40. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 12.02.2016.
Dnevni red

 Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika 39. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 2.2.2016. godine, Zapisnika 27. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 3.2.2016. godine i Zapisnika 28. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 9.2.2016. godine, telefonskim putem
2. Prednacrt zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine
4. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transplataciji organa i tkiva u svrhu liječenja
5. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o posebnim mjerama za sprečavanje vršenja krivičnih djela protiv spolne slobode i morala prema maloljetnim licima u Federaciji Bosne i Hercegovine-skraćeni postupak, koji je u parlamentarnu proceduru uputio Dennis Gratz, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH
6. Prijedlog mišljenja o Nacrtu zakona o humanitarnim organizacijama Bosne i Hercegovine
7. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za izmjene kaznenih odredbi Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti Federacije Bosne i Hercegovine, koju je podnio Centar za edukaciju mladih
8. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za dopunu Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama, koju je podijelo Gradsko vijeće Široki Brijeg
9. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za davanje izvornog tumačenja odredbi Zakona o radu, koji je podnijela Maida Zukić iz Zenice
10. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za hitne izmjene člana 3. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba
11. Prijedlog odgovora na Inicijativu za usklađivanje esencijalnih lista na razini kantona u vezi sa brojem trakica za aparate za mjerenje šećera u krvi za djecu dijabetičare, kao i za iste mogućnosti ostvarivanja prava na inzulinske pumpe u svim kantonima za djecu dijabetičare
12. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog rješenja o prestanku važenja Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog odluke o privremenom imenovanju članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine
13. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (iznos od 30.000.000 s rokom dospijeća od 91 dan)
b) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (iznos od 30.000.000 s rokom dospijeća od 182 dana)
14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje granta br. TF0A0656 Međunarodne banke za obnovu i razvoj (Projekat za jačanje finansijskog upravljanja i kontrole)
15. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu za sufinansiranje Projekta Zaštita kvaliteta voda za II, III i IV kvartal 2015. godine
16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2016. godinu
17. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
18. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija Federalnom ministarstvu zdravstva
19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan poslovanja Javnog preduzeća Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu
20. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu privrednom društvu PLASTEX d.o.o. Gračanica u iznosu od 600.000 KM
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu privrednom društvu MIRNA d.o.o. Gračanica u iznosu od 600.000 KM
c) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajavo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu privrednom društvu PLASTOFLEX d.o.o. Gračanica u iznosu od 300.000 KM
d) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajavo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu privrednom društvu TRING d.o.o. Gračanica u iznosu od 500.000 KM
e) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu privrednom društvu KRIVAJA METALI d.o.o. Zavidovići u iznosu od 350.000 KM
21. Prijedlog odluke o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OiEiEK za 2016. godinu
22. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP “Elektroprivreda HZ-HB” d.d. Mostar o dodjeli donacija u 2013. godini
23. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Budžetski transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za obilježavanje značajnih datuma”, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno - oslobodilačkog rata
24. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi pojedincima-za pomoć u liječenju boraca-branitelja”, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata
25. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer neprofitnim organizacijama-udruge proistekle iz posljednjeg odbrambeno oslobodilačkog - domovinskog rata” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbambeno-oslobodilačkog rata
26. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama-Transfer za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja”utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbambeno-oslobodilačkog rata
27. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava Tekući transferi neprofitnim organizacijama „Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija”, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbambeno-oslobodilačkog rata
28. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbambeno-oslobodilačkog rata
29. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Tekući transfer pojedincima-Transfer za pomoć u zapošljavanju boračkih kategorija putem boračkih zadruga”, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbambeno-oslobodilačkog rata
30. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele utvrđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu pravde na poziciji “Tekući transferi neprofitnim organizacijama-za političke stranke i koalicije”
31. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u iznosu od 9.421 KM)
b) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u iznosu od 219.310 KM)
32. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa za „Projekat IPA 2012/2013” otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine
33. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog zavoda za statistiku
34. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Projekta hitnog oporavka od poplava u Bosni i Hercegovini za područje Federacije Bosne i Hercegovine
35. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju člana Monitoring tima Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za praćenje aktivnosti predviđenih Strategijom i Akcionim planom suprotstavljanja trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini 2013.-2015.
36. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Drugostepene stambene komisije za dodjelu zamjenskih stanova, dodjelu stanova i obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine
37. Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuća rezerva” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu za period 1.1. do 31.12.2015. godine, s Prijedlogom zaključka
a) Tabelarni pregled odluka o izdvajanju sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije BiH” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu za period 1.1. do 31.12.2015. godine
b) Tabelarni pregled rješenja o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve premijera i zamjenika premijera Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu za period 1.1. do 31.12.2015. godine
c) Tabelarni pregled odluka o izdvajanju sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije BiH” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu za period 1.1. do 31.12.2015. godine po budžetskim korisnicima
38. Izvještaj o radu Komisije za verifikaciju računa stare devizne štednje (III i IV kvartal 2015. godine), s Prijedlogom zaključka
39. Godišnji plan zaduživanja za 2016. godinu i Kvartalni izvještaj o dugu Q4/2015, s Prijedlogom zaključka
40. Izvještaj o radu Interresorne radne grupe za pripremu prijedloga trajnog smještaja federalnih organa i tijela u Sarajevu i Mostaru i prijedloga za rješavanje pitanja ostalih nekretnina koje su u vlasništvu ili posjedu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i drugih federalnih institucija, za period novembar 2014 - januar 2016. godine, s Prijedlogom zaključka
41. Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za juli, august i septembar, s Prijedlogom zaključka
42. Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za oktobar, novembar i decembar, s Prijedlogom zaključka
43. Informacija o realizaciji Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine, s Prijedlogom zaključka
44. Informacija o aktivnostima Federalnog ministarstva rada i socijalne politike na izradi novoga Zakona o zaštiti porodica sa djecom i prateće procjene njegovog fiskalnog, ekonomskog i socijalnog utjecaja, s Prijedlogom zaključka
45. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju kogeneracijskog postrojenja, kotla na biomasu 35MWth i turbine 8,1 MWel, kojim se mijenja postojeći kotao na ugalj i turbina, investitora Natron-Hayat d.o.o. Maglaj, s Prijedlogom zaključka
46. Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 1541/2015 od 12.11.2015. godine (usklađivanje Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine sa Zakonom o radu) , s Prijedlogom zaključka
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju Tijela za pregovore sa Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika zaposlenih u zdravstvu Federacije Bosne i Hercegovine
47. Informacija o aktivnostima vezanim za potencijalnu izgradnju odlagališta radioaktivnog otpada na lokalitetu Trgovska gora u Republici Hrvatskoj, s Prijedlogom zaključka
48. Informacija o održanoj XXI skupštini privrednog društva „Fabrika duhana Sarajevo” d.d. Sarajevo, s Prijedlogom zaključka
49. Informacija o uspostavi informacionog sistema za upravljanje šumama Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
50. Prijedlozi odluka o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave i imenovanju članova Uprave Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, s Prijedlogom liste kandidata za članove Uprave - Generalnog direktora i izvršne direktore, Izvještajem Komisije za provođenje Javnog konkursa za imenovanje članova Uprave - Generalnog direktora i izvršnih direktora i Prijedlogom zaključka
51. Inicijativa za realizaciju projekta izgradnja brze ceste Lašva - Nević Polje, s Prijedlogom zaključka
52. Prijedlog zaključka za nominiranje članova u Državnu komisiju za granicu Bosne i Hercegovine
53. Prijedlog zaključka u vezi informacije Federalnog pravobranilaštva po tužbi Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar protiv Federacije BiH, Vlada Federacije BiH radi isplate potraživanja po osnovu isplaćenih penzija
54. Prijedlog zaključka o imenovanju predstavnika u Zajednički monitornig komitet IPA trilaterarnog programa prekogranične saradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014-2020
55. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnoj upravi policije za zaključivanje ugovora o djelu
56. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zaključivanje ugovora o djelu
57. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu za vozača Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine
58. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu za pružanje usluga čišćenja - održavanja prostorija u Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine
59. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću za zaključivanje ugovora o djelu
60. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine za prijem državnih službenika/namještenika
61. Plan rada Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
62. Prijedlog zaključka o usvajanju Plana rada Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu
63. Prijedlog zaljučka o davanju saglasnosti Federalnoj upravi za inspekcijske poslove za popunu tri upražnjena radna mjesta državnih službenika-federalnih inspektora
64. Prijedlog zaključka u vezi sa Odlukom o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini
65. Zahtjev za dodjelu trajnog prava raspologanja i korištenja kasarne Sjeverni logor Mostar Univerzitetu „Džemal Bijedić” u Mostaru
66. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar za imenovanje generalnog direktora - člana Uprave društva
67. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata za period 2014.-2018. godina
68. Prijedlog odluke o prijenosu sredstava prikupljenih po osnovu takse za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog plina u periodu 1992.-1995. godina, planiranih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji „Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima - Energoinvest d.d. Sarajevo za plaćanje takse Gasprom Exportu Moskva”
69. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog rješenja o poništenju Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine
c) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine
d) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine
e) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za izbor članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine
70. Informacija o obavezama iz prethodnog perioda i finansijskim projekcijama poslovanja JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar u periodu 2016.-2018. godina, s Prijedlogom zaključka
71. Inicijativa za usvajanje modela izgradnje dionice autoceste Konjic - Mostar sjever na trasi Koridora Vc, s Prijedlogom odluke
72. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju direktora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški
73. Prijedlog zaključka za pokretanje postupka za imenovanje zamjenika direktora i članova Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
74. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
75. Informacija o kadrovskoj problematici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka

 

Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE