35. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 23.12.2015.
Saopćenje o radu

 35. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:

UTVRĐEN KONAČNI TEKST PRIJEDLOGA BUDŽETA FBiH I
ZAKONA O NJEGOVOM IZVRŠAVANJU

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je, na sjednici u Mostaru, utvrdila konačne prijedloge Budžeta Federacije BiH za 2016. godinu i Zakona o njegovom izvršavanju u istim tekstovima, kao što ih je jučer usvojio Predstavnički dom Parlamenta FBiH. Vlada FBiH je ovlastila premijera FBiH da oba dokumenta uputi predsjedavajućoj Doma naroda i zatraži održavanje vanredne sjednice ovog doma do kraja ove godine i razmatranje prijedloga Budžeta FBiH za 2016. godinu i Zakona o njegovom izvršavanju po hitnom postupku.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O POREZU NA DOBIT

Svrha Zakona o porezu na dobit, kojeg je u formi Prijedloga danas utvrdila Vlada Federacije BiH, jeste osiguravanje javnih prihoda za Federalni i proračune kantona. Ovo je jedan od reformskih zakona fiskalnog sustava Federacije BiH i kompatibilan je sa ostalim propisima. Također, Zakon je urađen uz suradnju i preporuke Međunarodnog monetarnog fonda.

Pitanja koja regulira ovaj zakon jesu određivanje metodologije obračuna poreza i definiranje obveznika ovog poreznog oblika. Zakon proširuje poreznu bazu na dva načina: većim obuhvatom poreznih obveznika i većim obuhvatom oporezivih prihoda. Proširenje porezne osnovice i broja poreznih obveznika je potrebno da bi bila podržana borba protiv porezne evazije, kao i unaprjeđenje rasta.

Cilj zaštite porezne osnovice je i prikupljanje javnog prihoda obzirom na ekonomska kretanja i njihov utjecaj na proračune. S druge strane, utjecaj Zakona će imati implikacije i na izvršavanje proračuna FBiH i kantona kada je, uz ostalo, riječ o otplati kamata i vanjskog i unutarnjeg duga FBiH, transferima za invalidnine, poljoprivredu i razvojne projekte, za raseljene i izbjegle osobe, za tekuće transfere kantonima i niže razine vlasti, javnim poduzećima za kapitalne investicije.

Kako je obrazloženo, u provedbi Zakona o porezu na dobit, koji je u primjeni od 2008. godine, uočeno je niz slabosti koje se najviše ogledaju u uskoj i fleksibilnoj poreznoj osnovici, te nedorečenosti pravne norme. Prema dosadašnjim istraživanjima, udio poreza na dobit u ukupnim javnim prihodima FBiH se u razdoblju od 2008. do 2013. godine kretao unutar raspona 2,3 - 3,8 posto, dok je regionalni prosjek udjela izravnih poreza u ukupnim javnim prihodima 17,5 posto. Mali udjel poreza na dobit u ukupnim prihodima posljedica je i niske stope poreza na dobit od deset posto, dok je u državama unutar EU ta stopa od 20 do 33 posto.

Kod definiranja poreznog obveznika primijenjeno je načelo rezidentnosti ili neograničene porezne obveze, što podrazumijeva oporezivanja cjelokupne ostvarene dobiti bez obzira odakle potječe, u kombinaciji s načelom teritorijalnosti, ili načelom ograničene porezne obveze koje podrazumijeva oporezivanja prihoda ostvarenih na domaćem teritoriju (poreznu osnovicu čini prihod ostvaren u FBiH). Shodno navedenom, rezident Federacije BiH podliježe neograničenoj poreznoj obvezi za cjelokupnu dobit ostvarenu poslovanjem na tržištu u i izvan BiH, dok nerezident podliježe ograničenoj poreznoj obvezi, odnosno samo za prihode koje je ostvario poslovanjem na teritoriju Federacije BiH.

Porez na dobit plaća se po stopi od deset posto na poreznu osnovicu utvrđenu u poreznoj bilanci.

Porezu na dobit ne podliježu Centralna banka BiH, tijela državne, federalne i kantonalne uprave i lokalne samouprave, te federalne, kantonalne i lokalne ustanove, zavodi, vjerske zajednice, političke stranke, sindikati, komore, udruge, dobrovoljna vatrogasna društva, turističke zajednice, sportska društva i savezi, fondacije, zaklade, ustanove, humanitarne organizacije, pravne osobe kojima je posebnim propisima povjereno vršenje upravnih poslova iz nadležnosti organa uprave. Izuzete su i druge pravne osobe koje su registrirane za obavljanje neprofitne djelatnosti u FBiH i koje ostvaruju prihode po osnovi prihoda iz proračuna ili javnih fondova države, FBiH, kantona i jedinica lokalne samouprave, prihoda po osnovi sponzorstva ili donacija u novcu ili naturi, članarina, naknada kao i prihoda od prodaje ili prijenosa dobara, osim dobara za obavljanje djelatnosti na tržišnoj osnovi.

Prijedlog zakona predviđa i porezne poticaje po osnovi investiranja. Tako se obvezniku koji investira iz vlastitih sredstava u proizvodnu opremu u vrijednosti većoj od 50 posto ostvarene dobiti tekućeg poreznog razdoblja, umanjuje obveza obračunatog poreza na dobit za 30 posto iznosa u godini investiranja. Obvezniku koji u pet uzastopnih godina investira iz vlastitih sredstava ukupno 20 milijuna KM, s tim da u prvoj godini investira četiri milijuna KM, ovo umanjenje u godinama investiranja iznosi 50 posto iznosa.

Propisano je i otklanjanje dvostrukog oporezivanja kod poreznih obveznika, rezidenata FBiH koji imaju poslovne jedinice u Republici Srpskoj, Brčko Distriktu BiH ili u inozemstvu. Ovim poreznim obveznicima priznaje se porez na dobit koji su platili izvan FBiH, ali samo do visine poreza koji bi platili na tako obračunate prihode i rashode sukladno ovom zakonu. Izdvojeni su obveznici s poslovnim jedinicama unutar i izvan BiH zbog primjene ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koje BiH ima potpisane s drugim državama. Također je izdvojeno i priznavanje plaćenog poreza po odbitku u inozemstvu po osnovi ostvarenog prihoda rezidenta FBiH.

NACRT ZAKONA O PREMJERU I REGISTRACIJI NEKRETNINA

Danas utvrđenim Nacrtom zakona o premjeru i registraciji nekretnina regulirani su upravni i stručni poslovi koji se odnose na premjer Federacije Bosne i Hercegovine, registraciju nekretnina, osnovne geodetske radove, topografsko-kartografsku djelatnost, registar prostornih jedinica, procjenu vrijednosti nekretnina, katastar vodova, adresni registar, infrastrukturu prostornih podataka Federacije i geodetski radovi u inženjersko-tehničkim oblastima. Razlog za njegovo donošenje je u potrebi reforme sektora stvarnih prava, koja je neophodna zbog tranzicije vlasništva i uslov je za reguliranje stvarno-pravnih odnosa u okolnostima tržišne ekonomije, te je kao takva odavno trebala biti završena.

Predloženim zakonom katastar i zemljišna knjiga povjeravaju se na vođenje jednom organu, vode se u jedinstvenoj bazi podataka i zadržavaju sve dosadašnje osnovne odrednice kad su u pitanju sadržaj i procedure vođenja. Ovakvo rješenje predstavlja dobru osnovu za tranziciju u novu organizacionu shemu.

Nacrtom zakona su uređeni i područje katastra vodova, i prvi put u Federaciji, područja kartografsko-topografske djelatnosti, registra prostornih jedinica i adresnog registra, procjene vrijednosti nekretnina, te posebno važno područje infrastrukture prostornih podataka, koje je usklađeno s INSPIRE direktivom Evropske komisije. Uređenje ovih područja predstavlja značajan iskorak u zakonodavnom okviru Federacije.

Novim zakonom se privatnom sektoru daje više prostora pri izvođenju poslova izmjere i katastra nekretnina. Ovo je posebno bitno s aspekta smanjenja državne uprave, a u konkretnom slučaju i zbog mogućnosti da se državna uprava u ovoj oblasti više posveti svojoj osnovnoj zadaći - održavanju i razvoju sistema izmjere, katastra nekretnina i zemljišnih knjiga. Donošenjem ovog zakona bit će stvoren moderan i kvalitetan okvir za razvoj zemljišne administracije usklađen sa evropskim standardima.

Nacrt ovog zakona, obzirom na njegovu važnost, bit će upućen u javnu raspravu.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O HEMIKALIJAMA

Federalna vlada utvrdila je Nacrt zakona o hemikalijama kojim se uređuju klasifikacija, pakovanje i obilježavanje opasnih hemikalija, razmjena podataka o hemikalijama kroz sigurnosno-tehnički list, integralni inventar hemikalija proizvedenih i uvezenih, dobra laboratorijska praksa, ograničenja i zabrane supstanci koje izazivaju zabrinutost, uvjeti za uvoz i izvoz hemikalija za koje je propisan postupak prethodne saglasnosti, donošenje odobrenja za proizvodnju, stavljanje na tržište i korištenje opasnih hemikalija, sistematsko praćenje hemikalija, stavljanje na tržište deterdženata, nadzor i druga pitanja od značaja za sigurno upravljanje hemikalijama.

Ovaj zakon zasniva se na načelu da proizvođači, uvoznici ili krajnji korisnici treba da osiguraju da proizvode, prodaju na tržište ili koriste supstance koje nemaju štetno dejstvo na ljudsko zdravlje ili životnu sredinu, a njegove odredbe zasnovane su na načelu predostrožnosti.

Među razlozima za donošenje ovog zakona je navedeno da je Evropska unija u području sigurnog upravljanja hemikalijama kao ciljeve utvrdila zaštitu ljudskog zdravlja i životne sredine od štetnih uticaja hemikalija, a kao primarni cilj, usklađivanje propisa država članica u oblasti hemikalija da bi bilo uspostavljeno jedinstveno tržište i održiv razvoj koji bi podržao usklađeni razvoj država članica EU.

Postizanje ovakvih ciljeva, također, moguće je kroz harmoniziranje s pravnom stečevinom EU. Zakonom o hemikalijama uređuje se klasifikacija, obilježavanje i pakovanje opasnih hemikalija u skladu s Globalno harmoniziranim sistemom, što podrazumijeva obaveze pravnih subjekata koji se bave proizvodnjom i stavljanjem na tržište opasnih hemikalija da izvrše procjenu opasnosti od hemikalija i proizvoda koji ih sadrže, obaveze pravnih subjekata da u lancu snabdijevanja osiguraju kvalitetne informacije od proizvođača do krajnjeg korisnika o opasnosti i mjerama zaštite od opasnih hemikalija kroz sigurnosno-tehnički list, obavezu nadležne vlade da donese strategiju o upravljanju opasnim hemikalijama, te obaveze vođenja evidencija o hemikalijama i drugo.

Pri izradi teksta zakona uzeti su u obzir propisi EU kojima je regulirana oblast hemikalija.

O INICIJATIVI ZA SMANJENJE STOPE OBAVEZNOG 
ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Vlada FBiH nije prihvatila Inicijativu Skupštine Srednjobosanskog kantona u vezi sa smanjenjem stope doprinosa za Federalni fond solidarnosti. U obrazloženju za odbijanje inicijative navodi se da je stopa doprinosa obaveznog zdravstvenog osiguranja 2013. godine povećana za 1,2 posto, (sa 9 na 10,2 posto) i u primjeni je od početka 2014. godine.

Svrha ovog povećanja jeste osiguranje dodatnih finansijskih sredstava na ime liječenja osiguranih osoba u inozemstvu, čime je obezbijeđen jedan od veoma važnih uvjeta za donošenje Pravilnika o uvjetima i postupku upućivanja osiguranih osoba na liječenje u inozemstvo na teret sredstava Federalnog fonda solidarnosti. Pravilnikom je utvrđeno deset oboljenja, stanja ili povreda zbog kojih se osigurane osobe mogu uputiti na liječenje u inozemne zdravstvene ustanove, i radi se o oboljenjima koja se ne mogu liječiti u zdravstvenim ustanovama na teritoriju FBiH.

Osim toga, Program zdravstvene zaštite, koji se finansira sredstvima Federalnog fonda solidarnosti, je od uspostave do danas više puta dopunjavan za nove usluge i lijekove, što nije praćeno osiguranjem dodatnih finansijskih sredstava. Ukoliko bi bila smanjena stopa od 10,2 posto, programi Federalnog fonda solidarnosti neminovno bi morali biti reducirani, a posebno bi bilo dovedeno u pitanje liječenje u inozemstvu na temelju međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju.

IZJAŠNJENJA NA INICIJATIVE

Vlada FBiH danas je razmatrala inicijativu Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za donošenje Zakona o šumama FBiH. Podsjećajući da je na 10. sjednici osnovala radnu grupu koja će pružiti stručnu pomoć Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u pripremi teksta Nacrta zakona o šumama, Vlada ističe da je ovo ministarstvo zaduženo da, uz stručnu pomoć ove grupe i u suradnji s nadležnim kantonalnim ministarstvima, Savezom općina i gradova FBiH, šumsko-privrednim društvima, naučnim i drugim nadležnim institucijama, što hitnije pripremi tekst zakona. U toku su aktivnosti i na usaglašavanju stavova interesnih strana.

Razmatrajući Nacrt zakona o tehničkoj kulturi Federacije BiH, koji su podnijeli poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Amir Zukić i Omer Škaljo, Federalna vlada je zadužila Generalni sekretarijat da od kantona zatraži mišljenje da li prihvataju ovakav zakon, a ako ne da su dužni ove djelatnosti organizirati na svojoj teritoriji.

UREDBA O USLOVIMA ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA U OKOLIŠ 
I SISTEME JAVNE KANALIZACIJE

Uredbom koju je danas donijela Vlada FBiH utvrđeni su uslovi prikupljanja, prečišćavanja i ispuštanja urbanih otpadnih voda, uslovi prečišćavanja i ispuštanja tehnoloških otpadnih voda u okoliš ili kanalizacione sisteme i granične vrijednosti emisija otpadnih voda kod njihovog ispuštanja u okoliš ili sisteme javne kanalizacije.

U obrazloženju za donošenje ove uredbe navodi se da je u ranijoj uredbi, koja je u primjeni od 2012. godine, uočeno niz nedostataka koji otežavaju njenu procesnu primjenu. Nakon analize utvrđeno je da je neophodno izmjeniti veći dio njenih odredbi, pa je predložena nova uredba.

PROMETNICA BUTILA – BRIJEŠĆE RAZVRSTANA U BRZU CESTU

Vlada Federacije BiH donijela je danas Odluku o razvrstavanju javne ceste Butila-Briješće, spoj sa ulicom Safeta Zajke u Sarajevu, kao brze ceste BC 1.

Za realizaciju ove odluke zaduženi su JP Autoceste Federacije BiH i Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo — Direkcija za puteve.

Dionica Lot 2 Sarajevske obilaznice (Butila-Briješće-spoj sa ulicom Safeta Zajke), u suštini predstavlja priključnu cestu, odnosno povezivanje gradske cestovne infrastrukture sa autocestom na Koridoru Vc. Projektirana je i izgrađena s tehničkim elementima koji su članom 2. Zakona o cestama Federacije BiH propisani za brze ceste. Kako Lot 1. i 2. Sarajevske obilaznice u suštini predstavlja dio autoceste na Koridoru Vc, a Lot 3. čini njen sastavni dio, zbog prometnog značaja i funkcije, donošenje ove odluke je ocijenjeno opravdanim.

NAGRADE SPORTISTIMA

Na osnovu Uredbe o određivanju kriterija za dodjeljivanje nagrada sportistima, sportskim radnicima i sportskim udruženjima iz Federacije Bosne i Hercegovine, a na osnovu vrhunskih sportskih rezultata, Vlada Federacije BiH donijela je više odluka o dodjeli nagrada.

Plivačkom savezu Bosne i Hercegovine je za reprezentativca Ensada Hajdera za postizanje seniorskog državnog rekorda na Svjetskom prvenstvu u plivanju (25 metarski bazen) - Doha, Katar, dodijeljena novčana nagrada od 3.000 KM i njegovom treneru nagrada od 1.500 KM (50 posto od nagrade za sportistu).

Karate klubu „Nokachi“ iz Sarajeva za Admira Zukana, karate reprezentativca Bosne i Hercegovine, osvajača bronzane medalje na 22. svjetskom seniorskom karate prvenstvu u Bremenu 2014. godine u pojedinačnoj konkurenciji, dodijeljena je nagrada od 3.000 KM.

Atletskom savezu Bosne i Hercegovine za osvojenu bronzanu medalju Amela Tuke, člana Atletskog kluba „Zenica“ iz Zenice na Svjetskom seniorskom prvenstvu održanom 25.8.2015. godine u Pekingu u trci na 800 metara dodijeljena je nagrada od 10.000 KM, a njegovom treneru od 5.000 KM.

Također, Atletskom savezu Bosne i Hercegovine za ostvarenu normu za nastup na Olimpijskim igrama – Rio 2016 Hamzi Aliću, članu Atletskog kluba „Zenica“ u disciplini bacanje kugle, dodijeljena je nagrada od 5.000 KM i Amelu Tuki, članu istog atletskog kluba u disciplini trčanje na 800 metara 5.000 KM.

Stonoteniskom klubu Spin 2012 iz Sarajeva za Eminu Hadžiahmetović, osvajačicu titule državne prvakinje u pojedinačnoj konkurenciji za seniorke za sezonu 2014/2015, dodijeljena je nagrada u iznosu od 2.500 KM.

Stonoteniskom klubu Spin 2012 za osvajanje titule prvaka Premijer lige Bosne i Hercegovine za žene za sezonu 2014/2015, dodijeljena je nagrada od 7.000 KM.

Ženskom nogometnom klubu SFK 2000 iz Sarajeva za osvojeno prvo mjesto u takmičenju Premijer ženske lige Bosne i Hercegovine za sezonu 2014/2015 u seniorskoj konkurenciji, dodjeljuje se novčana nagrada u iznosu od 15.000 KM.

Stolnoteniskom klubu „Mostar“ za osvajanje titule državnog prvaka i pobjednika kupa BiH u Premijer ligi Bosne i Hercegovine u stolnom tenisu u muškoj konkurenciji za sezonu 2014/2015, dodijeljena je nagrada od 7.000 KM.

Ženskom košarkaškom klubu Čelik iz Zenice za osvajanje titule prvaka BiH u sezoni 2014/2015, dodijeljena je nagrada od 15.000 KM.

Fudbalskom klubu Sarajevo za osvajanje titule prvaka Bosne i Hercegovine u fudbalu u BH Telecom Premijer ligi BiH u konkurenciji seniora za sezonu 2014/2015, dodijeljena je nagrada od 15.000 KM.

Taekwondo akademiji „Olovo“ iz Olova za Fatimu Bjelić, osvajačicu titule najbolje seniorke u pojedinačnoj konkurenciji za 2015. godinu na 13. seniorskom prvenstvu BiH dodijeljena je nagrada od 2.500 KM.

Hrvatskom taekwondo klubu „Hvojnica“ iz Fojnice za najboljeg seniora Stjepana Grubešića, osvajača titule prvaka BiH u pojedinačnoj konkurenciji u 2015. godini dodijeljena je nagrada od 2.500 KM.

Džudo savezu Federacije BiH za osvojeno treće mjesto Tonija Miletića na Svjetskom džudo prvenstvu U-18 u Sarajevu 2015. godine dodijeljena je nagrada od 5.000 KM i njegovom treneru Arijani Jahi 2.500 KM.

Košarkaškom savezu BiH, kadetskoj reprezentaciji za osvojenu zlatnu medalju na Evropskom kadetskom prvenstvu - Litvanija 2015, dodijeljena je nagrada u iznosu od 33.500 KM.

Ove nagrade bit će isplaćene iz sredstava utvrđenih u „Transferima za sport od značaja za Federaciju“, Federalnog ministarstva kulture i sporta/športa u ukupnom iznosu od 140.000 KM.

Iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta FBiH za 2015. godinu odobreno je izdvajanje ukupno 127.000 KM Federalnom ministarstvu kulture i sporta. Od tog iznosa 15.000 KM odobreno je Hrvatskom ženskom rukometnom klubu „Grude Autoherc“. Džudo savezu FBiH odobreno je 15.000 KM u svrhu nagrada za sportiskinju Aleksandru Samardžić 5.000 KM i njenog trenera Branislava Crnogorca 2.500 KM, Harunu Sadikoviću 5.000 KM i njegovom treneru Arijani Jaha 2.500 KM. Džudo savezu FBiH odobren je i iznos od 22.500 KM, od čega za Aleksandru Samardžić 15.000 KM, a njenog trenera Branislava Crnogorca 7.500 KM.

Iznos od 67.500 KM odobren je Savezu sjedeće odbojke BiH u svrhu nagrada, za12 sportista po 5.000 KM, a za selektora i dva trenera po 2.500 KM. Odobren je i iznos od 7.000 KM za Ragbi klub „Čelik“.

SAGLASNOST ZA PRODAJU „SIDEX EXPORT IMPORTA“ U FRANKFURTU

Federalna vlada dala je saglasnost na Odluku Nadzornog odbora privrednog društva „ŠIPAD Export Import“ d.d. Sarajevo o prodaji vlasničkog udjela firme kćerke „SIDEX Export Import“ GmbH Frankfurt u postupku male privatizacije.

Za provođenje ove odluke zaduženi su Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH i privredno društvo „ŠIPAD Export Import“ d.d. Sarajevo.

U razlozima za donošenje ove odluke je navedeno da duže vrijeme firma iz Frankfurta ne ostvaruje rezultate koji bi mogli pokrivati troškove poslovanja kao i ostvarivati profit od kojeg bi „ŠIPAD Export Import" kao osnivač imao neku finansijsku korist. Iz godine u godinu se smanjuje osnivački kapital pokrivanjem gubitka. Finansijsko stanje u preduzeću „ŠIPAD Export Import“ d.d. Sarajevo je izuzetno loše.

Imajući to u vidu, a u namjeri da se preostali kapital u toj firmi potpuno ne istopi, što bi za „ŠIPAD Export Import“ d.d. Sarajevo kao osnivača imalo negativne posljedice, Nadzorni odbor preduzeća donio je odluku o prodaji 100 posto vlasničkog udjela. Sredstva dobivena prodajom firme Sidex bi bila usmjerena za deblokiranje računa i izmirenje dijela obaveza prema radnicima i javnim prihodima.

INFORMACIJA O SPORNIM PITANJIMA IZMEĐU ENERGOPETROLA I INE/MOL

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je informaciju radne grupe za analizu spornih pitanja meduvlasničkih odnosa i otvorenih pitanja u vezi sa izvršenjem ugovornih obaveza ugovornih strana iz Ugovora o dokapitalizaciji Energopetrola d.d. Sarajevo i donijela više zaključaka.

Radna grupa je zadužena da pregovaračkom timu Konzorcija INA/MOL predoči nalaze iz ovog izvještaja i zatraži povlačenje tužbe pred Arbitražnm sudom. Ukoliko ne dođe do povlačenja ove tužbe, Vlada Federacije BiH je saglasna sa otpočinjanjem arbitražnog postupka sa konzorcijem INA/MOL i s tim u vezi ova radna grupa je zadužena da advokatskoj kući Wenger&Vielli dostavi svu dodatnu dokumentaciju koju je prikupila za pripremu adekvatne odbrane i otpočinjanje arbitražnog postupka.

Federalno pravobranilaštvo je zaduženo da Kantonalnom sudu u Sarajevu pred kojim se vodi krivični postupak po pitanju dokapitalizacije Energopetrola d.d. Sarajevo, postavi imovinsko- pravni zahtjev i dostavi svu potrebnu dokumentaciju u cilju zaštite interesa Federacije BiH.

Zaduženo je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da obavi sve potrebne radnje u cilju angažovanja neovisne inostrane revizorske kuće koja će izvršiti ciljanu analizu vezano za utrošak sredstava koje je Energopetrol d.d. Sarajevo primio od Konzorcija INA/MOL, ocjenu tržišnih uslova pozajmljivanja i uticaj cijele transakcije na poslovanje Energopetrola d.d. Sarajevo, poslovanje sa povezanim licima, obzirom na visinu avansa i prihoda koje Konzorcij INA/MOL ostvaruje od Energopetrola d.d. Sarajevo (zaštita manjinskih dioničara) i uradi procjenu uticaja poslovanja sa povezanim licima na ukupni učinak Energopetrola.

Ovo ministarstvo je zaduženo da poduzme sve pravne radnje protiv osoba koje su odgovorne za propuštanje ulaganja svih pravnih lijekova za zaštitu imovine Federacije BiH, a u vezi sa ispunjenjem Ugovora o dokapitalizaciji Energopetrola d.d. Sarajevo i štete koja je nanesena Federaciji BiH.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O UTROŠKU SREDSTAVA ZA POMOĆ PODRUČJIMA POGOĐENIM PRIRODNIM NESREĆAMA ZA 2014. GODINU

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici usvojila Izvještaj Federalne uprave civilne zaštite i Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji FBiH o utrošku sredstava za pomoć područjima pogođenim prirodnim nesrećama - poplavama i klizištima, iz sredstava Budžeta FBiH za 2014. godinu.

Federalna vlada je iz Budžeta za 2014. godinu odobrila 8.653.094,04 KM, te zadužila ovu upravu i Federalni fond da, na osnovu izvještaja općina i kantona, izvrše neposredan uvid na terenu u vezi s utroškom sredstava.

Sve općine su dostavile detaljnu dokumentaciju o utrošku sredstava uplaćenih direktno na njihove račune iz čega se mogu vidjeti načini utroška doznačenih sredstava u periodu maj-juli 2014. godine. U izvještaju je navedeno da je za 36 općina i gradova odobreno ukupno 5.153.094,04 KM, i prikazan pregled namjenskog utroška dodijeljenih sredstava. Od toga je za sanaciju komunalne infrastrukture i ostale komunalne usluge utrošeno 212.452,20 KM, na materijal za popravak stambenih objekata, nasipa i ostalog utrošeni su iznosi od 166.706,29 KM i 903.500 KM, za građevinske radove, angažovanje mehanizacije i materijala za sanaciju klizišta 2.294.761,89 KM, za pomoć pojedincima i javnim ustanovama za sanaciju šteta 546.240,60 KM, te za interventne mjere 1.029.433,40 KM.

U izvještaju je dat i pregled utroška novčanih sredstava dodijeljenih kantonima u iznosu od 3.500.000 KM, od čega je po 1.225.000 KM dodijeljeno Tuzlanskom i Zeničko-dobojskom kantonu, a po 525.000 KM Unsko-sanskom i Posavskom kantonu. Sredstva još nije opravdao Tuzlanski kanton (1.225.000 KM), a dio sredstava ni Zeničko-dobojski kanton (22.890,24 KM).

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Vlada FBiH prihvatila je Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o postupanju Općinskog suda Travnik u stečajnom predmetu nad privrednim društvom PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez.

Federalno pravobranilaštvo je zaduženo da podnese Apelaciju Ustavnom sudu BiH zbog povreda prava na pravično suđenje u stečajnom predmetu vođenom kod Općinskog suda
Travnik. Ovo pravobranilaštvo je obavezano da razmotri osnovanost pokretanja zakonom propisanih procedura kod VSTV BiH protiv postupajućeg sudije u ovom stečajnom predmetu, zbog nanošenja štete budžetu Federacije BiH, usljed pogrešne primjene odredaba Zakona o stečajnom postupku Federacije BiH.

Usvojivši Informaciju o pripremi Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, Vlada je zadužila Federalnu upravu civilne zaštite da pripremi i dostavi prijedloge rješenja o imenovanju radne grupe za pripremu teksta ovog zakona u koju će biti uključeni stručnjaci iz resornih ministarstava.

Vlada FBiH danas je prihvatila Finansijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH za 2016. godinu, koji će biti dostavljen Parlamentu FBiH. Utvrđeni prihodi u Finansijskom planu Zavoda za 2016. godinu iznose 4.587.150 KM, koliki su i ukupni rashodi.

Vlada Federacije BiH je prihvatila Informaciju o realizaciji zaključka kojim je zadužila federalna ministarstva finansija i prometa i komunikacija da poduzmu aktivnosti na potpisivanju Aneksa Ugovora s JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, kojim bi bile reprogramirane obaveze iz osnova vanjskog duga, kako dospjelih, tako i obaveza koje dospijevaju do kraja 2017. godine.

Federalno ministarstvo finansija je, uz saglasnost Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, 24. novembra 2015. godine, zaključilo anekse s JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo.

KADROVSKA RJEŠENJA

Federalna vlada dala je ovlaštenje Amadeu Mandiću za zastupanje na sjednici skupštine JP Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo.

U Zajedničku komisiju za ekonomsku saradnju između Bosne i Hercegovine i Srbije za predstavnika Vlade FBiH imenovan je Suvad Osmanagić.

Izmjenom postojećeg rješenja za člana Koordinacionog tima za koordinaciju aktivnosti u vezi s pripremom prijedloga strategije za borbu protiv korupcije 2015.-2019. i Akcionog plana za provođenje strategije za borbu protiv korupcije 2015.-2019. imenovana je Verica Golijanin.

Izmijenjeno je i rješenje o imenovanju Upravnog odbora Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije BiH čiji član je sada federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić.

Doneseno je rješenje da za članove radne grupe za izradu prijedloga zakona o pravima žrtava torture u BiH budu nominirani Dobrica Jonjić i Esma Palić iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Vlada Federacije BiH dala je prethodnu saglasnost Nadzornom odboru JP Međunarodni aerodrom „Sarajevo" d.o.o Sarajevo za razrješenje dužnosti članova uprave zbog isteka mandata.

Istovremeno, data je prethodna saglasnost Nadzornom odboru za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do šest mjeseci i to za v.d direktora Armin Kajmaković, za v.d. izvršnog direktora za saobraćaj i usluge u zračnom saobraćaju Elvedin Begić i za v.d izvršnog direktora za razvoj aerodroma Alan Bajić.

Federalna vlada donijela je i dvije odluke o prijedlozima za imenovanje članova Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije Bosne i Hercegovine, na mandatni period od pet godina i to za Nikolu Pejića i Suada Zeljkovića.

Utvrđeni su i prijedlozi rješenja za imenovanje jednog člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine, na mandatni period od pet godina, iz reda bošnjačkog naroda za Enesa Čengića i jednog člana iz reda srpskog naroda Predraga Šupljeglava. Prije upućivanja Parlamentu Federacije BiH na imenovanje, prethodnu saglasnost za članove FERK-a daju predsjednik i potpredsjednici Federacije BiH.

Svi danas nominirani kandidati za ove regulatorne komisije su bili prvorangirani, nakon provedene konkursne procedure.

Vlada FBiH donijela je danas Rješenje o formiranju radne grupe sa zadatkom da izradi finansijsku analizu i na temelju nje ekonomsku opravdanost eventualnog spajanja Javne ustanove Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Univerzitetsko-kliničkom centru Sarajevo i pripremi prijedlog potrebnih pravnih akata. Radnu grupu čine Zilha Ademaj, Sebija Izetbegović, Enra Suljić, Edita Kalajdžić, Snježana Bodnaruk, Safeta Borovac, Muvedeta Butmir-Čedić, Alma Pehlić, Amra Karić i Sanela Adžović.

Na prijedlog Komisije za administrativna pitanja, Vlada FBiH donijela je Rješenje o razrješenju Ibrahima Tirka, na lični zahtjev, direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove i Rješenje o privremenom postavljenju Anisa Ajdinovića za direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na period do okončanja konkursne procedure u skladu sa Zakonom o državnoj službi u FBiH, a najviše tri mjeseca, počev od 1.1.2016. godine.

Vlada je danas dala prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP „Hrvatska pošta“ d.o.o. Mostar i privremeno za vršioce dužnosti na period do tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure, imenovala Davorku Šaravanju, Ivana Jozića, Željka Kordića, Dijanu Pejić, Nermu Čolaković-Prgudu i Zorana Landeku.

Ista Odluka donesena je i za članove Nadzornog odbora Javnog poduzeća Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar. Zlatan Lovrić (predsjednik), Almir Spaho, Sead Kaknjo, Bilal Tulumović i Ante Vrdoljak (članovi) imenovani su za vršioce dužnosti članova ovog nadzornog odbora.

Data je i prethodna saglasnost da na isti period, kao vršioci dužnosti članova Nadzornog odbora Ceste d.d. Mostar, budu imenovani Krešo Šaravanja (predsjednik), Mirko Mihaljević, Željko Medak i Naser Hadžibegović.

Za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo, na period do tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure, prethodna saglasnost data je za Osmana Lindova (predsjednik), Harisa Jašarevića, Damira Anića,Željka Petrovića i Daliborku Marić.

Donesene su i odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo, utvrđeni kriterij i tekst konkursa.

Na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada FBiH je donijela Rješenje o imenovanju Upravnog odbora “Agencije za vodno područje Jadranskog mora” Mostar u sastavu Mustafa Nezirić (predsjednik), Mirko Šarac, Viktor Lasić, Zijada Redžić i Dragan Meter (članovi).

Doneseno je i Rješenje o imenovanju Nadzornog odbora „Agencije za vodno područje rijeke Save” Sarajevo u sastavu Jasmina Šeko (predsjednik), Elmedin Hadrović i Marijan Oršolić (članovi).


Sjednica Vlade FBiH je završena u 14.20 sati.

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE