44. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 10.03.2016.
Dnevni red

Dnevni red:

 

1. Usvajanje Zapisnika 43. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 4.3.2016. godine i Zapisnika 33. hitne sjednice održane 7.3.2016. godine, telefonskim putem

2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa

3. Nacrt zakona o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine

4. Nacrt zakon o upravljanju državnim kapitalom u privrednim društvima u Federaciji Bosne i Hercegovine

5. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o konverziji kredita vezanih za CHF u KM po tečaju na dan sklapanja ugovora o kreditu, koji je podnio Klub zastupnika SDP u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

6. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za izradu Nacrta zakona o zaštiti prava djeteta po uzoru na „Aleksin zakon“ u Srbiji, koju je podnio Mahir Mešalić, zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

7. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja člana 24. stav (6) Zakona o električnoj energiji („Službene novine Federacije BiH“, br. 66/13 i 94/15), koju je podnio potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine, gosp. Milan Dunović

8. Prijedlog uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine

9. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići

a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići

b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići

10. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo

a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva JP Međunarodni aerodrom „ Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo

b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva JP Međunarodni aerodrom „ Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo

11. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije„ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine

12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na potpisivanje Sporazuma o saradnji u postupku medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja

13. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju na korištenje putničkog motornog vozila Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica

14. Prijedlozi odluka:

a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na mjesečnu naknadu vršioca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d.  Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla

b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na mjesečnu neto plaću vršilaca dužnosti članova Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d.Sarajevo ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla

c) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na mjesečnu naknadu vršioca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU „Kakanj“ d.o.o Kakanj

d) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na mjesečnu naknadu vršioca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU „Zenica“ d.o.o. Zenica

e) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na mjesečnu neto plaću vršioca dužnosti članova Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU „Zenica“ d.o.o. Zenica

f) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na mjesečnu naknadu vršioca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU „Đurđevik“ d.o.o. Đurđevik

15. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu

16. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu privrednom društvu SALKANOVIĆ-TIŠLERAJ d.o.o. Odžak u iznosu od 600.000 KM

17. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu privrednom društvu EĆO COMPANY d.o.o. Sarajevo u iznosu od 400.000 KM

18. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa „Potrošnja energije u domaćinstvima BiH“ otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku

19. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa „Prihodi i uslovi života (SILC)“ otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku

20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Federalnom agromediteranskom zavodu Mostar za angažovanje agencije za zaštitu ljudi i imovine

21. Prijedlozi odluka:

a) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministrstva finansija Federalnom agromediteranskom zavodu Mostar (21.599,22 KM)

b) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija Federalnom agromediteranskom zavodu Mostar (11.318,22 KM)

22. Prijedlog odluke o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u privrednom društvu „Bosnalijek“ d.d. Sarajevo

23. Prijedlog rješenja o formiranju Mješovite radne grupe za izradu teksta Sporazuma o konačnom raspolaganju arhivom, spisima i drugim dokumentima iz člana 70. Zakona o odbrani BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 88/05)

24. Informacija o potrebi dodatne podrške kapitalnim razvojnim projektima iz oblasti voda, s Prijedlogom zaključka

25. Informacija o nemogućnosti realizacije Odluke V. broj: 1664/2015 od 3.12.2015. godine, s Prijedlogom zaključka

26. Informacija o presudi Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-18 od 3.11.2015. godine

27. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za europske integracije za zaključivanje 2 (dva) ugovora o djelu

28. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova za zaključivanje 8 ugovora o djelu

29. Izvještaj Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine s preporukama ključnih kompetencija za službenike koji rade na poslovima EU integracija, s Prijedlogom zaključka

30. Izvještaj o monitoringu donjeg toka rijeke Spreče za 2015. godinu, s Prijedlogom zaključka

31. Godišnji izvještaj o radu Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa Zenica za 2015. godinu, s Prijedlogom zaključka

32. Godišnji izvještaj o radu Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Busovača za 2015. godinu, s Prijedlogom zaključka

33. Godišnji izvještaj o radu Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Orašje za 2015. godinu, s Prijedlogom zaključka

34. Godišnji izvještaj o radu Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Bihać za 2015. godinu, s Prijedlogom zaključka

35. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu broj: 65 o Rs 523953 15 Rs

36. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu broj: 09 0 U 025690 16 Fp

37. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu broj: 09 0 U 025655 16 Fp

38. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu broj: 09 0 U 025773 16 Fp

39. Inicijativa za osiguranje grant sredstava kod Svjetske banke - Globalni fond za okoliš (GEF) za realizaciju Projekta upravljanja vodama u slivu rijeke Drine

a) Informacija o grantu Svjetske banke - Fonda za globalni okoliš (GEF) za projekat upravljanja vodama u slivu rijeke Drine za Zapadni Balkan, s Prijedlogom zaključka

b) Informacija o statusu pripreme GEF-SCCF Projekta „Upravljanja vodama u slivu rijeke Drine za Zapadni Balkan“, s Prijedlogom zaključka

40. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje za prijem u radni odnos 7 novih zaposlenika

41. Prijedlozi odluka:

a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški

b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju Nadzornog odbora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški

42. Prijedlozi odluka:

a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti člana Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom “Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo

b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za privremeno imenovanje člana Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom “Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo

43. Prijedlog odluke o izmjeni odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje odluke o imenovanju vršioca dužnosti članova Uprave Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo

44. Informacija o pripremama za donošenje Energetske strategije Federacije Bosne i Hercegovine s Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti za izradu Energetske strategije Federacije Bosne i Hercegovine za period 2015. - 2035. godina

45. Informacija o realizaciji projekta izgradnje Bloka 7 - 450MW u TE Tuzla, s Pismom podrške i Prijedlogom zaključka

46. Prijedlog odluke o otvaranju računa za obavljanje platnih transakcija privrednog društva PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez

47. Prijedlog odluke o smjernicama za djelovanje članova imenovanih u potkomisije i posebnu grupu za reformu javne uprave 

Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE