36. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 08.01.2016.
Dnevni red

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika 21. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 22.12.2015. godine, Zapisnika 35. sjednice Vlade, održane 23.12.2015. godine, Zapisnika 22. hitne sjednice Vlade, održane 28.12.2015. godine, telefonskim putem, Zapisnika 23. hitne sjednice Vlade, održane 29.12.2015. godine, Zapisnika 24. hitne sjednice Vlade, održane 30.12.2015. godine, telefonskim putem i Zapisnika 25. hitne sjednice Vlade, održane 06.01.2016. godine, telefonskim putem
2. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za donošenje Zakona o turistièkim zajednicama i unapreðenju turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine, koju je podnio gosp. Hajrudin Haviæ, zastupnik u Predstavnièkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
3. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za donošenje izmjena i dopuna propisa iz oblasti ugostiteljstva i turizma i izmjena i dopuna propisa iz oblasti poduzetništva i obrta, koju je podnio gosp. Hajrudin Haviæ, zastupnik u Predstavnièkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
4. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za davanje autentiènog tumaèenja odredbi Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, koju je podnio naèelnik Opæine Cazin
5. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za izmjenu i dopunu Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, koju je podnio Bajro Makiæ, poslanik u Predstavnièkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
6. Prijedlog uredbe o zaštitnom znaku Arhiva Federacije i vrsti, kriterijima i postupku dodjele priznanja u oblasti arhivske djelatnosti
7. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeæa Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju dužnosti èlanova Uprave Javnog preduzeæa Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeæa Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti èlanova Uprave Javnog preduzeæa Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
8. Prijedlog rješenja o razrješenju èlana Nadzornog odbora Klinièkog centra Univerziteta u Sarajevu
9. Prijedlozi rješenja:
a) Prijedlozi rješenja o razrješenjima predsjednika i èlanova upravnih odbora fondacija
1. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i èlanova Upravnog odbora Fondacije za biblioteèku djelatnost
2. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i èlanova Upravnog odbora Fondacije za izdavaštvo
3. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i èlanova Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju
4. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i èlanova Upravnog odbora Fondacije za muzièke, scenske i likovne umjetnosti
b) Prijedlozi rješenja o privremenim imenovanjima predsjednika i èlanova upravnih odbora fondacija
1. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju predsjednika i èlanova Upravnog odbora Fondacije za biblioteèku djelatnost
2. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju predsjednika i èlanova Upravnog odbora Fondacije za izdavaštvo
3. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju predsjednika i èlanova Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju
4. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju predsjednika i èlanova Upravnog odbora Fondacije za muzièke, scenske i likovne umjetnosti
10. Prijedlozi rješenja
a) Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i èlanova Nadzornog odbora JP „Filmski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
b) Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju predsjednika i èlanova Nadzornog odbora JP „Filmski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
11. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Radnu grupu Vijeæa ministara
12. Prijedlog rješenja o osnivanju Struènog radnog tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pripremanje Prijedloga drugostepenih rješenja koja donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa èlanom 17. stav (4) Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama Federacije Bosne i Hercegovine
13. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Komisije za izbor i imenovanja èlanova nadzornih odbora u privrednim društvima sa uèešæem državnog kapitala u kojima nadležnost Federacije Bosne i Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
14. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoæniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na skupštini privrednog društva JP „Hrvatske pošte“ d.o.o. Mostar
14.1. Prijava za uèešæe u radu i odluèivanju na 44. sjednici Skupštine JP „Hrvatske pošte“ d.o.o. Mostar, zakazanoj za dan 15.01.2016. godine
14.2. Punomoæ za uèešæe u radu i odluèivanju na 44. sjednici Skupštine JP „Hrvatske pošte“ d.o.o. Mostar, zakazanoj za dan 15.01.2016. godine
15. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoæniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na skupštini privrednog društva RMU Banoviæi d.d. Banoviæi
15.1. Prijava za uèešæe u radu i odluèivanju na 23.redovnoj sjednici Skupštine Rudnika mrkog uglja „Banoviæi“ d.d. Banoviæi, zakazanoj za dan 11.01.2016. godine
15.2. Punomoæ za uèešæe u radu i odluèivanju na 23.redovnoj sjednici Skupštine Rudnika mrkog uglja „Banoviæi“ d.d. Banoviæi, zakazanoj za dan 11.01.2016. godine
16. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoæniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na skupštini privrednog društva JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo
16.1. Prijava za uèešæe u radu i odluèivanju na 37. sjednici Skupštine JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo, zakazane za dan 18.01.2016. godine
16.2. Punomoæ za uèešæe u radu i odluèivanju na 37. sjednici Skupštine JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo, zakazane za dan 18.01.2016. godine
17. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoæniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na skupštini privrednog društva JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
17.1. Prijava za uèešæe u radu i odluèivanju na 1. sjednici Skupštine u 2016. godini JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, zakazanoj za dan 11.01.2016. godine
17.2. Punomoæ za uèešæe u radu i odluèivanju na 1. sjednici Skupštine u 2016. godini JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, zakazanoj za dan 11.01.2016. godine
18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti v.d. direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine za donošenje odluka o poèetku i rasporedu radnog vremena
19. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o visini posebnih vodnih naknada
20. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine za kupovinu nekretnina privrednog društva „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša na sudskom roèištu
21. Prijedlog odluke o utvrðivanju udjela finansijskih sredstava potrebnih za korištenje specijalne kase
22. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoroèno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu
23. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoroèno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu privrednom društvu Conita d.o.o. Tešanj u iznosu od 300.000,00 KM
24. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoroèno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu privrednom društvu Lafat Komerc d.o.o. Kalesija u iznosu od 600.000,00 KM
25. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoroèno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu privrednom društvu Feal d.o.o. Široki Brijeg u iznosu od 600.000,00 KM
26. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju prethodne saglasnosti za alokaciju budžetskih sredstava na raèun trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo za dugoroèno finansiranje projekata-trajni revolving fond
27. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli djela sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoroèno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu privrednom društvu EM-ONIX d.o.o. Lukavac u iznosu od 300.000,00 KM
28. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju rasporeðivanja sredstava sa podraèuna evidentiranog na Jedinstvenom raèunu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 55/15)
29. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju rasporeðivanja sredstava sa podraèuna evidentiranog na Jedinstvenom raèunu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 36/15 )
30. Prijedlog odluke o usvajanju Strategije za obuku uposlenih u organima uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
31. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje motornih vozila prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane-Federalnog ministarstva obrane
32. Analiza radnih dokumenata Evropske komisije: Izvještaja za 2015. godinu i Strategije proširenja za Bosnu i Hercegovinu sa posebnim osvrtom na obaveze koje iz procesa proistièu za Federaciju Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zakljuèka
33. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 15.12.2015. godine, sa Prijedlogom zakljuèka
34. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije obveznica na dan 17.12.2015. godine, sa Prijedlogom zakljuèka
35. Izvještaj o realizaciji godišnjih planova rada, zakljuèaka Vlade Federacije BiH i zakljuèaka Parlamenta Federacije BIH, iz nadležnosti federalnih ministarstava, federalnih uprava i federalni upravnih organizacija, za period septembar-novembar 2015. godine, sa Prijedlogom zakljuèka
36. Informacija o realizaciji zakljuèaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, sa Prijedlogom zakljuèka
37. Informacija Federalnog ministarstva pravde o statusu Pravilnika o postupku prodaje, najma, èuvanja i održavanja oduzete imovine V.broj: 367/2015 od 25.02.2015. godine, sa Prijedlogom zakljuèka
38. Informacija o stanju u elektroenergetskom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom mjera
39. Program ekonomskih reformi Federacije Bosne i Hercegovine za period 2016-2018 godina, sa Prijedlogom zakljuèka
40. Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije
41. Informacija o proceduri za imenovanje jednog èlana Regulatorne komisije za elektriènu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda, sa Prijedlogom zakljuèka
42. Prijedlog odluke o podnošenju zahtjeva za sazivanje vandredne skupštine dionièara privrednog društva „Feroelektro“ d.d. Sarajevo
43. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo o odobrenju uèešæa Union banke d.d. Sarajevo u postupku prodaje putem Javnog konkursa nekretnine u vlasništvu društva Hidrogradnja d.d. Sarajevo
44. Prijedlozi rješenja:
a) Prijedlog rješenja o razrješenju èlana Upravnog odbora Fonda za studentske zajmove
b) Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju èlana Upravnog odbora Fonda za studentske zajmove
45. Prijedlog rješenja o formiranju Interresorne radne grupe za izradu teksta izmjena i dopuna Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju boraca odbrambeno-oslobodilaèkog rata
46. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Igman d.d. Konjic za imenovanje vršioca dužnosti direktora Društva
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Igman d.d. Konjic za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora Proizvodno tehnièkog sektora
c) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Igman d.d. Konjic za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora Sektora osiguranja kvaliteta
d) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Igman d.d. Konjic za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora Sektora marketinga, finansija, pravnih, kadrovskih i opštih poslova
47. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje èlanova Nadzornog odbora privrednog društva Pretis d.d. Vogošæa
48. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje èlanova Nadzornog odbora privrednog društva „Operator Terminali Federacije-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
49. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru „Operator Terminali Federacije-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju v.d. dužnosti Uprave Operator Terminali Federacije-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
50. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje èlanova Nadzornog odbora privrednog društva BNT Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik
51. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje èlanova Nadzornog odbora privrednog društva Tehnièko remontni zavod Hadžiæi d.d. Hadžiæi
 

Petak,
15. januar 2021.
VIŠE