42. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 25.02.2016.
Saopćenje o radu

42. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O JEDINSTVENOM REGISTRU
KORISNIKA GOTOVINSKIH NAKNADA NA KOJE SE NE UPLAĆUJU DOPRINOSI

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje uputila Prijedlog zakona o jedinstvenom registru (JR) korisnika gotovinskih naknada pojedincima na koje se ne uplaćuju doprinosi. Riječ je o naknadama koje se isplaćuju na teret Budžeta FBiH, odnosno budžeta kantona, općina, gradova i finansijskih planova vanbudžetskih fondova. Zakon, također, propisuje način prikupljanja i klasifikaciju pokazatelja, te način izvještavanja.

Donošenje ovog zakona jedna je od obaveza iz Reformske agenda i njegovim upućivanjem u Parlament Vlada Federacije BiH značajno ostvaruje aktivnosti u oblasti socijalne politike.

JR uspostavlja, vodi i održava Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, a korisnici i, ujedno, obveznici unosa podataka u JR su sva tijela uprave svih nivoa vlasti u FBiH, Federalni i kantonalni zavodi za zapošljavanje, kao i ostale javne ustanove i izvanbudžetski fondovi koji isplaćuju gotovinske naknade na koje se ne plaćaju doprinosi.

Vlasnik Jedinstvenog registra je Federacija BiH, a on će biti formiran na osnovu podataka postojeće elektronske baze za naknade po propisima iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite, za naknade po propisima iz oblasti socijalne zaštite, te podataka iz drugih elektronskih i vanelektronskih baza na nivoima FBiH, kantona i općina.

Podaci prikupljeni u JR namijenjeni su za kontrolu namjenskog utroška budžetskih sredstava svih nivoa budžetskih korisnika, donošenje kvalitetnih i transparentnih finansijskih izvještaja o korištenju budžetskih sredstava, za utvrđivanje prijedloga smjernica ekonomske i fiskalne politike i druge vidove ekonomskog planiranja, analize i izvještavanja, te za objavljivanje konsolidovanih polugodišnjih i godišnjih izvještaja o javnim rashodima nastalim na osnovu isplate gotovinskih naknada pojedincima.

Provođenje Zakona stvara pretpostavke da buduća zakonska rješenja gotovinskih naknada pojedincima u Federaciji BiH mogu biti bazirana na institutu cenzusa, što bi riješilo niz nedostataka u postojećem sistemu i omogućilo adekvatniju socijalna pomoć porodicama i pojedincima.

Uspostavljanjem Jedinstvenog registra bit će osiguran centralizirani sistem informacija i izvještavanja o svim isplatama gotovinskih naknada po bilo kojem osnovu, što će nadležnim institucijama biti od koristi u postupku kontrole namjenskog utroška budžetskih sredstava, planiranju budžeta, kvalitetnom i transparentnom finansijskom izvještavanju i kreiranju ekonomske i fiskalne politke u Federaciji BiH.

Nadzor nad provođenjem Zakona o jedinstvenom registru (JR) korisnika gotovinskih naknada pojedincima na koje se ne uplaćuju doprinosi vrši Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, a na ovaj zakon se primjenjuju odredbe Zakona o slobodi pristupa informacijama u FBiH i Zakona o zaštiti ličnih podataka.

IZJAŠNJENJA VLADE FBiH

Vlada Federacije BiH danas je utvrdila mišljenje na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, koji je podnio poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Ramiz Meša. Ocijenila je da je potrebno predvidjeti protok određenog vremenskog intervala od početka primjene zakona (npr. 12 mjeseci), u kojem će biti praćeni svi efekti primjene Zakona i da će tek nakon sveobuhvatne analize efekata i dostavljenih inicijativa za izmjenu, biti utvrđeno da li u kojem dijelu i obimu postoji potreba za izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću.

Isto obrazloženje važi i za inicijativu za izmjene i dopune Zakona o igrama na sreću koji je dostavilo kulturno-prosvjetno i humanitarno društvo “La Benevolencija”.

Danas je razmatrana i inicijativa za izmjene i dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Zakona o akcizama, koju je podnio poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Rusmir Mesihović. U odgovoru Vlade FBiH je, uz ostalo, navedeno da je problem finansiranja zdravstvenog sektora u Federaciji BiH evidentan. Stoga su predložene aktivnosti u pravcu reforme zdravstva, a ne samo privremeno saniranje tekućih problema. U skladu s tim, Vlada je zadužila Federalno ministarstvo zdravstva i ostala resorna ministarstva da preduzmu aktivnosti na pripremi prijedloga projekta prestrukturiranja zdravstva u Federaciji BiH.

Povodom inicijative Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona za donošenje Zakona o izmjenama Zakona o akcizama na duhan, pića i drugu visokotarifnu robu, čiji je cilj obezbjeđenje sredstava za finasiranje zdravstvenih ustanova kojima je kanton osnivač, odnosno suosnivač, Vlada FBiH naglašava da je, zajedno s Vladom Republike Srpske, Upravnom odboru Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine, uputila incijativu za uvođenje posebne akcize na pivo i posebne akcize na alkohol, koja bi bila namjenski prihod fondova zdravstvenog osiguranja. Na osnovu analiza, Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje će predložiti izmjene Zakona o akcizama u BiH, Zakona o uplatama na jedinstveni račun i raspodjelu prihoda, te podzakonske akte.

Što se tiče inicijative Skupštine HNK koja se odnosi na Zakon o pripadnosti javnih prihoda u FBiH, Vlada ističe da je Federalno ministarstvo finansija pokrenulo aktivnosti za izradu novog teksta ovog zakona, što će biti realizovano uz podršku Međunarodnog monetarnog fonda. S tim u vezi, za period od 2. do 16. marta ove godine dogovoreni su sastanci spredstavnicima MMF-a s ciljem utvrđivanja osnove za davanje prijedloga za nova zakonska rješenja u ovoj oblasti.

O RADU FONDACIJE ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE BORACA I INVALIDA

Federalna vlada usvojila je Program utroška sredstava „Tekući transfer neprofitnim organizacijama za podršku Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i boračku populaciju” Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata za 2016. godinu u iznosu od 675.000 KM.

Odluka će biti realizirana u skladu s raspoloživim budžetskim sredstvima, a sredstva uplaćena na račun Fondacije nakon usvajanja Programa rada Fondacije za 2016. godinu. Fondacija je obavezna dostaviti konačan izvještaj o realizaciji ovih sredstava, najkasnije do 31.12.2016. godine.

Vlada Federacije BiH usvojila je i izvještaj o radu ove fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija u 2015. i Program rada i finansijski plan za 2016. godinu.

U izvještaju o radu u 2015. godini je navedeno da je Fondacija dodijelila ukupno 163 kredita u ukupnom iznosu 1.870.000 KM, a realizovan je 151. Za kupovinu ili izgradnju stambenog objekta-stana realizirano je 45 kredita do iznosa od 15.000 KM, dok je za popravku i sanaciju realizirano 106 do iznosa od 10.000 KM.

Vrijednost realizovanih kredita je 1.730.000 KM, vrijednost osam nerealizovanih je 85.000 KM, dok je za jedan, na zahtjev korisnika, smanjen iznos za 5.000 KM. Fondacija je u 2015. godini odobrila bespovratnih pomoći u ukupnom iznosu od 388.300 KM.

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata je zaduženo da redovno vrši nadzor nad radom Fondacije koja je obavezana da i dalje obezbjeđuje i prati blagovremeni povrat dodijeljenih kreditnih sredstava kako bi ih u što većem iznosu uključila u raspodjelu novih korisnika.

TRANSFER ŽELJEZNICAMA

Vlada FBiH danas je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera „Subvencije javnim preduzećima - Transfer željeznicama FBiH”. utvrđenog Budžetom FBiH za 2016. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.

Svrha Programa je provođenje Zakona o finansiranju željezničke infrastrukture i sufinansiranju putničkog i kombinovanog saobraćaja po kojem Federacija finansira održavanje željezničke infrastrukture, sufinansira željeznički putnički i kombinovani saobraćaj i sufinansira rad Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo, zajedno s Republikom Srpskom u odnosu 60:40.

Iznos od 22.000.000 KM bit će raspoređen na JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (21.340.000 KM) i Bosanskohercegovačku željezniku javnu korporaciju (660.000 KM). Korisnicima će sredstva biti prebacivana u jednakim mjesečnim iznosima.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija će zaključiti ugovor s JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo prema namjeni i visini utvrđenih sredstava. Korisnici su obavezni da dodijeljena sredstva koriste namjenski i o njihovom utrošku godišnje izvještavaju Federalno ministarstvo prometa i komunikacija koje je obavezno konačne izvještaje dostaviti Federalnom ministarstvu finansija koje će izvještavati Vladu FBiH.

INFORMACIJA O IGRAMA NA SREĆU U FEDERACIJI BiH

U Federaciji BiH trenutno je registrovano 13 pravnih osoba ­ priređivača igara na sreću klađenja, koji su po svojoj strukturi kapitala u privatnom vlasništvu, a djelatnost klađenja obavljaju na ukupno 2.443 uplatna mjesta, kaže se u informaciji Federalnog ministarstva finansija o efektima primjene Zakona o igrama na sreću, u dijelu koji se odnosi na organizaciju i poslovanje kladionica, a koju je danas usvojila Vlada FBiH. Na dan 31.12.2015. godine u ovom sektoru je bilo ukupno zaposleno 4.629 radnika. Osim ovih pravnih osoba, na teritoriji FBiH kladioničke igre, u skladu sa Zakonom, priređuje i Lutrija Bosne i Hercegovine.

Na osnovu informacija koje je Federalnom ministarstvu finansija dostavila Porezna uprava FBiH, na uplatnim mjestima priređivača je u 2015. godini, po osnovu uplata igrača, ostvaren promet od 597.950.036,14 KM. Kad je riječ o javnim prihodima naplaćenim protekle godine, na račune javnih prihoda Budžeta FBiH uplaćeno je ukupno 10.354.483,70 KM, od čega je 8.895.430,10 KM, ili 85,9 posto, uplaćeno od 1.8.2015. godine, odnosno od početka primjene novog Zakona.

Nadalje, priređivači igara na sreću su u tom periodu po osnovu uplate ostalih obaveznih javnih prihoda, propisanim drugim zakonima i propisima, uplatili ukupno 19.203.229 KM: za penzijsko i invalidsko osiguranje 6.275.835,57 KM, za zdravstveno osiguranje 4.495.660,86 KM, za osiguranje od nezaposlenosti 545.749,81 KM, porez na dohodak 5.008.635,25 KM, komunalne takse 307.850,39 KM, te porez na dobit 2.569.235,70 KM.

Značajno je istaći podatak da je, u skladu sa Odlukom o raspodjeli sredstava ostvarenog prometa, Lutrija BiH 2015. godine u Budžet Federacije BiH uplatila ukupno 4.601.526,48 KM.

U vezi s primjenom odredaba novog zakona koje se tiču poslovanja kladionica i izdavanja odobrenja za produženje rada, u informaciji je istaknuto da nijedna kladionica, koja trenutno ima odobrenje za rad, nema duga po osnovu obaveza.

ZADUŽENJE FEDERALNOM PRAVOBRANILAŠTVU

Vlada FBiH upoznata je danas sa informacijom o sudskom postupku po tužbi Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije radi poništenja odluka Skupštine “Bosnalijeka” d.d. Sarajevo. S tim u vezi, Vlada je zadužila Federalno pravobranilaštvo da razmotri sve elemente i činjenice iznesene u zahtjevu “Bosnalijeka” za povlačenje tužbe radi poništenja odluka donesenih na Ponovljenoj skupštini Društva odžanoj 31.7.2014. godine.

Ukoliko nakon analize bude procjenjeno da je pozicija tužitelja nepovoljna, odnosno da će sudski postupak završiti odbijanjem tužbenog zahtjeva, Vlada je ovlastila Federalno pravobranilaštvo da povuče tužbu u predmetu koji se vodi pred Općinskim sudom u Sarajevu.

KONTROLA ZAKONITOSTI KORIŠTENJA PRAVA
IZ OBLASTI BRANILAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

Nakon što je prihvatila informaciju o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period 1. oktobar - 31. decembar 2015. godine i zbirno za 2015. godinu, Vlada FBiH je danas dala saglasnost resornom ministarstvu za predloženi Dinamički plan realizacije ovog zakona u 2016. godini.

Vlada je zadužila Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja i Federalni zavod PIO da poduzmu organizacione i sve druge radnje iz svojih nadležnosti u cilju provođenja Dinamičkog plana i da, o urađenom, svaki mjesec do desetog u narednom mjesecu dostave informaciju Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata. Ovu informaciju Vlada FBiH će dostaviti predsjedniku i potpredsjednicima Federacije BiH, uredima Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke u Sarajevu, a bit će objavljena na web-stranici resornog ministarstva.

O STANJU DEPOZITA I EFEKTIMA ULOŽENIH KREDITNIH SREDSTAVA

Federalna vlada usvojila je Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o stanju depozita i efektima uloženih kreditnih sredstava obezbijeđenih po programima utroška dijela sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2012. i 2013. godinu na poziciji “Pozajmljivanje i učešće u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja”, putem Izvozno-kreditne agencije BiH (IGA). Vlada je, tim povodom, zadužila „Energoinvest” d.d. Sarajevo da Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije i IGA-i dostavi cjelovitu informaciju o obavljenim poslovima po potpisanim ugovorima s kupcem u Alžiru, kao i o svim podacima vezanim za ostatak ugovorenih poslova, navede eventualne probleme u njihovoj realizaciji i procjenu završetka aktivnosti.

Privredno društvo Operator-Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo je obavezano da, na iste adrese, dostavi cjelovitu informaciju u vezi sa odlukom njegovog Nadzornog odbora o novom kreditnom zaduženju, kojim bi, između ostalog, u potpunosti bile izmirene sve dospjele i nedospjele obaveze proistekle iz postojećih kredita u ukupnom iznosu od 15 miliona KM.

Izvozno-kreditna agencija BiH je zadužena da nastavi tražiti rješenja za deblokadu svog računa kod UniCredit Bank d.d. Mostar i o tome izvijesti resorno ministarstvo. Razlog je da i sredstva namjenski oročenog depozita u svrhu obezbjeđenja izdavanja garancija od strane banke također mogu biti blokirana, a u vlasništvu su Vlade Federacije BiH, odnosno Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Vlada FBiH usvojila je danas i izvještaje komisije Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za period 1.4.2015.-31.10.2015. godine o kontroli namjenskog utroška kreditnih sredstava dodijeljenih iz Budžeta FBiH za 2012. i 2013. godinu, plasiranih putem Razvojne banke FBiH i Union banke d.d. Sarajevo.

SAGLASNOST ZA PRODAJU NEKRETNINA FEDERALNOG ZAVODA PIO

Vlada FBiH dala je danas saglasnost za prodaju, metodom javne aukcije, nekretnina Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Uvjet je da su te nekretnine u stopostotnom vlasništvu Federalnog zavoda.

Saglasnost se odnosi na nekretnine u Lukavcu, ulica Redžepa efendije Muminhodžića bb (150 m², po cijeni od 197.591,04 KM), u Novoj Biloj, Poslovni centar bb (površine 55,20 m², po cijeni od 63.570 KM), u Donjem Vakufu, ulica 770 brigade 25 (površine 86 m², po cijeni od 98.110,32 KM), u Konjicu, ulica Trešanica bb (površine 110 m², po cijeni od 121.029,44 KM) i u Kaknju, ulica Zgošćanska bb (površine 563 m², po cijeni od 735.442,02 KM).

Za prodaju ovih nekretnina je, na osnovu ugovora s Federalnim zavodom PIO, zadužena Agencija za privatizaciju u FBiH.

DEMINIRANJE U 2016. GODINI

Federalna vlada danas je prihvatila predloženu prioritetnu listu za deminiranje u 2016. godinu, sačinjenu na osnovu Strategije protuminskih akcija BiH od 2009. do 2019. godine koju je usvojilo Vijeće ministara BiH i Plana protuminskih akcija BiH za 2016. godinu.

Prioriteti za deminiranje su predloženi na osnovu opće procjene, a ukupna površina za čišćenje i tehničko izviđanje u ovoj godini je 53,54 km2, pri čemu će prioritet biti lokaliteti klasificirani kao prioriteti humanitarnog i razvojnog karaktera.

PLAN POSLOVANJA AUTOCESTA FBiH ZA 2016. GODINU

Vlada FBiH dala je saglasnost na Plan poslovanja JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za 2016.godinu. Među ovogodišnjim planskim aktivnostima Autocesta FBiH su nastavak izgradnje poddionice autoceste od Drivuše do Klopče, te od Klopče do tunela Pečuj. Bit će pokrenute aktivnosti za izgradnju dionice od Zvirovića do Počitelja. Također, bit će vođene aktivnosti za osiguranje sredstava i priprema za gradnju dionica Počitelj - Buna, tunel Pečuj - Zenica sjever, Zenica sjever - Nemila, Mostar jug - Buna i Konjic - Salakovac.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH je utvrdila kriterije i donijela odluke o raspisivanju javnih konkursa za utvrđivanje prijedloga kandidata za članove Regulatorne komisije za energiju u Federaciji BiH iz redova hrvatskog i srpskog naroda.

Za učešće u radu i odlučivanju na sjednicama skupština privrednih društava Vlada FBiH je ovlastila Adnana Frljaka (Binas d.o.o. Bugojno), Suada Krvavca (Pretis d.d. Vogošća), Ernesta Đonku (Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar) i Jakuba Mušinbegovića (PS Vitezit d.o.o. Vitez).

Ernest Đonko je ovlašten da, u svojstvu punomoćnika, zastupa Federaciju BiH radi potpisivanja Sporazuma članova Društva JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar, ispred državnog kapitala. Ujedno, premijera FBiH Fadila Novalića Vlada je ovlastila za potpisivanje punomoći sa obavezujućem uputom za potpisivanje Sporazuma članova Društva JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar.

Vlada je imenovala Radnu grupu čiji je zadatak je da, nakon ostvarivanja uvida u visinu sredstava koja se izdvajaju za troškove održavanja službenih automobila, sačini analizu voznog parka kojim raspolažu budžetski korisnici, te Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, u roku od 60 dana, predloži model za smanjenje troškova za ove namjene.

Vlada je Nadzornom odboru JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar dala prethodnu saglasnost za donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave - izvršnih direktora ovog privrednog preduzeća. Također, dada je saglasnost da na ove duženosti, na osnovu konkursne procedure, na mandat od četiri godine budu imenovani Ilija Đolo (za proizvodnju električne energije), Ilija Bakalar (za distribuciju električne energije), Ivica Pavković (za opskrbu električnom energijom), Anto Tutiš (za ekonomske poslove), Branka Dadić (za pravne poslove) i Drago Bago (za razvoj).

U Radnu grupu za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća danas u imenovani Enisa Bajrović (predsjednica), Maida Mekić-Skrobanović, Ramo Dautbašić, Bajram Pešković, Samir Čolak, Nervin Dacić, Senad Zekić i Stanko Slišković (članovi).

Imenovana je i Radna grupa za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, u sastavu Maida Mekić-Skrobanović (predsjednica), Ramo Dautbašić, Enisa Bajrović, Bajram Pešković, Mustafa Žiga, Nervin Dacić, Ilijaz Čamdžić i Stanko Slišković (članovi).

Na današnjoj sjednici je utvrđen tekst javnog oglasa za utvrđivanje prijedloga kandidata za dva člana Nadzornog odbora u privrednom društvu Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo.

* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 12.40 sati.

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE