33. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 10.12.2015.
Dnevni red

Dnevni red 33. sjednice Vlade FBiH održane u Sarajevu.

1. Usvajanje Zapisnika 32. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 3.12.2015. godine
2. Prednacrt zakona o dopuni Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama
3. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine
4. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o izvršnom postupku
5. Nacrt budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu
6. Finansijski planovi vanbudžetskih fondova za 2016. godinu:
a) Rebalans finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu s Prijedlogom zaključka o prihvatanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu (konsolidovani), Rebalansa finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2015. godinu (Anex I) i Finansijskog plana Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu (Anex II) ) i Nacrtom odluke
b) Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu s Prijedlogom zaključka o prihvatanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (konsolidovani), Finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2016. godinu (Anex I) i Finansijskog plana Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (Anex II) ) i Nacrtom odluke
c) Nacrt odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2016. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2016. godinu i Prijedlog zaljučka
7. Nacrt zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu
8. Prijedlog izjašnjenja na Prijedlog za davanje autentičnog tumačenja Zakona o radu, koji je Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine podnijela Federalna uprava za inspekcijske poslove
9. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja člana 18. Zakona o utvrđivanju i realizaciji potraživanja građana u postupku privatizacije, koju je podnijela Amila Omersoftić, predsjednica Udruženja za zaštitu deviznih štediša u Bosni i Hercegovini
10. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za donošenje Zakona o otpisu dugova zdravstvenim ustanovama na području Hercegovačko-neretvanskog kantona i Kantona 10
11. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine koji su podnijeli: Klub poslanika SDA, Klub poslanika SBB i Klub poslanika HDZ
12. Prijedlog mišljenja na Prednacrt zakona o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine i Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije
13. Prijedlog uredbe o prestanku važenja Uredbe o uslovima koje je preduzeće odnosno druga pravna osoba dužna da ispunjava u pogledu broja zaposlenih radnika radi obavljanja registrovane djelatnosti
14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ažurirani akcioni plan Federacije Bosne i Hercegovine za realizaciju Reformske agende za Bosnu i Hercegovinu za period 2015.-2018.
15. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za razrješenje članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala radi isteka perioda na koji su imenovani
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala
16. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspisivanja Javnog konkursa za izbor i nominiranje za imenovanje članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje za imenovanje članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
c) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala
d) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala
17. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za privremeno imenovanje vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo
18. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora BH Telecom d.d. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za privremeno imenovanje vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora BH Telecom d.d. Sarajevo
19. Prijedlog odluke o visini troškova osnovne policijske obuke kandidata na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova
20. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju člana Izvršnog odbora DNA BiH, te uspostavi i funkcionisanju Sekretarijata DNA BiH sa Stručnim vijećem na nivou Federacije Bosne i Hercegovine
21. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška preostalog dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije BiH za 2015. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi - subvencije javnim preduzećima za uplatu doprinosa za PIO u svrhu penzionisanja zaposlenika“
b) Prijedlog odluke o izboru korisnika dijela sredstava „Tekući transferi i drugi tekući rashodi - subvencije javnim preduzećima za uplatu doprinosa za PIO u svrhu penzionisanja zaposlenika“
22. Prijedlog rješenja o razrješenju člana i imenovanju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
23. Pijedlog rješenja o imenovanju koordinatora za provedbu Akta o malim preduzećima iz Federacije Bosne i Hercegovine (SBA koordinator)
24. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu privrednom društvu Civić d.o.o. Cazin u iznosu od 300.000 KM
25. Prijedlog odluke o usvajanju izmjene Programa utroška kapitalnog transfera JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo (iz sredstava podračuna - sredstva od GSM licence) utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu za Federalno ministarstvo prometa i komunikacija
26. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o izmjeni Odluke o odobrenju sredstava za nabavku reklamno-propagandnih usluga od Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine
27. Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška dijela sredstava tekućeg transfera „Subvencije javnim preduzećima - JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
28. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - poticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
29. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za implementaciju Akcionog plana BiH za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja
30. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o saradnji između Akademije Gorniczo-Hutnicza Im. Stanislawa Staszica (Univerzitet nauke i tehnologije) iz Krakova i Federalnog zavoda za geologiju
31. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
32. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o visini i načinu isplate naknade za rad članova Savjeta za praćenje cijena
33. Prijedlog odgovora na Upit za tumačenje člana 2. stav 3) Uredbe o načinu ostvarivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe
34. Očitovanje na preporuku Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH s Prijedlogom za rješenje predmetnog pitanja na način preuzimanja/vraćanja federalnih inspektora u Federalnu upravu za inspekcijske poslove, s Prijedlogom odluke i Prijedlogom zaključka
35. Odgovor Federalne uprave za inspekcijske poslove na Inicijativu općinskog načelnika Općine Orašje u vezi s pokretanjem postupka izjednačavanja cijena usluga inspektora pri carinskim ispostavama i usklađivanje radnog vremena, s Prijedlogom zaključka
36. Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo za period 1.4.2015.-30.6.2015. godine, s Prijedlogom zaključka
37. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za period 1.06.2015-31.8.2015. godine, s Prijedlogom zaključka
38. Tromjesečni izvještaj o provedbi Projekta registracije nekretnina u Federaciji Bosne i Hercegovine, za period 1.7.2015-30.9.2015. godine, s Prijedlogom zaključka
39. Informacija o realizaciji Projekta „Razvoj kapaciteta u ministarstvima finansija na nivou Bosne i Hercegovine i na entitetsom nivou za efikasno upravljanje javnim investicijama - PIP/DIP“, s Prijedlogom zaključka
40. Informacija o aktivnostima po Preporuci Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, broj: P-27/15 u predmetu Salkunić Fatime, s Prijedlogom zaključka
41. Dopuna Informacije interresorne Komisije o nastanku problema sporne imovine na osnovu Ugovora o učešću u BH Steel Željezara Zenica d.o.o. Zenica, putem uvećanja kapitala i prijenosa dijelova udjela sa i između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Kuwait Consulting and Invesment CO, BH Steel Željezara Zenica i LNM Holdings N.V. (Arcelor Mittal Zenica d.o.o. Zenica), s Prijedlogom zaključka
42. Informacije o aktivnostima u postupku izdavanja energetskih dozvola za izgradnju vjetroelektrana s prijedlozima i nacrtima zaključaka:
a) Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE Debelo Brdo privrednom društvu KONCIG d.o.o. Posušje, s Prijedlogom i Nacrtom zaključka
b) Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE Jelovača privrednom društvu F.L.WIND d.o.o. Tomislavgrad, s Prijedlogom i Nacrtom zaključka
c) Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE Podveležje JP EP BIH d.d. Sarajevo, s Prijedlogom i Nacrtom zaključka
43. Informacija o izvršenju Ugovora Vlade Federacije Bosne i Hercegovine s kompanijom Microsoft BiH za period 2013.-2015. godina, s Prijedlogom zaključka
a) Prijedlog rješenja o formiranju interresorne Radne grupe za pripremu novog ugovornog odnosa Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za nabavku licenci i usluga održavanja softwarea
44. Informacija o pridruženom članstvu Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine pri Regionalnom centru za državnu službu Republike Kazakhstan, Astana, s Prijedlogom zaključka
45. Informacija o dodijeljenim neperspektivnim vojnim lokacijama, objektima i/ili zemljištu, s Prijedlogom odluke o prenosu prava raspolaganja na zemljištu u kasarni „Stanislav Baja Kraljević“ u Mostaru
46. Prijedlog zaključka o stavljanju van snage Zaključka V. broj: 855/2012 od 30.5.2012. godine
 

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE