43. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 04.03.2016.
Dnevni red

 1. Usvajanje Zapisnika 42. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 25.2.2016. godine, Zapisnika 31. hitne sjednice održane 26.2.2016. godine, telefonskim putem i Zapisnika 32. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 29.2.2016. godine, telefonskim putem
2. Prijedlog odluke o visini naknade članovima Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje Upravnog odbora Finansijsko-informatičke agencije
3. Prijedlog odluke o usvajanju Završnog izvještaja o postignutim rezultatima provedbe Strateškog plana za uvođenje gender odgovornog budžetiranja u Budžet Federacije Bosne i Hercegovine 2013-2015, sa preporukama
4. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o formiranju Koordinacijskog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pitanja evropskih integracija
5. Izvještaj o radu Interresorne radne grupe za pripremu novog ugovornog odnosa Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za nabavku licenci i usluga za održavanje software-a, sa preporukama, razlozima za izdavanje preporuka i Prijedlogom zaključka
a) Prijedlozi odluka i rješenja na osnovu preporuka Interresorne radne grupe za pripremu novog ugovornog odnosa Vlade Federacije BiH za nabavku licenci i usluga održavanja software-a
1. Prijedlog odluke o pokretanju postupaka javne nabavke
2. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabavke-robe
3. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabavke-usluge
4. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za javne nabavke-robe
5. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za javne nabavke-usluge
6. Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 353/2016 od 12.2.2016. godine (vezano za strukturu troškova za Projekat "Praćenje provođenja Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina-IPA2012/2013")
7. Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 442/2016 od 18.2.2016. godine (Podaci o stručnim spremama za uposlenike, čije je angažovanje predviđeno Finansijskim planom Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za 2016. godinu)
8. Informacija o stanovima iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane za 2015. godinu, s Prijedlogom zaključka
9. Objedinjeni operativni plan ministarstava i institucija Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu za implementaciju Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine za period 2013-2017. godine, s Prijedlogom zaključka
10. Prijedlog zaključka o davanju prethodne saglasnosti Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za sklapanje ugovora o djelu
11. Izvještaj o utrošku sredstava za poslove „Pomoć-informacije na cestama za 2015. godinu, s Prijedlogom zaključka
12. Finansijski izvještaj Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za period od 1.1. - 31.12.2015. godine, s Prijedlogom zaključka
13. Izvještaj o realizaciji Programa rada Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine sa planom privatizacije za 2015. godinu, s Prijedlogom zaključka
14. Izvještaj o monitoringu zemljišta na području općine Zenica za 2015. godinu, s Prijedlogom zaključka
15. Izvještaj o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, s Prijedlogom zaključka
16. Godišnji izvještaj o radu Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, s Prijedlogom zaključka
17. Plan rada Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
18. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvještaja o radu Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu
19. Godišnji izvještaj o radu Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo za 2015. godinu, s Prijedlogom zaključka
20. Godišnji izvještaj o radu Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove za 2015. godinu, s Prijedlogom zaključka
21. Godišnji izvještaj o radu Federalnog hidrometeorološkog zavoda za 2015. godinu, s Prijedlogom zaključka
22. Godišnji izvještaj o radu Federalnog zavoda za statistiku za 2015. godinu, s Prijedlogom zaključka
23. Godišnji izvještaj o radu Federalnog zavoda za agropedologiju za 2015. godinu, s Prijedlogom zaključka
24. Godišnji izvještaj o radu Federalnog zavoda za programiranje razvoja za 2015. godinu, s Prijedlogom zaključka
25. Godišnji izvještaj o radu Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja za 2015. godinu, s Prijedlogom zaključka
26. Godišnji izvještaj o radu Federalne uprave civilne zaštite za 2015. godinu, s Prijedlogom zaključka
27. Godišnji izvještaj o radu Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, s Prijedlogom zaključka
28. Godišnji izvještaj o radu Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar za 2015. godinu, s Prijedlogom zaključka
29. Izvještaj o radu Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije za 2015. godinu, s Prijedlogom zaključka
30. Godišnji izvještaj o radu Federalne uprave za inspekcijske poslove za 2015. godinu, s Prijedlogom zaključka
31. Godišnji izvještaj o radu Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, s Prijedlogom zaključka
32. Godišnji izvještaj o radu Federalnog zavoda za geologiju za 2015. godinu, s Prijedlogom zaključka
33. Godišnji izvještaj o radu Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, s Prijedlogom zaključka
34. Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovnom za period 2.6-31.12.2015. godine, s Prijedlogom zaključka
35. Izvještaj o radu Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, s Prijedlogom zaključka
36. Izvještaj o radu Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću za 2015. godinu, s Prijedlogom zaključka
37. Izvještaj o radu Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije, s Prijedlogom zaključka
38. Prijedlog odluke o produženju primjene kolektivnih ugovora
39. Prijedlog odluke o kriterijima za izbor i imenovanje zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
40. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera, utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
41. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Kapitalni transfer drugim razinama vlasti i fondovima - učešće Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u sufinanciranju kantonalnih i lokalnih zajednica - zaštita nacionalnih spomenika“
b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta“
c) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije“
42. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu broj: 09 0 U 025672 16 Fp
43. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu broj: 09 0 U 025663 16 Fp
44. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu broj: 09 0 U 025647 16 Fp
45. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu broj: 09 0 U 025665 16 Fp
46. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu broj: 09 0 U 025745 16 Fp
47. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu broj: 09 0 U 025716 16 Fp
48. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu broj: 09 0 U 025733 16 Fp
49. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu broj: 09 0 U 025679 16 Fp
50. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu broj: 09 0 U 025687 16 Fp
51. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu broj: 09 0 U 025681 16 Fp
52. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu broj: 09 0 U 025753 16 Fp
53. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu broj: 09 0 U 025676 16 Fp
54. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu broj: 09 0 U 025674 16 Fp
55. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu broj: 09 0 U 025675 16 Fp
56. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu broj: 09 0 U 025683 16 Fp
57. Prijedlog odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva PS „VITEZIT“ d.o.o. Vitez
58. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o nastavku primjene kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 97/13)
59. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na upustvo o djelovanju članova imenovanih u potkomisije i posebnu grupu za reformu javne uprave
60. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava tekućeg transfera „Subvencije javnim preduzećima - Unapređenje avio-prometa Federacije BiH-JP Aerodrom Tuzla“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
b) Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava kapitalnog transfera - „Kapitalni transferi javnim preduzećima - Unapređenje avio-prometa Federacije BiH-JP Aerodrom Tuzla“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
61. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava kapitalnog transfera - „Kapitalni transferi javnim preduzećima - Unapređenje avio-prometa Federacije BiH-JP Aerodrom Mostar“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
b) Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava tekućeg transfera „Subvencije javnim preduzećima - Unapređenje avio-prometa Federacije BiH-JP Aerodrom Mostar“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
62. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine dioničko društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine dioničko društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar
63. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na komunikacijski akcioni plan za 2016. godinu
64. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu broj: 65 0 Rs526464 15 Rs

Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE