39. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 02.02.2016.
Saopćenje o radu

 

39. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:

RASPODJELA 50 MILIONA KM NA IME POTICANJA ZAPOŠLJAVANJA

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, kojom je, po ovlaštenju premijera FBiH Fadila Novalića, predsjedavala zamjenica premijera FBiH Jelka Milićević, donijela Odluku o usvajanju Programa utroška s Planom raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - finansiranje prvog zapošljavanja i samozapošljavanja“, utvrđenih Budžetom FBiH za 2016. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta. Riječ je o ukupnom iznosu od 50.000.000 KM, a sredstva će biti realizovana putem Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Ukupan iznos raspodjeljuje se po kantonima, u zavisnosti od broja nezaposlenih osoba i njihovog učešća u ukupnom broju nezaposlenih u FBiH. Po tom kriteriju, Unsko-sanskom kantonu pripada 6.115.000 KM, Posavskom 580.000 KM, Tuzlanskom 14.065.000 KM, Zeničko-dobojskom 9.385.000 KM, Bosansko-podrinjskom 550.000 KM, Srednjebosanskom 4.360.000 KM, Hercegovačko-neretvanskom 4.355.000 KM, Zapadnohercegovačkom 1.445.000 KM, Sarajevskom 7.965.000 KM, te Kantonu deset 1.180.000 KM.

Svrha programa je subvencioniranje poslodavaca za slučaj zapošljavanja nezaposlenih osoba bez radnog iskustva, odnosno radnog staža u zvanju za koje su se obrazovale ili u nivou stručne spreme i subvencioniranje osoba koje se samozapošljavaju.

Sredstva su namijenjena poslodavcima koji zapošljavaju osobe u životnoj dobi od 15 do 30 godina, koje se u evidenciji nadležne službe za zapošljavanje vode kao nezaposlene duže od trideset dana i koje, bez obzira na period, nemaju ukupno evidentiranog staža osiguranja više od jedne godine u zvanju za koju se obrazovala.

Također, sredstva su predviđena i za osobu koja se samozapošljava u životnoj dobi od 18 ili više godina, vodi se u evidenciji nadležnog organa za zapošljavanje kao nezaposlena neprekidno duže od trideset dana i koja bi koristila subvenciju kako bi radila samo za sebe.

Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava bit će objavljen na internetskoj stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje, i u najmanje dva dnevna lista dostupna na cijelom području Federacije BiH, a koji ostaje otvoren do utroška raspoloživih sredstava.

Obrazac zahtjeva za subvenciju će propisati Federalni zavod za zapošljavanje i bit će dostupan na njegovoj internetskoj stranici, te u prostorijama kantonalne službe za zapošljavanje.

Federalni zavod će, u saradnji s kantonalnim službama za zapošljavanje, provjeravati kvalificiranost poslodavaca i osoba koje se samozapošljavaju, a na osnovu podataka iz prijave, kao i onih koje će biti pribavljane po službenoj dužnosti.

Na osnovu dostavljenog izvještaja kantonalne službe za zapošljavanje o ispunjavanju uslova za isplatu, Federalni zavod podnosi Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta zahtjev za doznačavanje sredstava iz Budžeta FBiH za 2016. godinu. Nakon doznačavanja sredstava, Federalni zavod će korisnicima sredstava refundirati ugovoreni iznos za protekli mjesec do isteka ugovorene obaveze sufinansiranja.

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će dostavljati Vladi FBiH kvartalni izvještaj o napretku u implementaciji, korištenju subvencija i dostignutim ciljevima, na temelju mjesečnih izvještaja Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Kontrolu korištenja subvencija vršit će Poreska uprava FBiH i Federalna uprava za inspekcijske poslove.

Povrat isplaćenih sredstava na ime subvencije zbog neispunjavanja uslova od strane poslodavca i osobe koja se samozapošljava, garantuje se bjanko potpisanom i ovjerenom mjenicom, s naznakom „bez protesta“, koju su poslodavac, odnosno osoba koja se samozapošljava, dužni dostaviti, zajedno s mjeničnom izjavom - ovlaštenjem za popunjavanje mjenice i bjanko potpisanom i ovjerenim nalogom za plaćanje, prilikom zaključivanja ugovora o sufinansiranju sa Zavodom za zapošljavanje, odnosno kantonalnim službama.

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LEASINGU

Vlada Federacije BiH je utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o leasingu, čiji je cilj jačanje tržišta leasinga.

Kako je definirano jednom od 93 izmjene i dopune, obzirom na položaj i broj subjekata, leasing može biti izravni, neizravni i povratni. Izravni leasing je dvostrani pravni posao u kojem sudjeluju samo dva subjekta, davatelj (ujedno i dobavljač predmeta leasinga) i korisnik leasinga. Neizravni leasing je višestrani pravni posao u kojem sudjeluju tri subjekta - dobavljač, davatelj i korisnik, a u povratnom leasingu sudjeluju samo korisnik i davatelj, pri čemu korisnik prethodno u svojstvu dobavljača prodaje predmet leasinga davatelju, kojeg potom davatelj predaje na korištenje korisniku leasinga, uz obvezu korisnika na plaćanje naknade.

Leasing društvo može donijeti odluku o prestanku poslovanja i preregistrirati se kao drugo gospodarsko društvo pod uvjetom da u portfelju nema važećih ugovora o leasingu, ili da na drugo leasing društvo prenese svoje poslovanje.

Članom uprave leasing društva može biti imenovana samo osoba koja za to dobije suglasnost nadležne agencije. Ako Agencija ukine tu suglasnost, leasing društvo obvezno je bez odgode donijeti odluku o opozivu imenovanja tog člana uprave.

Leasing društvo dužno je uspostaviti sveobuhvatan i učinkovit sustav upravljanja rizicima sukladno vrsti, opsegu i složenosti svog poslovanja, koji mora uključivati strategije, politike, postupke i mjere upravljanja rizicima, tehnike mjerenja rizika i podjelu odgovornosti u upravljanju rizicima.

Ako, tijekom nadzora, utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti čiji priroda i opseg nemaju značajan utjecaj i posljedice na poslovanje leasing društva, Agencija može izreći opomenu koja može može sadržavati i nalog za ispravljanje utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti, te rokove u kojima to treba učiniti. Ako leasing društvo ne postupi po tom nalogu, Agencija će izdati rješenje za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti.

Leasing društvo dužno je, kao povjerljive, čuvati sve podatke, informacije, činjenice i okolnosti za koje je saznalo u poslovanju s korisnikom, odnosno dobavljačem leasinga.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

Federalna vlada utvrdila je Nacrt zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima. Načela na kojima se zasnivaju ovi fondovi su dobrovoljnost i ravnopravnost članstva, raspodjela rizika ulaganja, javnost rada, te akumulacija i investiranje sredstava.

Među razlozima za donošenje ovog potpuno novog zakona navedeno je da je analiza problema sadašnjeg mirovinskog sustava u Bosni i Hercegovini utvrdila ograničenu pokrivenost i nizak stupanj poštivanja zakonskih obveza, naročito kada se radi o radnicima iz neformalne ekonomije, neodgovarajuću razina mirovina, zabrinutost u svezi financijske održivosti mirovinskog sustava i probleme koji se odnose na ograničene administrativne kapacitete i upravljanje institucijama iz domene socijalne sigurnosti.

Činjenica da su umirovljenici jedna od najugroženijih kategorija našeg društva danas je povod za reformu mirovinskog sustava i stvaranje mirnijih životnih uvjeta u starijoj dobi budućih generacija.

Dobrovoljni mirovinski fondovi sastavni su dio dokumenta Strategija reforme mirovinskog sustava u Federaciji BiH, a donošenje ovoga zakona je u sklopu Akcijskog plana za provedbu Strategije koji je usvojila Vlada FBiH. Usvajanje Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima u Federaciji BiH bit će stvorena pravna osnova za daljnji razvoj mirovinskog sustava u Federaciji BiH i tržišta kapitala na kojem će se pojaviti nove vrste fondova koji se razlikuju po načinu i kriterijima investiranja.

Društvo za upravljanje fondovima se osniva u formi dioničkog društva, čiji je predmet poslovanja osnivanje i upravljanje ovim fondovima, odnosno ulaganje novčanih sredstava u vlastito ime i za račun članova dobrovoljnog mirovinskog fonda.

Društvo za upravljanje mogu osnovati domaće i inozemne fizičke i pravne osobe, pri čemu fizičke osobe mogu imati samo nekvalificirani udjel. Više od 50 posto udjela u kapitalu, odnosno prava glasa u društvu za upravljanje mora imati pravna osoba koja se bavi bankarskim i poslovima osiguranja ili djelatnošću mirovinskih fondova, kao i osoba koja u navedenoj pravnom licu ima više od 50 posto udjela u kapitalu, odnosno prava glasa.

Novčani dio temeljnog dioničkog kapitala društva za upravljanje, prilikom osnivanja, iznosi najmanje 3.000.000 konvertibilnih maraka i uplaćuje se na privremeni račun kod banke u cijelosti prije upisa društva za upravljanje u registar gospodarskih subjekata. Ova sredstva ne mogu potjecati iz zajmova ili kredita, niti smiju biti opterećena na bilo koji način. Ako ukupna imovina dobrovoljnih mirovinskih fondova kojima upravlja društvo za upravljanje pređe iznos od 50.000.000 KM, kao i za svako dalje povećanje imovine, temeljni dionički kapital društva za upravljanje mora biti povećan za 1.000.000 KM u roku od 60 dana. Temeljni dionički kapital društva za upravljanje ne može biti povećavan javnim pozivom.

Društvo za upravljanje je dužno zaposliti na neodređeno vrijeme najmanje jednog investicijskog savjetnika za svaki fond kojim upravlja i zaposliti jednog ovlaštenog unutarnjeg revizora. Ako ukupna imovina pređe iznos od 50.000.000 KM, kao i za svako daljnje povećanje imovine za ovaj iznos, društvo za upravljanje dužno je dodatno zaposliti najmanje još jednog investicijskog savjetnika na neodređeno vrijeme.

Dioničar društva za upravljanje ne može biti osoba koja je u razdoblju od tri godine prije stjecanja vlasništva u društvu za upravljanje imala više od deset posto udjela u temeljnom kapitalu u društvu za upravljanje, banci ovlaštenoj za obavljanje poslova depozitara, investicijskom fondu, profesionalnom posredniku ili banci ovlaštenoj za kupnju i prodaju financijskih instrumenata, društvu za upravljanje investicijskim ili obveznim mirovinskim fondovima ili društvu za osiguranje, u vrijeme kada je tim društvima oduzeto odobrenje za rad. To ne mogu biti ni gospodarsko društvo ili obrtnik nad čijom imovinom je otvoren ili proveden stečajni postupak, osoba koja je bila na rukovodećim položajima u gospodarskom društvu nad kojim je otvoren stečajni postupak ili kojem je oduzeto odobrenje za rad, koja je izabrani dužnosnik, nositelj izvršne funkcije ili savjetnik u organima vlasti u BiH. Ovo ograničenje se odnosi i na one koji su izgubili članstvo u strukovnoj udruzi zbog nepridržavanja pravila udruge, ili im je nadležni organ izrekao mjeru oduzimanja dozvole za obavljanje poslova na financijskom tržištu.

Dioničar ne može biti ni osoba pravomoćno osuđena za kaznena djela iz oblasti financija, tržišta kapitala, pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, protiv koje je izrečena sigurnosna mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za upravljanje, dok traje zabrana, koja posjeduje važeću dozvolu za obavljanje poslova brokera ili investicijskog savjetnika.

Na organe društva za upravljanje se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuju gospodarska društva, ukoliko ovim zakonom nije drukčije određeno.

Prava iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja (ostvarivanje prava na mirovinu) član fonda može ostvariti najranije s navršenih 58 godina života. Član fonda sam odabire način isplate mirovine, kao privremene ili doživotne.

Društvo za osiguranje koje isplaćuje mirovine dužno je ponuditi doživotnu starosnu mirovinu, a može nuditi i privremenu starosnu, promjenjivu mirovinu, djelomične jednokratne isplate i druge vrste mirovina prema svom mirovinskom programu.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JEDINSTVENOM SUSTAVU REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA

Smanjenje rada nacrno, jačanje discipline u oblasti doprinosa i podnošenja prijava u Jedinstveni sustav registracije, kontrole i naplate doprinosa, temeljni su razlozi zbog kojih je Vlada FBiH odlučila da danas utvrđeni Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa uputi u parlamentarnu proceduru po žurnom postupku.

Jednom od izmijenjenih odredaba ovog zakona propisano je da obveznik uplate doprinosa prijavu za upis u Jedinstveni sustav za svakog novog zaposlenika podnosi Poreznoj upravi najkasnije dan prije otpočinjanja rada osiguranika. Promjena u osiguranju zaposlenika podnosi se danom nastanka promjene, a odjava najkasnije s danom prestanka rada osiguranika.

Porezna uprava će svakom osiguraniku putem interneta omogućiti pristup podacima o iznosu uplaćenih doprinosa, a na temelju zahtjeva osiguranika izdati uvjerenje iz Jedinstvenog sustava koje sadrži podatke o iznosu uplaćenih doprinosa.

Prema obrazloženju izmjena i dopuna Zakona, obrazac prijave uplate doprinosa za dobrovoljno mirovinsko i zdravstveno osiguranje osobnim sredstvima nije do sada bio propisan, što je prilikom ostvarivanja prava dobrovoljnih osiguranika stvaralo određene probleme, koje predložena nova rješenja eliminiraju.

Prilikom inspekcijskog nadzora, kontrole prijavljenih radnika i rada nacrno uočeno je da poslodavci za neprijavljene zaposlenike prezentiraju ugovor o radu s datumom od prije jednog ili dva dana, koristeći zakonski rok za prijavu osiguranja od sedam dana. Zapažanja inspektora su da poslodavci imaju pripremljene ugovore o radu s nepopunjenim datumom sklapanja, koji unose prije prezentiranja inspektorima.

Radi suzbijanja ovakvih pojava, predložene izmjene Zakona skraćuju rok za podnošenje prijave, što ne predstavlja opterećenje za poslodavce, jer obrazac za prijavu mogu dostaviti Poreznoj upravi elektroničkim putem.

Predložene izmjene u svezi uvida u stanje uplaćenih doprinosa temelji se na činjenici da je Porezna uprava Federacije BiH, u suradnji sa FAR projektom USAID-a, pripremila online web portal za osiguranike, koji će putem interneta moći imati uvid u stanje uplaćenih doprinosa.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O
IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA

Unaprjeđenje kvalitete teksta u odnosu na sve raširenija društveno opasna ponašanja temeljni je razlog što je Vlada FBiH danas utvrdila i u žurnu parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona FBiH.

Naime, analizom statističkih pokazatelja zaključeno je da je u evidentnom porastu broj kaznenih djela motiviranih mržnjom zbog rasne pripadnosti, boje kože, vjeroispovijesti, nacionalnog ili etničkog porijekla, invaliditeta, spola, spolnog opredjeljenja ili rodnog identiteta druge osobe.

Te pojave nužno je suzbiti jasnim zakonskim opredjeljenjem kako bi i u preventivnom i represivnom smislu bila ostvarena funkcija kaznenog zakonodavstva. Stoga je opredjeljenje Prijedloga zakona suzbijanje društveno opasnih ponašanja kao što su kaznena djela počinjena iz mržnje, navođenje na prostituciju, te trgovina ljudima.

U prilog novim zakonskim rješenjima ide i činjenica da je na snagu stupio Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona BiH, čime je nastala pravna praznina u reguliranju kaznenog djela trgovine ljudima na razini FBiH. Kada je riječ o ovom kaznenom djelu, predloženim izmjenama i dopunama Zakona bi u potpunosti bile ispunjene međunarodne obveze BiH, te riješen problem sukoba nadležnosti. Naime, Tužiteljstvo BiH i Sud BiH zadržavaju nadležnost samo u slučajevima gdje se trgovina ljudima vrši u međunarodnom prometu. Svi ostali slučajevi bili bi procesuirani na entitetskoj i razini Distrikta Brčko BiH.

Prijedlogom izmjena i dopuna Kaznenog zakona FBiH uvedena je definicija arbitra, suca porotnika, kao i definicija zločina iz mržnje, te odredba da će kazneno djelo izvršeno iz mržnje biti uzeto kao otegotna okolnost prilikom odmjeravanja kazne.

Jedna od intervencija je i brisanje odredbe koja je propisivala zamjenu kazne zatvora novčanom kaznom izjednačavanjem s jednim dnevnim iznosom novčane kazne, što je dovodilo do različitog postupanja sudova, te do nejednakog položaja osuđenih osoba - podnositelja zahtjeva za zamjenu kazne zatvora do jedne godine novčanom kaznom.

Jednim od članaka predviđeno ja da osobe osuđene na kaznu dugotrajnog zatvora, nakon izdržane dvije trećine izrečene kazne, mogu biti premiještene u ustanovu za izvršenje kaznene sankcije poluotvorenog tipa. Uvjeti pod kojima to može biti učinjeno bit će propisani Zakonom o izvršenju kaznenih sankcija FBiH.

Intervencijom na članak 166. stavak 2. točka c) postojećeg Zakona izvršeno je usuglašavanje s novom definicijom zločina iz mržnje. Također je izvršeno i usuglašavanje s Kaznenim zakonom Republike Srpske na način da je kao kvalificirani oblik ubojstva propisano i ubojstvo suca, tužitelja ili njihovog suradnika u svezi s vršenjem njihove sudačke ili tužiteljske funkcije. Također su kazne predviđene i za onog tko suca, tužitelja, silom ili ozbiljom prijetnjom, prisili da nešto učini ili trpi.

Člankom 8. ovog zakonskog prijedloga je definicija kaznenog djela financiranja terorističkih aktivnosti usuglađena s međunarodnim standardima, čime je ispunjena jedna obveza Bosne i Hercegovine u usuglašavanju kaznenog zakonodavstva.

Prijedlogom izmjena i dopuna Zakona je za kazneno djelo navođenja na prostituciju propisana kazna od jedne do 15 godina zatvora. Za kazneno djelo organizirane trgovne ljudima zaprijećena je kazna zatvora od najmanje deset godina, a zatvorske kazne do 12 godina propisane su za kazneno djelo pranja novca.

Kazneno djelo navođenja na prostituciju zadržalo bi osnovni oblik, uz pretpostavku dobrovoljnosti i punoljetstva.

Visoke zatvorske kazne propisane su za prisiljavanje na spolni odnošaj ili s njim izjednačenu spolnu radnju, te za financiranje terorizma.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O
SUZBIJANJU KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALA U FBiH

Vlada FBiH utvrdila je i u parlamentarnu proceduru po žurnom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji BiH.

Izmijenjen je članak 34. koji sada glasi da će kazneni postupci u kojima su do dana početka primjene ovoga zakona potvrđene optužnice za kaznena djela iz mjerodavnosti Posebnog odjela suda biti okončani pred sudovima koji su bili stvarno i mjesno mjerodavni za ta kaznena djela prije početka primjene ovoga zakona. Do sada se u ovom članku, umjesto riječi “podignute”, koristila riječ “potvrđene”. Ovim je preciznije definirano postupanje sudaca u smislu potvrđivanja, odnosno odbijanja optužnog prijedloga.

Rok stupanja Zakona na snagu pomjeren je s 23.7.2014. na 1.7.2017. godine jer još nisu osigurani svi materijalni, tehnički i infrastrukturni kapaciteti za odgovarajuću primjenu Zakona. Zakonom je, naime, propisano formiranje posebnih odjela u Vrhovnom sudu FBiH i Federalnom tužiteljstvu, te utvrđena prvostupanjska nadležnost u postupanju za određena kaznena djela.

IZMIJENE I DOPUNE UREDBE O POSLOVIMA OSNOVNE DJELATNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE KOJE OBAVLJAJU DRŽAVNI SLUŽBENICI, UVJETIMA ZA VRŠENJE TIH POSLOVA I OSTVARIVANJU ODREĐENIH PRAVA IZ RADNOG ODNOSA

Vlada FBiH donijela je Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa, a u cilju usklađivanja njenih odredaba sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u FBiH.

U Reformskoj agendi za Bosnu i Hercegovinu za period 2015.-2018. godina, reforma javne uprave istaknuta je kao jedna od ključnih reformskih oblasti. U Reformskoj agendi se ističe da će kandidati za zapošljavanje u državnoj službi biti ocjenjivani na osnovu prethodno određenih kriterija kvalifikovanosti i rezultata testova kompetentnosti. Nadalje, posebno se ističe i potreba da ukupan fond plata u javnom sektoru bude zamrznut do donošenja revidiranog sistema određivanja plata na osnovu vrijednosti.

Izmjenama Uredbe uvedene su kompetencije za radna mjesta osoba koje nisu državni službenici i državnih službenika, koje će presdstavljati osnov za izradu testova kompetentnosti, na osnovu kojih će biti birani kandidati za zapošljavanje u državnoj službi.

Također su uvedeni analiza radnih mjesta i unaprijeđena njihova analitička procjena, što predstavlja osnov za uvođenje revidiranog sistema plata zasnovanog na utvrđivanju vrijednosti pojedinačnog radnog mjesta.

Kompetencije su pojam na kojem je zasnovano moderno upravljanje ljudskim potencijalima. Riječ je o tome da je za svako radno mjesto potrebno definirati ona znanja, vještine, sposobnosti, lične karakteristike i vrijednosti potrebne za uspješno i efikasno obavljanje posla. Potrebno je razviti i metode za prepoznavanje kompetencija kod pojedinih kandidata kako bi za svako radno mjesto mogao biti odabran onaj koji najviše odgovara “kompetencijskom profilu” radnog mjesta. Razvoj modela kompetencija nije značajan samo za odabir kandidata, već i za upravljanje radnom uspješnosti i za karijerni razvoj.

Uvođenjem prakse analize radnih mjesta organi državne službe FBiH dobit će priliku da na sistematičan način eliminišu problem raskoraka između onoga što piše u opisu radnog mjesta i onoga što izvršilac stvarno radi. Dobra praksa u analizi radnih mjesta preporučuje da sveobuhvatna analiza bude provedena prilikom svake ozbiljnije reorganizacije organa državne službe, mada je proces moguće inicirati i na osnovu potreba pojedinih organizacionih jedinica, odnosno u svim slučajevima gdje se opis radnog mjesta pojavi kao problem.

Unaprjeđenje postojećeg sistema vrednovanja radnih mjesta važno je kako bi bilo obezbijeđeno da svakom radnom mjestu bude data odgovarajuća vrijednost, na osnovu stepena složenosti poslova i ukupne odgovornosti, na osnovu koje se određuje naziv radnog mjesta i plata. Na taj način obezbjeđuje se primjena principa “ista plata za isti posao”, koji predstavlja osnov za novi pravičniji sistem plata zaposlenih.

IZMJENE I DOPUNE UREDBE O NAČELIMA ZA UTVRĐIVANJE UNUTRAŠNJE ORGANIZACIJE FEDERALNIH ORGANA UPRAVE I FEDERALNIH UPRAVNIH ORGANIZACIJA

U cilju usklađivanja sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, Vlada FBiH danas je donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacije.

Ova uredba usaglašena je i sa izmjenama i dopunama Uredbe o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanje određenih prava iz radnog odnosa, kojima je uvedena metodologija analize kao i novi format opisa radnih mjesta, što uključuje svrhu radnog mjesta i ključne kontakte.

Novi trendovi razvoja ljudskih potencijala zahtijevaju opis radnog mjesta koji će obezbijediti dovoljno informacija o radnom mjestu. Pored tehničkih podataka (npr. naziv radnog mjesta, organizaciona jedinica, broj izvršilaca), radno mjesto treba da ima jasno istaknutu svrhu, kojom se sumiraju sveukupne odgovornosti, kao i doprinos koje radno mjesto ima u ostvarenju ciljeva organizacione jedinice. Iz svrhe radnog mjesta bi trebalo da jasno proizilaze svi poslovi koje ono obuhvata.

Važan element radnog mjesta su i ključni kontakti, kojima se definišu glavni interni i vanjski kontakti koji se ostvaruju na radnom mjestu, uključujući i njihovu svrhu i učestalost.

Rukovodilac federalnog organa uprave dužan je, prije podnošenja prijedloga pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Vladi Federacije, njegov sadržaj uskladiti u potpunosti s mišljenjima Federalnog ministarstva pravde i Ureda Vlade FBiH za zakonodavstvo i usaglašenost s propisima Evropske unije.

UREDBA O USLOVIMA, KRITERIJIMA I POSTUPKU ZAPOŠLJAVANJA I RAZRJEŠENJA OSOBA KOJE NISU DRŽAVNI SLUŽBENICI U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U FBiH

Vlada FBiH donijela je Uredbu koja utvrđuje uslove, kriterije i postupak zapošljavanja i razrješenja osoba koje nisu državni službenici, izuzev savjetnika nosilaca funkcija.
Ujedno, na ovaj način je Uredba usaglašena sa izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u FBiH.

Osobe koje nisu državni službenici zapošljavaju se putem javnog konkursa koji raspisuje rukovodilac, odnosno tijelo koje vrši njihovo imenovanje. Ukoliko se radi o raspisivanju javnog konkursa za poziciju za čije imenovanje je potreban prijedlog, onda se i javni konkurs raspisuje na prijedlog osoba koje predlažu imenovanje.

Javni konkurs za sekretara federalnog organa državne službe raspisuje rukovodilac tog organa koji, nakon provedenog postupka, vrši njegovo imenovanje.

Rukovodilac, odnosno tijelo koje raspisuje javni konkurs, imenuje komisiju za provođenje javnog konkursa koju sačinjavaju po dva člana iz organa u koji se vrši zapošljavanje tijela koje raspisuje javni konkurs, te jednog člana – predstavnika Federalnog ministarstva pravde. Ukoliko javni konkurs raspisuje rukovodilac organa koji vrši imenovanje komisija se sastoji od tri člana.

Kandidati koji ispunjavaju uslove propisane javnim konkursom bit će pozvani na intervju na kojem će komisija utvrditi da li posjeduju ili ne posjeduju kompetencije, odnosno znanja i sposobnosti potrebne za obavljanje poslova određenog radnog mjesta.

Rukovodilac, odnosno tijelo koje je raspisalo javni konkurs, vrši imenovanje, s liste uspješnih kandidata. Ukoliko se imenovanje vrši na prijedlog rukovodioca organa ili drugog lica iz člana 11a. Zakona o državnoj službi, organ koji vrši imenovanje je dužan izvršiti imenovanje po dostavljenom prijedlogu koji mora biti obrazložen.

POVEĆANI TRANSFERI FEDERALNOG MINISTARSTVA ZA PITANJA
BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA

Vlada Federacije BiH danas je izmijenila i dopunila tri odluke koje se odnose na transfere Federalnog ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog za prošlu godinu, a koje su sada usklađene s Rebalansom budžeta FBiH za 2015. godinu.

Tako su sredstva za transfer namijenjen sufinansiranju troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija povećana sa 125.000 konvertibilnih maraka na 175.000 KM. Razlog za ovo je je veliki broj zahtjeva za sufinansiranje pristiglih prošle godine.

S 1.000.000 KM na 1.300.000 KM uvećan je i transfer namijenjen kao pomoć u liječenju boraca, nakon što je, na osnovu velikog broja prošlogodišnjih zahtjeva ocijenjeno da su prethodno odobrena sredstva od 1.000.000 KM za ove potrebe bila nedovoljna.

Povećan je i iznos sredstava koja se dodjeljuju kroz transfer udruženjima/udrugama proisteklim iz posljednjeg odbrambena-oslobodilačkog rata. Riječ je o dodatnih 100.000 KM za sufinansiranje održavanja sportskih igara Saveza ratnih vojnih invalida FBiH Sarajevo i HVIDR-e Mostar.

USVOJEN PROGRAM RADA VLADE FBiH ZA 2016. GODINU

Na današnjoj sjednici Vlada Federacije BiH usvojila je svoj Program rada za 2016. godinu koji će dostaviti Parlamentu FBiH na razmatranje. Ovaj program rada bit će objavljen na internet stranici Vlade FBiH (www.fbihvlada.gov.ba).

Program za 2016. godinu rađen je na osnovu Programa rada Vlade FBiH za mandatni period 2015.-2018., Reformske agende za BiH za isti period, koju su usvojile sve vlade u BiH, kao i godišnjih planova rada federalnih ministarstava koji su dostavljeni Federalnom zavodu za programiranje razvoja.

Program rada za 2016. godinu donesen je u skladu s Poslovnikom o radu Vlade FBiH i Uredbom o planiranju rada i izvještavanju o radu Vlade FBiH, federalnih ministarstava i institucija, kojom su propisani postupak planiranja, te obrasci i vremenski okvir provođenja procesa izrade planova i izvještaja, koju je Vlada FBiH donijela 23.10.2014. godine.

Ovom Uredbom definisana je obaveza svih federalnih ministarstava da donose trogodišnje strateške planove, godišnje planove rada i izvještaje o radu. Uredba uređuje postupak izrade i usvajanja planova i izvještaja o radu, uključujući osnovne korake i metodologiju, kojih će se pridržavati službenici federalnih ministarstava, u skladu sa svojim pravima i dužnostima utvrđenim Ustavom, zakonima i drugim propisima Federacije BiH.

Planom rada Vlade FBiH za 2016. godinu definisani su strateški ciljevi, programi i aktivnosti koje će u ovoj godini raditi federalna ministarstva kako bi doprinijela provođenju zacrtanih strateških ciljeva. Precizno su navedeni nosioci aktivnosti, rokovi izvršenja, mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate, očekivani godišnji rezultati, te izvori i iznosi sredstava.

Strateški ciljevi i programi koje će Vlada implementirati u 2016. godini su dalje usklađivanje domaćeg sa zakonodavstvom Evropske unije, očuvanje makroekonomske stabilnosti i jačanje budžetske odgovornosti, ekonomske reforme, izgradnja i rekonstrukcija transportne, energetske i okolišne infrastrukture, nastavak reformi pravosuđa i javne uprave, zdravstva i socijalnog sektora, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, jačanje saradnje sa organizacijama civilnog društva, zaštita od diskriminacije, te jačanje regionalne saradnje i koordinacije između kantona.

Prioriteti Vlade FBiH u 2016. godini će biti usmjereni na projekte intenziviranja privrednog razvoja, jačanja unutrašnje društvene stabilnosti Federacije BiH i jačanja vladavine prava, kao i iniciranje i provođenje reformi usklađenih sa potrebama Bosne i Hercegovine. U saradnji sa drugim nivoima vlasti u BiH, Federalna vlada će raditi na evroatlanskim integracijama u cilju obezbjeđenja dugoročno održivog i stabilnog sistema koji će FBiH učiniti konkurentnijom.

ODOBREN KREDIT ZA PS VITEZIT

Vlada FBiH donijela je Odluku o odobravanju kreditnih sredstava privrednom društvu PS Vitezit d.o.o. Vitez u iznosu 1.995.031,12 KM, a u skladu sa zaključkom od 16.12.2015. godine.

Kredit je odobren s rokom otplate od 120 mjeseci, što uključuje grace period od 12 mjeseci i kamatnom stopom od pet posto na godišnjem nivou.

Sredstva će biti isključivo korištena za finansiranje revitalizacije kapaciteta za proizvodnju privrednih eksploziva, u cilju postizanja proizvodnje od oko 4.500 tona godišnje u naredne tri godine.

PRENOS KREDITNIH SREDSTAVA

Vlada FBiH je usvojila informaciju o statusu i realizaciji kreditnih sredstava po programima Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije obezbijeđenih Budžetom FBiH za 2014. i 2015. godinu.

S tim u vezi, zadužila je Federalno ministarstvo finansija da prenese sredstava u ukupnom iznosu od 3.700.000 KM po programima Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije odobrenih Bužetom FBiH za 2014. godinu, i to na račun Trajnog revolving fonda iznos od 1.300.000, 00 KM i na račun namjenskog depozita iznos od 2.400.000 KM.

Federalno ministarstvo finansija će izvršiti i prenos sredstava u ukupnom iznosu od 6.400.000 KM po Programu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije odobrenih Budžetom FBiH za 2015. godinu, na račun Trajnog revolving fonda.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će neutrošena sredstva s računa namjenskog depozita realocirati na račun Trajnog revolving fonda.

IZVJEŠTAJ O PROJEKTU ICIS

Danas je Vlada FBiH usvojila izvještaj o realizaciji projekta “Tehnička podrška za unapređenje poslovnog okruženja i institucionalno jačanje (ICIS) s 31.12.2015. godine, čiji je korisnik sredstava i voditelj Projekta za Federaciju BiH i Bosnu i Hercegovinu Federalna uprava za inspekcijske poslove.

Ukupna vrijednost ovog projekta je 3.750.000 dolara, od čega se na FBiH i BiH odnosi 2.250.000 dolara, a na Republiku Srpsku i Brčko Distrikt BiH 1.500.000 dolara. Riječ je o grantu Švedske agencija za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA), a sredstva administrira Svjetska banka.

Projekt je trebao trajati od 1.7.2013. do 31.12.2015. godine, ali je produžen od 1.1.2016. do 31.12.2017. godine.

Glavni razvojni cilj Projekta je jačanje kapaciteta državnih i entitetskih vlada u Bosni i Hercegovini putem stvaranja mehanizama za razmjenu podataka i interoperabilnosti između javnih registara i institucija na sva tri nivoa vlasti, a s ciljem efikasnijeg rada, brže i jednostavnije razmjene podataka, smanjenja nepotrebnih troškova i opterećenja poslovnog sektora u cjelini.

AKCIJE ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI NA CESTAMA

Federalna vlada danas je prihvatila Plan i program JP Ceste Federacije BiH za obavljanje poslova službe “Pomoć-informacije” (SPI) na javnim cestama u FBiH za 2016. godinu.

Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija i Cestama FBiH Vlada je naložila da i dalje prate obavljanje poslova SPI i o tome je redovno izvještavaju.

Jedna od akcija BIHAMK-a, planirana za mart i april 2016. godine, jeste “Sigurnosni pojas spašava život”. Cilj je povećanje za 50 posto broja učesnika u saobraćaju koji koriste sigurnosni pojas i dječiju autosjedalicu. Procijenjeno je da će s porukama ove kampanje biti upoznato više od 100.000 ljudi.

Akcija “Uspori - izaberi život” planirana je za maj i juni 2016. godine, a bit će realizirana kroz distribuciju vodiča za sigurnu vožnju, emitovanje radio džinglova, prikazivanje spotova u elektronskim medijima i oglasa u printanim medijima. Očekuje se da kampanjom bude obuhvaćeno više od 500.000 ljudi.

Za juni i juli 2016. godine planirana je akcija “Putujte sugurno”, čiji je cilj preventivna kontrola ispravnosti oko 1.200 putničkih motornih vozila.

TRANSFERI ZA RASELJENE OSOBE I POVRATNIČKU POPULACIJU

Vlada Federacije BiH donijela je, na prijedlog Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, više odluka o transferima ovog ministarstva planiranim u Budžetu Federacije BiH za 2016. godinu.

Tako je transferom za raseljena lica i povratnike, za rekonstrukciju i obnovu individualnih stambenih objekata i objekata zajedničkog i socijalnog tipa stanovanja, te sanaciju objekata od elementarnih nepogoda predviđeno 5.000.000 KM.

Dva puta više, ili 10.000.000 KM predviđeno je za obnovu i izgradnju putne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture, objekata vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, te drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu, obnovu objekata koji su pretrpjeli štetu od elementarnih nepogoda, pomoć za zapošljavanje kroz razvoj malih i srednjih preduzeća, poljoprivrednu djelatnost (komercijalnu i nekomercijalnu), pružanje podrške programima volontiranja pripravnika, diverzifikaciju privrednih aktivnosti u ruralnim područjima, dodjelu stoke za osnovna stada, rekultivaciju poljoprivrednog zemljišta i ambijentalnu privlačnost.

Za humanitarne, zdravstvene, psihosocijalne, informativne, edukativne i projekte besplatne pravne pomoći, stipendiranje studenata-povratnika s područja Republike Srpske predviđeno je 1.000.000 KM. Za podršku obilježavanju godišnjica i ukopa nevinih žrtava rata, kao i izgradnju spomen-obilježja na prostoru Bosne i Hercegovine planirano je 500.000 KM.

Programima povratka u Republiku Srpsku namijenjeno je ukupno 3.000.000 KM, od čega za obnovu i izgradnju putne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture, objekata vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, kao i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu 1.000.000 KM. Za pomoć zapošljavanju povratnika kroz razvoj malih i srednjih preduzeća, poljoprivrednu djelatnost, pružanje podrške programima prekvalifikacije, obuke ili školovanja, volontiranja pripravnika, rekultivaciju poljoprivrednih površina, ekonomsku saradnju sa dijasporom, kao i diverzifikaciju privrednih aktivnosti u ruralnim područjima predviđeno je 2.000.000 KM.

Kao podrška implementaciji održivog povratka, izbjeglih i prognanih lica s područja regije Srebrenica predviđeno je 1.500.000 KM.

Za zajedničke međuentitetske i općinske i projekte s nevladinim organizacijama i troškove implementacije zajedničkih projekata koji se realizuju putem Fonda za povratak, bit će izdvojeno 2.000.000 KM.

Federalna vlada usvojila je danas i Plan povratka, obnove, gradnje i razvoja, te održivog povratka za 2016. godinu.

INFORMACIJA O B&H AIRLINESU

Vlada FBiH usvojila je danas informaciju o stanju u JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo i zadužila JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo da razmotri mogućnosti za pokretanje stečajnog postupka nad B&H Airlinesom, sukladno Zakonu o gospodarskim društvima u BiH i Zakonom o stečajnom postupku Federacije BiH.

Stanje u B&H Airlinesu je izrazito teško jer su, zbog neizmirenih obveza, isključeni električna energija, telefoni i ostale komunalije, a onemogućen je i pristup uredima u sjedištu poduzeća. Ujedno, Uprava za indirektno oprezivanje otpočela je kontrolu, koju nije mogla provesti do kraja, zbog onemogućavanja pristupa dokumentima. Izradu godišnjih računovodstvenih izvještaja o poslovanju je teško očekivati zbog nedostatka kadra i ostalih brojnih problema.

Najveći povjerilac je društvo HETA d.o.o. koja potražuje 25.409.857 KM iz ugovora o financijskom leasingu za dva zrakoplova ATR-72. Međunarodni aerodrom Sarajevo potražuje 6.429.884 KM, KM, potraživanja stranih dobavljača su 4.257.826, zaposlenici po osnovu bruto plaća potražuju oko 2.700.000 KM, potraživanja JP Pošta BiH iznose 1.397.091 KM, rezerviranja po osnovu tužbi iznose 1.816.580 KM, te ostala potraživanja su 751.062 KM.

UREDBA O VISINI NAKNADE ZA JAVNE CESTE PRI REGISTRACIJI VOZILA

Federalna vlada donijela je Uredbu kojom se određuje visina godišnje naknade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, a ona se izračunava tako što se saberu iznos osnovne naknade i korektivni koeficijent.

Osnovna naknada za sva vozila iznosi 30 KM, a korektivni koeficijent, ovisno o kategoriji vozila za mopede je 1,20 KM, za putničke automobile do 1.001 kubnog metra zapremine 1,60, a za vozila do 1.600 kubika dvije KM. Za autobuse će se na osnovnu naknadu plaćati koeficijent od 3,75 do 22,70 KM, a za teretna vozila od 1,83 do 36 KM.

Naknada za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, predstavlja javni prihod i značajna finansijska sredstva koja su namijenjena za održavanje, zaštitu, obnovu, rekonstrukciju i izgradnju javnih cesta u Federaciji BiH i koja u ukupnoj masi javnog prihoda namijenjenog za financiranje javnih cesta čine 27,65 posto.

U obrazloženju je navedeno da je prošlogodišnja uredba donijela negativne efekte i smanjenje javnog prihoda u odnosu na raniji period.

Također, Uredba nije bila usklađena s Klasifikacijom motornih i priključnih vozila sukladno Direktivama EU, te su bili određeni problemi u njenoj praktičnoj primjeni,a nije bilo ni adekvatne kontrole.

Danas denesena uredba ima za cilj zaustavljanje trenda opadanja ovog značajnog prihoda namijenjenog financiranju javnih cesta na način da visina naknade za mopede, motocikle i putnička vozila uvećana, dok je visina naknade za autobuse, teretna motorna vozila i priključna vozila vraćena na iznose prije donošenja uredbe. Također, Uredba je sada usklađena s trenutno važećom Klasifikacijom motornih i priključnih vozila prema Direktivama EU.

INFORMACIJA O STANJU I UREĐENJU ODNOSA U UPRAVLJANJU CESTAMA

Vlada Federacije BiH prihvatila je informaciju o stanju i mjerama za uređenje odnosa u upravljanju i financiranju javnih cesta i zadužila svoje predstavnike u Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje BiH da sagledaju mogućnost da se cestarina i za ostale javne ceste, poput one za austoceste, odvoji od ostalih javnih prihoda i osigura adekvatno praćenje i namjensko trošenje tih sredstava.

Isti predstavnici su zaduženi da putem Odjeljenja za makroekonomske analize pokrenu inicijativu da se analizira i ispita mogućnost isključivanja namjenskih sredstava naknada za ceste iz osnovice za obračun PDV-a (utjecaj na MPC/princip „trošarine"), kao i da dio viška ostvarenog PDV-a (preporučeno do jedan posto) bude usmjeren na investicije za izgradnju i rekonstrukciju (primarno autoceste, brze i magistralne ceste).

Nadležna ministarstva su zadužena da poduzmu potrebne mjere da se naftni derivati pri uvozu prevoze željeznicom, da osiguraju adekvatnu kontrolu njihove prodaje i poduzmu mjere da se onemogući korištenje lož-ulja kao pogonskog goriva.

Analizirajući izvorne prihode za financiranje javne infrastrukture, zaključeno je da treba pokušati iznaći adekvatno trajnije rješenje za financiranje željezničke infrastrukture uvažavajući i varijantu da se za ove namjene izdvaja 0,05 KM iz maloprodajne cijene naftnih derivata. Također, traži se pokretanje inicijative za uvođenje posebne akcize na lož-ulje, odnosno ukidanje odredbe o oslobađanju od obveze plaćanja naknade za ceste na lož-ulje za sve korisnike, a korisnicima koji dokažu namjensko trošenje lož-ulja, omogući povrat sredstava ili subvencija iz javnih prihoda.

Nadležna ministarstva su obavezana da analiziraju strukturu maloprodajne cijene naftnih derivata u cilju svođenja troškova i trgovačke marže u realne okvireda zbog uvođenja nove naknade za javne ceste ne bi došlo do porasta maloprodajne cijene naftnih derivata.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija je zaduženo da pokrene inicijativu za izmjenu Zakona o cestama Federacije BiH kako bi bila osigurana potpuna kontrola prikupljanja namjenskih sredstava za financiranje javnih cesta i njihovo namjensko trošenje.

Federalna ministarstva financija i prometa i komunikacija su zadužena da pripreme program po kojem će biti povećano učešće naknade za autoceste sa 0,10 KM na 0,20 KM.

Resorno federalno ministarstvo je, također, zaduženo da poduzme sve potrebne aktivnosti koje će imati za cilj povrat sredstava koja je JP Autoceste Federacije uložilo u izgradnju graničnih prelaza Bijača i Svilaj iz Budžeta institucija Bosne i Hercegovine, te da poduzme sve potrebne aktivnosti za donošenje Odluke kojom će ova kompanija biti imenovana kao korisnik WBIF granta u punom iznosu, s ciljem obezbjeđenja sredstava neophodnih za drugu fazu izgradnje dionice autoceste Svilaj - Odžak.

Nadležno federalno ministarstvo smatra opravdanim i predlaže Vladi Federacije BiH da ispita mogućnost povećanja naknade za javne ceste za dodatnih 0,05 KM. Federalna vlada ga je zadužila da analizira i preispita raspodjelu naknada za ceste s prijedlogom da 50 posto pripadne FBiH za magistralne ceste, a 50 posto kantoniima i općinama za regionalne i lokalne ceste. Ministarstvo je zaduženo da u suradnji s kantonima pripremi propis o načinu raspodjele ove naknade između kantona i općina/gradova.

Vlada Federacije BiH obavezala je federalno, kantonalna ministarstva i upravitelje javnim cestama da, uvažavajući ove zaključke, analiziraju Odluku o novoj kategorizaciji javnih cesta i ispitaju mogućnost i uvjete primjene odluke prije roka određenog Odlukom Federalne vlade.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija će, u suradnji sa upraviteljima javnih cesta, izraditi akcioni plan za provedbu ovih zaključaka.

USVOJENI PLANOVI I PROGRAMI RADA VIŠE FEDERALNIH INSTITUCIJA

Vlada FBiH usvojila je danas planove i programe rada više federalnih institucija za ovu godinu.

Prioriteti Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom u 2016. godini su uspostavljanje uslova za njen rad i za preuzimanje i upravljenje imovinom u skladu sa Zakonom, te razvijanje metodologije za prikupljanje podataka, statističkih izvještaja i drugih informacija potrebnih za provođenje stručnih analiza iz nadležnosti Agencije. Predviđeno je i uspostavljanje saradnje s drugim nadležnim institucijama radi obuke državnih i policijskih službenika i nosilaca pravosudnih funkcija iz oblasti finansijskih istraga i oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom. Agencija će izvještavati Vladu, a po potrebi i Parlament FBiH, kao i cjelokupnu javnost, o procesima oduzimanja i upravljanja nezakonito stečenom imovinom.

Na prioritetne aktivnosti, odnosno inspekcijske nadzore, kaže se u Planu Federalne uprave za inspekcijske poslove, najvećim dijelom mogu uticati pojave zaraznih bolesti kod ljudi i životinja, učestalost obaveznih zakonskih nadzora u određenim subjektima kontrole, potrebe za interventnim nadzorima (npr. kretanje cijena naftnih derivata i osnovnih životnih namirnica, provođenje fiskalizacije, kontrola implementacije sredstava za poticaje).

Na prijedlog Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, danas je usvojen Plan poslova premjera i uspostave katastra nekretnina za 2016. godinu kojim je, uz ostalo, predviđen nastavak započetih aktivnosti u ovoj oblasti. Okončanje započetih poslova premjera i uspostave katastra nekretnina neophodno je iz razloga što bi svako dalje za posljedicu imalo povećanje nesklada sa utvrđenim stanjem u faktičnom posjedu i potrebu ulaganja znatno većih sredstava na usklađivanju i pripremi podataka za uspostavu katastra nekretnina, s jedne, te dalju nemogućnost korištenja podataka za namjene zbog kojih se premjer vrši, s druge strane. Osim ovog, Vlada je usvojila i Plan rada Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove za 2016. godinu.

Plan Agencije za reviziju privatizacije FBiH za 2016. godinu zasnovan na postojećem broju zaposlenih revizora, te na činjenici da je za svaku reviziju potrebno između dva i četiri mjeseca aktivnog rada, obuhvata kontrolu pet kompanija: Vranica d.d. Sarajevo, Centotrans-DC d.o.o. Sarajevo, Rudnik mangana d.d. Bužim, Hotel “Dalmacija” d.o.o. Kiseljak i BNT Kovačnica Novi Travnik.

Danas je Vlada, također, razmatrala i usvojila ovogodišnje planove Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Agencije za državnu službu FBiH, Arhiva Federacije, Federalnog zavodu za statistiku, Federalnog agromediteranskog zavoda, Federalnog zavoda za poljoprivredu, kazneno-popravnih zavoda poluotvorenog tipa Sarajevo, Tuzla, Mostar, Bihać, Busovača i Orašje, Federalnog zavoda za geologiju, Federalnog zavoda za agropedologiju, Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH, Federalnog zavoda za programiranje razvoja, Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH, Federalne uprave civilne zaštite, Federalnog zavoda za geologiju, te Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH donijela je danas odluke o utvrđivanju uslova i kriterija, te o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Također, imenovala je i Komisiju za provođenje ovog postupka.

Vlada FBiH zadužila je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da, u njeno ime, u što kraćem roku provede cjelokupan postupak nominiranja i predlaganja kandidata za imenovanje direktora i članova Upravnog i Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja. Izmijenjene su i odluke o kriterijima za imenovanje direktora, te članova Nadzornog i Upravnog odbora ovog instituta. Vlada je, također, donijela odluke o raspisivanju i javnih oglasa za ove izbore i imenovanja.

Vlada je dala prethodne saglasnosti na prijedloge za imenovanje Hermedina Zornića za člana Nadzornog odbora Energopetrola d.d. Sarajevo, kao i za za imenovanje Mirele Pelidije za člana Nadzornog odbora privrednog društva ArcelorMittal d.o.o. Zenica.

Prethodne saglasnosti date su za razrješenje članova Nadzornog odbora Binasa d.d. Bugojno, zbog isteka mandata, te za imenovanje na ove dužnosti Mehrida Omerinovića i Orhana Bureka.

Federana vlada dala je prethodnu saglasnost da, zbog isteka mandata, budu razriješeni članovi Nadzornog odbora privrednog društva KTK Visoko d.d. Visoko, a da u NO ovog privrednog društva budu imenovani Dželaludin Kurtović i Zoran Jovetić.

Prethodnu saglasnost Vlade dobio je i prijedlog da, zbog isteka mandata, budu razriješeni članovi Nadzornog odbora Remontnog zavoda d.d. Travnik, te da na ove dužnosti budu imenovani Amir Hujdur i Aida Haskić.

Data je prethodna saglasnost da, također zbog isteka mandata, budu razriješeni dužnosti članovi Nadzornog odbora Unis Toolsa d.o.o. Sarajevo. Prethodna saglasnost data je za prijedlog da novi članovi NO ovog privrednog društva budu Dika Osmanović i Merima Tanović.

Vlada je dala prethodne saglasnosti za razrješenje dosadašnjih članova Nadzornog odbora PS Vitezit d.o.o. Vitez, radi isteka mandata, te za imenovanje na ove dužnosti Branka Ivičevića, Slavice Karin i Jusuf Sivre.

Zbog isteka mandata su razriješeni i članovi Nadzornog odbora Željezara Zenica d.o. o. Zenica. Ujedno, Vlada je dala prethodnu saglasnost da za nove članove NO ovog privrednog društva budu imenovani Juso Omerašević, Dževad Telalović i Sakib Jusić.

Vlada je danas odlučila da njena prethodna Odluka o davanju saglasnosti na prijedlog za imenovanje članova Nadzornog odbora Energoinvest Cometa d.d. Sarajevo prestaje da važi, i istovremeno dala prethodnu saglasnost na prijedlog za imenovanje Muhidina Zuke, Amre Somun Dolarević i Hamdije Muratovića za članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva.

Federalna vlada dala je prethodne saglasnosti da, zbog podnošenja ostavke, Selmo Cikotić bude prije isteka mandata razriješen dužnosti predsjednika Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo, a da na ovu poziciju privremeno, na period do najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure, bude imenovan Šefkija Okerić.

Data je prethodna saglasnost za razrješenje Željka Medaka s mjesta vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Ceste d.d. Mostar, zbog prelaska na drugu dužnost. Istovremeno, prethodna saglasnost data je za imenovanje Marka Lončara za vršioca ove dužnosti na vremenski period do najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je prethodnu saglasnost Nadzornom odboru JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo za imenovanje članova Uprave Društva, na mandatni period od četiri godine, i to Ljube Pravdića (direktor), Bekira Isakovića (izvršni direktor za ekonomske i pravne poslove) i Dede Pjanića (izvršni direktor za tehničke poslove).

Vlada je dala prethodnu saglasnost za razrješenje Gorana Stanića s dužnosti predsjednika, a Dragana Bilića i Dražena Marjanovića dužnosti članova Nadzornog odbora Feroelektra d.d. Sarajevo, zbog odbijanja usvajanja izvještaja o radu Društva za 2014. godinu. Također, dala je saglasnost za poništenje Odluke o privremenom imenovanju tri člana NO ovog privrednog društva, usvojene na Skupštini od 19.9.2015. godine. Prethodna saglasnost data je i za imenovanje vršilaca dužnosti predsjednice i članova Nadzornog odbora Feroelektra: Dijane Hadžijusufović, Vensana Pašovića i Edibe Hamamdžić.

* * *

Sjednica Vlade FBiH je završena u 15.50 sati.

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE