20. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 21.12.2015.
Saopćenje o radu

 20. HITNA SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH

Federalna vlada je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine kojim je predviđeno da će, izuzetno i isključivo u svrhu osiguranja finansiranja Grada Mostara u 2016. godini, Budžet Grada Mostara kao i Odluku o izvršavanju Budžeta za 2016. godinu donijeti i biti odgovoran za njegovu provedbu gradonačelnik Grada Mostara, uz saglasnost načelnika za finansije.

U obrazloženju za donošenje navedeno je da Gradsko vijeće Mostara nije konstituisano, pa tako ne postoji pravni osnov za donošenje Budžeta Grada Mostara i Odluke o izvršavanju Budžeta za 2016. godinu. Da bi bilo osigurano normalno funkcionisanje javnih institucija i kako ne bi došlo do finansijske blokade, potrebno je putem izmjena i dopuna postojećeg Zakona o budžetima u Federaciji BiH, omogućiti gradonačelniku, uz saglasnost načelnika za finansije Grada Mostara, donošenje Budžeta i Odluke o njegovom izvršavanju.

Predložene izmjene i dopune Zakona o budžetima u Federaciji BiH identične su ranijim, a koje je Parlament Federacije BiH usvajao 2014. i 2015. godine i ticale su se iste problematike.

Za donošenje ovog prijedloga izmjena i dopuna Federalna vlada je predložila hitnu proceduru, uvažavajući vremensku dinamiku potrebnu za donošenje Budžeta Grada Mostara i jer se ne radi o složenom i obimnom zakonu.

Subota,
20. januar 2018.
Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma Vlade FBiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2017. godinu 
Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma Vlade FBiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2016. godinu 
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga (LOT 1 - nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila marke „PASSAT“ za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH , broj: 07-14-75-19/2017-11 od 08.11.2017. godine)
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga– LOT2 – nabavka održavanja i servisiranja službenog vozila marke "GRAND CHEROKEE" za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tečna goriva za službena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Obavještenje o javnoj nabavci usluga stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi FBiH u izradi tenderske dokumentacije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA — TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE — DODATNI BACK UP LINK I SERVISNI LINK ZA POTREBE GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FBiH
Izmjena poziva za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalskog sekreterijata Vlade FBiH
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina, broj: 07-14-75-14/2017-21
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe generalnog sekretarijata Vlade FBiH 
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (27.04.2017) 
Restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH (22.03.2017.) 

ARHIVA