28. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 09.02.2016.
Dnevni red

Dnevni red:

1. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva UNIS Ginex d.d. Goražde
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na osamnaestoj redovnoj Skupštini privrednog društva UNIS Ginex d.d. Goražde, zakazanoj za dan 12.02.2016. godine
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na osamnaestoj redovnoj Skupštini privrednog društva UNIS Ginex d.d. Goražde, zakazanoj za dan 12.02.2016. godine
2. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva „BNT- TMiH“ d.d. Novi Travnik
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na devetnaestoj Skupštini privrednog društva „BNT- TMiH“ d.d. Novi Travnik, zakazanoj za dan 12.02.2016. godine
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na devetnaestoj Skupštini privrednog društva „BNT- TMiH“ d.d. Novi Travnik, zakazanoj za dan 12.02.2016. godine
3. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo

Ponedjeljak,
19. mart 2018.
Obavještenje o javnoj nabavci usluga FMERI
Plan javnih nabavki Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018.godinu
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – “Restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH”
Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma Vlade FBiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2017. godinu 
Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma Vlade FBiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2016. godinu 
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga (LOT 1 - nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila marke „PASSAT“ za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH , broj: 07-14-75-19/2017-11 od 08.11.2017. godine)
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga– LOT2 – nabavka održavanja i servisiranja službenog vozila marke "GRAND CHEROKEE" za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tečna goriva za službena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Obavještenje o javnoj nabavci usluga stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi FBiH u izradi tenderske dokumentacije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA — TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE — DODATNI BACK UP LINK I SERVISNI LINK ZA POTREBE GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FBiH
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina, broj: 07-14-75-14/2017-21
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (27.04.2017) 


ARHIVA