45. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 18.03.2016.
Dnevni red
Dnevni red:
 
1. Usvajanje Zapisnika 44. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 10.3.2016. godine
2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom
3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine
4. Prijedlog odgovora na Inicijativu za donošenje Zakona o porezu na bogatstvo, koju je podnio Aner Žuljević, delegat u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine
5. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine, koju je podnijelo Udruženje za poduzetništvo i posao Link-Mostar
6. Prijedlog odluke o osmoj emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje
7. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine (40.000.000 KM)
b) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (30.000.000 KM)
c) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (90.000.000 KM)
8. Prijedlog odluke o utvrđivnju cijene matičnih knjiga, izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista za 2016. godinu
9. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer drugim nivoima vlasti – za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine – za sufinansiranje troškova raseljenih lica” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
c) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer drugim nivoima vlasti – za Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije BiH” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
d) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer drugim nivoima vlasti – zdravstvena zaštita Roma u Federaciji Bosne i Hercegovine” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
10. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva Feroelektro d.d. Sarajevo
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva Feroelektro d.d. Sarajevo
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva Feroelektro d.d. Sarajevo
11. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva „Fabrika duhana Sarajevo” d.d. Sarajevo
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva „Fabrika duhana Sarajevo” d.d. Sarajevo
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva „Fabrika duhana Sarajevo” d.d. Sarajevo
12. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o odobravanju prodaje motornih vozila Federalne uprave za inspekcijske poslove
b) Prijedlog odluke o odobravanju prenosa prava korištenja motornog vozila Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
c) Prijedlog odluke o odobravanju prenosa prava korištenja motornog vozila Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
d) Prijedlog odluke o odobravanju prenosa prava korištenja motornih vozila Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata
13. Prijedlog rješenja o davanju preporuke za prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine za Ismeta (Šućrije) Latića
14. Prijedlog rješenja o davanju preporuke za prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine za Benjamina Olivera (Benjamira) Jusića
15. Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu Strategije za oblast invalidnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine 2016-2021
16. Prijedlog rješenja o imenovanju Komsije za provođenje javnog konkursa za izbor osoba koje nisu državni službenici u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine
17. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike federalnih organa državne službe
18. Izjašnjenje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike na Preporuku Institucije Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine broj: Ž-SA-06-422/15 od 20.1.2016. godine, po žalbi Nišić Riste - konkurs za izbor direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju, s Prijedlogom zaključka
19. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu broj: 09 0 U 025754 16 Fp
20. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu broj: 09 0 U 025756 16 Fp
21. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu broj: 09 0 U 025659 16 Fp
22. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu broj: 09 0 U 025687 16 Fp
23. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu broj: 09 0 U 025701 16 Fp
24. Informacija o kadrovskoj problematici Federalnog ministarstva finansija, s Prijedlogom zaključka
25. Informacija o kreditnom zahtjevu JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za Projekat Koridor Vc, s Prijedlogom zaključka
26. Informacija o kreditu Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za projekat „Sanacija šteta nakon poplava i modernizacija cesta u FBiH”, s Prijedlogom zaključka
27. Informacija o realizaciji postupka finansijske konsolidacije u privrednim društvima, s Prijedlogom zaključka
28. Informacija Stručnog radnog tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pripremanje prijedloga drugostepenih rješenja koja donosi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u skladu s članom 17. stav (4) Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama Federacije Bosne i Hercegovine u odnosu na predmet o izvršenoj reviziji pretvorbe i privatizacije „FEROELEKTRO” d.d. Sarajevo, s Prijedlogom rješenja
29. Prijedlozi zaključaka:
a) Prijedlog zaključka o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Zajednički monitoring komitet (ZMK) IPA II programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020
b) Prijedlog zaključka o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Zajednički monitoring komitet (ZMK) IPA II programa prekogranične saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina 2014-2020
30. Izvještaj o implementaciji Programa utroška sredstava „Grant Federalnoj Direkciji Cesta za kapitalne investicije” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu, stanje na dan 31.12.2015. godine, s Prijedlogom zaključka
31. Izvještaj o radu Federalnog štaba civilne zaštite u 2015. godini, s Prijedlogom zaključka
32. Izvještaj o radu Federalne komisije za procjenu štete za 2015. godinu, s Prijedlogom zaključka
33. Izvještaj o procijenjenoj šteti od poplava na području Unsko-sanskog kantona, s Prijedlogom zaključka
34. Izvještaj o radu Federalne direkcije robnih rezervi za 2015. godinu, s Prijedlogom zaključka
35. Informacija o implementaciji Uredbe o poticanju zapošljavanja sa stanjem na dan 10.3.2016.godine, s prijedlogom zaključka
36. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu
37. Zahtjev za izmjenu u tački 3. Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 314/2016 od 12.2.2016. godine
38. Prijedlog izjašnjenja o amandmanu na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica i amandanu na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite, koje je podnio Boro Krišto zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
39. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o sazivanju 1. vandredne Skupštine dioničara privrednog društva Remontni zavod d.d. Travnik
b) Prijedlog odluke o sazivanju 1. vandredne Skupštine privrednog društva “Unis Tools” d.o.o. Sarajevo
c) Prijedlog odluke o sazivanju 1. vandredne Skupštine privrednog društva “Tehničko-remontni zavod Hadžići” d.d. Hadžići
40. Nacrt zakona o radu
41. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom
42. Informacija o potrebi zaključivanja ugovora o djelu u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politke, s Prijedlogom zaključka 
 
Subota,
16. januar 2021.
VIŠE