42. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 25.02.2016.
Dnevni red

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika 41. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 18.2.2016. godine, Zapisnika 29. hitne sjednice održane 22.2.2016. godine, telefonskim putem i Zapisnika 30. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 23.2.2016. godine, telefonskim putem
2. Nacrt zakona o jedinstvenom registru korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi
3. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, koji je podnio Ramiz Meša, zastupnik Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
4. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za izmjene i dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Zakona o akcizama, koju je podnio Rusmir Mesihović, zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
5. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, koju je podnijelo Jevrejsko kulturno-prosvjetno i humanitarno društvo “La Benevolencija”
6. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine i Inicijativu za donošenje Zakona o izmjenama Zakona o akcizama, na duhan, pića i drugu visokotarifnu robu, koju je Zaključkom broj: 02-01-XI-301/15 od 15.12.2015. godine podnijela Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona
7. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o kriterijima za utvrđivanje prijedloga kandidata za člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda
b) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za utvrđivanje prijedloga kandidata za člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda
c) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga kandidata za člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda
8. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o kriterijima za utvrđivanje prijedloga kandidata za člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda
b) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za utvrđivanje prijedloga kandidata za člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda
c) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga kandidata za člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda
9. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva BINAS d.d. Bugojno
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na II vanrednoj Skupštini „BINAS” d.d. Bugojno, zakazanoj za dan 3.3.2016. godine
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na II vanrednoj Skupštini „BINAS” d.d. Bugojno, zakazanoj za dan 3.3.2016. godine
10. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva Pretis d.d. Vogošća
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Četrnaestoj vanrednoj Skupštini dioničara „PRETIS” d.d. Vogošća, zakazanoj za dan 7.3.2016. godine
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Četrnaestoj vanrednoj Skupštini dioničara „PRETIS” d.d. Vogošća, zakazanoj za dan 7.3.2016. godine
11. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na 2. redovnoj sjednici Skupštine JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, zakazanoj za dan 8.3.2016. godine
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na 2. redovnoj sjednici Skupštine JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, zakazanoj za dan 8.3.2016. godine
12. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva PS Vitezit d.o.o. Vitez
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na I vanrednoj sjednici Skupštine PS Vitezit d.o.o. Vitez, zakazanoj za dan 2.3.2016. godine
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na I vanrednoj sjednici Skupštine PS Vitezit d.o.o. Vitez, zakazanoj za dan 2.3.2016. godine
13. Izvještaj o radu Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija u 2015. godini, Program rada i Finansijski plan Fondacije za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
14. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava “Tekući transfer neprofitnim organizacijama-za podršku Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i boračku populaciju”, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja domovinskog rata
15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Bosansko hercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo o usvajanju Osnova plana poslovanja Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo za 2016. godinu
16. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera „Subvencije javnim preduzećima-Transfer željeznicama FBiH” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
17. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine radi potpisivanja Sporazuma članova Društva JP „Hrvatska pošta” d.o.o. Mostar
18. Prijedozi odluka:
a) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u iznosu od 646,94 KM)
b) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u iznosu od 24,77 KM)
c) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u iznosu od 2.209,72)
d) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u iznosu od 150,38 KM)
e) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u iznosu od 11.701,74 KM)
f) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u iznosu od 14.132,01 KM)
g) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (8.988,20 KM)
19. Prijedlog rješenja o formiranju Radne grupe
20. Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća
21. Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu
22. Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o privremenom postavljenju direktora Federalnog zavoda za statistiku
23. Informacija o efektima implementacije Zakona o igrama na sreću, u dijelu koji se odnosi na organizaciju i poslovanje kladionica (realizacija Zaključka V. broj: 107/2016 od 14.1.2016. godine), s Prijedlogom zaključka
24. Informacija o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period oktobar-decembar i zbirno za 2015. godinu, s Prijedlogom zaključka
25. Informacija u vezi sudskog postupka koji se vodi po tužbi Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije radi poništenja odluka skupštine privrednog društva “Bosnalijek” d.d. Sarajevo, s Prijedlogom zaključka
26. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o stanju depozita i efektima uloženih kreditnih sredstava obezbijeđenih po programima utroška dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. i 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Pozajmljivanje i učešće u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja”, putem Izvozno-kreditne agencije Bosne i Hercegovine (IGA), s Prijedlogom zaključka
27. Informacija u vezi sa obavezom (ne)davanja mišljenja Federalnog ministarstva pravde
28. Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 1909/2015 od 23.12.2015. godine (uređenje u oblasti tehničke kulture i tehničkog obrazovanje djece, omladine i građana u oblasti tehničke kulture) , s Prijedlogom zaključka
29. Informacija u vezi sa zastupničkom inicijativom Jusufa Bubice, zastupnika u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
30. Informacija u vezi sa tužbama radnika “Binas” d.d. Bugojno, s Prijedlogom zaključka
31. Izvještaj Komisije Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za period 1.4.2015-31.10.2015. godine, o kontroli namjenskog utroška kreditnih sredstava dodijeljenih iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, plasiranih preko Razvojne banke Federacije BiH, s Prijedlogom zaključka
32. Izvještaj Komisije Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za period 1.4.2015-31.10.2015. godine, o kontroli namjenskog utroška kreditnih sredstava dodijeljenih iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, plasiranih preko Union banke d.d. Sarajevo, s Prijedlogom zaključka
33. Prijedlog zaključka kojim se daje saglasnost za prodaju nekretnina u vlasništvu Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, metodom javne aukcije
34. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o djelu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
35. Prijedlog zaključka o prihvatanju Prijedloga liste prioritetnih zadataka za deminiranje
36. Plan rada Federalne direkcije robnih rezervi za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
37. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu broj: 09 0 U 025638 16 Fp
38. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu broj: 09 0 U 025664 16 Fp
39. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu broj: 09 0 U 025637 16 Fp
40. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu broj: 09 0 U 025645 16 Fp
41. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu broj: 09 0 U 025658 16 Fp
42. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu broj: 09 0 U 025667 16 Fp
43. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu broj: 09 0 U 025626 16 Fp
44. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu broj: 09 0 U 025680 16 Fp
45. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu broj: 09 0 U 025685 16 Fp
46. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu broj: 09 0 U 025686 16 Fp
47. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu broj: 09 0 U 025682 16 Fp
48. Prijedlog teksta Javnog oglasa za utvrđivanje prijedloga kandidata za dva člana Nadzornog odbora u privrednom društvu „Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo”
49. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar za donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave - izvršnih direktora JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar za donošenje Odluke o imenovanju članova Uprave - izvršnih direktora JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar
50. Informacija o realizaciji mjera iz Rješenja Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
51. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan poslovanja Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2016. godinu
52. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija za objavljivanje Javnog konkursa i popunjavanje upražnjenih radnih mjesta za 3 državna službenika
 

Četvrtak,
28. januar 2021.
VIŠE