37. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 14.01.2016.
Dnevni red

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika 36. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 8.1.2016. godine
2. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata
3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica
4. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za hitno donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, koju je podnio gosp. Elvedin Mušanović, zastupnik u Skupštini Srednjobosanskog kantona
5. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za hitno donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, koju je podnio gosp. Elmedin Kukić vijećnik Općinskog vijeća Kakanj
6. Prijedlog izjašnjenja na Amandman na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite-skraćeni postupak, koji je podnio Klub zastupnika HDZ BiH u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
7. Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, koje su podnijeli Klub zastupnika HDZ BiH u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Topčagić i Ismet Osmanović
8. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koju je podnijela Organizacija porodica šehida i poginulih boraca Unsko-sanskog kantona
9. Prijedlog uredbe o uslovima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine
10. Prijedlog uredbe o uslovima i načinu provjere uspješnosti u radu i dodjeljivanju certifikata federalnim inspektorima
11. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Fondacije za održivi razvoj
12. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za programe i izvještaje o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
13. Prijedlog rješenja o formiranju Interresorne radne grupe za izradu teksta izmjena i dopuna Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju boraca odbrambeno-oslobodilačkog rata, s Prijedlogom zaključka
14. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na mjesečnu neto plaću vršilaca dužnosti članova Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik uglja „Gračanica” d.o.o. Gornji Vakuf - Uskoplje
15. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na mjesečnu naknadu vršilaca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo
16. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na mjesečnu naknadu predsjednika i članova Nadzornog odbora privrednog društva „Igman” d.d Konjic
17. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na mjesečnu naknadu predsjednika i članova Nadzornog odbora privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB” d.d. Mostar
18. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na mjesečnu neto plaću vršioca dužnosti direktora privrednog društva „Hidrogradnja” d.d. Sarajevo
19. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju na korištenje nekretnina i prateće dokumentacije Privrednom društvu za skladištenje tečnih goriva Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo
20. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine
21. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o odobravanju prodaje motornih vozila Federalne uprave za inspekcijske poslove
b) Prijedlog odluke o davanju na korištenje putničkog motornog vozila Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
22. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine s planom privatizacije za 2016. godinu
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2016. godinu
23. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava u fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu
24. Akcioni plan za realizaciju Projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Herecegovine” 2016.-2019., s Prijedlogom zaključka
25. Izvještaj o radu Komisije za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike federalnih organa državne službe za 2015. godinu, s Prijedlogom zaključka
26. Izvještaj o radu Drugostepene stambene komisije za period od 4.6.2015. godine do 31.12.2015. godine, s Prijedlogom zaključka
27. Informacija o pokretanju inicijative za kreditno zaduženje kod Evropske banke za obnovu i razvoje (EBRD) za finansiranje Projekta „Dogradnja gradskog vodovoda sistema Općine Visoko - podsistem Gračanica i podsistem Moštre”, s Prijedlogom zaključka
28. Informacija o grantu Saudijskog fonda za razvoj za Projekat izgradnje istraživačkog instituta na univerzitetu Sarajevska škola za znanost i tehnologiju (SSST), s Prijedlogom zaključka
29. Informacija o zahtjevu Ćulibrk Venečki Nade za ispravljanje greške u katastarskom operatu, s Prijedlogom zaključka
30. Informacija o stanju razvijenosti MSP sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
a) Izvještaj o implementaciji akcionog plana za realizaciju Projekta „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva u Federaciji Bosne i Hercegovine” za 2015. godinu, s Prijedlogom zaključka
31. Informacija o stanju poduzetničke infrastrukture u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
32. Informacija o projektu certificiranja općina s povoljnim poslovnim okruženjem u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
33. Informacija o analizi i stanju u oblasti obrta za period od 2010. do 014. godine, s Prijedlogom zaključka
34. Informacija o upisu učenika u osnovne i srednje škole u školskoj 2015./16. godini, s Prijedlogom zaključka
35. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja energetske dozvole za izgradnju vjetroelektrane „Kupres 1” privrednog društva KAMEN-DENT d.o.o. Mostar, s Prijedlogom i Nacrtom zaključka
36. Informacija o poduzetim aktivnostima na harmonizaciji propisa u oblasti kontrole kvaliteta određenih proizvoda pri uvozu i izvozu, s Prijedlogom zaključka
37. Informacija o učinku podrške udruženjima potrošača u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, s Prijedlogom zaključka
38. Informacija o mogućnosti uvođenja obaveznog srednjoškolskog obrazovanja s dvogodišnjim trajanjem u Federaciji BiH, s Prijedlogom zaključka
39. Informacija Federalnog pravobranilaštva u vezi rješavanja statusa „Vile Braun” u Sarajevu, s Prijedlogom zaključka
40. Informacija o realizaciji Odluke o određivanju organa za preuzimanje stanova uime Vlade Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 16/06), s Prijedlogom zaključka
41. Informacija o radu Komisije za provođenje postupka-javnog poziva za prikupljanje ponuda za unajmljivanje poslovnog prostora za smještaj federalnih ministarstava koja imaju sjedište u Mostaru za period januar-decembar 2016. godine, s Prijedlogom odluke
42. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Federalnog zavoda za zapošljavanje
43. Informacija o kadrovskoj problematici Federalnog ministarstva finansija, s Prijedlogom zaključka
44. Informacija Federalnog ministarstva pravde o neodložnoj potrebi zaključivanja ugovora o djelu, s Prijedlogom zaključka
45. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
46. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove za zaključivanje 2 (dva) ugovora o djelu
47. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnoj upravi za inspekcijske poslove za zaključivanje ugovora o djelu
48. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnoj upravi za inspekcijske poslove za popunu tri upražnjena mjesta državnih službenika
49. Informacija o neodložnoj potrebi zaključivanja ugovora o djelu, s Prijedlogom zaključka
50. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o djelu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja
51. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu
52. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti privrednom društvu “BH-Gas” d.o.o. Sarajevo za razrješenje članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala radi isteka mandata
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva „BH-Gas” d.o.o. Sarajevo ispred državnog kapitala
53. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP “Elektroprivreda BiH” d.d. - Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti izvršnog direktora za kapitalne investicije
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP “Elektroprivreda BiH” d.d. - Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti izvršnog direktora za snabdjevanje i trgovinu
c) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP “Elektroprivreda BiH” d.d. - Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora za kapitalne investicije
d) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP “Elektroprivreda BiH” d.d. - Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora za snabdjevanje i trgovinu
54. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Igman” d.d. Konjic za razrješenje dužnosti članova uprave privrednog društva „Igman” d.d. Konjic
54.1. Izvještaj o provođenju postupka za izbor i imenovanje članova Uprave privrednog društva “Igman” d.d. Konjic, s Prijedlogom zaključka
55. Informacija o Izvještaju o izvršenoj reviziji Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu broj: 03-01/15 iz augusta 2015. godine, s Prijedlogom zaključka
56. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 

 

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE