35. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 23.12.2015.
Dnevni red

 Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika 34. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 16.12.2015. godine, Zapisnika 19. hitne sjednice Vlade, održane 17.12.2015. godine i Zapisnika 20. hitne sjednice Vlade, održane 21.12.2015. godine, telefonskim putem
2. Nacrt zakona o porezu na dobit
3. Prednacrt zakona o premjeru i registraciji nekretnina
4. Prednacrt zakona o hemikalijama
5. Prijedlog mišljenja o Nacrtu zakona o tehničkoj kulturi Federacije Bosne i Hercegovine, koji su podnijeli Amir Zukić i Omer Škaljo, poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
6. Prijedlog izjašnjenja na Incijativu Skupštine Srednjobosanskog Kantona, u vezi sa smanjenjem stope doprinosa za Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine
7. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za donošenje Zakona o šumama Federacije Bosne i Hercegovine, koju je podnijela Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
8. Prijedlog uredbe o ispuštanju otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije
9. Prijedlog rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Zajedničku komisiju za ekonomsku saradnju Bosne i Hercegovine i Republike Srbije
10. Prijedlog rješenja o nominiranju članova Radne grupe za izradu Prijedloga zakona o pravima žrtava torture u Bosni i Hercegovini
11. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o formiranju Koordinacionog tima za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pripremom prijedloga strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019 i Akcionog plana za provođenje strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019
12. Prijedog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
13. Prijedlog odluke o razvrstavanju javne ceste Lot 2 Butila - Briješće – spoj sa ulicom Safeta Zajke u javnu cestu kategorije brza cesta BC 1
14. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Plivačkom savezu Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Karate klubu „Nokachi“ Sarajevo
c) Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Atletskom savezu Bosne i Hercegovine (atletičarima Hamzi Aliću i Amelu Tuki)
d) Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju Stonoteniski klub „Spin 2012“ Sarajevo (sportisti Eminu Hadžiahmetoviću)
e) Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju Stonoteniski klub „Spin 2012“ Sarajevo (za osvajanje titule prvaka Premijer lige BiH za žene za sezonu 2014/2015)
f) Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Ženskom nogometnom klubu „SFK 2000“ Sarajevo
g) Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Stolnoteniskom klubu „Mostar“
h) Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Košarkaškom ženskom klubu „Čelik“ Zenica
i) Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Fudbalskom klubu „Sarajevo“
j) Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Taekwondo akademiji „Olovo“
k) Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Hrvatskom taekwondo klubu „Hvojnica“ Fojnica
l) Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Atletskom savezu Bosne i Hercegovine (sportisti Amelu Tuki)
m) Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Judo savezu Federacije Bosne i Hercegovine
n) Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Košarkaškom savezu Bosne i Hercegovine
15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću
16. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa „Strateška pomoć implementaciji ključnih EU znanja državnih službenika u Federaciji Bosne i Hercegovine“ otvorenog kao podračun u okviru JRT Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora privrednog društva "Šipad Export-Import" d.d. Sarajevo o prodaji vlasničkog udjela firme kćerke "Sidex Export-Import" GmbH Frankfurt u postupku male privatizacije
18. Finansijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, sa Prijedlogom zaključka i Nacrtom odluke
19. Izvještaj Radne grupe za analizu spornih pitanja međuvlasničkih odnosa i otvorenih pitanja u vezi sa izvršenjem ugovornih obaveza ugovornih strana iz Ugovora o dokapitalizaciji "Energopetrol" d.d. Sarajevo, sa Prijedlogom zaključka
20. Izvještaj o utrošku dodijeljenih sredstava za pomoć područjima pogođenim prirodnim nesrećama – poplavama i klizištem, iz sredstava Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, sa Prijedlogom zaključka
21. Informacija o realizaciji tačke 3. Zaključka V. broja: 1109/2015 od 27.08.2015 godine, sa Prijedlogom zaključka
22. Informacija o postupanju Općinskog suda Travnik u stečajnom predmetu br. 51 0 St 079649 13 St nad privrednim društvom PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez, sa Prijedlogom zaključka
23. Informacija o realizaciji tačaka 4. i 6. Zaključka V. broj: 1263/2015 od 23.09.2015. godine (zabrana sječe i privremena zabrana gospodarenja šumama), sa Prijedlogom zaključaka
24. Informacija o zahtjevima sa prijedlozima zaključaka:
a) Prijedlog zaključka o odobravanju dodjele nagrade Savezu sjedeće odbojke Bosne i Hercegovine iz Sarajeva
b) Prijedlog zaključka o odobravanju dodjele nagrade sportistima iz Džudo saveza Federacije Bosne i Hercegovine
25. Informacija o pripremi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, sa Prijedlogom zaključka
26. Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 695/2015 od 27.05.2015. godine (organizacija zaštite ljudi i imovine federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija) sa Prijedlogom zaključka
27. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom zavodu za statistiku za angažovanje Agencije za zaštitu ljudi i imovine
28. Informacija o prenosu prava korištenja poslovnih i drugih objekata Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine sa Agencije za finansijske, informatičke i posredničke usluge d.d. Sarajevo i Agencije za pružanje finansijskih, informatičkih i posredničkih usluga d.d. Mostar na Finansijsko - informatičku agenciju, sa Prijedlogom zaključka
29. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu finansija- financija
30. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Uprave Javnog preduzeća Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave Javnog preduzeća Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
31. Prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje jednog člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije Bosne i Hercegovine
32. Prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje jednog člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije Bosne i Hercegovine
33. Prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje jednog člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda
34. Prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje jednog člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda
35. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo o odobrenju učešća Union banke d.d. Sarajevo u postupku prodaje putem Javnog konkursa nekretnine u vlasništvu društva Hidrogradnja d.d. Sarajevo
36. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za prestrukturiranje raspoloživih novčanih sredstava od strane JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo Federalnom zavodu PIO/MIO Mostar
37. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na 51. sjednici Skupštine JP Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
37.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na na 51. sjednici Skupštine JP Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
37.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na 51. sjednici Skupštine JP Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
38. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju saglasnosti Federalnoj upravi civilne zaštite za izgradnju glavnog skladišnog objekta, sa Prijedlogom zaključka
39. Prijedlog rješenja o formiranju Radne grupe
40. Prijedlozi rješenja
a) Prijedlog rješenja o razrešenju direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove
b) Prijedlog rješenje o privremenom postavljenju direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove
41. Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju
42. Prijedlog odluke o odboravanju povrata sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa „Unapređenje poduzetničkih zona u Federaciji Bosne i Hercegovine“ otvorenog kao podračun u okvirtvu JRT Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrt
43. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora JP „Hrvatska pošta“ d.o.o. Mostar
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za privremeno imenovanje vršioca dužnosti članova Nadznornog odbora JP „Hrvatska pošta“ d.o.o. Mostar
44. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
45. Nacrt Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu
46. Nacrt zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu
47. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Ceste d.d. Mostar
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Ceste d.d. Mostar
48. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
49. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
c) Prijedlog javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
50. Prijedlozi rješenja:
a) Prijedlog rješenja o imenovanju Upravnog odbora “Agencije za vodno područje Jadranskog mora” Mostar
b) Prijedlog rješenja o imenovanju Nadzornog odbora „Agencije za vodno područje rijeke Save” Sarajevo
51. Informacija Hotel Maršal „Bjelašnica“, sa Prijedlogom zaključka
52. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu finansija-financija
53. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministrastvu kulture i sporta (za Hrvatski ženski rukometni klub „Grude Autoherc“)
54. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministrastvu kulture i sporta (za Džudo savez FBiH – 15.000,00 KM)
55. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministrastvu kulture i sporta (za Džudo savez FBiH - 22.500,00KM)
56. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministrastvu kulture i sporta (za savez sjedeće odbojke BiH)
57. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministrastvu kulture i sporta (za Ragbi klub „Čelik)“
58. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
59. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministrastvu prostornog uređenja
60. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose sa javnošću
61. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine - Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
62. Prijedlog odluke o produženju ugovora o prijenosu poslova gospodarenja državnim šumama

Utorak,
26. januar 2021.
VIŠE