33. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 14.11.2007.
Saopćenje o radu

 

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA U FBiH

Nacrt zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u FBiH, koji je Vlada FBiH utvrdila na današnjoj sjednici u Sarajevu, sačinjen je u skladu sa obavezama BiH na putu ka evropskim integracijama. U nastojanju da Federacija BiH nacionalnim manjinama pruži najveću moguću zaštitu u skladu sa evropskim standardima i tradicijom, ovaj akt se dosljedno temelji na principima državnog zakona o ovim pitanjima, kao i Evropskoj okvirnoj konvenciji o zaštiti nacionalnih manjina.

Pored definiranja ko se u smislu ovog zakona smatra nacionalnom manjinom, propisano je pravo na sve slobode garantirane ustavima BiH i FBiH i ostalim aktima koji reguliraju pitanje ljudskih prava, te zabranjena asimilacija. Također je propisano da Federacija omogućava, podstiče i finansijski podržava održavanje i razvoj odnosa između pripadnika udruženja nacionalnih manjina u Federaciji sa pripadnicima udruženja nacionalnih manjina u inozemstvu, kao i razvoj odnosa između pripadnika nacionalnih manjina Federacije i njihovih matičnih država. Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo isticanja i nošenja znakova i simbola svoje nacionalne pripadnosti, pravo na upotrebu svog jezika, obrazovanje i informiranje, te osnivanje kulturnih centara i udruga.

U cilju zaštite prava nacionalnih manjina na nivou Federacije osniva se Vijeće nacionalnih manjina FBiH, kao posebno savjetodavno tijelo, čiji su rad, način finansiranja, te sastav i nadležnost propisani odredbama ovog zakona. U ovo tijelo se na svakih 1.000 članova udruženja pripadnika nacionalnih manjina bira po jedan predstavnik, s tim da ni jedna nacionalna manjina ne može imati više od pet predstavnika, izuzev Roma koji mogu imati najviše sedam predstavnika.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O SIGURNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU

Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o sigurnosti i zdravlju na radu, kojim se materija regulisana do sada Zakonom o zaštiti na radu iz 1990. godine usklađuje sa preporukama Međunarodne organizacije rada i Okvirne Direktive EEZ u pogledu korišćenja pojma sigurnosti i zdravlja na radu.

Nacrtom zakona utvrđuju se prava, obaveze i odgovornosti poslodavaca i zaposlenika u vezi sa provođenjem i poboljšanjem sigurnosti i zdravlja zaposlenika na radu. Narasle potrebe savremenog doba uvjetuju uspostavu sistema pravila čija primjena treba osigurati prevenciju u nastajanju povreda na radu, profesionalnih oboljenja i drugih oboljenja u vezi sa radom, posebnu zaštitu žena u vezi sa materinstvom, mladih, invalida i profesionalno oboljelih osoba od daljnjeg oštećenja zdravlja i umanjenja radne sposobnosti starijih zaposlenika u granicama primjerenim njihovoj životnoj dobi, kao i zaštitu radne okoline.

Pored ostalih, za poslodavce koji zapošljavaju više od 50 zaposlenika obaveza je i da formiraju Odbor za sigurnost i zdravlje na radu kao savjetodavno tijelo, sastavljeno od jednakog broja zastupnika sa strane poslodavca i zaposlenika, dok kod poslodavaca sa 15 ili više zaposlenika, zaposlenici biraju povjerenika za sigurnost i zdravlje na radu.U Nacrt zakona ugrađene su i odredbe Direktive Vijeća Evropske zajednice o uvođenju mjera za podsticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu, koje se odnose na prevenciju profesionalnih rizika, sigurnosti i zdravlja na radu, kao i eliminaciju rizika koji mogu izazvati nesretne slučajeve.

Radi obezbjeđenja efikasne i dosljedne primjene zakonskih odredaba predviđen je inspekcijski nadzor i dato ovlaštenje inspektorima rada za poduzimanje odgovarajućih mjera.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O INTERNOJ REVIZIJI U JAVNOM SEKTORU FBiH

Federalna vlada je danas utvrdila Nacrt zakona o internoj reviziji u javnom sektoru FBiH, kao sastavni dio reforme u upravljanju javnim izdacima u zemljama u tranziciji i izraz potrebe da se sistemski uredi interna finansijska kontrola i revizija.

Uvažavajući načela okvirnog zakona čije donošenje je inicirala Svjetska banka, Nacrtom federalnog zakona se utvrđuje nadležnost, principi, uspostava, procedure i aktivnosti interne revizije, te izvještavanje i druga pitanja vezana za internu reviziju u javnom sektoru u FBiH. Njegove odredbe odnose se na sve budžetske korisnike u Federaciji BiH: Federaciju, kantone, gradove, općine i vanbudžetske fondove.

Interna revizija u Federaciji vršiće se uspostavom jedinica za internu reviziju u okviru organizacija (svi korisnici javnih sredstava) koje ispunjavaju jedan od Zakonom utvrđenih uvjeta (ukupan godišnji budžet, broj zaposlenih, kompleksnost transakcija i stepen rizika koji je uključen), dok za organizacije koje ne ispunjavaju te uvjete internu reviziju obavljaju jedinice oformljene u tu svrhu pri ministarstvima, odnosno službama za finansije.

Što se nadležnosti tiče, propisano je da su interni revizori ovlašteni da vrše sistematičan pregled i procjenu upravljanja rizikom, procedure i aktivnosti organizacije, te daju preporuke. Oni će, također, procjenjivati adekvatnost i efikasnost sistema finansijskog upravljanja i kontrole, što znači prethodnu istragu postupaka interne kontrole i pravila adekvatnosti i potpunosti interne kontrole u cilju utvrđivanja da li su sredstva korištena efikasno, ekonomično, efektivno i u skladu sa propisima.

Nacrtom zakona predviđeno je osnivanje Centralne harmonizacijske jedinice u FBiH u Federalnom ministarstvu finansija koja je ovlaštena za razvoj u oblasti interne revizije i nadzor nad implementacijom svih važećih propisa o internoj reviziji od strane jedinica za internu reviziju i koordinaciju njihovog rada.

RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O RAZVOJNOJ BANCI FBiH

Vlada FBiH danas je razmatrala Prednacrt zakona o Razvojnoj banci Federacije BiH. Cilj ove financijske institucije jeste promicanje ukupnog društvenog i gospodarskog razvitka FBiH.

Kako se kaže u obrazloženju ovog zakona, u realizaciji posebnih projekata od značaja za Federaciju BiH i državu Bosnu i Hercegovinu, a u cilju skladnijeg gospodarskog razvitka, Razvojna banka (RB) predstavlja nužan mehanizam za ostvarenje ciljeva, naročito u oblastima gdje komercijalne banke nemaju interesa i koji se mogu realizirati samo kroz srednjoročne i dugoročne kreditne aranžmane i uz povoljnije kamate. Preko RB, kao specijalizirane banke, realizirat će se i stimulirati izvozni poslovi i drugi projekti s inostranstvom, bilo odobravanjem kredita ili izdavanjem odgovarajućih garancija.

Utemeljenjem ove banke, Vlada FBiH želi ispuniti temeljnu zadaću i cilj obavljanja bankarskih poslova po osnovu investicija, razvojnih programa i projekata u FBiH i projekata koje investiraju inozemni kreditori i donatori. Time bi bila definirana uloga i pozicija RB kao banke koja će imati glavnu zadaću da pod najpovoljnijim kreditnim uvjetima financira obnovu i razvitak malog i srednjeg biznisa kroz specifične kreditne linije.Nakon što u tekst Prednacrta budu ugrađene sugestije iz današnje rasprave, Vlada FBiH utvrdit će Nacrt zakona o Razvojnoj banci FBiH i dostaviti ga u parlamentarnu proceduru.

UREDBA O GRAĐEVINAMA I ZAHVATIMA OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU

Vlada FBiH je donijela Uredbu o građevinama i zahvatima od značaja za FBiH i građevinama, djelatnostima i zahvatima koji mogu uticati na okoliš, život i zdravlje ljudi, a za koje urbanističku saglasnost izdaje Federalno ministarstvo prostornog uređenja. Cilj je ovog podzakonskog akta da jasno utvrdi koje su građevine i zahvati od značaja za Federaciju BiH, a u znatnoj mjeri mogu uticati na okoliš i život i zdravlje ljudi, kao i da se razgraniče nadležnosti u ovoj oblasti između Federacije i kantona.

Uredba se odnosi na magistralne i autoceste i međunarodni cestovni granični prijelaz, željezničke građevine sa pripadajućim postrojenjima i uređajima, osim industrijskih kolosijeka, magistralnu željezničku prugu, aerodrom za međunarodni i unutrašnji promet zrakoplova iznad 5,7 tona, morske luke posebnog ekonomskog interesa, luke koje koriste pripadnici unutrašnjih poslova, luke nautičkog turizma sa najmanje 100 vezova, te luke za brodove iznad 1000 GT. Uredbom su, također, obuhvaćene i luke unutrašnjih voda i pristaništa, kao i plovni put na unutrašnjim vodama, zatim građevine u energetskom sektoru, vodne i proizvodne građevine, kao i one koje su u funkciji čuvanja otpada, namijenjene sportskim aktivnostima, kao i građevine posebne namjene (vojni objekti, banjsko-liječilišni kompleksi veći od deset hektara i drugo).

UREDBA O ČUVANJU, KONTROLI I NOSTRIFIKACIJI INVESTICIONO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Federalna vlada je donijela Uredbu o vrsti, sadržaju, označavanju i čuvanju, te kontroli i nostrifikaciji investiciono-tehničke dokumentacije investicionih objekata.

Ona se odnosi na skup svih radnji učesnika u izgradnji od prvih ideja investitora do puštanja izgrađenog objekta u upotrebu i treba da osigura jedinstven standard i sadržaj u pripremi i rukovođenju investiciono-tehničkom dokumentacijom građevina koje su od značaja za Federaciju.

Investiciono-tehnička dokumentacija sadrži ekonomski, planski i projektno tehničko-tehnološki dio. Sastoji se od predinvesticionih istraživanja, investicionih programa i tehničke dokumentacije.

Uredbom je određeno da investiciono-tehnička dokumentacija mora imati naziv i registraciju pravnog lica koje vrši projektovanje, naziv objekta, oznaku ili broj projekta, vrstu tehničke dokumentacije, naziv i mjerilo nacrta, datum izrade, te ime i potpis odgovornog projektanta i pečat i ovjeru od pravnog lica koje je izradilo ovu dokumentaciju.

Uz ovo su neophodni i dokaz o stručnom ispitu projektanta i poseban akt sa potpisima svih odgovornih projektanata kao dokaz usklađivanja svih faza projekta.

Dokumentacija investicionih objekata od značaja za Federaciju podliježe obaveznoj kontroli koju na zahtjev investitora vrši ovlašteno pravno lice registrirano za poslove projektovanja, a koje nije učestvovalo u njenoj izradi.

O GLAVNOM UREDU VLADE FBiH

Vlada FBiH je donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o Uredu za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom BiH, kojim se dosadašnji Ured transformira i mijenja naziv u Glavni ured Vlade FBiH i u skladu s tim, proširuje njegova dosadašnja nadležnost.Pored zastupanja Federacije BiH pred Ustavnim sudom BiH u predmetima koje je zaprimio Dom za ljudska prava, a koji nisu riješeni od strane tog Doma, a niti od strane Komisije za ljudska prava, kao njegovog pravnog slijednika, Glavni ured Vlade FBiH bi preuzeo i predmete koji se rješavaju pred Ustavnim sudom BiH u okviru njegove apelacione nadležnosti, kao i druge srodne poslove u vezi sa saradnjom sa sudskim institucijama i izvršenjem odluka sudskih institucija iz kojih mogu proisteći određene obaveze za Federaciju BiH.

U nadležnosti Glavnog ureda su, uz ostalo, stručni i organizacijski poslovi vezani za djelovanje kabineta premijera i dvojice zamjenika premijera.

Ove izmjene i dopune rezultat su potrebe da se, radi efikasnijeg i ekonomičnijeg rada unutar Vlade FBiH, te lakše koordinacije između različitih tijela i službi u Federaciji BiH, povežu i na jednom mjestu koncentrišu srodni poslovi, a dosadašnji Ured za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom BiH, ocijenjeno je ima za to potrebne kapacitete.

ODLUKA O DAVANJU NA PRIVREMENO KORIŠTENJE KASARNE OPĆINI JAJCE

Vlada FBiH je donijela Odluku da se Općini Jajce na privremeno korištenje bez naknade ustupi prostor bivše kasarne “Kamenica” ukupne površine 46,749 m2. Ovim se van snage stavlja ranija odluka Vlade od 15.12.2005. godine kojom je ovaj prostor ustupljen Vladi Srednjebosanskog kantona za potrebe Privrednog društva Srednjebosanske šume d.o.o Donji Vakuf. Općina će snositi sve troškove održavanja ove nekretnine koju će joj Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH predati na korištenje u roku od sedam dana.

POVEĆANA SREDSTVA ZA ORGANIZACIJE CIVILNIH INVALIDA

Izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli sredstava za organizacije civilnih invalida Vlada je Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike za ove potrebe odobrila iznos od 490 hiljada KM.

To je u odnosu na ranije utvrđeni iznos u Budžetu za ovu godinu više za 90 hiljada KM.

Promjena je izvršena u cilju osiguranja finansiranja redovne djelatnosti ovih saveza.

ŽURNO PRIVATIZIRATI FABRIKU DUHANA MOSTAR

Vlada FBiH prihvatila je danas Informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o općem stanju i procesu privatizacije u Fabrici duhana d.d. Mostar, te, podržavši žurnu provedbu privatizacije, naložila Agenciji za privatizaciju u FBiH da pokrene aktivnosti u ovom smjeru.

Federalno ministarstvo financija Vlada je zadužila da razmotri mogućnost da se interventno, iz proračunske pričuve za 2007. godinu osigura pomoć Fabrici duhana Mostar.

Inače, od ukupnog kapitala FDM-a od 13.322.347,50 KM, utvrđenog s 31.12.2006. godine, udio dioničkog kapitala u vlasništvu Federacije BiH iznosi 67 posto, odnosno 8.925.972,83 KM. Vlasnici preostalih 33 posto kapitala su fizičke osobe.

Fabrika je posljednje četiri godine poslovala sa stalnim gubitkom, te je do prve polovice 2007. vrijednost kapitala smanjena na 4.262.221 KM.

Ujedno je i proizvodnja u stalnom padu – od 769 tona prerađenog duhana u 2000. godini, do prošlogodišnjih 177 tona.

O PREVENCIJI I RANOM OTKRIVANJU RAKA DOJKE

Federalno ministarstvo zdravstva je informiralo Vladu o planiranim mjerama prevencije i ranog otkrivanja raka dojke u Federaciji BiH koje predstavljaju osnovu za izradu istoimenog Programa.

Prema zaključku Vlade, ovo ministarstvo će, u saradnji sa zavodima za javno zdravstvo i zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, na tim osnovama sačiniti Program prevencije i ranog otkrivanja ove vrste raka, koristeći iskustva pilot projekta u Kantonu 10 i Srednjobosanskom kantonu, kao i sličnih projekata u okruženju i zemljama Evropske unije.

U zaključcima se ukazuje na potrebu osiguranja inicijalnih sredstava u iznosu od milion KM za implementaciju ovog programa, uključujući i nabavku mamografa, što će Federalno ministarstvo zdravstva dogovoriti sa kantonima.

Federalno ministarstvo zdravstva je zaduženo da, u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo FBiH i kliničkim zdravstvenim ustanovama koje se bave dijagnosticiranjem i liječenjem malignih bolesti, uspostave klinički registar malignih oboljenja u FBiH, kompatibilan već postojećem registru ove vrste koji se vodi u Zavodu za javno zdravstvo FBiH.

PRERASPODJELA SREDSTAVA NAMIJENJENIH UPOŠLJAVANJU U POLJOPRIVREDI

Današnjom Odlukom Federalna vlada usvojila je Izvješće o zatvaranju podračuna i raspodjeli preostalih sredstava po Programu poticajnih mjera za upošljavanje u poljoprivredi. Ovom je odlukom zatvoren podračun otvoren kod UPI banke d.d. Sarajevo, te određen način raspodjele preostalih 819.473,52 konvertibilne marke (bez pripadajućih kamata do 1.9.2007. godine).

Tako će Federalnom zavodu za zapošljavanje biti vraćeno 415.712,24 KM s pripadajućim kamatama od 1.9.2007. do dana donošenja Odluke.

Preostalih 403.761,28 KM (s kamatama) raspoređuju se Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica radi realiziranje Projekta održivog povratka, odnosno nabavke poljoprivredne mehanizacije.

Kako stoji u obrazloženju današnje odluke, Povjerenstvo za provedbu Programa poticajnih mjera za upošljavanje u poljoprivredi u razdoblju od 2004. do 2007. godine nije u cijelosti utrošilo predviđena sredstva. Naime, zbog teške ekonomske situacije u kojoj se nalaze, povratnici i neuposleni nisu mogli udovoljiti bankarskim uvjetima kreditiranja.

Vlada je danas zaključila kako treba provjeriti jesu li dosadašnji korisnici sredstava iz Programa poticajnih mjera za upošljavanje u poljoprivredi brisani sa evidencija zavoda za zapošljavanje.

RAST JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI BiH

U prvih devet ovogodišnjih mjeseci su ukupno naplaćeni i raspoređeni javni prihodi u Federaciji BiH iznosili 4,2 milijarde konvertibilih maraka, što je 533,1 milijun KM ili 15 posto više nego u istom razdoblju 2006. godine. Kako se precizira u danas usvojenoj Informaciji o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima za razdoblje siječanj/januar-rujan/septembar 2007. godine, najveći dio tog iznosa, odnosno 42 posto, pripao je kantonalnim i općinskim proračunima, slijede vanproračunski fondovi s 35 posto, dok je federalnom proračunu pripalo 20 posto, a ostalim korisnicima tri posto.

Kada se zasebno posmatra kategorija proračuna na svim razinama (FBiH, kantoni i općine), riječ je o 2,6 milijarde KM prihoda, odnosno 13-postotnom povećanju u odnosu na lanjsko devetomjesečno razdoblje. I ostali javni prihodi - na temelju vodnih cestovnih i ostalih naknada - bilježe rast od 28 posto, te su naplaćeni u ukupnom iznosu od 181,2 milijuna KM.

Kada je u pitanju samo federalni proračun, za devet mjeseci je, bez prihoda s Jedinstvenog računa namijenjenih otplati inozemnog duga i bez sredstava financiranja, prikupljeno 858,6 milijuna KM, odnosno 15 posto više nego lani. Ovaj iznos uvećan je i za 10,2 milijuna KM ostvarenih dokapitalizacijom “Energopetrola”. U strukturi ovih prihoda najviše sudjeluju porezni prihodi sa 696,6 milijuna KM, od čega je na ime neizravnih poreza ostvareno 666,2 milijuna KM. Istodobno su neporezni prihodi ostvareni sa 162 milijuna KM, što je četiri posto slabije ostvarenje nego prošle godine.

Dobri rezultati kantonalnih proračuna (ukupno 1.781,3 milijuna KM, odnosno 13 posto više nego u devet mjeseci 2006. godine) odraz su, prije svega, pozitivnog trenda u prikupljanju neizravnih poreza od 1.131,8 milijuna KM. U apsolutnom iznosu, najviše ukupnih prihoda ostvareno je u Sarajevskom kantonu (585,1 milijun KM), a najmanje u Posavskom (29,4 milijuna KM). U odnosu na proteklu godinu, najveći rast od 40 posto bilježi Bosansko-podrinjski, dok je najmanji rast od pet posto u Zapadnohercegovačkom kantonu.

Zabilježen je i pozitivan trend prikupljanja prihoda fondova: ukupno 1,4 milijarde KM što, u odnosu na prošlu godinu, predstavlja povećanje od 198,5 milijuna KM, odnosno 16 posto.

Tako je za devet ovogodišnjih mjeseci Fondu MiO doznačeno 814,3 milijuna KM (povećanje 17 posto), zavodima zdravstvenog osiguranja 571,3 milijuna KM (povećanje 14 posto), a na ime doprinosa za osiguranje od neuposlenosti naplaćeno je 77,7 milijuna KM (povećanje 15 posto).

OTVARANJE VRATA PRIPRAVNICIMA I VOLONTERIMA

Vlada FBiH je danas razmatrala informaciju o projektu “Prvi volonterski angažman u tijelima vlasti Federacije BiH, zašto da ne?” i, cijeneći da je ovo svojevrsna pomoć u zapošljavanju mladih, obvezala sva federalna ministarstva, federalne uprave i federalne upravne organizacije na osiguranje sredstava i prijem do deset volontera godišnje u odnosu na ukupan broj uposlenih predviđen pravilnicima o unutarnjoj organizaciji, počevši najkasnije 1.1.2008. godine.

Federalna ministarstva, federalne uprave i federalne upravne organizacije dužni su sačiniti program obuke za pripravnike i volontere kako bi se osiguralo da kroz praktičan rad i učenje, a uz stručnu pomoć i nadzor nadređenog službenika, budu osposobljeni za samostalno obavljanje poslova iz svoje struke.

Federalno ministarstvo pravde će, u suradnji s Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike i drugim relevantnim ministarstvima, razmotriti mogućnost stvaranja pravnih i drugih pretpostavki za povećanje uposlenja osoba s obavljenim pripravničkim ili volonterskim stažom i položenim stručnim ispitom, te o učinjenom informirati Vladu FBiH.

KADROVSKA PITANJA

Vlada FBiH je Parlamentu FBiH uputila prijedlog da za direktora Agencije za bankarstvo FBiH imenuje Zlatka Barša. Istovremeno, Parlamentu FBiH je dostavila prijedlog kandidata za članove Upravnog odbora ove agencije: Rajka Topčić, Haris Ihtijarević, Jelka Miličević, Emir Silajdžić i Ljerka Marić.

Danas je donesena i Odluka kojom se poništava dio javnog konkursa za izbor i imenovanje Upravnog odbora, direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo FBiH objavljenog u “Službenim novinama FBiH broj 41/07 od 13.6. ove godine i u dnevnom listu “Oslobođenje” od 15.6. ove godine, a koji se odnosi na izbor zamjenika direktora Agencije za bankarstvo FBiH.

Povodom ove tačke, Vlada FBiH je zaključila da će ubuduće u konkursnim uslovima biti i taj da se kandidirati ne mogu oni koji su već članovi dva ili više upravnih i nadzornih odbora imenovani na svim nivoima vlasti u FBiH.

* * *

Sjednica Vlade FBiH završena je u 14.15 sati.

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE