32. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 09.11.2007.
Saopćenje o radu

 

DOKUMENT OKVIRNOG PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2008.-2010.

Na današnjoj sjednici u Sarajevu Vlada FBiH je razmatrala i usvojila Dokument okvirnog proračuna (DOP) 2008.-2010. godina koji predstavlja dio Srednjoročnog okvira rashoda za ovo razdoblje, a rađen je u skladu sa Zakonom o proračunima u FBiH. Ovaj dokumenat, kao i slični doneseni prethodnih godina, imaju za cilj utvrđivanje strateške osnove za raspodjelu proračunskih sredstava, na principima određivanja ekonomskih i društvenih prioriteta. U ovaj dokument ugrađena su, u maksimalno mogućoj mjeri, mišljenja i stavovi svih federalnih ministarstava, a bit će usuglašen s proračunom za 2008. godinu, kada on bude usvojen.

Polazeći od temeljnih makroekonomskih pokazatelja u FBiH u 2007. godini može se očekivati daljni rast bruto domaćeg proizvoda (BDP). Industrijska proizvodnja trebala bi rasti po stopi od 6,4 do 7,5 posto, u građevinarstvu se očekuje rast od 16 do 16,3 posto, a u oblasti prijevoza do 11,5 posto. Očekivana stopa rasta u turizmu je od 1,9 do 2,2 posto u razdoblju od 2008. do 2010. godine.

Od 2008. do 2010. godine će se sustavno raditi na zakonskoj regulativi radi uređenja oblasti rada, upošljavanja i smanjenja rada na crno, te povećanja mobilnosti radne snage.

U dijelu DOP-a koji se odnosi na sektor potrošnje kaže se kako će ukupna konsolidirana potrošnja u FBiH s 41,57 posto BDP-a u 2007. postepeno opadati, te u 2010. iznositi 36,16 posto BDP-a. Najveća porošnja odnosi se na socijalnu pomoć i skrb - od 2,23 milijarde KM u 2008. godini do 2,34 milijarde KM u 2010.godini.

RAZMATRAN OPERATIVNI PLAN RADA VLADE FBiH ZA 2008. GODINU

Vlada FBiH danas je razmatrala Prednacrt operativnog plana svog rada za 2008. godinu. Prema ovom dokumentu, Federalna vlada će, sukladno svojim ustavnim i zakonskim ovlastima, svoj rad u sljedećoj godini temeljiti na, u Parlamentu FBiH usvojenoj, Politici djelovanja i osnovnim strategijama Vlade FBiH u mandatnom razdoblju 2007.-2010. godina.

Sastavni dio Operativnog plana je pregled zakona i drugih akata kojima će biti podržane programirane aktivnosti. U ovaj dokument ugrađene su i preuzete obveze iz Platforme za akciju koju su potpisali premijeri BiH, entiteta i gradonačelnik Brčko Distrikta BiH.

Na temelju danas razmatranog dokumenta, federalna ministarstva, od kojih svako ima utvrđene konkretne zadatke, obveze i rokove, dostavit će svoje prijedloge. Nakon toga Vlada će usvojiti Operativni plan za 2008. godinu u konačnom tekstu.

RASPRAVA O PREDNACRTIMA PRORAČUNA FEDERACIJE BiH ZA 2008. GODINU I ZAKONA O NJEGOVU IZVRŠENJU

Proračun Federacije BiH za 2008. godinu bi, prema danas razmatranom Prednacrtu ovog dokumenta, trebao iznositi 1.693.635.568 konvertibilnih maraka, u odnosu na 1.586.276.529 KM ovogodišnjeg rebalansiranog proračuna.

Pri tome najveću stavku na prihodovnoj strani čine prihodi od neizravnih poreza s Jedinstvenog računa koji pripadaju Federaciji BiH. Oni su planirani 1.196.308.540 KM, što je 116,3 milijuna KM više od planiranih u proračunu za 2007. godinu. Predviđeno je i četiri postotno povećanje neporeznih prihoda.

Na rashodovnoj strani predviđa se sudjelovanje Vlade FBiH u projektima rekonstrukcije koje financira međunarodna zajednica u iznosu od 13,9 milijuna KM, a za otplate dugova više od 180 milijuna KM.

Nacrt proračuna Vlada FBiH uputit će u parlamentarnu proceduru nakon što u dokument budu ugrađene primjedbe i prijedlozi federalnih ministarstava. Zajedno s proračunom, Parlamentu FBiH bit će dostavljen i Nacrt zakona o izvršenju proračuna.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POSREDOVANJU U ZAPOŠLJAVANJU I SOCIJALNOJ SIGURNOSTI NEZAPOSLENIH OSOBA

Prijedlogom zakona o izmjeni Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba koji je Federalna vlada utvrdila danas i uputila u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku, utvrđuje se, odnosno smanjuje broj članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje sa jedanaest na sedam.

Ovu izmjenu pripremilo je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, sukladno ranije donesenom zaključku Vlade FBiH.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRESTANKU PRIMJENE ZAKONA O NAPUŠTENIM STANOVIMA

Izmjene i dopune Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima koje je Vlada FBiH na današnjoj sjednici utvrdila u formi Prijedloga i uputila u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku, rezultat su usklađivanja sa odlukama i zaključcima Vlade FBiH o nadležnosti Stručne službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije u raspolaganju stanovima određenih kategorija i nekretnina.

Riječ je o Odluci kojom je pravo raspolaganja stanovima Skupštine RBiH, Izvršnog vijeća Skupštine RBiH, Predsjedništva RBiH, kao i stanovima vojno-stambenog fonda FMO preneseno u nadležnost Stručne službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH, kao i Odluci prema kojoj je ista služba, u ime Vlade FBiH, preuzela nepokretnu i pokretnu imovinu bivšeg Federalnog ministarstva odbrane.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O NAMJEŠTENICIMA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U FBiH

Uvažavajući primjedbe i sugestije iz parlamentarne rasprave o Nacrtu, Vlada FBiH je danas utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o namještenicima u organima državne službe u FBiH, koji treba da otkloni probleme koji su se javljali u primjeni postojećeg zakona. To se prije svega odnosi na skraćivanje postupka prijema namještenika u radni odnos, preciziranje odredaba o radu na određeno vrijeme, kao i o drugostepenom rješavanju radnih odnosa namještenika, te ujednačavanje rješenja koja se odnose na naknadu za minuli rad.

U Prijedlog zakona ugrađen je amandman Predstavničkog doma Parlamenta FBiH koji se odnosi na dužinu plaćenog odsustva za vrijeme bolovanja ili invalidnosti usklađen sa Zakonom o socijalnom osiguranju (42 umjesto 30 dana kako je bilo predloženo ranije).

PODRŠKA INICIJATIVI ZA DONOŠENJE ZAKONA O POTICAJIMA ZA RAZVOJ PODRUČJA POSEBNE ZAŠTITE I BRDSKO-PLANINSKIH PODRUČJA FBiH

Opredijeljena da osigura što ravnomjerniji razvoj svih područja u Federaciji BiH, Federalna vlada je danas podržala inicijativu da se zakonski uredi pitanje poticaja za razvoj područja posebne zaštite i brdsko-planinskih područja na nivou Federacije. Na ovaj način će se prvi put u Federaciji regulisati način podsticanja bržeg razvoja područja sa otežanim uvjetima života koji dovode do njihove depopulacije.

Danas je, na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja, formirana međuresorna komisija koja će, na osnovu rasprave, za jednu od sljedećih sjednica Vlade FBiH, pripremiti Prednacrt zakona o poticajima za razvoj područja posebne zaštite i brdsko-planinskih područja na nivou Federacije.

PRIHVAĆEN KREDIT ZA PROJEKAT PUTNE INFRASTRUKTURE I BEZBJEDNOSTI

 
Vlada FBiH je dala sagalsanost na prihvatanje kredita Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) u iznosu od 25 miliona dolara za BiH od kojih se 50 posto odnosi na Federaciju BiH. Sredstva će se koristiti za finansiranje Projekta putne infrastrukture i bezbjednosti radi smanjenja troškova za korisnike puteva na prioritetnim dijelovima magistralne i regionalne putne mreže, unaprijeđenje institucionalnog okvira za bezbjednost na putevima i modernizaciju održavanja puteva. Ovaj će se projekat implementirati od 2008. do 2011. godine pod sveukupnom odgovornošću entitetskih direkcija za ceste preko timova za implementaciju projekta.

Kredit je na 20 godina otplate, grejs periodom od 10 godina i troškove održavanja kredita od 0,5 godišnje na nepovučeni iznos kredita.

Vlada je dala saglasnost za potpisivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između FBiH i BiH koji se odnosi na ovaj kredit.

PRODAJA DRŽAVNOG KAPITALAU  “ŠIPADEXPORT-IMPORT”  d.d. SARAJEVO

Vlada FBiH je donijela Odluku o prodaji dijela državnog kapitala u preduzeću “Šipad Export-Import” prodajom dionica na Sarajevskoj berzi vrijednosnih papira. Ukupno će se prodavati 16 posto državnog kapitala, odnosno 182.460 dionica preko Agencije za privatizaciju FBiH.

DEVETOMJESEČNO IZVRŠENJE FEDERALNOG PRORAČUNA

U prvih devet ovogodišnjih mjeseci ukupni prihodi, primitci i financiranje federalnog proračuna iznosili su 974,3 milijuna konvertibilnih maraka, dok su ukupni rashodi bili 802,9 milijuna KM. Dakle, kako se kaže u Izvješću o izvršenju proračuna Vlade FBiH za razdoblje siječanj/januar - rujan/septembar 2007. godine, ostvaren je višak prihoda nad rashodima od 171,4 milijuna KM. U ovom razdoblju je prihodovna strana ostvarila 61,4 posto sredstava planiranih rebalansiranim proračunom, a u odnosu na prošlogodišnjih devet mjeseci riječ je o uvećanju za 28 posto, odnosno za 213 milijuna KM. Najveći prihodi ostvareni su kroz neizravne poreze (771,434 milijuna KM), što je povećanje od 42,6 posto u odnosu na prošlu godine, a u odnosu na rebalansirani proračun predstavljaju ostvarenje od 71,4 posto. Neporezni prihodi od 162.002.000 KM zabilježili su pad od 3,9 posto, dok su prihodi od poreza na dobit ostvareni s 28 milijuna KM.

Ukupni rashodi veći su za 25 posto nego u razdoblju siječanj/januar - rujan/septembar 2006. godine, a u odnosu na rebalansirani plan ostvareni su s 52,7 posto. Rashodi po gotovo svim osnovama bilježe rast u odnosu na proteklu godinu, ali i smanjenje u odnosu na plan.

U razdoblju na koje se Izvješće odnosi otplaćeno je 90,1 milijun KM dugova. Tako je na otplatu dugova primljenih kroz BiH izdvojeno 63,2 milijuna KM, a 1,1 milijun KM za izravne obveze Federacije BiH. Na ime domaćeg pozajmljivanja otplaćeno je 32 milijuna KM. Kada je u pitanju unutarnji dug, za neizmirene plaće i naknade bivše Vojske FBiH dato je 1,4 milijuna KM, za obveze spram dobavljačima 12 milijuna KM, a na ime stare devizne štednje 21,1 milijun KM.

FEDERACIJA BiH NIJE STRANA U SPORU

Federalna vlada zadužila je danas Federalno pravobraniteljstvo da joj žurno dostavi detaljnu informaciju o tijeku postupka pokrenutog po zahtjevu ALAS IB AG iz Republike Austrije pred Međunarodnim centrom za rješavanje sporova u investicijama (ICSID) u New Yorku protiv države Bosne i Hercegovine. Na ovaj način Vlada FBiH želi sagledati pravni temelj, opravdanost i potrebu potpisivanja Protokola o naknadi troškova zastupanja u ovom sporu, te biti informirana o referencama, načinu i postupku izbora odvjetničkog ureda Cleary Gottlieb Steen 7 Hamilton LPP iz Pariza (Francuska) i izboru arbitra Mirka Vasiljevića, dekana Pravnog fakulteta u Beogradu. Danas nije prihvaćen zahtjev Pravobraniteljstva Bosne i Hercegovine koji je, posredstvom Pravobraniteljstva FBiH, upućen Vladi FBiH i Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za uplatu avansa za arbitražne troškove postupka u iznosu od 150.000 dolara, s tim da tužitelj i tuženi uplate po 75.000 dolara, obzirom da Federacija BiH nije strana u postupku.

S ciljem zaštite državne imovine u JP “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo, Vlada FBiH zadužila je ovu kompaniju da joj žurno dostavi detaljnu informaciju o svim poduzetim aktivnostima u postupku pokrenutom po zahtjevu ALAS IB AG.

O RADU FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE OD 2001. DO 2007. GODINE

Vlada FBiH je, nakon razmatranja, prihvatila Analizu o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje od 2001. do 2007. godine koju je, na temelju Zaključaka od 6. septembra ove godine, sačinilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. Analiza pokazuje da Zavod nije uspio uspostaviti kontrolu namjenskog trošenja sredstava dodijeljenih za programe aktivnog zapošljavanja. Nije uspostavljena procedura za kontrolu kredita iz revolving linije, a menadžment Zavoda nije uspostavio ni efikasan sistem interne kontrole što je dovelo do nezakonitog korištenja i evidentiranja sredstava. Konstatovano je, pored toga, da Akt o sistematizaciji Zavoda, kad je u pitanju radno mjesto izvršnog direktora, nije usaglašen sa Statutom. Analizom su utvrđene i nepravilnosti u finansijskom poslovanju u pogledu isplata plaća i drugih naknada. Ne može se pozitivno ocijeniti ni saradnja Zavoda sa resornim ministarstvom, a ni UO Zavoda nije formirao Savjetodavno povjerenstvo u roku predviđenom zakonom.

Zbog svega ovoga Vlada je zadužila Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da sačini prijedlog razrješenja direktora Zavoda i prijedlog imenovanja v.d. direktora prema zakonu.

Vlada je naložila i da se sistematizacija Zavoda uskladi sa njegovim Statutom.

O LIKVIDACIJI ZAVODA ZA PLATNI PROMET

Vlada FBiH razmatrala je i prihvatila pokazatelje koji se odnose na tijek likvidacije Zavoda za platni promet FBiH. Prema ovom dokumentu, što ga je sačinio likvidator Zavoda, ostalo je još 25 poslova prije konačne likvidacije.

Među ostalima, tu je okončanje primopredaje poslovnih prostora na 88 lokacija u svim općinama u Federaciji BiH, zatim donošenje odluka o prijenosu na FBiH stanova u vlasništvu Zavoda za koje bivši nositelji stanarskog prava nisu podnijeli zahtjeve za povrat, te okončanje započetih postupaka prodaje stanova uposlenicima Zavoda kojima su stanovi dodijeljeni 2001. i 2002. godine, kao i naplata potraživanja Zavoda iz ranijih ugovora i, na osnovu toga, izmirenje svih evidentiranih obveza.

Prestankom pravnog subjektiviteta Zavoda, treba prenijeti sve njegove uloge, kao utemeljitelja, na Agenciju AFIP d.d. Sarajevo i FIP d.d. Mostar, odnosno utemeljiteljska prava Zavoda na Vladu FBiH ili drugu instituciju koju ona odredi. Eventualni višak novčanih sredstava iz vraćenog a neutrošenog preplaćenog poreza bit će prenesen na račun proračuna Federacije BiH.

Vlada je danas likvidatora zadužila da sačini kompletan program okončanja likvidacijskog postupka Zavoda za platni promet.

RJEŠAVANJE SPORNIH PITANJA U MITTAL STEELU

Nakon što je razmotrila Informaciju o aktivnostima na izvršenju obaveza iz Ugovora o sudjelovanju BH Steel Željezara Zenica d.o.o. putem uvećanja kapitala i prijenosa dijelova udjela sa i između Vlade FBiH, Kuwait Consulting and Investment Co. BH Steel Željezara Zenica i LNM Holding N.V. od 16.8.2004. godine, Federalna vlada danas je usvojila prijedlog mjera daljnjih aktivnosti, te dala zaduženja nadležnim federalnim ministarstvima i institucijama.

Tako je Agencija za privatizaciju u FBiH dužna analizirati obveze proistekle iz Ugovora i, na temelju raspoloživih izvješća i dogovora predstavnika Vlade FBiH i uprave Mittal Steela Zenica, pripremiti Anex Ugovora kojim bi se rok za okončanje planiranog investicijskog programa integralne proizvodnje čelika pomjerio za 12 mjeseci, odnosno do 19.11.2008. godine. Agenciji je za ovo dat rok do 15.12.2007. godine.

U istom roku će Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije pripremiti informaciju o dosad neriješenim (spornim) poslovnim pitanjima između Mittal Steel Zenica i Željezare Zenica d.o.o. Među tim pitanjima su nekretnine, objekti, energetska infrastruktura, sirovine (zalihe rude).

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike Vlada je zadužila da prati izvršenje preostalih obveza iz Programa socijalnog paketa i, sukladno svojoj nadležnosti, koordinira u rješavanju spornih pitanja iz oblasti radnog zakonodavstva i Općeg kolektivnog ugovora za FBiH.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma će pratiti realiziranje obveza iz Ugovora koji se odnose na zaštitu okoliša, osobito kad su u pitanju prečišćavanje otpadnih voda, rješavanje industrijskog otpada i kontrola emisija.

PRODUŽEN ROK ZA PRODAJU “ALUMINIJA” MOSTAR

Komisija za pripremu i prodaju 88 posto kapitala “Aluminija” d.d. Mostar je pripremila a Federalna vlada danas odobrila Aneks broj 2. na Sporazum o rješavanju otvorenih pitanja između Vlade FBiH i “Aluminija” d.d. Mostar. Ovim aneksom se rok za realiziranje obaveza iz Sporazuma produžuje sa 12 na period od 15 mjeseci. Kako je ranije utvrđeni rok istekao 8.11.2007., znači da bi utvrđene obaveze valjalo ispuniti u narednih 90 dana.

POVEĆANA SREDSTVA NAMIJENJENA POVRATKU

Na prijedlog Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica Vlada FBiH je danas prihvatila imjene i dopune Odluke o usvajanju Programa utroška sa kriterijima raspodjele sredstava “Transfera za raseljena i izbjegla lica” i “Transfera za rekonstrukciju Gradskog groblja Visoko”, kojima se predlaže raspodjela 5,45 miliona KM za koliko su ovi transferi uvećani Rebalansom budžeta FBiH za ovu godinu. Od toga je million KM namijenjen rekonstrukciji imovine raseljenih porodica, 1,5 milion KM projektima koji se implementiraju zajednički sa kantonima i općinama, 2,5 milion KM za rješavanje zahtjeva prispjelih na Javni oglas u ovoj godini za projekte održivosti povratka i 450.000 KM za proširenje kapaciteta za smještaj ekshumiranih osoba u Gradskom groblju Visoko.

FINANSIJSKE ODLUKE

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela više odluka finansijske prirode kojima se, za određene namjene i projekte, odobrava izdvajanje budžetskih sredstava.

Sa budžetskog transfera “Učešće Vlade u projektima reonstrukcije koje finansira međunarodna zajednica” odobreno je 207.500 KM za sufinansiranje Projekta tehničke asistencije za socijalno osiguranje (SITAP) u drugom kvartalu ove godine i 447.500 KM za sufinansiranje Projekta IFAD 562 BA za četvrti kvartal ove godine.

Poreznoj upravi Federacije BiH odobreno je 114.113 KM, a kazneno-popravnim domovima 3.357.000 KM na ime nedostajućih sredstava za pokrivanje troškova redovnih aktivnosti u ovoj godini.

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 13.30 sati.
 

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE