40. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 12.02.2016.
Saopćenje o radu

 40. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:

 

REALIZIRATI OBAVEZE IZ SISTEMA KOORDINACIJE

Na današnjoj sjednici u Mostaru, Vlada Federacije BiH je obavezala sve federalne organe uprave, federalne upravne organizacije i institucije da odmah pristupe provedbi i realizaciji obaveza koje proizilaze iz Odluke o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini, koju je donijelo Vijeće ministara BiH.

Federalna vlada je zaključila da je to potrebno radi omogućavanja i postizanja što bržeg i ekfikasnijeg pristupa Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

Na osnovu Strategije reforme penzijskog sistema u Federaciji BiH, koju je usvojio Parlament FBiH, te na osnovu Reformske agende, interresorna Radna grupa sačinila je i dostavila Prednacrt, a Vlada Federacije BiH, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila Nacrt zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Zakon polazi od smjernica baziranih na nepovoljnim prognozama socijalne održivosti penzijskog sistema u Federaciji BiH i pokazanim lošim demografskim izgledima. Ukratko, procijenjeno je da će se, ako postojeći penzijski sistem u Federaciji BiH ne bude reformisan, i ako budu nastavljeni ekonomski i demografski trendovi, pad radno sposobnog stanovništva biti preliven na teret zaposlenih/osiguranika i prihode od doprinosa, što bi se prema postojećem sistemu „koeficijenta“ (tj. isplati onoliko koliko imaš) nužno odrazilo i na buduću visinu relativnih penzija i redovnost isplate.

U pripremi ovog zakona održano je niz sastanaka sa zainteresovanim stranama, između ostalih, sa Savezom samostalnih sindikata BiH, Udruženjem poslodavaca Federacije BiH, te, što je posebno bitno, sa Savezom udruženja penzionera u Federaciji BiH, koji su u pisanoj formi dostavili prijedloge, primjedbe i sugestije na Prednacrt zakona, koje su razmotrene i djelimično usvojene i ugrađene u tekst zakona, nakon čega je zaključeno da Prednact može biti dobra osnova za utvrđivanje Nacrta zakona i dalje upućivanje u zakonodavnu proceduru, a da će primjedbe koje nisu usvojene biti dodatno razmorene kroz javnu raspravu i neposredne kontakte.

Novine ovog zakona su novi sistem utvrđivanja visine penzija i to kroz uvođenje bodovne formule. Ovim je visina penzije bazirana na stažu osiguranja i uplaćenim doprinosima, tako da automatizmom dovodi do određenog stepena pravičnosti, jer će osobe koje više izdvajaju imati i veće penzije. Važno je i da je novim zakonom predviđen mehanizam zaštite najugroženijih kategorija kroz tzv. najnižu penziju i to u dosadašnjem iznosu koja će i dalje biti usklađivana s porastom troškova života.

Predviđena je vrijednost opšteg boda od 13,6 KM koja se usklađuje prema procentu porasta prosječne bruto plate u Federaciji BiH u prethodnoj godini, a penzija prema procentu porasta troškova života na godišnjem nivou u Federaciji BiH u prethodnoj godini, prema podacima Federalnog zavoda za statistiku. Predloženo je napuštanje sistema koeficijenta i uvođenje redovnog i transparentnog usklađivanja penzija, čime se uvodi najbolja svjetska praksa u penzijski sistem u Federaciji BiH.

Propisano je i trezorsko poslovanje nosilaca osiguranja, kako bi se svi prihodi od doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje slijevali na jedan „budžetski račun“ iz kojeg bi bile isplaćivane penzije. Takav pristup bi osigurao veću transparentnost u trošenju javnih sredstava i stabilnost isplate penzija. Zbog složenosti uvođenja, predviđen je prelazni period za uvođenje trezorskog poslovanja u kojem je potrebno stvoriti finansijske i tehničke mogućnosti, koji ne može biti duži od dvije godine od dana stupanja na snagu zakona. Ostavljena je mogućnost da to bude urađeno i ranije, o čemu odluku donosi Vlada FBiH.

I druga zakonska rješenja dovode do smanjenja pritiska na penzijski sistem, jer postepeno pooštravaju uslove za ostvarivanje prava na starosnu i porodičnu penziju, uz izuzetke koji su primjereni socijalno-ekonomskim prilikama u Federaciji BiH, na odgovarajući način proširuju penzijski obuhvat i stvaraju pretpostavke za uvođenje pravičnih stopa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranja u dijelu koji se odnosi na staž sa uvećanim trajanjem.

Vlada je danas ocijenila da se radi o vrlo bitnom zakonu, koji je od ključne važnosti za Federaciju BiH, u smislu osiguranja finansijske stabilnosti Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje i osiguranja redovnosti isplate penzija.

Zato će, u toku javne rasprave o tekstu danas utvrđenog Nacrta zakona, Vlada organizirati okrugli sto na kojem će učestvovati predstavnici akademske zajednice i svih zainteresiranih javnosti i imati priliku dati svoje prijedloge na ponuđena zakonska rješenja.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA l DOPUNAMA ZAKONA O DUGU, ZADUŽIVANJU I GARANCIJAMA U FBiH

Federalna vlada danas je utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje po skraćenoj proceduri uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH.

Ciljevi izmjena i dopuna su omogućavanje učinkovitije provedbe Zakona, te stvaranje osnove za pokretanje procedure odobravanja garancija za financiranje projekata izgradnje bloka 7-450 MW Termoelektrane Tuzla i bloka 1-350 MW Termoelektrane Banovići.

U cilju stvaranja pretpostavki za nesmetanu provedbu ovih projekata, bilo je nužno usaglasiti Zakon o dugu, zaduživanju i garancijama u FBiH sa Zakonom o zaduženju, dugu i garancijama BiH.

Kako je obrazloženo, Vlada FBiH je na 32. sjednici, održanoj 3.12.2015. godine, usvojila Program javnih investicija FBiH za razdoblje od 2016. do 2018. godine, kojim je za 2016. godinu planirano pokretanje postupka izdavanja garancija za ova dva velika elektroenergetska projekta.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRANSPLANTACIJI ORGANA I TKIVA U SVRHU LIJEČENJA

Vlada Federacije BiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja.

Ovo je učinjeno na temelju inicijative koju je Federalnom ministarstvu zdravstva uputila Udruga dijaliznih i transplantiranih bolesnika FBiH, ukazujući na određene nedostatke Zakona koji bitno ograničavaju mogućnost darivanja organa i njihova korištenja u svrhu transplantacije. Udruga, također, skreće pažnju na posebno nepovoljan položaj dijaliznih pacijenata, teške uvjete u kojima se dijaliza odvija, na činjenicu da se broj ovih pacijenata stalno povećava, te na financijske aspekte dijalize.

U inicijativi je navedena potreba da kroz Zakon bude osiguran tzv. „pretpostavljeni pristanak”.

Stoga se jedna od predloženih novina u Zakonu odnosi na članak 30. koji sada propisuje da je dopušteno uzimati organe i tkiva sa umrle osobe, radi presađivanja u svrhu liječenja, pod uvjetom da se darovatelj za života nije tome protivio u pisanom obliku.

Punoljetna osoba sposobna za rasuđivanje daje pisanu izjavu o nedarivanju organa i tkiva poslije smrti u svrhu liječenja izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite ili mjerodavnom kantonalnom, odnosno Federalnom ministarstvu zdravstva.

Slijepa osoba, gluha osoba koja ne zna čitati, nijema osoba koja ne zna pisati i gluhoslijepa osoba daje izjavu o nedarivanju pred dva svjedoka uz pomoć zakonskog zastupnika, odnosno staratelja.

Pisana izjava o nedarivanju organa može biti opozvana u svakom trenu.

Do uspostave registra osoba koje nisu suglasne s darovanjem organa i tkiva poslije smrti, dopušteno je uzimati organe i tkiva samo uz pisani pristanak bračnog ili izvanbračnog druga, punoljetnog djeteta, roditelja, punoljetnog brata ili sestre umrle osobe.

Pisanu izjavu o nedarivanju organa i tkiva izabrani liječnik, odnosno mjerodavno kantonalno ministarstvo, dostavlja Federalnom ministarstvu, odnosno Centru, a ona predstavlja profesionalnu tajnu. Sadržinu obrasca, način i postupak dostavljanja, način vođenja evidencije, te postupak opoziva izjave o nedarivanju organa i tkiva će posebnim propisom utvrditi federalni ministar zdravstva.

Inače, u incijativi Udruge dijaliznih i transplantiranih bolesnika FBiH je kazano kako Bosna i Hercegovina, odnosno Federacija BiH raspolaže stručnim timovima osposobljenim za transplantacije, ali da ih postojeći Zakon ograničava. Njegove izmjene i dopune predviđaju „pretpostavljeni pristanak”, što proširuje krug mogućih darivatelja i, u konačnici, vodi većim šansama da budu osigurani odgovarajući organ za potrebe transplantacije.

Treba napomenuti da danas većina europskih zemalja ima zakone iz oblasti transplantacije bazirane na pretpostavljenom pristanku, što se pokazalo najučinkovitijim i najpraktičnijim rješenjem jer se time povećava mogućnost za liječenje transplantacijom. Takve zdravstvene sustave imaju, primjerice, Austrija, Španjolska, Luksemburg, Finska, Poljska, Portugal, Belgija, Francuska, Mađarska, Norveška, Hrvatska i mnoge druge zemlje.

IZJAŠNJENJA VLADE FBiH

Tekst Prijedloga zakona o posebnim mjerama za sprečavanje vršenja krivičnih djela protiv spolne slobode i morala prema maloljetnim licima u FBiH, koji je u zakonodavnu proceduru uputio poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Dennis Gratz, može predstavljati kvalitetnu osnovu za buduće zakonsko rješenje predmetne oblasti, ocijenila je Federalna vlada. Vlada, međutim, istovremeno ukazuje da ovaj prijedlog zakona ne treba biti razmatran po skraćenom postupku, nego isključivo u redovnoj zakonodavnoj proceduri i uz obavezno obavljanje javne rasprave. Vlada, naime, smatra da za skraćeni postupak nisu ispunjeni uvjeti iz Poslovnika Predstavničkog doma i Poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta FBiH za razmatranje ovog zakonskog prijedloga po skraćenom postupku. Ukazano je na činjenicu da je uređenju ove oblasti kaznenog zakonodavstva neophodno pristupiti s potrebnom dozom opreza i uz puno uvažavanje mišljenja akademske i pravosudne zajednice. Također, treba voditi računa i o usklađivanju s drugim aktuelnim kaznenim zakonskim propisima.

Nakon razmatranja Nacrta zakona o humanitarnim organizacijama BiH, koji je dostavilo Ministarstvo pravde BiH, Vlada Federacije BiH je sugerirala da odredbom člana 27. ovog zakona budu precizirane institucije i inspektori koji vrše inspekcijski nadzor i donose akte o otklanjanju utvrđenih nepravilnosti i nedostataka.
Federalna vlada podržala je danas inicijativu Centra za edukaciju mladih za izmjene kaznenih odredbi iz oblasti Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Programom rada Federalnog ministarstva okoliša i turizma 2016.-2018. godine planirano je, između ostalog, i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti u cilju uvođenja više reda u ovoj oblasti. S tim u vezi, bit će predložene i izmjene i dopune odredaba Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti koje reguliraju novčane kazne fizičkim osobama za prekršaje u povećanim iznosima.

Povodom razmatranja inicijative za dopunu Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama, koju je podnijelo Gradsko vijeće Široki Brijeg, a kojom se traži utvrđivanje novog naseljenog mjesta “Brig”, Federalna vlada, između ostalog, konstatira da iz inicijative nije moguće ustanoviti da li je provedena potrebna procedura neposrednog izjašnjavanja građana. Također, nisu vidljivi razlozi zbog kojih se traži formiranje novog naseljenog mjesta, niti je navedeno iz kojeg već postojećeg naseljenog mjesta bi ono bilo izdvojeno. Inače, Federalno ministarstvo pravde je u vezi s ovim pitanjem već odgovorilo Gradskom vijeću Široki Brijeg.

Povodom inicijative za davanje izvornog tumačenja odredbi Zakona o radu, koji je Parlamentu FBiH podnijela Maida Zukić iz Zenice, Vlada FBiH smatra da su odredbe članova 63. i 68. Zakona o radu potpuno jasne i precizne i ne ostavljaju nikakvu mogućnost različitog tumačenja. Stoga je, ocjena je Vlade, podnesena inicijativa za izvorno tumačenje neprihvatljiva.

Skupština Kantona Sarajevo pokrenula je inicijativu za hitne izmjene člana 3. Zakona o posredovanja u upošljavanju i socijalnoj sigurnosti neuposlenih osoba, koje je inicirala zastupnica Sabina Čudić, a kojom se traži brisanje “cenzusa”, odnosno prihoda koji, prema važećem zakonu, može ostvariti neuposlena osoba, a da pri tom i dalje bude u evidenciji neuposlenih i da ostvaruje i druga prava koja neuposlene osobe imaju dok se nalaze na evidenciji službi za zapošljavanje. S tim u vezi, Vlada FBiH smatra da nije svrsishodno poređenje visine prihoda koje ostvari neuposlena osoba u neformalnom sektoru, uz zdravstveno osiguranje koje joj plaća kantonalna služba za upošljavanje, s minimalnom plaćom u Federaciji BiH, koju prima veliki broj radnika uz visoku stopu doprinosa i poreza. Predložene hitne izmjene Zakona bi otežale napore za postizanje reforme u oblasti rada i upošljavanja jer se veliki broj neuposlenih, angažiran na osnovu ugovora o djelu, nalazi na evidenciji neuposlenih i povećava stopu neuposlenosti do procenta koji je trenutno najviši u Europi.

Vlada FBiH razmatrala je danas inicijativu za usklađivanje esencijalnih lista na nivou kantona u vezi s brojem trakica za aparate za mjerenje šećera u krvi za djecu dijabetičare, kao i za iste mogućnosti ostvarivanja prava na inzulinske pumpe u svim kantonima za ovu djecu, koju je podnijela poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Alma Kratina. S tim u vezi, Federalno ministarstvo zdravstva upoznalo je Vladu da je Federalnom zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja i kantonalnim ministarstvima zdravstva i zavodima zdravstvenog osiguranja uputilo zahtjev za dostavu podataka o dostupnosti trakica za mjerenje šećera u krvi za djecu dijabetičare, kao i mogućnosti ostvarivanja prava na inzulinske pumpe u svim kantonima. U odgovoru Federalna vlada dodaje da je Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH od 1. januara do 31. oktobra 2015. godine nabavio 650 aparata i 542.650 trakica. Uz to, Federalno ministarstvo zdravstva unazad nekoliko godina, na osnovu Zakona o igrama na sreću, a putem sredstva Lutrije Bosne i Hercegovine, pruža podršku udruženjima djece oboljele od šećerne bolesti.

PRIHVAĆEN GRANT ZA JAČANJE FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela Odluku o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Međunarodne banke za obnovu i razvoj (EBRD) namijenjen projektu jačanja finansijskog upravljanja i kontrole.

Grant treba da doprinese jačanju fiskalne odgovornosti i dobrog finansijskog upravljanja i kontrole u budžetskom ciklusu u Federaciji BiH, po Sporazumu o grantu između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, u ukupnom iznosu od 150.600 dolara.

Sredstva granta bit će korištena za dijagnosticiranje i rješavanje nedostataka u sistemima internih kontrola koji pokrivaju planiranje i izvršenje ključnih kategorija budžetskih rashoda i izradu internih pravila i procedura koje će doprinijeti jačanju fiskalne odgovornosti. Namijenjena su i za pružanje tehničke pomoći i za izgradnju kapaciteta korisnika te pomoći.

SUFINANSIRANJE PROJEKATA ZAŠTITE VODA

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta FBiH za sufinansiranje Projekta Zaštita kvaliteta voda za II, III i IV kvartal 2015. godine u iznosu od 900.000 KM.

Projekat je finansiran iz granta Svjetske banke u iznosu od 13.170.000 KM i kredita u iznosu od 600.000 KM, granta IPA fondova od 14.430.000 KM, granta Švedske međunarodne agencije SIDA od 8.020.000 KM, budžeta općina u iznosu od 110.000 KM, Budžeta FBiH u iznosu od 5.620 KM i fondova 2.700.00 KM, što je ukupno 42.490.000 KM.

Sredstva za sufinansiranje ovog projekta planirana su u Budžetu FBiH za 2015. godinu u ukupnom iznosu od 1.400.000 KM. Za I kvartal 2015. godine je za sufinansiranje projekta odobreno 500.000 KM.

Implementator je uz zahtjev za doznaku sredstava dostavio i kvartalni izvještaj sa obrazloženjem o utrošku sredstava Budžeta FBiH.

IZMJENA I DOPUNA LISTE LIJEKOVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA FBiH

Vlada FBiH izmjenila je i dopunila Odluku o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije BiH.

U obrazloženju je istaknuto da donesena Lista u okviru „A liste lijekova” ne sadrži i lijek protiv šećerne bolesti dulaglutid, A10BX14, a za koje je dostavljena inicijativa za uvrštavanja na ovu listu.

PLAN POSLOVANJA CESTA FBiH ZA 2016. GODINU

Vlada FBiH dala je danas suglasnost na Plan poslovanja Javnog poduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu.

Među ovogodišnjim planiranim aktivnostima je izrada studije kategorizacije cesta u FBiH. Kada je riječ o cesti Neum-Stolac, predviđena je revizija glavnog projekta, te izrada projekta za tunel “Žaba”.

Ceste FBiH planiraju nastavak izgradnje obilaznice oko Velike Kladuše, te izgradnju trake za spora vozila na cesti Olovo-Semizovac (poddionica Ćevljanovići-Nišići).

Za Mostarsku obilaznicu je planirana izrada glavnog projekta tunela na dionici Miljkovići-Rodoč.

POMOĆ KOMPANIJAMA KROZ KREDITE OD UKUPNO 2.350.000 KM

Vlada FBiH je za pet privrednih društava dala prethodne saglasnosti na prijedloge rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije kod Union banke d.d. Sarajevo putem dodjele kredita za 2015. godinu, u ukupnom iznosu od 2.350.000 konvertibilnih maraka. Saglasnost je data za kompanije „Plastex” d.o.o. Gračanica i “Mirna” d.o.o. Gračanica za kredite od po 600.000 KM, „Plastoflex” d.o.o. Gračanica za 300.000 KM, „Tring” d.o.o. Gračanica od 500.000 KM i za privredno društvo „Krivaja metali” d.o.o. Zavidovići 350.000 KM.
Union banka će ugovarati s korisnicima sredstava sve bitne elemente za zaključenje ugovora o kreditu u skladu s bankarskom procedurom, u roku ne dužem od 15 dana.

PODSTICANJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA

Današnjom odlukom Vlade FBiH utvrđeni su ukupni iznos sredstava, odnosno potrebni iznos naknade za podsticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i jedinični iznos naknade za posticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2016. godinu. Ukupni iznos sredstava, odnosno potrebni iznos naknade za podsticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije u 2016. godini je 8.354.254 KM.

Jedinični iznos naknade za posticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije za 2016. godinu utvrđuje se u visini od 0,001 KM/kWh (bez PDV-a), a bit će primjenjivan od 1.1.2016. godine. Naknadu plaćaju svi krajnji kupci električne energije u FBiH i iskazana je kao posebna stavka na računima za električnu energiju.

Sredstva prikupljena po osnovu naknade za podsticanje su prihod Operatora za OIEiEK i namijenjena su za isplatu podsticajnog dijela iz garantovane cijene za proizvedenu električnu energiju privilegovanih proizvođača, finansiranje troškova rada Operatora i plaćanje/pokrivanje troškova uravnoteženja elektroenergetskog sistema nastalih zbog odstupanja u vrijednostima planirane i proizvedene električne energije iz postrojenja OIEiEK.

SUGLASNOST ZA DODJELU DONACIJA

Vlada FBiH dala je suglasnost na Odluku Nadzornog odbora JP Elektroprivreda HZ-HB d.d. Mostar od 17.12.2015. godine o dodjeli 800.000 KM na ime donacija iz dobiti koja je za 2013. godinu iznosila 68.297.079 KM.

Naime, Nadzorni odbor je jednoglasno donio odluku da iznos od 800.000 KM bude raspoređen za donacije u 2013. godini, bez raspisivanja javnog poziva, pravnim osobama koje su pretrpjele ogromne štete u poplavama na područjima koja EP HZ-HB snabdijeva električnom energijom.

Nakon katastrofalnih poplava, ovom gospodarskom društvu su se obratile općine tražeći određena financijska sredstva, i to općine Domaljevac Šamac – 226.500 KM, Orašje - 362.000 KM, Odžak - 181.500 KM i Žepče - 30.000 KM.

SREDSTVA ZA PRIPADNIKE BORAČKE POPULACIJE

Vlada Federacije BiH donijela je sedam odluka koje se odnose na transfere za boračko-invalidsku zaštitu za 2016. godinu Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Tako je kroz Transfer za obilježavanje značajnih datuma utvrđen iznos od 300.000 KM. Od ovoga je 220.000 KM namijenjeno sufinansiranju manifestacija povodom obilježavanja značajnih datuma odbrambeno-oslobodilačkog rata, a razlika od 80.000 KM su interventna sredstva, koja će biti korištena za potporu programima i projektima za hitne i nepredviđene slučajeve koji nisu obuhvaćeni u javnom pozivu.

Usvojen je i Program utroška sredstava za pomoć u liječenju boraca u iznosu od 1.300.000 KM. Pravo podnošenja zahtjeva za pomoć imaju fizičke osobe koje pripadaju kategoriji branilačkih populacija, a to su ratni vojni invalidi i članovi njihove uže porodice, članovi porodica šehida i poginulih branilaca, demobilizirani branioci i članovi njihove uže porodice.

Programom utroška sredstava transfera neprofitnim organizacijama-udrugama proisteklim iz posljednjeg odbrambeno-oslobodilačkog rata, u visini od 460.000 KM, predviđeno je sufinansiranje programa rada saveza, organizacija i udruženja sa 280.000 KM. Dio od 100.000 KM su sredstva namijenjena tradicionalnom održavanju Sportskih igara Saveza RVI FBiH i HVIDR-e Mostar, a 80.000 KM su interventna sredstva.

Za sufinansiranje izgradnje spomen-obilježja, uređenje mezarja i grobalja bit će izdvojeno 110.000 KM, dok su 40.000 KM interventna sredstva.

Za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija utvrđeno je 200.000 KM. Pravo na ovu pomoć imaju sve fizičke osobe koje pripadaju kategoriji branilačkih populacija, ratni vojni invalidi i članovi njihove uže porodice, članovi porodica šehida i poginulih branitelja, demobilizirani branioci i članovi njihove uže porodice.

Usvojen je i 1.000.000 KM vrijedan Program utroška sredstava za pomoć u zapošljavanju boračkih kategorija putem boračkih zadruga.

Također, za finansiranje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije danas je odobreno 100.000 KM.

IZVJEŠĆE O IZDVAJANJIMA IZ TEKUĆE PRIČUVE

Na današnjoj sjednici je usvojeno Izvješće o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Proračuna FBiH za 2015. godinu, po odlukama Vlade FBiH, rješenjima premijera i dvoje dopremijera, za razdoblje 1.1.-31.12.2015. godine.

U Proračunu za 2015. godinu je na poziciji Tekuće pričuve Vlade Federacije planiran iznos od 4.800.000 KM, na poziciji Tekuće pričuva premijera 75.000 KM, a na tekućim pričuvama svakog zamjenika premijera 40.000 KM.

Izmjenama i dopunama Proračuna FBiH za 2015. godinu Tekuća pričuva Vlade umanjena je za 1.000.000 KM.

Ukupno izdvojena sredstva iz Tekuće pričuve po odlukama Vlade FBiH za proteklu godinu iznosila su 2.016.013,18 KM. Iz Tekuće pričuve premijera izdvojeno je 71.950 KM. Izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve jednog zamjenika premijera iznosila su 25.000 KM, a drugog 29.000 KM.

O DUGU U 2015. I PLANU ZADUŽIVANJA U 2016.

Vlada FBiH danas se upoznala s Godišnjim planom zaduživanja za 2016. godinu, kao i s izvještajem o dugu za četvrti kvartal 2015. godine.

S tim u vezi, zadužila je Federalno ministarstvo finansija da ova dva dokumenta objavi na svojoj web stranici, a proslijedit će ih Parlamentu FBiH radi informiranja.

Dug Vlade Federacije BiH je na kraju 2015. godine iznosio 6.268,22 miliona KM od čega se na vanjski dug odnosilo 5.273,61 miliona KM ili 84,13 posto, a na unutrašnji dug 994,89 miliona KM ili 15,87 posto.

Bruto potrebe Vlade Federacije BiH za vanjskim finansiranjem u 2016. godini iznose 888,92 miliona KM, od čega se 312 miliona KM odnosi na budžetsku podršku (Svjetska banka, Međunarodni monetarni fond), a preostalih 576,92 miliona KM od više kreditora za finansiranje javnih investicija (Europska banka za obnovu i razvoj, Europska investiciona banka, KfW i drugi multilateralni i bilateralni kreditori). Namjera je da finansiranje Budžeta, koje je predviđeno u ukupnom iznosu od 312 miliona KM, bude realizovano povlačenjem tranši MMF-a u iznosu od oko 229 miliona KM i kredita za razvojne politike Svjetske banke u iznosu od 83,6 miliona KM.

Planirano zaduženje, odnosno povlačenje kreditnih sredstava za kapitalne investicije u 2016. godini iznosi 576,92 miliona KM.

O SMJEŠTAJU FEDERALNE VLADE U MOSTARU I SARAJEVU

Vlada FBiH prihvatila je izvještaj o radu Interresorne radne grupe za pripremu prijedloga trajnog smještaja federalnih organa i tijela u Sarajevu i Mostaru i prijedloga za rješavanje pitanja ostalih nekretnina koje su u vlasništvu ili posjedu Vlade i drugih federalnih institucija, za period novembar 2015. - januar 2016. godine.

Vlada je prihvatila prijedlog radne grupe da objekat za trajni smještaj federalnih organa i tijela u Mostaru bude zgrada Privredne banke, takozvana „Staklena banka”.

Prihvaćen je i prijedlog da, s ciljem osiguranja svih preduslova za trajni smještaj federalnih organa i tijela u Mostaru u ovaj objekat, bude formirana posebna radna grupa sa zadatkom da utvrdi njegov status i sve imovinsko-pravne činjenice.

Kada je riječ o smještaju Federalne vlade u Sarajevu, Vlada je prihvatila prijedlog radne grupe da, u skladu sa zakonskom procedurom, bude iznajmljena zgrada „Energoinvesta“. Ukoliko budu stvoreni uslovi za preuzimanje/kupovinu zgrade, ovo bi rješenje postalo trajno. U suprotnom, rješenje je izgradnja nove zgrade.

Danas je formirana radna grupa od predstavnika „Energoinvesta“, Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH, Ureda premijera FBiH, Generalnog sekretarijata Vlade FBiH, Federalnog ministarstva finansija i Federalnog pravobranilaštva, sa zadatkom da, u roku od 15 dana, analizira današnje zaključke i, na tom osnovu, sačini prijedlog rješenja.

INFORMACIJA O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI RUDNIKA

Vlada Federacije BiH upoznala se sa informacijom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o realizaciji Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u FBiH prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine. Ovo ministarstvo je planski, sistematično i na aktivan način pristupilo realizaciji Zakona o finansijskoj konsolidaciji i u potpunosti realizovalo obavezu propisanu Zakonom, te je dug rudnika za PIO i porez na plaću sa 31.12.2008. godine i Rudnika „Kreka” s 31.12.2009. godine sveden na nulu.

Ukupan iznos uplaćenih sredstava iz Budžeta FBiH po osnovu duga za PIO i porez na plaću iznosi 175.305.659,11 KM, a sva sredstva su namjenski utrošena. Međutim, obaveze propisane Zakonom o finansijskoj konsolidaciji nisu dosljedno realizovane jer kantoni na čijem području se nalaze rudnici nisu pronašli model finansijske konsolidacije po osnovu duga rudnika za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti. Stoga dug rudnika i dalje opterećuje njihovo finansijsko poslovanje.

Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, koja u rudnicima Koncerna EPBiH u svojstvu vladajućeg društva vrši upravljačka prava po osnovu državnog kapitala, po modelu dokapitalizacije je, sa stanjem 31.12.2014. godine, za modernizaciju rudnika uložilo 128,7 miliona KM. Rudnici su obezbijedili vlastita finansijska sredstva za izvršenje obaveza iz poslovnih odnosa nastalih do 31.12.2008. godine, po osnovu kreditnih zaduženja i neizmirenih obaveza prema dobavljačima, kao i za modernizaciju postojeće i nabavku nove opreme.

Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar nije realizovala propisanu obavezu za rudnik „Tušnica” jer su aktivnosti na realizaciji projekta Rudnik i Termoelektrana Kongora u početnoj fazi.

PRETHODNA SAGLASNOST ZA ENERGETSKU DOZVOLU NATRON-HAYATU

Vlada FBiH dala je prethodnu saglasnost Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije u postupku izdavanja energetske dozvole privrednom društvu Natron-Hayat d.o.o. Maglaj za izgradnju kogeneracijskog postrojenja na biomasu “TG 4”, instalisane snage 35 MWh i predviđene godišnje proizvodnje 30.000 MWh toplotne energije i 64.152,00 MW sati električne energije, čija je gradnja planirana u ovoj općini.

Natron-Hayat u procesu proizvodnje celuloze i papira kao sirovinu koristi drvo jele, smrče i bora, s kojeg prethodno moraju biti odstranjeni kora i iverje. Postupkom odkoravanja nastaju znatne količine kore i iverja koje mogu poslužiti kao gorivo u kogeneracijskom postrojenju.

Ova goriva će biti miksana u odgovarajućem odnosu i koristiti se u parnom kotlu na biomasu, koji će proizvoditi paru visokog pritiska koja će biti korištena u turbogeneratoru za proizvodnju električne energije.

PROTIV IZGRADNJE ODLAGALIŠTA NUKLEARNOG OTPADA NA TRGOVSKOJ GORI

Prihvativši danas informaciju Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Vlada FBiH je izrazila protivljenje aktivnostima Republike Hrvatske da na lokalitetu Trgovska gora, u neposrednoj blizini granice s Bosnom i Hercegovinom, izgradi odlagalište radioaktivnog otpada. S tim u vezi, Federalna vlada zahtijeva od Vijeća ministara BiH da, koristeći diplomatske i međunarodno-pravne mogućnosti, poduzme sve aktivnosti za obustavljanje ovih aktivnosti Republike Hrvatske.

Trgovska gora u hrvatskoj općini Dvor udaljena je manje od tri kilometra od granice s BiH, a ta lokacija je ispresijecana vodotokovima koji predstavljaju centralno slivno područje prema rijekama Uni i Kupi. Potok Žirovac, koji protiče područjem predviđenim za odlagalište radioaktivnog otpada, direktno se ulijeva u Unu, čija se voda koristi za piće, navodnjavanje zemljišta, kupanje i druge turističke sadržaje. Područje Trgovske gore je od krečnjaka, sa strmim nagibima i unutrašnjim pukotinama, pa su stijene vodopropusne, što dodatno ukazuje da ova lokacija nije prihvatljiva za odlaganje radioaktivnog otpada. Uz to, ovo područje se nalazi u 6. i 7. trusnoj zoni s jakim vertikalnim i horizontalnim rasjedima.

Krajem aprila 2015. godine općine Bosanska Krupa, Cazin, Bužim i Velika Kladuša iz Federacije BiH, kao i Novi Grad i Kostajnica iz Republike Srpske, potpisale su akt kojim izražavaju žestoko protivljenje izgradnji odlagališta radioaktivnog otpada na lokalitetu Trgovska gora, tražeći od svih nadležnih institucija obustavljanje aktivnosti na određivanju lokacije Trgovska gora za odlaganje radioaktivnog otpada. U suprotnom, određivanjem lokacije Trgovska gora za odlagalište nuklearnog otpada mogu biti nanesene nesagledive posljedice po zdravlje i život stanovnika u neposrednoj blizini.

INFORMACIONI SISTEM ZA UPRAVLJANJE ŠUMAMA

Vlada FBiH usvojila je informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o uspostavi informacionog sistema za upravljanje šumama Federacije BiH.

Vlada FBiH će izdvojiti 95.000 KM iz ovogodišnjeg Budžeta Federacije BiH za provođenje Plana za uspostavu informacionog sistema za upravljanje šumama FBiH.

Danas su Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalna uprava za šumarstvo zaduženi da poduzmu sve aktivnosti u cilju provedbe ovog plana.

INICIJATIVA ZA IZGRADNJU BRZE CESTE LAŠVA - NEVIĆ POLJE

Vlada FBiH usvojila je inicijativu za realizaciju projekta izgradnje brze ceste Lašva - Nević Polje kao prve faze projekta brze ceste Lašva - Donji Vakuf po modelu koncesije, u skladu sa Odlukom Vlade Federacije BiH od 25.1.2010. godine.

Javno preduzeće Autoceste Federacije BiH je zaduženo da potencijalnim investitorima predstavi projekt izgradnje ove brze ceste i objavi javni poziv za iskazivanje interesa.

Po okončanju javnog poziva za iskazivanje interesa, Autoceste FBiH će angažovati vanjskog konsultanta koji će pripremiti studiju ekonomske opravdanosti, predložiti model koncesije i pripremiti konkursnu dokumentaciju.

Vlada je Federalno ministarstvo prostornog uređenja zadužila da hitno pristupi aktivnostima koje će omogućiti dobijanje urbanističke saglasnosti.

U inicijativi je navedeno da Autoceste FBiH, kao nositelj javnih ovlaštenja za izgradnju autocesta i brzih cesta u FBiH, dostavlja resornom ministru inicijativu za realizaciju projekta izgradnje ove brze ceste koja je predmet odluka Vlade Federacije još od 2007. godine. Tako su za brzu cestu kroz srednju Bosnu donesene tri odluke o utvrđivanju javnog interesa i jedna odluka o pristupanju dodjeli koncesije, ali niti jedna nije realizirana.

Trasa Lašva - Nević Polje je dio nove proširene evropske mreže brzih cesta, takozvana ruta 2A Okučani (Hrvatska) - Banja Luka - Jajce - Travnik - Lašva i kao veoma frekventna saobraćajnica predstavlja odličnu priliku za dodjelu prve koncesije u oblasti izgradnje saobraćajnica u Federacije BiH.

Glavni projekt brze ceste Lašva - Nević Polje izrađen je i revidiran u maju 2013. godine. Ova dionica je podijeljena u tri poddionice: Lašva - Kaonik u dužini 5,356 kilometara, Kaonik - Vitez u dužini 8,1175 km i Vitez - Nević Polje u dužini 10,854 km, što ukupno iznosi 24,385 kilometra brze ceste. Na ovoj saobraćajnici projektirane su četiri petlje, 18 mostova, tri tunela, četiri centra za naplatu i jedno odmorište. Procijenjena vrijednost projekta je 217 miliona eura.

FEDERALNI ZAVOD MIO OBVEZAN POVUĆI TUŽBU

Vlada FBiH usvojila je informaciju Federalnog pravobraniteljstva o tužbi Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje protiv Federacije i Vlade Federacije BiH, radi naplate potraživanja u iznosu od 180.979.871,11 KM.

Vlada je obvezala Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje da pred drugostupanjskim sudom povuče ovu tužbu, jer Vlada FBiH redovito izmiruje dugovanje sukladno Zakonu o izmirenju obveza Federacije Bosne i Hercegovine prema Federalnom zavodu MIO.

O OBAVEZAMA I PROJEKCIJAMA POSLOVANJA JP AUTOCESTE FBiH

Vlada FBiH je usvojila informaciju o obavezama iz prethodnog perioda i finansijskim projekcijama poslovanja JP Autoceste FBiH u periodu 2016.- 2018. godina.

Ovo javno preduzeće je zaduženo da nastavi proceduru kreditnog zaduženja kod Razvojne banke Federacije BiH u iznosu od 38 milijuna KM, a Banka da razmotri mogućnost odobravanja povoljnijih uvjeta kreditnog zaduženja odobravanjem stimulativne kamatne stope.

Autoceste FBiH su obavezane da pokrenu proceduru kreditnog zaduženja kod komercijalnih banaka u iznosu od 54 milijuna KM, te inicijativu za dodatno kreditno zaduženja kod EBRD-a ili drugih finansijskih institucija u iznosu od 82 milijuna KM za drugu fazu izgradnje dionice Svilaj - Odžak.

U Informaciji je navedeno da, u slučaju zatvaranja naslijeđenih obaveza putem dugoročnih zaduženja uz garanciju Federacije BiH, realne projekcije novčanog toka pokazuju da je JP Autoceste FBiH sposobno ne samo uredno servisirati sve buduće obaveze, već i napraviti novi investicioni ciklus od 420 miliona KM bez dodatne akcize na gorivo, odnosno investicioni ciklus od dvije milijarde KM, uz dodatni prihod od akcize na gorivo počev od druge polovine 2016. godine.

ZA IZMIRENJE RATNOG DUGA ZA GAS RUSKOJ FEDERACIJI 2.500.000 KM

Federalna vlada donijela je Odluku kojom propisuje prenos sredstava prikupljenih po osnovu takse za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992.-1995. godina. Ova sredstva planirana su u Budžetu FBiH za 2016. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za subvenciju „Energoinvestu“ d.d. Sarajevo za plaćanje takse „Gasprom exportu“ Moskva u iznosu od 2.500.000 KM.

Posebnim rješenjem ovo ministarstvo će uspostaviti proceduru postupanja kod prenosa sredstava koja se prikupljaju po osnovu takse za izmirenje duga Ruskoj Federaciji i imenovati komisiju za praćenje njihovog namjenskog utroška.

OPERATORU - TERMINALI FEDERACIJE SREDSTVA ZA 2015. PREMA PRIHODIMA

Federalna vlada donijela je Odluku o izmjenama Odluke o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata za period 2014.- 2018. godina. Odlukom je precizirano da troškovi rada Operatora - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo ostaju na nivou utvrđenih Planom namjenskog utroška takse za period 2014.-2018. godina, bez obzira na visinu ukupno ostvarenih prihoda od takse za 2015. godinu.

Kako je navedeno u obrazloženju Odluke, ovo privredno društvo je u 2015. godini planiralo prihod od takse od devet miliona KM, ali je ostvareno 6.406.308,61 KM, što je 71,2 posto plana.

ODLUKA O NOVOJ TRASI AUTOCESTE KONJIC - MOSTAR NA KORIDORU Vc

Vlada FBiH je donijela Odluku o modelu realizacije projekta izgradnje donice autoceste Konjic - Mostar Sjever na Koridoru Vc kojim je utvrđena trasa prema idejnom rješenju koje prolazi dolinom Bijela i kroz planinu Prenj u dužini od 35,16 kilometara između Konjica (petlja Ovčari) i Mostara Sjever (petlja Vrapčići).

Sredstva za realizaciju ovog projekta bi treba biti obezbijeđena prema modelu „finanisiraj - projektuj - izgradi“, tako da privatni partner ponudi finansijske institucije koje će dati zajam za ove radove u iznosu definisanom ugovorom o građenju. Bit će odabran najpovoljniji ponuđač za izgradnju i finansiranje.

Radovi će biti ugovoreni prema FIDIC uvjetima ugovora o postrojenjima, projektovanju i građenju za električna i mehanička postrojenja, građevinske i inžinjerske radove prema projektima izvođača.

Vlada je danas JP Autoceste Federacije BiH zadužila da pripremi tendersku dokumentaciju za primjenu novog modela finansiranja.

U roku od 30 dana od stupanja na snagu ove odluke Vlada Federacije BiH će Parlamentu Federacije BiH uputiti amandman na Prijedlog prostornog plana posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH „Autocesta na Koridoru Vc“ u skladu sa ovom trasom. Za pripremu amandmana je zaduženo Federalno ministarstvo prostornog uređenja.

U inicijativi Autocesta FBiH za donošenje ove odluke navedeno je da je ova dionica u postojećim prostorno-planskim dokumentima položena tako da većim dijelom zaobilazi planinu Prenj i prati postojeću magistralnu cestu. Ukupna dužina trase je 53,2 kilometra, od čega su šest kilometara mostovi i vijadukti, a gotovo 21 kilometar tuneli, te predstavlja najskuplju dionicu na cijelom Koridoru, što u znatnoj mjeri umanjuje njegovu izvodljivost u cjelini.

U pregovorima s međunarodnim finansijskim institucijama u vezi sa izgradnjom ove dionice, ukazano je da ne postoje ni minimalni elementi fizibilnosti, te zbog toga ni njihova spremnost za kreditiranje izgradnje.

Zbog toga su Autoceste FBiH pristupile optimizaciji trase, a na osnovu zaključka Vlade FBiH kojim je usvojeno idejno rješenje trase autoceste koja prolazi dolinom Bijela i dalje kroz planinu Prenj. Prema tom rješenju trasa autoceste koristi prirodne pogodnosti terena, prolazi kroz dolinu Bijela i kroz planinu Prenj, čime se skraćuje za 18 kilometara.

Po novoj varijanti trasa između Konjica i Mostara Sjever bi bila duga 35,16 kilometara sa 1,4 kilometra mostova i vijadukata i 16 kilometara tunela. Usporedbom ukupnih troškova za građenje ovih dionica vidljivo je da bi optimizacijom trase bile ostvarene uštede od 309.000.000 eura.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Vlada FBiH je danas donijela dvije odluke kojima odobrava zaduženje FBiH putem emisije trezorskih zapisa Federacije radi prikupljanja sredstava za finansiranje izdataka utvrđenih Budžetom FBiH za 2016. godinu. U oba slučaja radi se o nominalnim iznosima do 30.000.000 KM, a razlika je što je jednom odlukom kao rok dospijeća određen 91, a drugom 182 dana.

Federalna vlada usvojila je danas Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2016. godine na poziciji tekućih transfera neprofitnim organizacijama - za političke stranke i koalicije, u ukupnom iznosu od 3.600.000 KM. Sredstva će biti raspodijeljena na bazi prethodno utvrđenih kriterijuma člana 22. Zakona o zvršavanju budžeta primjenjivanom u periodu januar-decembar 2016. godine. Tako će 40 posto od ukupno utvrđenog iznosa biti raspoređeno u jednakim iznosima na sve političke subjekte zastupljene u Parlamentu FBiH, a 60 posto u jednakim iznosima prema broju poslanika u parlamentarnim domovima.

Vlada FBiH dala je danas saglasnost na Finansijski plan Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH.

Usvojen je i izvještaj o radu Komisije za verifikaciju računa stare devizne štednje za treći i četvrti kvartal 2015. godine, u kojima su obrađena 282 zahtjeva za povrat štednje u ukupnom iznosu od 1.331.569,47 KM.

Vlada FBiH je potvrdila da je JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, dostavilo izvještaje o radu Nadzornog odbora za juli, august, septembar, oktobar, novembar i decembar 2015. godine, te postupilo u skladu s članom 12. Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti FBiH.

Na današnjoj sjednici usvojeni su Plan rada Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja i Godišnji plan rada Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine, oba za 2016. godinu.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH danas je van snage stavila Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša FBiH od 9.3.2011. godine, te donijela Odluku da ove dužnosti privremeno, a najduže do tri mjeseca, obavljaju Džemail Ćibo (predsjednik), Ivica Krzelj i Nihad Vejzović (članovi).

Vlada je poništila Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša FBiH i donijela Rješenje o privremenom imenovanju članova UO, do imenovanja novog, a najduže do tri mjeseca, u sastavu Pero Goluža (predsjednik), Damir Ljubić, Mirjana Milićević, Edita Rokša, Adnan Efendić, Jusuf Duraković i Fuad Mujakić (članovi). Donesene su odluke o raspisivanju javnog poziva za izbor članova Upravnog odbora i o kriterijima za njihov izbor, te je imenovana komisija koja će provesti ovaj postupak.

Vlada je izmijenila postojeće Rješenje i za člana Upravnog odbora Projekta hitnog oporavka od poplava u BiH za područje FBiH imenovala Renata Škrobu.

Izmijenjeno je i Rješenje o imenovanju člana Monitoring tima Vijeća ministara BiH za praćenje aktivnosti predviđenih Strategijom i Akcionim planom suprotstavljanja trgovini ljudima u BiH 2013.-2015. godina, te je za člana imenovan Alen Mašić.

Izmjenom Rješenja, za članicu Drugostepene stambene komisije za dodjelu zamjenskih stanova, dodjelu stanova i obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske FBiH imenovana je Enisa Teskeredžić.

Danas donesenom Odlukom, Federalna vlada dala je saglasnost na Rješenje federalnog ministra zdravstva o imenovanju Tijela za pregovore s Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika zaposlenih u zdravstvu FBiH.

Prihvativši informaciju o XXI skupštini Fabrike duhana Sarajevo d.d. Sarajevo, održanoj 28.10.2015. godine, Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da pripremi prijedloge odluka o pokretanju procedure raspisivanja javnog oglasa i o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora u ovom privrednom društvu uime državnog kapitala. Također, Federalno ministarstvo će pripremiti i tekst javnog oglasa za utvrđivanje prijedloga kandidata za ove pozicije.

Vlada FBiH je danas razriješila dosadašnje članove Uprave Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo, te Nadzornom odboru ovog javnog preduzeća dala prethodnu saglasnost za donošenje Odluke o imenovanju članova Uprave u sastavu Bajazit Jašarević (generalni direktor), Nevad Ikanović (izvršni direktor za proizvodnju), Mensura Zuka (izvršna direktorica za pravne i kadrovske poslove), Senad Salkić (izvršni direktor za kapitalne investicije), Muhamed Ražanica (izvršni direktor za ekonomske poslove) i Esed Džananović (izvršni direktor za distribuciju). Prethodno se Vlada upoznala s predloženom listom kandidata za članove Uprave - generalnog i izvršnih direktora Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo i izvještajem Komisije za provođenje javnog konkursa za imenovanje članova Uprave. Zadužila je Nadzorni odbor ovog privrednog društva da poduzme aktivnosti i donese odgovarajuće akte za poništenje javnog konkursa objavljenog 14.10.2015. godine u dijelu koji se odnosi na poziciju izvršnog direktora za snabdijevanje i trgovinu - i da, u što kraćem roku donese Odluku o njegovom ponovnom raspisivanju. Ujedno, Vlada je zadužila Upravu i Nadzorni odbor Elektroprivrede BiH da, u što kraćem roku, pokrenu aktivnosti i pristupe usklađivanju Statuta sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Zakona o radu.

Za članove Državne komisiju za granicu BiH su nominirani Željko Obradović, Zijad Džananović i Denis Tabučić.

Amra Krajina danas je imenovana za predstavnicu Vlade FBiH u Zajednički monitoring komitet IPA trilateralnog programa prekogranične saradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014.-2020., a Azra Džigal za njenu zamjenicu.

Federalna vlada dala je Nadzornom odboru JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar saglasnost za imenovanje Marinka Gilje za generalnog direktora - člana Uprave ovog privrednog društva, na mandatni period u trajanju od četiri godine.

Za direktora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški danas je privremeno, na period do tri mjeseca, odnosno do okončanja postupka konačnog imenovanja direktora, imenovan Antonio Radić.

Vlada je danas zadužila Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da, u što kraćem roku, pripremi prijedloge akata za provođenje procedure izbora kandidata za imenovanje zamjenika direktora i članova Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, i to odluke o kriterijima za izbor i imenovanje zamjenika direktora i članova Nadzornog odbora i o raspisivanju javnog oglasa, rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata i teksta javnog oglasa. Ujedno, danas je za zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Vlada FBiH privremeno, na period do tri mjeseca, odnosno do okončanja postupka konačnog imenovanja, imenovala Ivana Rogića.

* * *


Sjednica Vlade FBiH je završena u 15.15 sati.

 

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE