41. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 18.02.2016.
Saopćenje o radu

41. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:

RAZMATRAN PREDNACRT ZAKONA O ŠUMAMA

Oblast šumarstva na nivou Federacije BiH od 6.12.2011. godine nije zakonski uređena, zbog ćega u njoj postoje brojni nagomilani problemi.
Šume i šumska zemljišta su dobro od općeg interesa i temeljni prirodni resurs čije vrijednosti se manifestiraju kroz ekološke, ekonomske i socijalne funkcije, te uživaju posebnu brigu i zaštitu Federacije BiH, kantona i jedinica lokalne samouprave.

Ovo se navodi u Prednacrtu zakona o šumama, razmatranom na današnjoj sjednici Vlade Federacije BiH u Sarajevu. Prednacrt će se ponovo naći pred članovima Vlade, nakon što budu razmotrene određene primjedbe i prijedlozi.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O FINANCIJSKOM
UPRAVLJANJU l KONTROLI U JAVNOM SEKTORU U FBiH

Federalna vlada utvrdila je Prijedlog zakona o financijskom upravljanju i kontroli (FUK) u javnom sektoru u Federaciji BiH koji propisuje zajednička okvirna načela i standarde za uspostavu, razvoj i primjenu ovog sustava. Ovim propisom utvrđene su i nadležnosti Centralne harmonizacijske jedinice Federalnog ministarstva financija (CHJ FMF) i drugih organizacija u javnom sektoru (korisnici javnih sredstava).

Odredbe Zakona primjenjuju se na korisnike javnih sredstava prve i druge razine proračuna FBiH, kantone, gradove, općine i izvanproračunskih fondova i na pravne osobe u kojima FBiH ili kanton imaju većinski vlasnički udjel. Primjenjuju se i na organizacije i tijela u javnom sektoru koja se financiraju iz fondova i programa Europske unije.

FUK se zasniva na upravljanju rizicima i uvodi se radi unaprjeđenja financijskog upravljanja i odlučivanja u realizaciji ciljeva organizacije, kao što su usuglašenost poslovanja s propisima, planovima, ugovorima, politikama procedurama. Njime se, također, osigurava zaštita imovine, obveza i drugih resursa od gubitaka koji mogu nastati lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem, te zaštita od nepravilnosti, zloupotrebe i prijevara.

FUK obuhvaća sve poslovne transakcije, a posebno one koje se odnose na prihode i primitke, rashode
i izdatke sredstava, procedure nabave, ugovaranja, te povrat pogrešno uplaćenih iznosa, imovinu i obveze.

Korisnici javnih sredstava dužni su izraditi godišnje izvješće o funkcioniranju sustava FUK-a i dostavljati ga, ovisno od razine vlasti, Federalnom ili kantonalnom ministarstvu financija. Sadržinu, način i rokove dostavljanja izvješća propisuje federalni ministar financija.

Kantonalno ministarstvo financija konsolidira izvješća za kanton i dostavlja CHJ FMF-a konsolidirano izvješće o funkcioniranju sustava FUK za kanton. CHJ FMF na tom temelju priprema godišnje konsolidirano izvješće o funkcioniranju sustava i dostavlja ga federalnom ministru financija, koja ga upućuje Vladi Federacije BiH radi razmatranja i usvajanja.

Rukovoditelj korisnika javnih sredstava je odgovoran za upravljanje rizicima od nepravilnosti i prijevara i provedbu radnji za njihovo sprječavanje i otklanjanje u svojoj organizaciji. Svi zaposleni u organizacijama dužni su prijaviti svaku značajnu nepravilnost i eventualnu sumnju na prijevaru rukovodtelju korisnika javnih sredstava, odnosno nadležnom tijelu za postupanje po nepravilnostima i prijevarama sukladno propisima koji reguliraju ovu oblast. Dostavljanje prijave o nepravilnosti i eventualnoj sumnji na prijevaru ni na koji način ne može utjecati na radno-pravni status zaposlenih i na njihova stečena prava iz radnog odnosa. Zakon garantira zaštitu integriteta zaposlenom koji takve informacije dostavi.

Inače, donošenje Zakona o financijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji BiH jedna je od obveza proizašlih iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O DOPRINOSIMA

Federalna vlada danas je utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o dopuni Zakona o doprinosima.

Predloženom izmjenom Zakona ovlaštena su zakonodavno-pravna povjerenstva Zastupničkog i Doma naroda Parlamenta FBiH da utvrde i parlamentarnim domovima na potvrđivanje dostave pročišćeni tekst Zakona o doprinosima.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA l DOPUNAMA
ZAKONA O OSIGURANJU OD ODGOVORNOSTI ZA MOTORNA VOZILA
I OSTALE ODREDBE O OBAVEZNOM OSIGURANJU OD ODGOVORNOSTI

Vlada FBiH danas je utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje po hitnoj proceduri uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obaveznom osiguranju od odgovornosti.

Od 2005. godine, kada je Zakon stupio na snagu u FBiH, nisu doneseni novi usaglašeni uslovi i tarife za osiguranje od odgovornosti za motorna vozila, jer nije bilo formirano Udruženje osiguravatelja u BiH u čijoj je to bilo ingerenciji. Ovu pravnu situaciju je usložilo i donošenje novog Zakona u RS u 2015. godini, kojim je donošenje zajedničkih uslova i premijskog sistema autoodgovornosti (AO) dato u nadležnost Agencije za osiguranje RS.

Odredbama izmjena i dopuna Zakona predloženo je da Agencija za nadzor donosi zajedničke uslove i premijski sistem za obavezna osiguranja od odgovornosti, čime se harmonizira regulativa na razini BiH, s obzirom da je navedena odredba na istovjetan način regulirana Zakonom o obaveznim osiguranjima u saobraćaju u RS.

Osnovni problem koji je već duže prisutan je nepoštivanje administrativno utvrđene premije, tj. odredaba zajedničkog premijskog sistema AO kroz nelojalnu konkurenciju, te posredno i neposredno davanje nedozvoljenih popusta. To utiče na porast troškova provođenja osiguranja, dovodi do slabljenja finansijskog položaja društava za osiguranje i, u krajnjem slučaju, do nemogućnosti naknade štete osiguraniku.

Jedna od novina u Prijedlogu zakona je smanjenje s 90 na 60 dana roka u kojem je društvo za osiguranje obavezno isplatiti odštetni zahtjev, odnosno objasniti zašto nije u mogućnosti da to učini.

Kada je u pitanju AO, predloženo je da društva za osiguranje u periodu od pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona koriste zajedničku tarifu premija i cjenovnik koje donosi Agencija za nadzor. Nakon toga, u periodu djelimične liberalizacije, društva za osiguranje koriste vlastitu tarifu premija i cjenovnik za koje su dobila prethodnu saglasnost Agencije. Istekom osam godina od dana stupanja Zakona na snagu, nastupa period potpune liberalizacije, kada prestaje obaveza društva za osiguranje da pribavlja prethodnu saglasnost Agencije.

Međutim, u cilju amortizacije eventualnih negativnih efekata uvođenja sistema slobodnog određivanja cijena AO, predviđeno je da i u periodu djelimične i potpune liberalizacije društvo za osiguranje, uz tarifu premija, dostavlja Agenciji tehničke osnove koje upotrebljava pri utvrđivanju tarifa premija, kao i pozitivno mišljenje ovlaštenog aktuara (stručnjaka koji se bavi problemima finansijske neizvjesnosti i rizika) o adekvatnosti premija za trajno ispunjavanje svih obaveza društva za osiguranje iz ugovora o osiguranju. U slučaju utvrđene nedovoljnosti premije za trajno izvršavanje obaveza društava, Agencija za nadzor, pored redovnih mjera nadzora, kao što su zahtjevi za dokapitalizacijom, ima nadležnost i da zahtijeva izmjene, odnosno dopune uslova osiguranja i tarifa premija.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O NEDOPUŠTENOM OGLAŠAVANJU

Vlada FBiH utvrdila je Prijedlog zakona o nedopuštenom oglašavanju. Zakon se odnosi na sve trgovce, osim ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, a cilj mu je njihova zaštita od nedopuštenog oglašavanja.

Pod nedopuštenim se smatra zavaravajuće i upoređujuće oglašavanje. Zavaravajuće oglašavanje je ono koje, na bilo koji način, uključujući i njegovo predstavljanje, dovodi ili može dovesti u zabludu osobe kojima je upućeno ili do kojih dopire, pa zbog toga može utjecati na njihovo ekonomsko ponašanje. To je i oglašavanje koje povređuje ili može povrijediti konkurente na tržištu.

U postupku ocjenjivanja je li oglašavanje zavaravajuće uzimaju se u obzir sve njegove karakteristike. Uz ostalo, to su svi pokazatelji koje ono sadrži u svezi karakteristika roba ili usluga. U obzir se uzima i cijena ili način njezina formiranja, kao i uvjeti pod kojima se prodaje roba ili pružaju usluge. Uzimaju se u obzir i narav, svojstva i prava oglašivača, kao što su njegov identitet i imovina, kvalifikacije i vlasnička prava nad industrijskom, trgovačkom ili intelektualnom svojinom i njegova priznanja i nagrade.

Upoređujuće oglašavanje je ono koje izravno ili neizravno upućuje na konkurenta na tržištu, odnosno na konkurentsku robu ili usluge. Ovakvo oglašavanje je, uz ostalo, nedopušteno ako upoređuje robu ili usluge kojima se ne zadovoljavaju iste potrebe ili ne služe istoj namjeni, zatim ako neobjektivno upoređuje jednu ili više bitnih, reprezentativnih ili povjerljivih karakteristika robe ili usluga, što može uključivati i cijenu. Upoređujuće oglašavanje može dovesti do poistovjećivanja ili omalovažavanja između trgovaca, odnosno između oglašivača i njegova konkurenta na tržištu ili između roba ili usluga, trgovačkog naziva, znaka (žiga) ili drugih znakova razlikovanja roba i usluga oglašivača i njegova konkurenta na tržištu.

Trgovci i njihove udruge trgovaca, oglašivači, kao i druge zainteresirane osobe koje imaju pravni interes za individualnu ili kolektivnu zaštitu od nedopuštenog oglašavanja, mogu tužbom od suda zahtijevati da naloži prekid takvog oglašavanja. Ako oglašavanje još nije objavljeno, ali njegovo objavljivanje predstoji, ovlašteni su tužbom od suda zahtijevati zabranu objavljivanja. Postupak pokrenut na temelju tužbe je žuran, a za suđenje je stvarno i mjesno nadležan općinski sud prema mjestu sjedišta, odnosno prebivališta tuženog.

U obrazloženju Prijedloga zakona navedeno je da je Vlada FBiH, kroz Reformsku agendu za razdoblje 2015. - 2018. godina, kao strategijski prioritet identificirala intenziviranje gospodarskog razvoja i jačanje unutarnje društvene stabilnosti Federacije BiH, kao i iniciranje i provedbu reformi usuglašenih s potrebama Bosne i Hercegovine na putu ka pridruživanju Europskoj uniji. Sukladno postavljenim ciljevima u oblasti uređenja unutarnjeg tržišta, zaštite fer konkurencije i zaštite potrošača, nužno je usvojiti i europske standarde u ovoj oblasti.

Oglašavanje u Federaciji BiH je uređeno kroz cijeli niz zakona i drugih propisa. Odredbe o oglašavanju sadržane su u Zakonu o zaštiti potrošača BiH, Zakonu o hrani, Zakonu o ograničavanju upotrebe duhanskih proizvoda, Zakonu o medijima, Zakonu o općoj sigurnosti proizvoda, Zakonu o trgovini, Zakonu o lijekovima, itd. Iako Prijedlog zakona o nedopuštenom oglašavanju sadrži mnoge institute koji su već obuhvaćeni tim propisima, bitno je što bi on trebao predstavljati opći propis kojim je uređena kontrola nedopuštenog oglašavanja. u pogledu odnosa između trgovaca, jer je to područje u Zakonu o zaštiti potrošača BiH ostalo neuređeno.

Ovaj zakon neće biti primjenjivan na oglašavanje određenih skupina proizvoda i usluga, niti utječe na primjenu posebnih propisa kojima se zabranjuje ili ograničava oglašavanje određenih roba ili usluga (npr. lijekova, oružja, određenih djelatnosti poput odvjetničke i slično). Drugim riječima, postojanje ovog zakona ne sprječava da posebnim zakonima bude zabranjeno ili ograničeno oglašavanje određenih proizvoda ili usluga.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA
I DOPUNAMA ZAKONA O MJERITELJSTVU U FBiH

Vlada FBiH utvrdila je danas Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mjeriteljstvu u FBiH. Prema obrazloženju, više je razloga za interveniranjem u postojeći tekst Zakona, a jedan od njih je prevazilaženje uočenog problema dosljedne provodivosti Zakona i podzakonskih akata sa aspekta pravilnog razumijevanja njihovih odredbi i međuzavisnosti s drugim aktima iz oblasti mjeriteljstva.

Nadalje, riječ je o približavanju zakonodavstvu Evropske unije, odnosno usaglašavanju s tehničkim propisima i evropskim postupcima normizacije, mjeriteljstva, akreditacije i ocjenjivanja usklađenosti. Izmjenama i dopunama vrši se usklađivanje i sa Zakonom o prekršajima.

Donošenjem ovog zakona preciznije su definirani odnosi i nadležnosti u njegovom provođenju, te on poboljšava efikasnost u radu Zavoda za mjeriteljstvo.

Vlada FBiH danas je, također, donijela Uredbu o prestanku važenja Uredbe o vrsti i oblicima žigova koji su u upotrebi kod verificiranja mjerila.

Riječ je o Uredbi koja je donesena 2003. godine kao prijelazno rješenje do donošenja zakona i podzakonskih akata kojima će biti regulirana ova oblast.

No, nakon donošenja federalnog zakona nije se pristupilo izradi odgovarajućeg podzakonskog akta, pa su se pojavila različita tumačenja primjene važeće uredbe. Stoga je urađen Pravilnik o žigovima i ispravama koji se sada upotrebljavaju kod verificiranja mjerila, a navedena Uredba prestaje da važi.

IZJAŠNJENJA VLADE FBiH

Vlada FBiH danas nije prihvatila dva amandmana koje je, na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, podnio poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Zdravko Kuzman.

Vlada FBiH nije prihvatila Prijedlog zakona o zabrani negiranja, minimiziranja, opravdavanja ili odobravanja holokausta, zločina genocida i zločina protiv čovječnosti, koji je u parlamentarnu proceduru uputio poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Dennis Gratz, jer smatra da bi usvajanjem ovakvog zakonskog rješenja ova materija bila dvostruko normirana i u Krivičnom zakonu FBiH i u posebnom zakonu, čije je usvajanje predloženo, što bi dovelo do pravne nesigurnosti u primjeni krivičnog zakonodavstva u FBiH. Pored navedenog, Zakon sadrži i određene nejasnoće, naročito u članu 4. stav 1. Prijedloga zakona gdje u pozivanju na član 20. Krivičnog zakona FBiH, proizvodi određene nejasnoće u primjeni predložene odredbe. U skladu s tim, Vlada ne može podržati predloženi zakon, posebno iz razloga što bi predmetnu materiju bilo potrebno urediti na nivou Bosne i Hercegovine kroz izmjene Krivičnog zakona BiH, čijom bi dopunom ovakvo opredjeljenje ostvarilo daleko veće efekte u krivično-pravnoj funkciji propisivanja novih krivičnih djela.

Vlada nije podržala ni Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji se odnosi na komore zdravstvenih djelatnika koji je, također, predložio Denis Gratz.

Povodom zaključka Općinskog vijeća Stari Grad - Sarajevo kojim je, na prijedlog vijećnika Irfana Čengića, podnesena inicijativa za izmjene Zakona o stvarnim pravima, u odgovoru Federalne vlade je navedeno da je ona naložila formiranje Radne grupe koja će analizirati odredbe ovog zakona, te će ova inicijativa biti uvrštena u materijale koji će biti razmatrani.

Zbog toga što će biti utvrđena nova zakonska rješenja i donesen novi zakon u ovoj oblasti, Federalna vlada smatra da, u ovom momentu, nije prihvatljivo donošenje Zakona o izmjenama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine po skraćenom postupku, čiji su predlagači poslanici i delegati Parlamenta Federacije BiH s područja Tuzlanskog kantona.

UREDBA O NADZORNIČKOJ SLUŽBI ZA ZAŠTITU PRIRODE

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, donijela Uredbu o organizaciji, načinu rada i ovlastima nadzorničke službe zaštite prirode, koja štiti zaštićene prirodne vrijednosti definisane Zakonom o zaštiti prirode.

Javno preduzeće ili javna ustanova koja upravlja zaštićenim prirodnim područjem je obavezna uspostaviti posebnu unutrašnju organizacionu jedinicu - nadzorničku službu.

Služba je, između ostalog, ovlaštena da poduzima aktivnosti na organizaciji, kontroli i nadgledanju rada nadzornika, organizaciji i provođenju protivpožarne zaštite, neposrednog nadzora u zaštićenom području, upozoravanju posjetilaca i korisnika zaštićenog područja na neadekvatno ponašanje, zaustavljanju prijevoznih sredstva, pregledanju prijevoznih sredstava, tereta i prateće dokumentacije.

Također, zadužena je za sprječavanje ulaska u zaštićeno područje i objekte neovlaštenoj osobi, za zabranu sječe šume, lova, ribolova i drugih aktivnosti koje se obavljaju suprotno propisima, zabranu rekreacijskih aktivnosti, kopanja, odnosno odvoženje kamena, šljunka, pijeska i zemlje, koje se obavljaju suprotno propisima.

Uredbom je propisano da je u toku obavljanja neposrednog nadzora nadzornik dužan da prati stanje flore i faune, geomorfoloških, hidroloških i drugih prirodnih i kulturno-historijskih vrijednosti u zaštićenom području, vodi službenu knjigu za nadzornike u koju svakodnevno upisuje svoja zapažanja i izvršene zadatke, te obavještava glavnog nadzornika, a po potrebi i direktora javnog preduzeća ili javne ustanove.

Također, dužan je da daje informacije posjetiocima, pomaže prilikom obilaska i razgledanja zaštićenog područja, nadgleda, prati i kontroliše dopuštene djelatnosti i radnje posjetilaca i vlasnika nekretnina u zaštićenom području, te drugih pravnih i fizičkih osoba, pregleda ulov i sredstva za ribolov ili lov radi utvrđivanja da li su ribolov ili lov dozvoljeni ili obavljeni u skladu sa internim aktima javnog preduzeća ili javne ustanove i drugo.

PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA KREDITE

Vlada FBiH je za tri privredna društava dala prethodne saglasnosti na prijedloge rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije kod Union banke d.d. Sarajevo putem dodjele kredita za 2015. godinu.

Saglasnost je data za kredite kompanijama „Alma Ras“ d.o.o. Olovo, u iznosu od 600.000 KM, „Logotip“ d.o.o. Široki Brijeg za 597.163 KM i „Ćićak“ d.o.o. Međugorje - Čitluk, u iznosu od 250.000 KM.

Union banka će ugovarati s korisnicima sredstava sve bitne elemente za zaključenje ugovora o kreditu u skladu s bankarskom procedurom, u roku ne dužem od 15 dana od objave rješenja u “Službenim novinama FBiH”, izuzev ukoliko korisnici sredstava ne ispune sve uslove.

POVEĆANJE DRŽAVNOG KAPITALA U RUDNIKU BANOVIĆI

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o o pokretanju postupka povećanja državnog kapitala po osnovu sredstava koje je uložila u finansijsku konsolidaciju privrednog društva RMU „Banovići” d.d. Banovići u periodu od 2009. do 2015. godine, shodno odredbama Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u FBiH prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine.

Na osnovu usvojene odluke, osnovni kapital „Banovića” se povećava za ukupan iznos sredstava uplaćenih iz Budžeta FBiH po osnovu duga rudnika za PIO i porez na plaću u vrijednosti od 17.358.396,08 KM.

RMU „Banovići” obavezan je da, najkasnije u roku od 180 dana, izvrši povećanje učešća državnog kapitala.

PRENOS SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU
TAKSE ZA USPOSTAVU REZERVI NAFTNIH DERIVATA

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o prenosu sredstava prikupljenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata. Sredstva od 9.200.000 KM će biti prebačena na račun Operatora - Terminali Federacije d.o.o., u skladu sa Odlukom o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata za period 2014.-2018. godina.

Inače, ova taksa se plaća na promet naftnih derivata koji služe za krajnju potrošnju u visini od 0,01 KM po litru, uključujući i LPG koji se koristi u motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem.

SREDSTVA ZA RAD AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE
ODUZETOM IMOVINOM U FBiH U 2016. GODINI

Vlada FBiH danas je dala saglasnost na Finansijski plan Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za 2016. godinu. Također, dala je saglasnost i za odobravanje 500.000 KM za rad ove agencije u 2016. godini.
Kako je navedeno, Finansijski plan ove agencije sačinjen je na osnovu planiranog obima i dinamike rada Agencije, odnosno prihoda planiranih Budžetom FBiH BiH za 2016. godinu, te na osnovu planiranih rashoda neophodnih za uspostavljanje i osposobljavanje Agencije za normalno poslovanje u 2016. godini.

UNAPREĐENJE EFIKASNOSTI DRŽAVNE SLUŽBE

Osnovni razlog za donošenje Odluke kojom je Vlada FBiH usvojila Strategiju obuke za uposlenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave u FBiH je poštivanje SIGMA principa za reformu javne uprave u BiH i prioriteta koji su definirani u okviru Strategije proširenja i ključnih izazova EK (2014-2015).
Polazni osnov za izradu ove strategije čini izvještaj o implementaciji Strategije za period 2011.-2015. godina, sačinjen u okviru projekta Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave u FBiH. Ovim strateškim dokumentom nastoji se dugoročno uspostaviti model finansiranja obuke kao ključnog faktora njegove samoodrživosti u narednom periodu.
Ovaj dokument služit će i kao okosnica za razvoj godišnjih planova rada i programa obuke za uposlenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave u FBiH.
Vlada se danas upoznala i sa završnim izvještajem Projekta „Modernizacija sistema upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi“, te zadužila Federalno ministarstvo pravde i Agenciju za državnu službu u FBiH da, u okviru svojih nadležnosti, provedu preporuke po ovom izvještaju.

IZJEDNAČAVANJE MOGUĆNOSTI ZA OSOBE SA INVALIDITETOM

Vlada FBiH je usvojila izvještaj o analizi primjene Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u Federaciji BiH (2011.-2015. godina), koji je pripremilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. Ovo federalno ministarstvo je zaduženo da provede potrebne pripreme i Vladi predloži radnu grupu koja će pripremiti Strategiju za oblast invalidnosti u Federaciji BiH za razdoblje 2016.-2021. godina.

Sva federalna ministarstva i druge federalne institucije koje su bile (su)nosioci aktivnosti u ovoj Strategiji obavezana su da izvrše uvid u izvještaj, posebno u dijelu izvršenja svojih obaveza, te da u narednom razdoblju osiguraju puno ispunjenje svojih obaveza i stvaranje jednakih mogućnosti za osobe sa invaliditetom u oblasti za koju su nadležne.

Vlada Federacije BiH će osigurati mehanizam koordinacije primjene i praćenje novog strateškog dokumenta kroz imenovanje tijela u koje će biti imenovani predstavnici svih nadležnih federalnih ministarstava i institucija.

Danas usvojeni izvještaj bit će objavljen na web stranicama Vlade Federacije BiH i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

UVOĐENJE OPERATIVNOG CENTRA 112 ZA PODRUČJE FBiH

Vlada FBiH usvojila je danas informaciju Federalne uprave civilne zaštite o uvođenju Operativnog centra 112 na cjelokupnom području Federacije BiH.

Federalnoj upravi civilne zaštite Vlada je odobrila da za tročlanu ekspertnu radnu grupu za izradu Studije uvođenja Operativnog centra 112 na cjelokupnom području Federacije BiH sačini ugovore o djelu na period od tri mjeseca.

O PRIVATIZACIJI TUZLANSKE “DITE”

Vlada Federacije BiH danas je, po službenoj dužnosti, kao izjavljenu od neovlaštene osobe odbacila žalbu Agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona od 10.7.2015. godine na rješenje Agencije za reviziju privatizacije u FBiH od 25.6.2015. godine.

Ujedno, Vlada je ništavnim proglasila rješenje Agencije za reviziju privatizacije u FBiH o izvršenoj reviziji pretvorbe i privatizacije kompanije “Dita” d.d. Tuzla od 25.6.2015. godine i predmet vratila prvostepenom organu na ponovni postupak.

Federalna vlada smatra da postupak privatizacije “Dite” d.d. Tuzla nije obavljen u potpunosti u skladu sa zakonskim odredbama.

KORIŠTENJE OBNOVLJIVE ENERGIJE

Federalna vlada informisana je danas o Akcionom planu za korištenje obnovljive energije u Bosni i Hercegovini (NREAP), čija je izrada i donošenje jedna od obaveza naše zemlje preuzetih potpisivanjem Ugovora o energetskoj zajednici, kao i obaveza primjene EU direktiva koje se odnose na obnovljive izvore energije.

Vlada je podržala izradu i donošenje, te dala pozitivno mišljenje o Akcionom planu za korištenje obnovljive energije za BiH, kojim su definisani indikativni ciljevi korišćenja ovih izvora energije u našoj zemlji do 2020. godine i dinamika njihovog postizanja.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je zaduženo da prati dalje aktivnosti na donošenju i realizaciji Akcionog plana i da o tome, po potrebi, a najmanje jedanput godišnje, informiše Vladu Federacije BiH.

SAGLASNOST NA AKTE FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBiH

Vlada FBiH dala je saglasnost na Program rada Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2016. godinu. Kao strateški ciljevi Fonda navedeni su prikupljanje namjenskih naknada, odnosno ostvarivanje prihoda, sufinansiranje projekata zaštite okoliša i energetske efikasnosti, informacioni sistem Fonda i osiguranje sistemskog praćenja parametara za ocjenu stanja okoliša, te institucionalno jačanje.

Saglasnost Vlade dobio je i ovogodišnji Finansijski plan Fonda u iznosu od 47.433.045 konvertibilnih maraka.

PRENOS PRAVA NA NEKRETNINAMA UNIVERZITETU „DŽEMAL BIJEDIĆ“

Danas donesenom Odlukom, Vlada Federacije BiH prenijela je Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru pravo raspolaganja/vlasništva na većem broju katastarskih čestica u okviru zemljišta u kasarni „Sjeverni logor“ u ovom gradu. Stupanjem na snagu ove odluke, Univerzitet „Džemal Bijedić“ je ovlašten da samostalno i u svoje ime pokrene postupke koji se odnose na upis prava vlasništva u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Mostaru i promjenu posjednika u katastarskom operatu Grada Mostara.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Na prijedlog federalnog ministra unutrašnjih poslova, Vlada FBiH je donijela Odluku o davanju na korištenje prostora u objektu Doma policije Udruženju veterana odreda policije „Bosna“ FBiH. Prostor, površine 5,25 m², dat je na korištenje bez naknade, a Udruženje će ga koristiti za smještaj ratne arhive.

Vlada FBiH danas je dopunila Odluku o utvrđivanju kriterija za stručnu ocjenu projekata mehanizama čistog razvoja (CDM) Kjoto protokola Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime - UNFCCC, kojom su uspostavljeni kriteriji za odobravanje ili odbijanje CDM projekata. Ovim dopunama, kriteriji se primjenjuju i na odobravanje ili odbijanje nacionalnih mjera za ublažavanje klimatskih promjena.

Na današnjoj sjednici je utvrđen Plan provođenja statističkih istraživanja od interesa za FBiH za 2016. godinu, te prihvaćen Analitički izvještaj o poslovanju Fonda za zaštitu okoliša FBiH za 2014. godinu.

Vlada je usvojila Kvartalni izvještaj o napretku Projekta „Jačanje zdravstvenog sektora-dodatno finansiranje (HSEP AF) za period 1.10. - 31.12.2015. godine, kao i izvještaj o radu Upravnog odbora Projekta „Energetska efikasnost u BiH " za Federaciju BiH za 2015. godinu.

Danas je prihvaćen Deveti tromjesečni izvještaj o provedbi Projekta registracije nekretnina u Federaciji BiH za period 1.10.2015.-31.12.2015. godine.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada Federacije BiH donijela je Odluku kojom je za predsjednika Upravnog odbora Finansijske informatičke agencije imenovala Dragana Prusinu, a za članove Denisa Mušića, Seada Hodžića, Željku Marković-Sekulić i Admira Kulića.

Donesena je Odluka o raspisivanju i utvrđen tekst javnog oglasa za izbor i imenovanje direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Vlada je dala prethodnu saglasnost za imenovanje Dževada Šuške za direktora JU Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine “Hum”.

Danas je Fatima Borić razriješena dužnosti članice Odbora državne službe za žalbe zbog ispunjavanja zakonom propisanih uslova za sticanje prava na starosnu penziju. Ujedno, Vlada je donijela Odluku kojom pokreće proceduru za raspisivanje javnog konkursa za izbor dva člana ovog odbora. Utvrđen je tekst javnog oglasa, te imenovana Komisija za izbor ovih članova.

Donesena je odluka o raspisivanju javnog konkursa za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije BiH. Utvrđeni su i kriteriji, tekst javnog oglasa i imenovana Komisija za provođenje postupka izbora. Ujedno, uvrđeni su kriteriji za izbor još jednog člana ovog upravnog odbora.

Nadzornom odboru “Borca” d.d Travnik data je prethodna saglasnost za razrješenje direktora, te za imenovanje Senada Čole za vršioca ove dužnosti na period do šest mjeseci, odnosno do okončanja konkursne procedure.

Vlada je dala prethodne saglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora Fabrike duhana Sarajevo d.d. Sarajevo, zbog gubitka povjerenja dioničara, i za imenovanje Mirsada Novalića i Alije Fitozovića za vršioce dužnosti članova NO uime državnog kapitala do okončanja konkursne procedure, a najdulje do tri mjeseca.

Danas su date punomoći za zastupanje Vlade FBiH u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava za Jasminu Pašić (Energoinvest d.d. Sarajevo), Marinka Bošnjaka (Željezara d.o.o. Zenica), Esada Osmanbegovića (BH Telecom d.d. Sarajevo), Jasmina Rustemija (Union banka d.d. Sarajevo) i Amadea Mandića (JP Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo).

Za člana Federalnog operativnog štaba za pitanje migracija danas je imenovan Namik Hodžić.

Izmjenom postojećeg Rješenja, za predstavnicu Vlade FBiH u Zajedničkom povjerenstvu između Bosne i Hercegovine i Republike Češke imenovana je Angelina Zelenika.

Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić danas je imenovan, uime Vlade FBiH, za člana Upravnog odbora Državnog projekta stambenog zbrinjavanja u okviru Regionalnog stambenog programa.

Izmijenjeno je i Rješenje o formiranju radne grupe za pripremu prijedloga Strategije za borbu protiv korupcije 2015.-2019. i Akcionog plana za provođenje strategije za borbu protiv korupcije 2015.-2019., te je u ovu radnu grupu imenovan Ezher Kubat.

Za članove Radne grupe za izradu Prijedloga politike o saradnji sa iseljeništvom na nivou BiH, Vlada FBiH danas je nominovala Sulejmana Alijagića, Zdravka Belju i Admira Bajrovića.

* * *


Sjednica Vlade FBiH je završena u 14.55 sati.

 

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE