32. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 29.02.2016.
Saopćenje o radu

Vlada Federacije BiH danas je na hitnoj, telefonski održanoj sjednici, razmatrala zahtjev za imenovanje predstavnika institucija BiH u svojstvu zamjenika predsjednika za članstvo i rad u Komisiji i potkomisijama za evropske integracije i Posebnoj grupi za reformu javne uprave, a u skladu sa Odlukom o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH.

S tim u vezi, Vlada FBiH je zadužila resorne federalne ministre da imenuju po jednog člana u sedam potkomisija za evropske integracije i Posebnu grupu za reformu javne uprave koji će, ujedno, biti zamjenici predsjedavajućeg potkomisije, a u rangu sekretara ministarstva ili pomoćnika ministra.

Ove predstavnike će imenovati Federalno ministarstvo trgovine (Potkomisija za trgovinu, industriju carine i oporezivanje i Potkomisija za unutrašnje tržište i konkurenciju), poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (Potkomisija za poljoprivredu i ribarstvo), finansija (Potkomisija za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku), unutrašnjih poslova (Potkomisija za pravosuđe i unutrašnje poslove), rada i socijalne politike (Potkomisija za inovacije, informacijsko društvo i socijalnu politiku), okoliša i turizma (Potkomisija za promet, energiju, okoliš i regionalni razvoj).

Član Posebne grupe za reformu javne uprave bit će koordinator Vlade FBiH za reformu javne uprave.

Imenovanja je potrebno dostaviti Generalnom sekretarijatu Vlade FBiH najkasnije do 3. marta 2016. godine.

Ured Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije zadužen je da pripremi Uputstvo o djelovanju članova imenovanih u potkomisije i Posebnu grupu za reformu javne uprave.

Petak,
19. januar 2018.
Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma Vlade FBiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2017. godinu 
Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma Vlade FBiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2016. godinu 
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga (LOT 1 - nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila marke „PASSAT“ za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH , broj: 07-14-75-19/2017-11 od 08.11.2017. godine)
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga– LOT2 – nabavka održavanja i servisiranja službenog vozila marke "GRAND CHEROKEE" za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tečna goriva za službena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Obavještenje o javnoj nabavci usluga stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi FBiH u izradi tenderske dokumentacije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA — TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE — DODATNI BACK UP LINK I SERVISNI LINK ZA POTREBE GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FBiH
Izmjena poziva za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalskog sekreterijata Vlade FBiH
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina, broj: 07-14-75-14/2017-21
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe generalnog sekretarijata Vlade FBiH 
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (27.04.2017) 
Restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH (22.03.2017.) 

ARHIVA