33. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 10.12.2015.
Saopćenje o radu

 

33. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:

UTVRĐENI PRIJEDLOZI PRORAČUNA FBiH
ZA 2016. GODINU I ZAKONA O NJEGOVU IZVRŠAVANJU

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog proračuna Federacije BiH za 2016. godinu, u planiranom iznosu od 2.598.862.123 konvertibilnih maraka. U odnosu na Nacrt, Prijedlog proračuna povećan je za 65 milijuna KM.

Planirani su prihodi od 65 milijuna KM koji bi bili realizirani prodajom privrednih društava u kojima Federacija BiH ima manjinski udio u strukturi vlasništva.

Novina je, u odnosu na Nacrt, i da je na razdjelu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije planirano 3.000.000 KM na ime kapitalnih transfera javnim poduzećima za financiranje razvojnih projekata u Federaciji BiH.

Obzirom da je za 2016. godinu planirano donošenje Zakona o preuzimanju financiranja neizmirenih obveza za MIO za razdoblje od 1992. do 2014. godine, za ove potrebe je na razdjelu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike planiran iznos od 50.000.000 KM.

Prijedlogom proračuna planirano je i 1.000.000 KM na razdjelu Federalne uprave policije u svrhu jačanja kapaciteta za borbu protiv terorizma, organiziranog kriminala i korupcije. Predviđen je i poseban transfer u visini od 1.000.000 KM za provođenje seta antikoruptivnih zakona. Izražena je spremnost Vlade da, sukladno stupnju provedbe ovih zakona, Rebalansom proračuna osigura i dodatna sredstva za provedbu seta antikoruptivnih zakona.

Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH planiran je iznos od 10.000.000 KM na ime početka aktivnosti na trajnom rješavanju smještaja institucija Vlade FBiH u Sarajevu i Mostaru.

Osim ovih izmjena, Prijedlog proračuna uvažio je i pojedine zahtjeve proračunskih korisnika koji su se, većinom, odnosili na unutarnje prestruktuiranje planiranih sredstava u okviru njihovih razdjela.

Planirani prihodi od poreza u 2016. godini iznose 1.440,6 milijuna KM i povećani su za oko 129,7 milijuna KM u odnosu na Proračun za 2015. godinu. Neporezni prihodi iznose 381,3 milijuna KM i također su povećani za oko 47,3 milijuna KM.

Planirana su sredstva po osnovu primitaka od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 712 milijuna KM, što predstavlja povećanje ove kategorije za 38 milijuna KM u odnosu na Proračun za 2015. godinu.

Struktura rashodovne strane Proračuna predstavlja odraz provedbe mjera restriktivne javne potrošnje, što je jedan od prioriteta ekonomske politike u narednim godinama. Fiskalna politika Vlade Federacije BiH će i u 2016. godini biti orijentirana na aktivnosti koje će doprinijeti ekonomskom i socijalnom snaženju Federacije BiH, odnosno Bosne i Hercegovine.

U 2016. godini bi ukupni rashodi iznosili 1.517,7 milijuna KM i bili veći za oko 47,3 milijuna KM u odnosu na ovogodišnje. Za otplate dugova planirano je oko 977,1 milijuna KM, što je za oko 118,4 milijuna KM više u odnosu na sredstva planirana po ovom osnovu za 2015. godinu.

Među tekućim transferima drugim razinama vlasti i fondovima je i 50 milijuna KM namijenjeno financiranju prvog zapošljavanja i samozapošljavanja, što je povećanje za 30,0 milijuna KM u odnosu na 2015. godinu.
Federalna vlada danas je utvrtdila i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog zakona o izvršavanju Proračuna FBiH za 2016. godinu.

Također, Parlamentu FBiH su upućeni Financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2016. godinu, konsolidirani rebalans Financijskog plana ovog zavoda za 2015. godinu, te Financijski plan Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 2016. godinu.

SAGLASNOST NA AŽURIRANI AKCIONI PLAN FBiH ZA
REALIZACIJU REFORMSKE AGENDE ZA BiH ZA PERIOD 2015.-2018.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je dala saglasnost na Ažurirani akcioni plan Federacije BiH za realizaciju Reformske agende za Bosnu i Hercegovinu za period 2015.-2018.

Akcioni plan proširen je za devet novih aktivnosti: izmjene i dopune Zakona o privrednim društvima, Zakon o stečaju, Zakon o šumama, Zakon o turizmu, uspostavljanje “one-stop shopova”, reforma najniže plaće i smanjenje tzv. poreskog klina, smanjenje vremena potrebnog za registraciju biznisa, analiza podataka iz registra preduzeća, uspostava efikasnog sistema za smanjenje neriješenih predmeta po osnovi tužbi za neplaćene komunalne usluge. Neke od ovih aktivnosti razrađene su kroz više podaktivnosti.

Inače, do sada je Federacija BiH ispunila 13 ciljeva postavljenih Akcionim planom, a očekuje se da do kraja 2015. godine budu ostvarena još četiri. S danas dodanim aktivnostima, Akcionim planom obuhvaćena ih je ukupno 61.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O
UTVRĐIVANJU NASELJENIH MJESTA I O IZMJENAMA U
NAZIVIMA NASELJENIH MJESTA U ODREĐENIM OPĆINAMA

Vlada Federacije BiH danas je utvrdila Nacrt zakona o dopuni Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama, čime je na popis naseljenih mjesta u općini Čitluk dodano Mostarsko Cerno. Istodobno, Mostarsko Cerno je, na ovaj način, izdvojeno iz naseljenog mjesta Služanj.

Općinsko vijeće Čitluka će, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, s njegovim odredbama usuglasiti svoje propise o nazivima i granicama naseljenih mjesta.

Inicijativa za utvrđivanje novog naseljenog mjesta i za njegovo izdvajanje iz Služnja pokrenuta je zbog negodovanja građana Mostarskog Cerna nakon stupanja na snagu Zakona o matičnim knjigama 2012. godine. Naime, građani iz ovog naselja su, do stupanja na snagu Zakona, mogli upisivati činjenice prema svojoj volji, tako što su u matične knjige, koje su do tada vođene, upisivali nazive Mostarsko Cerno, Cerno ili Služanj.

U obrazloženju inicijative je navedeno i da je ovaj dio naseljenog mjesta Služanj imao svoju mjesnu zajednicu, te da postoji i prirodna granica između njih.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI NAFTE I PLINA U FBiH

U Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u FBiH, utvrđenom na današnjoj sjednici Federalne vlade, promijenjen je sadržaj stava 3. člana 10, koji sad propisuje da Vlada FBiH svojim rješenjem imenuje stručni tim za vođenje pregovora i izradu ugovornog modaliteta, čiji članovi moraju biti stručne osobe iz oblasti geologije, rudarstva, energetike, ekologije, prava i ekonomije.

Dosadašnje rješenje je propisivalo da će Vlada angažovati pravnu osobu kao stručnog konsultanta (sa iskustvom u međunarodnim pregovorima i izradi ugovora o istraživanju i eksploataciji nafte i plina) za pružanje konsultantskih usluga u postupku pregovora, vođenju pregovora i izradu ugovornog modaliteta.

Izmjene se odnose i na kaznene odredbe Zakona, a jedna od njih je i da će pravnoj osobi koja bez odobrenja nadležnog organa istražuje i/ili eksploatiše naftu i plin biti oduzeta na taj način pribavljena imovinska korist, te će mu biti izrečena zaštitna mjera zabrane istraživanja i eksploatacije.

Nova zakonska rješenja bila su potrebna jer je, nakon ranije raspisanih tendera, utvrđeno da nijedan ponuđač ne
ispunjava tražene kriterije, odnosno nema potrebne kvalifikacije za pružanje usluga vođenja pregovora i izradu ugovornog modaliteta. Nacrt zakona otklanja zastoj u izboru stručnog konsultanta koji bi doveo u pitanje nastavak Projekta istraživanja i eksploatacije nafte i plina u Federaciji BiH.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O OVRŠNOM POSTUPKU

Federalna vlada je utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje po žurnoj proceduri uputila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o ovršnom postupku.

Na ovaj način su iz teksta Zakona brisani članci 137a i 137b, za koje je Ustavni sud Bosne i Hercegovine 2010. godine utvrdio da nisu sukladni Ustavu Bosne i Hercegovine.

Provedba ovakve odluke Ustavnog suda BiH bila je predmetom i ranijeg šireg Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ovršnom postupku FBiH iz srpnja 2012. godine. No, Prijedlog nije usvojen u Parlamentu FBiH, pa je povučen iz procedure.

IZJAŠNJENJA VLADE FBiH

Prihvatajući mišljenje Federalnog ministarstva finansija, Vlada FBiH danas je dala saglasnost na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u FBiH, kojeg su podnijeli klubovi SDA, SBB-a i HDZ-a BiH u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH. Prema Prijedlogu, u Zakon bi bio dodan novi člana koji precizira da će “izuzetno i isključivo u svrhu osiguranja finansiranja Grada Mostara u 2016. godini Budžet Grada Mostara kao i Odluku o izvršenju Budžeta za 2016. godinu donijeti i biti odgovorni za njegovu provedbu gradonačelnik i načelnik za finansije Grada Mostara“. Cilj izmjena i dopuna Zakona, koje bi bile razmatrane po hitnom postupku, jeste omogućavanje funkcionisanja Grada Mostara kao jedinice lokalne samouprave.

Povodom prijedloga Federalne uprava za inspekcijske poslove za davanje izvornog tumačenja Zakona o radu, Vlada FBiH je zauzela stav da je neutemeljena i neopravdana bojazan da će odredbe o podijeljenoj nadležnosti federalnih i kantonalnih inspektora rada negativno uticati na sprečavanje i borbu protiv rada na crno. Ove aktivnosti su trajan zadatak svih inspekcija, svake u okviru njene nadležnosti, čime će biti izbjegnuto dosadašnje često i nepotrebno preklapanje nadležnosti. S tim u vezi, Vlada smatra da je odredba člana 160. Zakona o radu potpuno jasna i nedvosmislena, te da njeno izvorno tumačenje nije potrebno.

Nakon razmatranja, Vlada FBiH nije prihvatila inicijativu za davanje izvornog tumačenja Zakona o utvrđivanju i realizaciji potraživanja građana u postupku privatizacije, koju je Parlamentu FBiH podnijela predsjednica Udruženja za zaštitu deviznih štediša u BiH Amila Omersoftić.

Vlada FBiH danas je istakla da cijeni inicijative za donošenje Zakona o otpisu dugova zdravstvenim ustanovama na područjima Hercegovačko-neretvanskog i Kantona 10, a koje su podnijele skupštin ovih kantona. S tim u vezi, Vlada ukazuje da je ovu problematiku već ranije prepoznala kao pitanje od strateškog interesa za sektor zdravstva i definira je kao aktivnost u svom Programu rada za period 2015.-2018. godina, kao Reformskoj agendi. Stoga nije potrebno da se o inicijativi ponovno izjašnjava, jer su već u toku aktivnosti koje se odnose na sadržaj podnesenih inicijativa.

Uvidom u dostavljeni Prednacrt zakona o ombdusmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine i Prednacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije, Vlada FBiH je konstatovala da nema posebnih primjedbi niti sugestija na ponuđene tekstove.

TRANSFER ZA „B&H AIRLINES”

Vlada FBiH usvojila je Program utroška dijela sredstava tekućeg transfera „Subvencije javnim preduzećima - JP „B&H Airlines” d.o.o. Sarajevo” utvrđen Budžetom FBiH za 2015. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija u iznosu od 1.070.565,20 KM.

Sredstva će biti utrošena za izmirenje neisplaćenih plata i drugih naknada zaposlenika ove aviokompanije u iznosu od 1.010.565,20 KM i za troškove održavanja jednog aviona u iznosu od 60.000 KM, a s ciljem održavanja njegove kontinuirane plovidbenosti za sljedećih šest mjeseci. Transfer će biti isplaćen iz namjenskih sredstava putničke takse - naknade za razvoj i unapređenje avioprometa u FBiH, prikupljenih na Posebnom transakcijskom računu.

SUBVENCIJE ZA UVEZIVANJE RADNOG STAŽA

Federalna vlada danas je donijela dvije odluke o uvezivanju staža radnicima preduzeća s većinskim državnim kapitalom i njihovim zavisnim društvima.

Prvom odlukom je usvojen Program utroška preostalog dijela sredstava namijenjenih kao subvencija javnim preduzećima za uplatu doprinosa za PIO u svrhu penzionisanja zaposlenika, u iznosu od 603.443,97 konvertibilnih maraka. Ova sredstva bit će dodijeljena na osnovu javnog poziva, a zahtjev za dodjelu zainteresirana preduzeća mogu preuzeti na web-stranici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (www.fmeri.gov.ba).

Druga odluka odnosi se na izbor korisnika sredstava za uvezivanje staža na osnovu prvog javnog poziva, u ukupnom iznosu od 596.556,03 KM.

Od ukunog iznosa, na Željezaru Zenica d.o.o. Zenica odnosi se 182.112,80 KM za devet zaposlenika, na Hidrogradnju d.d. Sarajevo 189.218,38 KM za osam, na Zrak d.d. Sarajevo 85.133,10 KM za pet, na TRZ Hadžići d.d. Sarajevo 41.260,54 KM za četiri, te na BINAS d.d. Bugojno 98.831,21 KM za jedanaest uposlenika.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će s korisnicima sklopiti ugovore o dodjeli grant sredstava koja će privrednim društvima, u skladu s dostavljenim spiskovima zaposlenika koji su stekli uslove i ostvarili pravo za odlazak u penziju, sredstva uplatiti na račun Federalnog zavoda PIO.

SREDSTAVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE ROMA

Federalna vlada donijela je Odluku da Federalnom ministarstvu prostornog uređenja odobri izdvajanje 50.000 konvertibilnih maraka namijenjenih stambenom zbrinjavanju Roma.

Ujedno, Vlada je ovom ministarstvu dala saglasnost da odobreni iznos udruži sa sredstvima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH predviđenim za iste namjene, o čemu će biti potpisan Memorandum o razumijevanju za provedbu Akcionog plana BiH za rješavanje problema stambenog zbrinjavanja Roma.

Za potpis Memoranduma danas je, uime Vlade Federacije BiH, ovlašten federalni ministar prostornog uređenja.

Inače, Vlada Federacije BiH, posredstvom ovog ministarstva, još od 2009. godine s Vijećem ministara BiH i Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, udružuje sredstva za stambeno zbrinjavanje Roma na području FBiH.

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA POTICAJA ZA POLJOPRIVREDU

Vlada Federacije BiH danas je, na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, izmijenila i dopunila Odluku o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu”, utvrđenih Budžetom FBiH za 2015. godinu.

Ovo je urađeno na osnovu raspoloživih podataka o pristiglim zahtjevima za isplatu obračunatih novčanih podrški po modelu poticaja proizvodnji, koje su obradila nadležna kantonalna ministarstva.

Program je izmijenjen na način da je iznos od 12.300.000 konvertibilnih maraka za biljnu proizvodnju umanjen na 10.700.000 KM, dok je predviđenih 3.400.000 za ostale podrške umanjeno na 1.840.000 KM. Tako su za ukupno 3.160.000 KM povećana sredstva za animalnu proizvodnju.

Novina je i da fizička osoba ne može ostvariti novčanu podršku veću od 6.000 KM godišnje. Brisan je dio teksta koji se odnosi na način obračuna za proizvođače svježeg mlijeka. Naime, prerađivači mlijeka imaju obavezu otkupljivati mlijeko koje je proizvedeno u skladu s Pravilnikom o sirovom mlijeku, te stoga to nije potrebno dodatno propisivati Programom.

Kada je riječ o proizvodnji silažnog kukuruza, naveden je broj i vrsta uslovnih grla za ostvarivanje novčane podrške (najmanje četiri grla za jedan hektar zasijanog kukuruza za silažu). Izmjena je i kod tova junadi, gdje je propisana minimalno poticana količina teladi iz domaćeg uzgoja (tri), odnosno iz uvoza (deset). Precizirano je da će tov junadi od teladi iz uvoza biti potican do 1.1.2016. godine.

Kod ostalih vrsta podrški, ukinuta je realizacija Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Isto je i s proizvodnjom orijentisanom izvozu, stvaranju ambijenta za izvoz domaćih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda otkupljenih od domaćih proizvođača, a za nerealizovane podrške za ovu mjeru iz 2014. godine je dodana nova odredba koja govori da će opravdani zahtjevi biti realizovani u 2016. godini, nakon dodatne kontrole i provjere. Također, ovo se odnosi i na sredstva tekuće rezerve.

Umanjenja su izvršena i kod sufinansiranja premije osiguranja od mogućih šteta u poljoprivrednoj proizvodnji (s 90 hiljada na 60 hiljada KM), kod sufinansiranja izlaganja na privrednim manifestacijama od značaja za poljoprivredni sektor (sa 70 hiljada na 40 hiljada KM), za sufinansiranje uvođenja i certifikacije standarda u poljoprivredi i prehrambenoj industriji (sa 70 na 60 hiljada KM).

Nakon ovih umanjenja i ukidanja nekih od mjera, za model ostalih vrsta podrški ostalo je 1.840.000 KM.

UJEDNAČITI CIJENE USLUGA INSPEKTORA

Povodom inicijative načelnika Općine Orašje za pokretanje postupka izjednačavanja cijena usluga inspektora pri carinskim ispostavama i za usklađivanje radnog vremena, Vlada Federacije BiH danas je zaključila da će se, za iznalaženja rješenja za ujednačeno postupanje graničnih inspekcija oba entiteta i Brčko Distriktu BiH, obratiti Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH kao prevashodno nadležnom organu za ujednačeno provođenje politika u pogledu uvoza, izvoza i provoza roba u prekograničnom prometu za područje Bosne i Hercegovine.

Vlada je zadužila federalna ministarstva trgovine, zdravstva, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i finansija da, u okviru svojih nadležnosti, predlože rješenja zakonskih i podzakonskih akata s ciljem prevazilaženja neujednačenosti visina naknada i taksi u prekograničnom prometom roba u Federaciji BiH, uzimajući u obzir visinu naknada u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu BiH.

DOPRINOS UPRAVLJANJU JAVNIM INVESTICIJAMA

Vlada FBiH se upoznala s realizacijom i usvojila izvješće o završetku projekta čiji je cilj bio razvoj kapaciteta ministarstava financija za učinkovito upravljanje javnim investicijama na entitetskoj i na razini Bosne i Hercegovine.

Projekat je bio relevantan za ključne razvojne procese u Federaciji BiH i postigao znatne rezultate u upravljanju javnim investicijama, transparentnosti Programa javnih investicija, uvođenju srednjoročnog planiranja, te praćenja i izvještavanja o realizaciji projekata i programa u FBiH.

Kako je danas zaključeno, treba osigurati nastavak donatorske podrške, uz fokus na uvezivanje Programa javnih investicija, srednjoročnog planiranja i planiranja proračuna, kao i na unaprjeđenju obuhvata, monitoringa i evaluacije tog sustava.

INFORMACIJA O „BH STEEL ŽELJEZARA ZENICA”

Federalna vlada usvojila je informaciju interresorne komisije o problemu sporne imovine na osnovu Ugovora o učešću u BH Steel Željezara Zenica d.o.o. Zenica, putem uvećanja kapitala i prijenosa dijelova udjela sa i između Vlade Federacije BiH, Kuwait Consulting and Investment CO, BH Steel Željezara Zenica i LNM Holdings N.V. (Arcelor Mittal Zenica d.o.o. Zenica).

Vlada Federacije BiH će izmiriti dug Željezare Zenica d.o.o. Zenica prema Poreskoj upravi Federacije BiH u cjelokupnom iznosu, a na ime potraživanja Željezare prema Vladi Federacije BiH. Nakon toga će Poreska uprava skinuti hipoteku nad imovinom Željezare Zenica, čime se stvaraju pretpostavke za poduzimanje daljih procesnih radnji kod nadležnih organa.

Federalna vlada će obezbijediti sredstva iz potraživanja Željezare Zenica d.o.o. Zenica od Vlade FBiH nakon procjene sudskog vještaka za dvije sporne nekretnine (Fabrika troske i Benzinska stanica). Nakon toga Poreska uprava Federacije BiH trebala skinuti hipoteku s dvije sporne nekretnine, čime bi bile satvorene pretpostavke za poduzimanje daljih procesnih radnji kod nadležnih organa.

TRAŽENJE SAGLASNOSTI ZA ENERGETSKE DOZVOLE

Federalna vlada uputila je Parlamentu FBiH, radi davanja prethodne saglasnosti, informaciju o aktivnostima u postupku izdavanja energetske dozvole za izgradnju tri vjetroelektrane u Federaciji BiH. Radi se o vjetroelektranama “Debelo brdo” u općini Kupres, instalisane snage 54 MW i planirane godišnje proizvodnje od 120-150 GWh, zatim “Jelovača” u općini Tomislavgrad, instalisane snage 36 MW i planirane godišnje od 85,68 GWh, te “Podveležje” na području Mostara, instalisane snage 48 MW i planirane godišnje proizvodnje od 119,8 GWh električne energije.

Prethodna saglasnost Parlamenta neophodna je kako bi Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije moglo pripremiti nacrte energetskih dozvola i o njima organizovati održavanje javne rasprave.


OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Na prijedlog federalnog ministra energije, rudarstva i industrije, Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu privrednom društvu „Civić“ d.o.o. Cazin u iznosu od 300.000 KM. Odluka je donesena jer je izmijenjen ponuđeni kolateral, koji je Odjel pravnih poslova Union banke d.d. Sarajevo procijenio i na njega dao pozitivno mišljenje.

Vlada FBiH je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecoma d.d. Sarajevo o izmjeni Odluke o odobrenju sredstava za nabavku reklamno-propagandnih usluga od Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine.

Saglasnost Vlade dobio je i Ugovor o saradnji između Univerziteta nauke i tehnologije - Odjeljenja za geologiju, geofiziku i zaštitu okoliša iz Krakova (Akademije Gorniczo-Hutnicza Im. Stanislawa Staszica) i Federalnog zavoda za geologiju, koji će potpisati direktor Federalnog zavoda za geologiju Hazim Hrvatović. Ovo će geolozima ovog omogućiti, uz ostalo, besplatnu obuku iz različitih metodologija geoloških istraživanja mineralnih sirovina.

Vlada FBiH donijela je Odluku kojom pravo raspolaganja na zemljištu u kasarni „Stanislav Baja Kraljević“ u Mostaru, površine 1.917.235 m2, na Sveučilište u Mostaru.

KARDOVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH danas je donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za razrješenje članova Nadzornog odbora uime državnog kapitala zbog isteka perioda na koji su imenovani. Data je i saglasnost za imenovanje Adnana Terzića (predsjednik), Izeta Žigića, Milenka Obada, Jakuba Dinarevića, Kerima Balte i Seada Rašidbegovića za vršioce dužnosti članova NO JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, na period do najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure. Također, doneseni su Odluka i prateći dokumenti za pokretanje procedure raspisivanja javnog konkursa za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo uime državnog kapitala.

Prethodnu saglasnost Vlada je dala i za privremeno imenovanje (najduže do tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure) članova Nadzornog odbora JP „BH Pošta” d.o.o. Sarajevo, u sastavu Denis Zahirović (predsjednik), Mesud Ajanović, Žarko Pušić, Adil Spiljak, Edin Šišić i Amir Karić (članovi).

Prethodna saglasnost data je i da, na isti period, Fuad Čibukčić (predsjednik), Almina Pilav, Vjekoslav Ivanković, Mugdim Mandžuka, Nedin Dedić i Ibrahim Velić (članovi) budu privremeno imenovani za članove Nadzornog odbora „BH Telecoma” d.d. Sarajevo.

Za člana Izvršnog odbora DNA BiH uime Federacije Bosne i Hercegovine danas je, po službenoj dužnosti, imenovana federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo.

Enes Zukić je, na lični zahtjev, razriješen dužnosti člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje na dan 31.10.2015. godine. Na ovu poziciju je, do isteka mandata Upravnog odbora, imenovan Sabahudin Ibrahimagić.

Za koordinatora za provedbu Akta o malim preduzećima iz Federacije BiH (SBA koordinator) danas je imenovan Adis Fajić.

* * *

Sjednica Vlade FBiH je završena u 14.20 sati.

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE