33. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 14.11.2007.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 32. sjednice Vlade Federacije BiH;
 2. Prednacrt zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 3. Prednacrt zakona o sigurnosti i zdravlju na radu;
 4. Nacrt zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 5. Nacrt zakona o Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine;
 6. Prijedlog uredbe o građevinama i zahvatima od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine i građevinama, djelatnostima i zahvatima koji mogu u znatnoj mjeri utjecati na okoliš, život i zdravlje ljudi Federacije Bosne i Hercegovine, za koje urbanističku saglasnost izdaje Federalno ministarstvo prostornog uređenja;
 7. Prijedlog uredbe o vrsti, sadržaju, označavanju i čuvanju, kontroli i nostrifikaciji investiciono-tehničke dokumentacije;
 8. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o Uredu za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine;
 9. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje kasarne ˝Kamenica˝ Jajce Općini Jajce;
 10. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli sredstava “Transfer za organizacije civilnih invalida” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike;
 11. Utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje direktora Agencije za bankarstvo Federacije BiH“;
 12. Utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije BiH“;
 13. Prijedlog odluke o poništavanju dijela ponovnog konkursa za izbor i imenovanje Upravnog odbora, direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije BiH“;
 14. Izvještaj o implementaciji Programa podsticajnih mjera za zapošljavanje u poljoprivredi i Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja zatvaranja podračuna i raspodjele preostalih sredstava po Programu podsticajnih mjera za zapošljavanje u poljoprivredi;
 15. Informacija o općem stanju i procesu privatizacije u Fabrici duhana Mostar d.d. Mostar sa Prijedlogom zaključaka;
 16. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva prometa i komunikacija-davanje saglasnosti;
 17. Informacija o prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke sa Prijedlogom zaključaka;
 18. Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima za period januar/siječanj-septembar/rujan 2007. godine;
 19. Informacija o statusnim pitanjima Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa prijedlogom mjera;
 20. Informacija u projektu “Prvi volonterski angažman u organima vlasti Federacije BiH, zašto ne?” sa Prijedlogom zaključaka.
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE