26. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 24.01.2016.
Saopćenje o radu

26. HITNA (TELEFONSKA) SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj telefonski održanoj sjednici, donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Dionièkog društva BH Telecom Sarajevo za razrješenje vršilaca dužnosti èlanova Uprave ovog društva i dala prethodnu saglasnost za donošenje odluke o imenovanju vršilaca dužnosti èlanova Uprave do okonèanja konkursne procedure, a najduže do 90 dana.

Saglasnost je data da za v.d. dužnosti izvršnog direktora Izvršne direkcije za razvoj poslovanja bude imenovan Duljko Hasiæ , za v.d izvršnog direktora Izvršne direkcije za pravne poslove,upravljanje organizacijom i ljudskim resursima Alma Èolo, a za v.d izvršnog direktora Izvršne direkcije za ekonomsko finansijske poslove Orhideja Junuzoviæ. Prethodne saglasnosti su date da za v.d. izvršnog direktora Izvršne direkcije za tehnologiju i razvoj servisa bude imenovan Tarik Èaršimamoviæ, za v.d. izvršnog direktora Izvršne direkcije za investicije Muamer Hadžoviæ i za v. d. izvršnog direktora Izvršne direkcije za informacione tehnologije Sedin Kahriman.

Nadzorni odbor je zadužen da u periodu do 90 dana, od dana stupanja na snagu ove odluke, provede konkursnu proceduru izbora i imenovanja èlanova Uprave u Dionièkom društvu BH Telecom Sarajevo.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit æe objavljena u "Službenim novinama Federacije BiH".

Petak,
22. januar 2021.
VIŠE