36. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 08.01.2016.
Saopćenje o radu


36. sjednica Vlade Federacije BiH:

IZJAŠNJENJA NA INICIJATIVE

Vlada FBiH danas je, na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, podržala inicijativu za donošenje Zakona o turističkim zajednicama i unapređenju turizma u Federaciji BiH, koju je podnio poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Hajrudin Havić, a u vezi s presudom Ustavnog suda FBiH od 3. jula 2014. godine, kojom je utvrđeno da Zakon o turističkim zajednicama i promociji turizma u FBiH nije saglasan sa Ustavom Federacije BiH, jer nije ispoštovana procedura prijenosa nadležnosti sa kantonalnih na federalnu vlast putem pisanih odluka kantonalnih skupština.

Imajući u vidu značaj turizma u ukupnom razvoju privrede Bosne i Hercegovine u cjelini i promocije turizma kao bitnog segmenta u razvoju turističke djelatnosti, Vlada FBiH preduzet će sve aktivnosti na izradi Zakona o turističkim zajednicama i unapređenju turizma u FBiH, kako bi ova oblast bila uređena prema Ustavu FBiH i pozitivnim zakonskim propisima.

Također, treba istaći da će ovaj zakon biti predložen u skladu sa ustavnim ovlastima federalne i kantonalne vlasti, odnosno jedinica lokalne samouprave.

Kako se radi o složenoj zakonskoj materiji iz nadležnosti federalne i kantonalne vlasti, on će biti dostavljen na razmatranje u redovnoj proceduri za donošenje zakonskih akata.

Povodom druge inicijative Hajrudina Havića za donošenje izmjena i dopuna propisa iz oblasti ugostiteljstva i turizma i oblasti poduzetništva i obrta, Vlada Federacije BiH je utvrdila izjašnjenje kojim podržava ovu inicijativu (Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti i Zakon o turističkoj djelatnosti).

Navedeno je da je u Reformskoj agendi za Bosnu i Hercegovinu za period 2015.-2018. godina (Ažurirani Akcioni plan za realizaciju Reformske agende FBiH), koju provodi Vlada Federacije BiH, predviđeno donošenje Zakona o turizmu u Federaciji BiH, u okviru kojeg će biti obuhvaćene turističke usluge, i tako razmatrana ova inicijativa.

U cilju izrade što kvalitetnijeg Zakona o turizmu u Federaciji BiH, Federalna vlada prihvatit će sve prijedloge, mišljenja i sugestije koji će doprinijeti poboljšanju turističke privrede. Također, Vlada FBiH podržava inicijativu o izmjeni i dopuni propisa iz oblasti ugostiteljstva koju će uzeti u obzir prilikom izrade prve radne verzije izmjena i dopuna Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.

Ovi zakoni bit će predloženi u skladu sa ustavnim ovlaštenjima federalne i kantonalne vlasti, odnosno jedinica lokalne samouprave.

Povodom inicijative za davanje autentičnog tumačenja odredbi Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, koju je podnio načelnik općine Cazin, Vlada Federacije BiH je utvrdila da su odredbe 61. 18. i 23. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti jasno definisane i da nije potrebno autentično tumačenje.

Vlada Federacije BiH utvrdila je i izjašnjenje povodom inicijative poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Bajre Makića, za izmjenu i dopunu Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta u Federaciji BiH.

Navedeno je da Federalno ministarstvo prostornog uređenja vodi upravne postupke za izdavanje odobrenja za zaštitu, konzervaciju, prezentaciju i rehabilitaciju nacionalnih spomenika, u skladu sa Zakonom o provedbi odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika, Zakonom o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH, kao i „lex specialis" Zakona o provedbi odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika. Također, ovo ministarstvo izdaje akte o građenju za građevine i zahvate na prostorima u granicama nacionalnog spomenika koje su utvrđene odlukom Komisije, odnosno za građevine i zahvate na područjima upisanim na Privremenu listu nacionalnih spomenika u granicama koje privremenom odlukom utvrdi Komisija, kao i zonama ili stepenima zaštite preciziranim tim odlukama.

Izmjenama i dopunama Zakona o provedbi odluka Komisije za zaštitu nacionalnih
spomenika iz 2007. godine propisano je da se kantonalnim zakonima utvrđuju nadležni organi za odobravanje građenja van granica nacionalnih spomenika utvrđenih odlukom Komisije, odnosno van privremenih granica, kao i provođenje mjera zaštite u zaštitnim zonama i područjima koja graniče s nacionalnim spomenikom.

Prema tome, ne postoji negativan sukob nadležnosti između ovog ministarstva i općina, jer je Zakonom jasno definisana nadležnost, kaže se u izjašnjenju.

PROGRAM EKONOMSKIH REFORMI ZA PERIOD 2016-2018. GODINA

Federalna vlada usvojila je Program ekonomskih reformi Federacije Bosne i Hercegovine za period 2016-2018. godina i zadužila Federalno ministarstvo finansija da ga objavi na svojoj web stranici radi javne rasprave (sedam dana), i da ga dostavi Direkciji za ekonomsko planiranje s ciljem pripreme Programa ekonomskih reformi 2016-2018. godina na nivou BiH.

Bosna i Hercegovina je, kao i ostale zemlje, potencijalni i kandidati za pristupanje Evropskoj uniji, u obavezi da sačini Program ekonomskih reformi (ERP 2016-2018) koji sadrži srednjoročni makroekonomski okvir i okvir fiskalne politike, uključujući i fiskalne mjere, te sveobuhvatan program strukturalnih reformi s ciljem poboljšanja rasta i konkurentnosti zemlje.

ERP obuhvata period od 2016. do 2018. godine i izrađen je na temelju „Smjernica za program ekonomskih reformi“ Evropske komisije i u kojima su navedeni osnovni principi na kojima se treba bazirati izrada ERP-a, kojeg se trebaju pridržavati sve institucije u BiH. Osim toga smjernice imaju za cilj da usmjere zemlje kako da izrade ERP, a služe i kao garancija da su dostavljene informacije odgovarajuće i uporedive sa ERP programima drugih zemalja.

ERP 2016-2018. godina iz Federacije BiH se sastoji od šest poglavlja: sveukupni okvir i ciljevi politika, makroekonomski okvir, fiskalni okvir i prioriteti strukturalnih reformi, budžetske implikacije strukturnih reformi i institucionalna pitanja uključenosti zainteresiranih strana.

Sva poglavlja ERP, u koordinaciji i konsultaciji s resornim ministarstvima, pripremili su Federalno ministarstvo finansija i ERP koordinator, na način kako je to utvrđeno zahtjevima Evropske komisije odnosno konsultanta OECD i Smjernicama za izradu programa ekonomskih reformi.

Ključni izazov za Bosnu i Hercegovinu, a tako i za Federaciju BiH, je povećanje privrednog rasta, odnosno uklanjanje prepreka koje sprečavaju zemlju da razvije potencijale. Fokus ekonomske politike FBiH je otvaranje novih radnih mjesta i povećanje životnog standarda stanovništva. Za ostvarivanje ovih ciljeva neophodne su, pored makrofiskalnih politika, i sektorske strukturalne reforme.

U ovom programu nisu obuhvaćene sve budžetske implikacije na strani prihoda zbog nepostojanja takve vrste informacija (prihodi po osnovu ekonomskog rasta, konkurentnosti, zapošljavanja itd). Ukupno procijenjeno koštanje reformskih prioriteta utvrđenih ovim programom, po godinama, za 2016. godinu je 298 miliona KM (očekivani troškovi), za 2017. 392 miliona KM i za 2018. godinu 445 miliona KM. Najveći dio troškova predloženih reformskih prioriteta će biti obezbijeđen iz kreditnih sredstava, uz uvažavanje mogućnosti zaduživanja Federacije BiH.

ERP treba biti dostavljen Evropskoj komisiji najkasnije do 31.1.2016.

UREDBA O ZAŠTITNOM ZNAKU ARHIVA FEDERACIJE BiH
I DODJELI PRIZNANJA IZ OBLASTI ARHIVSKE DJELATNOSTI

Federalna vlada donijela je Uredbu o zaštitnom znaku Arhiva Federacije i vrsti, kriterijima i postupku dodjele priznanja u oblasti arhivske djelatnosti na području Federacije BiH.

Priznanja predviđena ovom uredbom dodjeljuju se na Međunarodni dan arhiva, 8. juna domaćim ili inozemnim ličnostima, državnim organima, pravnim licima i institucijama za doprinos u afirmaciji arhivističke djelatnosti. Uredbom je predviđena dodjela Plaketa kralj Tvrtko Prvi Kotromanić, Plaketa Bosanski stećak i Pohvala Arhiva Federacije.

Plaketa Kralj Tvrtko Prvi Kotromanić je najznačajnije priznanje i dodjeljuje se pojedincima koji su ostvarili natprosječne rezultate u obavljanju poslova arhivske djelatnosti, kao i državnim organima, pravnim osobama i drugim institucijama koji su svojim radom i aktivnostima dali izuzetno važan doprinos u organiziranju i obavljanju ove djelatnosti od značaja za Federaciju i njenu afirmaciju.

Plaketa Bosanski stećak dodjeljuje se pojedincima koji su u kontinuitetu od najmanje sedam godina ostvarili zapažene rezultate u obavljanju arhivske djelatnosti, kao i ustanovama, državnim organima, pravnim osobama i institucijama koje su doprinijele afirmaciji arhivske djelatnosti.

Pohvala Arhiva Federacije dodjeljuje se pojedincima ili kolektivima koji su u periodu od najmanje pet godina u kontinuitetu uspješno, uredno, pravilno i efikasno obavljali sve poslove iz oblasti arhivskog djelatnosti.

DOPUNA ODLUKE O POSEBNIM VODNIM NAKNADAMA

Federalna vlada donijela je Odluku o dopuni Odluke o visini posebnih vodnih naknada i uskladila je sa Uredbom o načinu dodjele prava za vađenje materijala iz vodotoka. Uredba propisuje da „nakon isteka roka za dostavljanje prijava, nadležni organ odabire izvodača radova za vađenje materijala, isključivo na osnovu kriterija ponuđenog najvećeg iznosa posebne vodne naknade koja se plaća po kubnom metru izvađenog materijala".

U dosadašnjoj Odluci o visini posebnih vodnih naknada propisano je da „visina posebne vodne naknade za vađenje materijala iz vodotoka iznosi 1,5 KM po kubnom metru. Ona je sada dopunjena s riječju „najmanje“ kako bi i formalno bilo propisano da visina posebne vodne naknade za vađenje materijala iz vodotoka nije fiksna za postupke po Uredbi koji uključuju uslove tržišta.

SAGLASNOST RAZVOJNOJ BANCI ZA
KUPOVINU NEKRETNINA „AGROKOMERCA“

Vlada FBiH donijela je Odluku o davanju prethodne saglasnosti Razvojnoj banci Federacije BiH za kupovinu nekretnina privrednog društva „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša na sudskom ročištu.

Razvojna banka FBiH je obavezana da, u slučaju da ne bude drugih zainteresovanih kupaca, licitira cijenu od jedne KM, a ukoliko bude drugih kupaca, najviša cijena do koje može licitirati je do iznosa od 15.308.010 KM. U obrazloženju Odluke je navedeno da je ovaj iznos utvrđen na osnovu Građevinskog elaborata o procjeni prometne vrijednosti nekretnine, urađene od strane stalnog sudskog vještaka građevinske struke.

Novčana sredstva za kupovinu nekretnina obezbijedit će Razvojna banka iz vlastitih sredstava, kao i sredstva za plaćanje poreza i ostalih troškova vezanih za promet nekretnina. Sredstva za osiguranje (depozit) za učešće u prodaji također će, iz vlastitih sredstava, obezbijediti ova banka.

Kupovinom ove nekretnine bilo bi osigurano da one i dalje ostanu u vlasništvu privrednog društva „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša, čime bi bila zaštićena imovina i očuvano jedinstvo proizvodno-preradivačke cjeline kompleksa Prehrambene industrije. Razvojna banka bi postala vlasnik cjelokupne imovine i na taj način bi bili spriječeni novi zahtjevi za izvršenje od ostalih povjerilaca. Također, bili bi stvoreni realni preduslovi za eventualnu prodaju putem strateškog partnerstva ili nekog drugog zakonom definiranog načina. Nekretnina bi bila oslobođena od svih tereta i uknjižbi, čime bi bila povećana i njena vrijednost u slučaju prodaje.

PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA KREDITE IZ TRAJNOG REVOLVING FONDA

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu.

Odlukom, koja je usklađena s rebalansom Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, sredstva za ove namjene umanjena su za dva miliona KM, i iznose 6.400.000 KM.

Iz istih razloga danas je izmijenjena i Odluka o davanju prethodne saglasnosti za alokaciju budžetskih sredstava na račun ovog fonda.

Federalna vlada donijela je više odluka o davanju prethodne saglasnosti za dodjelu dijela sredstava iz ovog revolving fonda privrednim društvima za dugoročno finansiranje projekata putem kredita za 2015. godinu.

Saglasnost je data da „Coniti“ d.o.o. Tešanj i „EM-Oniksu“ d.o.o. Lukavac budu dodijeljena sredstva u iznosu od po 300.000 KM, te „Lafat Komercu“ d.o.o. Kalesija i „FEAL-u“ d.o.o. Široki Brijeg, iznos od po 600.000 KM.

Union banka će s korisnicima sredstava ugovarati sve bitne elemente za zaključenje ugovora o kreditu u skladu s bankarskom procedurom, u roku ne dužem od 15 dana od dana objave rješenja u “Službenim novinama FBiH”.

PRIHVAĆENE PREPORUKE EVROPSKE KOMISIJE

Vlada Federacije BiH je prihvatila Preporuke Evropske komisije sadržane u Izvještaju za Bosnu i Hercegovinu za 2015. godinu. U tom pravcu, kao i u skladu s ciljevima Reformske agende, Federalna vlada je saglasna da u daljnjim reformama u procesu evropskih integracija unaprijedi i intenzivira saradnju s vladama kantona.

Vlada, također, u potpunosti podržava funkcionisanje demokratskih institucija i donošenje državne strategije reforme javne uprave, kao i strategija na državnom nivou za oblasti energetike, transporta i okoliša, te stvaranje drugih strateških i zakonskih pretpostavki za ubrzani put Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija.

U skladu s ključnim nalazima Evropske komisije, a u pravcu razvoja efikasnog sistema konfiskacije i upravljanja imovinom, Vlada FBiH u potpunosti podržava osiguravanje svih neophodnih mehanizama i uslova za preuzimanje i upravljanje oduzetom imovinom stečenom krivičnim djelima. Stoga je Vlada opredijeljena za osiguranje svih neophodnih materijalnih, kadrovskih i drugih pretpostavki za što skoriji početak rada Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, kako bi uspješno bio primjenjivan Zakon o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.

Danas je Ured Vlade FBiH za evropske integracije zadužen da nastavi informirati Vladu o obavezama koje proističu za FBiH iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

IZVJEŠTAJ O AUKCIJI TREZORSKIH ZAPISA

Vlada FBiH danas je usvojila izvještaj o zaduženju FBiH po osnovu emisije trezorskih zapisa, koji će uputiti Parlamentu Federacije BiH radi informiranja.

FBiH je na aukciji održanoj 15.12.2015. godine, putem metode višestruke cijene, ponudila 2.000 trezorskih zapisa nominalne vrijednosti 10.000 KM po zapisu, (ukupno 20.000.000 KM), s rokom dospijeća 273 dana.

Za vrijeme trajanja aukcije pristiglo je 15 ponuda za kupovinu 5.081 trezorskog zapisa u ukupnom iznosu od 50.810.000 KM, prihvaćeno je sedam i prodano svih 2.000 zapisa ukupne nominalne vrijednosti 20.000.000 KM.

Trezorski zapisi, koji dospijevaju na naplatu 14.9.2016. godine, prodati su po prosječnoj ponderisanoj kamatnoj stopi od 0,26 posto na godišnjem nivou.

Kompletnu emisiju zapisa otkupio je bankarski sektor.

USPJEŠNA EMISIJA OBVEZNICA FBiH

Vlada FBiH usvojila je izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije obveznica prodanih putem aukcije 17.12.2015. godine, koji će, radi informiranja, biti upućen Parlamentu FBiH.

Federacija BiH ponudila je 60.000 obveznica nominalne vrijednosti 1.000 KM po obveznici, (ukupno 60.000.000 KM), s rokom dospijeća od tri godine. Za vrijeme trajanja aukcije pristiglo je 30 ponuda za kupovinu 93.950 obveznica u ukupnom iznosu od 93.950.000 KM. Prihvaćeno je 16 ponuda, te prodano svih 60.000 obveznica ukupne nominalne vrijednosti 60.000.000 KM, što predstavlja 100 posto planiranog obima emisije.

Obveznice su prodate po prosječnoj ponderisanoj kamatnoj stopi od 2,211 posto na godišnjem nivou i dospijevaju na naplatu 18.12.2018. godine, a njihov stopostotni kupac je bankarski sektor.

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI GODIŠNJIH PLANOVA RADA I INFORMACIJA O REALIZACIJI ZAKLJUčAKA VLADE FBiH ZA 2015. GODINU

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine razmatrala je Izvještaj o realizaciji godišnjih planova rada, zaključaka Vlade FBiH i zaključaka Parlamenta Federacije BiH kao i zaključaka iz nadležnosti ministarstava, uprava i upravnih organizacija, za period septembar – novembar 2015. godine, koji je pripremljen u skladu sa Uredbom o planiranju rada i izvještavanju o radu Vlade FBiH, federalnih ministarstava i institucija i Zaključkom Vlade FBiH od 1.10.2015. godine.

Danas je prihvaćena i Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu.

PRIJEDLOG MJERA ZA POBOLJŠANJE STANJA
U ELEKTROENERGETSKOM SEKTORU

Federalna vlada prihvatila je na današnjoj sjednici Informaciju o stanju u elektroenergetskom sektoru Federacije BiH s Prijedlogom mjera, koja će biti biti proslijeđena Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Ovaj dom Parlamenta FBiH je u nastavku 4. sjednice koja je održana 19.11.2015. godine odlučio da održi tematsku sjednicu na temu „Stanje u elektroenergetskom sektoru s prijedlogom mjera.

Prijedlog mjera ima za cilj obezbjeđenje skladnog rada, dugoročnog održivog razvoja i uspješnog poslovanja elektroprivrednih društava, posebno vodeći računa o sigurnosti u proizvodnji i snabdijevanju kupaca električnom energijom. Njima se žele, također, stvoriti uslovi za optimalno korištenje proizvodnih i distributivnih kapaciteta, postići povoljni ekonomski efekti, poboljšati poslovni procesi, uz povećanje produktivnosti i racionalizacije troškova poslovanja.

Poseban značaj dat je vođenju jedinstvene poslovne i razvojne politike radi kontinuiranog rasta vrijednosti društava i racionalnog ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju elektroenergetskih kapaciteta i razvoj poslovnih aktivnosti.

Vladin prijedlog naglašava i mjere zaštite okoline i unapređenja sistema upravljanja okolinskim aspektima, te osigurava provedbu načela održivog razvoja. Tako je, uzimajući u obzir ciljeve EU i njenu pravnu stečevinu, posebno uvažavajući polazno i buduće tehnološko, ekonomsko i pravno-regulatorno stanje u BiH, među mjerama navedena potreba usklađivanja Zakona o električnoj energiji u Federaciji BiH, na način koji će osigurati njegovu punu usklađenost s pravnom stečevinom EU u sektoru električne energije kao i uskladenost sa zakonodavstvom na nivou BiH. Ključne promjene u ovom segmentu su funkcionalno razdvajanje djelatnosti, pravno razdvajanje i neovisnost za djelatnost distribucije i računovodstveno razdvajanje djelatnosti reguliranog i nereguliranog snabdijevanja.

Navodi se i potreba revizije Programa o prestruktiriranju elektroenergetskog sektora u FBiH, kako u smislu rokova tako i u smislu sadržaja, imajući u vidu činjenicu da Dom naroda Parlamenta FBiH nije dao saglasnost na Program o prestrukturiranju elektroenergetskog sektora u FBiH, zbog čega on nije u primjeni.

Jedna od mjera je i usklađivanje projekcije dugoročnog plana razvoja EP BiH sa nacionalnim planom redukcije emisija (NERP) BiH nakon njegovog donošenja posebno vodeći računa i o modernizaciji odabranih postojećih blokova uz izgradnju postrojenja za odsumporavanje i denitrifikaciju.

Neophodne mjere koje predlaže Federalna vlada su harmonizacija postojeće zakonske regulative, otklanjanje preklapanja nadležnosti, uklanjanje nejasnoća i mogućnosti zloupotrebe, uključivanje stručne javnosti u procese izrade zakonskih propisa, produženja razdoblja važenja dozvola i razvijanje mehanizama odgovornosti i žalbenih postupaka radi smanjenja rizika u realizaciji.

Uz izmjene Zakona o javnim nabavkama BiH, istaknuta je potreba da planovi elektroprivreda i rudnika u Federaciji BiH budu koncipirani tako da omoguće rudnicima, ne samo rast obima proizvodnje, već i poboljšanje efikasnosti i znatno višu produktivnost i da je neophodan drugačiji pristup prestrukturiranju rudnika.

U svojim mjerama Vlada dalje ističe da je prioritetno potrebno pristupiti izgradnji kapitalnih projekata ( TE Tuzla 7, HE Vranduk, HE Janjići, VE Podveležje, TE Kakanj 8, VE Mesihovina, CHE Vrilo, RITE Banovići, fotonaponskih elektrana) i stvaranju pretpostavki za nastavak kontinuirane realizacije narednih projekata.

Federalna vlada predlaže preispitivanje odredbe Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacijskih objekata, te analizu mogućnosti da se kroz dugogodišnje koncesione ugovore riješe pitanja prava korištenja vodnih resursa na duži rok uz troškove koncesionih naknada. Uz opredjeljenje da treba zaustaviti trend donošenja novih naknada i dažbina i rasta stopa postojećih, posebno komunalnih naknada za dalekovode (koridore) i ostalu elektroenergetsku infrastrukturu, predloženo je sagledavanje mogućnosti da se na nivou FBiH donesu novi propisi.

Kao jedna od mjera navedeno je da je potrebno preispitati obavezu plaćanja kantonalne naknade "od posebnog značaja za Hercegovačko-neretvanski kanton" utvrđene donošenjem Zakona o vodama Hercegovačko-neretvanske kantona iz 2013. godine, kako bi bila izbjegnuta situacija da se po jednom osnovu plaćaju dvije naknade, te obnoviti inicijativu za ocjenu ustavnosti člana 74. Zakona o vodama HNK na zahtjev premijera Federacije Bosne i Hercegovine.

Među 11 mjera koje Domu naroda predlaže Vlada FBiH je i potreba cjelovitog preispitivanja Pravilnika o načinu određivanja ekološki prihvatljivog protoka koje regulišu način utvrđivanja biološkog minimuma.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Vlada FBiH prihvatila je Informaciju Federalnog ministarstva pravde o statusu Pravilnika o postupku prodaje, najma, čuvanja i održavanja oduzete imovine od 25.2.2015. godine i dala saglasnost za njegovo objavljivanje u „Službenim novinama“ Federacije BiH.

Federalna vlada usvojila je Strategiju za obuku uposlenih u organima uprave u Federaciji BiH (2016-2020) i Akcioni plan za realiziranje aktivnosti planiranih ovom strategijom.

Osnovni razlog za donošenje ove odluke je unapređenje sistema obuke i usavršavanja za uposlene u organima uprave u FBiH s ciljem poštivanja SIGMA principa za reformu javne uprave u BiH i prioriteta koji su definirani u okviru Strategije proširenja i ključnih izazova (2014-2015).

Vlada FBiH donijela je Odluku kojom zahtijeva da Nadzorni odbor privrednog društva „Feroelektro“ d.d. Sarajevo sazove vanrednu skupštinu Dioničkog društva, koja će biti održana najkasnije 30 dana od dana donošenja ove odluke.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada Federacije dala je danas Nadzornom odboru JP Željeznice Federacije BiH prethodnu saglasnost za razrješenje dosadašnjih članova Uprave zbog gubitka povjerenja većinskog vlasnika kapitala.

Istovremeno, data je prethodna saglasnost da na ove pozicije, na period do šest mjeseci odnosno do okončanja konkursne procedure kao vršioci dužnosti budu imenovani za v.d izvršnog direktora za poslove željezničke infrastrukture Zulfo Robović, za v.d izvršnog direktora za ekonomske poslove Ivan Brkić, za v.d izvršnog direktora za poslove razvoja i investicija Rešad Mandžo, za v.d izvršnog direktora za pravne i kadrovske poslove Rusmir Agić. Vršilac dužnosti izvršnog direktora za poslove željezničkog operatera bit će imenovan naknadno.

Danas je doneseno Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Federacije BiH u Radnu grupu Vijeća ministara kojim je, umjesto Jasenka Muharemagića, imenovan Alen Taletović.

Na današnjoj sjednici je osnovano Stručno radno tijelo Vlade FBiH kojeg čine Elmir Jahić (predsjednik), Jelena Trutina, Muamer ćulum, Miljenko Jelić i Dijana Bukovac (članovi). Njihov zadatak je pripremanje prijedloga drugostepenih rješenja koja donosi Vlada FBiH, u skladu sa Zakonom o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama Federacije BiH.

Za punomoćnike koji će je zastupati na skupštinama privrednih društava Vlada FBiH danas je ovlastila Kenana Osmanagića (JP „Hrvatske pošte“ d.o.o. Mostar ), Samira Iskrića (RMU Banovići d.d. Banovići), Ernesta đonku (BH Pošta d.o.o. Sarajevo) i Esada Osmanbegovića (JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar).

Nakon razmatranja Informacije o proceduri za imenovanje jednog člana Regulatorne komisije za električnu energiju u FBiH iz reda hrvatskog naroda, Vlada FBiH ostaje kod Rješenja o prijedlogu za imenovanje jednog člana ove komisije od 30.4.2012. godine kojim se predlaže imenovanje Sanele Pokrajčić za člana Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji BiH iz reda hrvatskog naroda. Premijer FBiH uputit će zahtjev predsjedniku i potpredsjednicima Federacije BiH kojim će biti zatražena prethodna saglasnost za ovo imenovanje.

Vlada FBiH je donijela Rješenje o razrješenju Bekira Isakovića člana Upravnog odbora Fonda za studentske zajmove prije isteka mandata, na lični zahtjev, odnosno radi podnošenja neopozive ostavke. Istovremeno, doneseno je Rješenje o privremenom imenovanju Jasminke Bratić za člana ovog upravnog odboravna period od najviše tri mjeseca, odnosno do isteka mandata predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda su imenovani Rješenjem Vlade FBiH 28.3.2012. godine, u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH.

Vlada FBiH je donijela odluke o davanju prethodnih saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Igman d.d. Konjic za imenovanje đahida Muratbegovića za vršioca dužnosti direktora društva, Šaćira Herića za v.d. izvršnog direktora za Proizvodno-tehnički sektor, Miroslava Šaina za v.d. izvršnog direktora za Sektor osiguranja kvaliteta i Armina Sarajlića za v.d. izvršnog direktora za marketing, finansije, pravne i opšte poslove, na vremenski period do šest mjeseci.

Danas je data prethodna saglasnost na prijedlog za imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva „PRETIS“ d.d. Vogošća i to Mehmeda Konakovića za predsjednika i Sanjina čekića za člana ovog nadzornog odbora.

Data je prethodna saglasnost da se Rifat Fetić (predsjednik), Sanel Halilbegović i Miroslav Rozić (članovi) imenuju za članove Nadzornog odbora privrednog društva Operator-Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo. Nadzornom odboru Operator-Terminali d.o.o. Sarajevo data je prethodna saglasnost za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti Uprave ovog društva na period do šest mjeseci, odnosno do okončanja konkursne procedure, i to za generalnog direktora Džemal Bašić i vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomsko-komercijalne poslove Eugen Šušak.

Federalna vlada danas je donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje Šabana Rizvića i Ekrema čagalja za članove Nadzornog odbora privrednog društva „BNT-TMiH" d.d. Novi Travnik.

Data je prethodna saglasnost na prijedlog da se Zinaida Mehmedbegović-Jarebica i Nermin Iković imenuju za članove Nadzornog odbora privrednog društva „Tehničko-remontni zavod Hadžići“ d.d. Hadžići.


* * *

Sjednica Vlade FBiH je završena u 13.00 sati.

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE