u emisijama obveznica i trezorskih zapisa bit će objavljeni na internet stranicama Federalnog ministarstva financija, agenta emisije i Sarajevskoj burzi vrijednosnih papira d.d. Sarajevo (SASE) najkasnije sedam dana prije dana održavanja aukcija.
 
UTVRĐEN IZNOS CIJENA MATIČNIH KNJIGA, IZVODA I UVJERENJA
 
Vlada FBiH donijela je danas Odluku kojom utvrđuje cijene matičnih knjiga, izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista, koji se vode i izdaju u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama.
 
Prema Odluci, cijena jednog primjerka matične knjige je 86,28 KM, a pojedničanih izvoda i uvjerenja 0,39 KM, neovisno od toga da li su namijenjeni za korištenje i upotrebu u BiH ili inozemstvu, dok je cijena vjenčanog lista 1,72 KM. U sve cijene uključen je i PDV.
 
Matične knjige, izvode, uvjerenja o državljanstvu i vjenčane listove za potrebe općina i gradova štampat će Novinsko-izdavačka organizacija “Službeni list BiH” Sarajevo.
 
O REZULTATIMA UREDBE O POTICANJU ZAPOŠLJAVANJA
 
Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o implementaciji Uredbe o poticanju zapošljavanja, sa stanjem na dan 10.3.2016. godine.
 
S tim u vezi, zaduženi su Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, Federalno ministarstvo finansija, Federalni zavod za zapošljavanje, Porezna uprava FBiH i Federalna uprava za inspekcijske poslove da nastave dalje aktivnosti na realizaciji Uredbe o poticanju zapošljavanja.
 
Vlada je zadužila Federalni zavod i kantonalne službe za zapošljavanje da ugovore o poticanju zapošljavanja mogu zaključiti samo s poslodavcem koji nije smanjio broj zaposlenih u odnosu na broj koji je imao osam mjeseci prije dana objave javnog poziva (18.2.2016. godine), osim iz opravdanih razloga definiranih Uredbom.
 
Ugovor o poticanju samozapošljavanja može biti zaključen samo sa osobama koje se obavezuju da će imati registriranu djelatnost najmanje dvije godine od dana registracije djelatnosti/početka rada.
 
Federalni zavod i kantonalne službe za zapošljavanje mogu potpisati ugovor s poslodavcem - korisnikom subvencija za više osoba ako poslodavac dostavi onoliki broj mjenica, s mjeničnom izjavom, kao sredstvom osiguranja povrata sredstava na ime subvencije, za koliki broj osoba traži subvenciju.
 
U informaciji je navedeno da je od stupanja Uredbe na snagu, pa do 10. marta ove godine zahtjeve za poticaje podnijelo 1.486 poslodavaca za zapošljavanje ukupno 4.063 osobe, a prijavilo se i 1.945 osoba zainteresiranih za subvencioniranje samozapošljavanja.
 
SREDSTVA ZA ZDRAVSTVO
 
Federalna vlada usvojila je Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transfer drugim nivoima vlasti - za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine”, utvrđenih u Budžetu Federacije BiH za 2016. godinu, u iznosu od 26.000.000 KM.
 
Od ovih sredstava, 11.186.000 KM namijenjeno je za obezbjeđivanje prava na zdravstvene usluge koje se finansiraju sredstvima federalnog fonda solidarnosti, a 14.814.000 KM za obezbjeđivanje prava na lijekove i medicinska sredstva koji se, također, finansiraju sredstvima ovog fonda.
 
Danas je usvojen i Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava planiranih za sufinansiranje troškova raseljenih osoba u 2016. godini u iznosu od 2.000.000 KM. Ova sredstva namijenjena su sufinansiranju programa „Ostvarivanje prava iz bolničke zdravstvene zaštite povratnika iz Federacije BiH u Republiku Srpsku u zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH”.
 
Vlada je usvojila i Programom utroška i kriterije raspodjele ovogodišnjih budžetskih sredstava od 50.000 KM za zdravstvenu zaštita Roma u FBiH. Cilj ovog programa je pružanje adekvatne zdravstvene zaštite osobama romske nacionalnosti, nepoznatog stalnog prebivališta, odnosno boravišta u FBiH, pod jednakim uvjetima kao i za ostale grupacije stanovništva koje su izložene povećanom riziku obolijevanja.
 
PODRŽANA INICIJATIVA AUTOCESTA FBiH
 
Upoznavši se danas o informaciji JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, Vlada Federacije FBiH podržala je inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) budu osigurana sredstva za realizaciju Projekta Koridor Vc na poddionici Klopče - Donja Gračanica, u iznosu do 36 miliona eura.
 
Uvjet je da efektivnost kredita bude vezana za uvođenje dodatne akcize na naftne derivate od 0,10 KM po litri, kako bi bila osigurana dugoročna održivost duga Autocesta FBiH i ublaženi rizici po Proračun Federacije BiH.
 
Vlada je prihvatila i informaciju o kreditu EBRD-a za ovaj projekt, te zadužila Federalno ministarstvo financija, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Autoceste FBiH da u tim za pregovore o kreditu imenuju ovlaštene predstavnike.
 
Konačna Odluka o zaduženju bit će donesena po okončanju pregovora sa EBRD-om, a krajnji dužnik po ovom kreditu bit će Autoceste FBiH.
 
Federalno ministarstvo financija će Vladi FBiH podnijeti informaciju o pregovorima i tekst usuglašenog Ugovora između Bosne i Hercegovine i EBRD-a, te će današnje zaključke dostaviti Ministarstvu financija i trezora BiH radi provedbe dalje procedure u svezi kreditnog zaduženja.
 
KREDITNO ZADUŽENJE ZA MODERNIZACIJU MAGISTRALNIH CESTA U FBiH
 
Vlada FBiH podržala je danas inicijativu JP Ceste Federacije BiH da za sanaciju šteta nakon poplava i za modernizaciju magistralnih cesta u FBiH budu osigurana kreditna sredstva Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu do 65 miliona eura.
 
Vlada je zadužila Federalno ministarstvo finansija, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Ceste Federacije BiH da u tim za pregovore o kreditu imenuju svoje predstavnike, a konačna odluka o zaduženju bit će donesena po okončanju pregovora sa EBRD-om.
 
Federalno ministarstvo finansija će današnje zaključke dostaviti Ministarstvu finansija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure u vezi s kreditnim zaduženjem.
 
O PROCIJENJENOJ ŠTETI OD POPLAVA NA PODRUČJU USK
 
Federalna komisija za procjenu štete upoznala je Vladu FBiH da je 15.12.2015. godine razmatrala izvještaj Vlade Unsko-sanskog kantona o procjeni šteta od poplava u 2014. godini. Zaključeno je da je, zbog izuzetno velikih količina kišnih padavina i izlijevanja vode iz korita brojnih rijeka i potoka, došlo do velikih poplava na području USK i da su vodenom stihijom bili zahvaćeni dijelovi općina Ključ, Sanski Most i Bosanski Petrovac.
 
Ukupne štete na području Unsko-sanskog kantona procijenjene su na 13.126.735,92 KM. Od toga se na Sanski Most odnosi 10.816.593 KM, na Ključ 2.051.090,66 KM i na Bosanski Petrovac 259.052,26 KM. Dostavljene podatke za USK, Federalna komisija je kompletirala i analizirala s već obrađenim iz Posavskog, Tuzlanskog, Zeničko-dobojskog, Srednjobosanskog, Bosansko-podrinjskog i Kantona Sarajevo.
 
Na sjednici održanoj 15.12.2015. godine, Komisija je detaljno analzirala sve podatke i izvještaje, te pripremila prijedloge odluka o odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranje dijela šteta Unsko-sanskom kantonu u ukupnom iznosu od 200.000 KM i o odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranje dijela šteta općinama Unsko-sanskog kantona u ukupnom iznosu od 140.000 KM. Federalni štab civilne zaštite je ove odluke usvojio na telefonskoj sjednici 18.12.2015. godine.
 
Inače, nakon detaljne analize dostavljenih izvještaja, Federalna komisija utvrdila je da ukupan je iznos šteta na području Federacije BiH, izazvane djelovanjem prirodne nesreće u 2014. godini 1.428.110.716,20 KM.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Vlada FBiH je prihvatila izvještaj o implementaciji Programa utroška sredstava “Grant Federalnoj direkciji cesta za kapitalne investicije” utvrđenih budžetom Federacije BiH za 2007. godinu, sa stanjem na dan 31.12.2015. godine. JP Ceste Federacije d.o.o. Sarajevo zaduženo je da, po završetku imovinsko-pravnih poslova na magistralnoj cesti M-4 Doboj - Tuzla, dionica Drežnik (bolnica “Kreka”) - petlja Šićki Brod, osigura sredstva za okončanje ovog projekta.
 
Vlada je usvojila izvještaje o prošlogodišnjem radu Federalnog štaba civilne zaštite i Federalne komisije za procjenu štete.
 
Danas je donesena Odluka o davanju saglasnosti na Program rada s Finansijskim planom Fonda za studentske zajmove FBiH za 2016. godinu.
 
Vlada je donijela odluke o sazivanju 1. vanrednih skupština za tri privredna društva: Remontni zavod d.d. Travnik (7.4.2016.), UNIS-Tools d.o.o. Sarajevo (6.4.2016.) i Tehničko-remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići (7.4.2016.).
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada FBiH danas je dala punomoći za zastupanje na skupštinama privrednih društava za Džemila Sabrihafizovića (Feroelektro d.d. Sarajevo) i Eminu Selman (Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo).
 
U Radnu grupu čiji je zadatak da, u roku od 60 dana, izradi Strategiju za oblast invalidnosti u FBiH 2016.-2021. imenovani su Dobrica Jonjić, Ankica Kostić, Esma Palić, Marina Bera, Goran Čerkez, Ana Tolo, Dženana Prcanović, Dženana Gološ, Edvin Granić, Amela Hadžiabdić, Jasmina Avdić, Tatjana Pejaković, Nervin Dacić, Željko Matoc, Ibrahim Šehić, Nejra Šabić, Vinko Jerinić, Nikolina Radovan Elvira Bešlija i Haris Haverić.
 
Za stalne članove Komisije za provođenje javnog konkursa za izbor osoba koje nisu državni službenici, izuzev savjetnika nosilaca funkcija, iz člana lla. Zakona o državnoj službi u FBiH, danas su imenovani Edin Ramić, Mirjana Vučić i Magdalena Baotić.
 
U Drugostepenu disciplinsku komisiju za namještenike Vlada FBiH je, na period od dvije godine, imenovala Elvedinu Hodžić, Alena Taletovića, Zdravka Belju, Melihu Gugić i Lidiju Šimić.
 
Za predstavnicu Vlade FBiH u zajedničkim monitoring komitetima IPA II programa prekogranične saradnje BiH - Crna Gora 2014.-2020., odnosno prekogranične saradnje Srbija - BiH 2014.-2020., imenovana je Fadila Muftić. Za zamjensku članicu je, za prvi komitet, imenovana Merima Vele, a za drugi Amra Krajina.
 
* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 12.05 sati.
 
Subota,
16. januar 2021.
VIŠE