26. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 24.01.2016.
Saopćenje o radu

26. HITNA (TELEFONSKA) SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj telefonski održanoj sjednici, donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Dionièkog društva BH Telecom Sarajevo za razrješenje vršilaca dužnosti èlanova Uprave ovog društva i dala prethodnu saglasnost za donošenje odluke o imenovanju vršilaca dužnosti èlanova Uprave do okonèanja konkursne procedure, a najduže do 90 dana.

Saglasnost je data da za v.d. dužnosti izvršnog direktora Izvršne direkcije za razvoj poslovanja bude imenovan Duljko Hasiæ , za v.d izvršnog direktora Izvršne direkcije za pravne poslove,upravljanje organizacijom i ljudskim resursima Alma Èolo, a za v.d izvršnog direktora Izvršne direkcije za ekonomsko finansijske poslove Orhideja Junuzoviæ. Prethodne saglasnosti su date da za v.d. izvršnog direktora Izvršne direkcije za tehnologiju i razvoj servisa bude imenovan Tarik Èaršimamoviæ, za v.d. izvršnog direktora Izvršne direkcije za investicije Muamer Hadžoviæ i za v. d. izvršnog direktora Izvršne direkcije za informacione tehnologije Sedin Kahriman.

Nadzorni odbor je zadužen da u periodu do 90 dana, od dana stupanja na snagu ove odluke, provede konkursnu proceduru izbora i imenovanja èlanova Uprave u Dionièkom društvu BH Telecom Sarajevo.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit æe objavljena u "Službenim novinama Federacije BiH".

Petak,
19. januar 2018.
Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma Vlade FBiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2017. godinu 
Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma Vlade FBiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2016. godinu 
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga (LOT 1 - nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila marke „PASSAT“ za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH , broj: 07-14-75-19/2017-11 od 08.11.2017. godine)
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga– LOT2 – nabavka održavanja i servisiranja službenog vozila marke "GRAND CHEROKEE" za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tečna goriva za službena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Obavještenje o javnoj nabavci usluga stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi FBiH u izradi tenderske dokumentacije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA — TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE — DODATNI BACK UP LINK I SERVISNI LINK ZA POTREBE GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FBiH
Izmjena poziva za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalskog sekreterijata Vlade FBiH
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina, broj: 07-14-75-14/2017-21
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe generalnog sekretarijata Vlade FBiH 
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (27.04.2017) 
Restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH (22.03.2017.) 

ARHIVA