32. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 03.12.2015.
Saopćenje o radu

 

32. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA U FBiH

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila i u redovitu parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH. Cilj izmjena i dopuna je postizanje punog jedinstva pravnih rješenja sadržanih u ovom zakonu, te jednostavnije, brže i lakše ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Jedinstvo pravnih rješenja odražava se u činjenici da izmjene i dopune na istovjetan način uređuju pitanje preispitivanja zakonitosti postupka, ukoliko je stranka nezadovoljna odlučivanjem organa koji razmatra njen zahtjev.

S tim u svezi, cijeli postupak je potpuno predvidljiv, a njegov tijek jasan i s tačno određenim rokovima za postupanje. Na identičan način je uređena i mogućnost ulaganja pravnih lijekova u raznim dijelovima postupka, što do sada nije bio slučaj.

Također, bitno je što je za sve slučajeve, u kojima stranke nisu zadovoljne donesenim upravnim aktima, omogućena zaštita putem upravnog spora na sudu.

Postojećim odredbama Zakona predviđeno je da nezadovoljna stranka može protiv rješenja nadležnog organa podnijeti prigovor rukovoditelju tog organa u roku od osam dana od dana prijema rješenja. U stvarnosti, na ovaj način je, umjesto žalbe, uveden institut prigovora, jer se pitanje primjene žalbe pokazalo kao nepraktično u primjeni ovog zakona, budući da nije bilo precizirano kome se žalba upućuje.

Primjenom instituta prigovora ovaj će problem biti otklonjen, dok će i dalje biti osiguran princip dvostupanjskog odlučivanja, te izbjegnuti eventualni troškovi zbog potrebe za formiranjem drugostupanjskih povjerenstava koja bi odlučivala o žalbama.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O ARHIVSKOJ GRAĐI

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskoj građi FBiH, koji je danas utvrdila Vlada Federacije BiH, uređuje pitanje prava na žalbu na rješenja koja u vršenju svojih ovlasti donosi Arhiv FBiH. Iako je aktualnim Zakonom propisana obveza Arhiva da donosi rješenja, ni jednom daljom odredbom nije uređeno pitanje drugostupanjskog rješavanja.

Istodobno, Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave propisuje da je Arhiv FBiH samostalna upravna organizacija koja obavlja stručne i druge poslove iz nadležnosti FBiH u oblasti arhive, te je očigledno da ova institucija nema drugostupanjskog organa u ovoj oblasti. S tim u svezi, a uzimajući u obzir i odredbe Zakona o upravnom postupku FBiH, izmjene i dopune Zakona o arhivskoj građi Federacije BiH predstavljaju i usuglašavanje sa ovim zakonom.

Nacrt izmjena i dopuna ovog zakona predviđa i povećanje iznosa postojećih novčanih kazni.

UREDBA O POTICANJU ZAPOŠLJAVANJA

Vlada Federacije BiH danas je donijela Uredbu o poticanju zapošljavanja koja uređuje uvjete za korištenje i postupak za ostvarivanje prava na subvencioniranje poslodavaca za slučaj zapošljavanja nezaposlenih osoba bez radnog iskustva, odnosno radnog staža u zvanju za koje su se obrazovale, te dugotrajno nezaposlenih osoba. Ova uredba dio je Reformske agende u okviru tržišta rada, odnosno poticanja zapošljavanja.

Uredba, također, utvrđuje izvore sredstava, kriterije za njihov raspored i nadzor nad korištenjem, kao i druga pitanja od značaja za osiguravanje efektivnog i odgovornog raspolaganja sredstvima koja se za ove namjene izdvajaju iz Budžeta FBiH.

Federalnim budžetom za 2016. godinu na ime poticaja zapošljavanju je planirano 50 miliona konvertibilnih maraka, a u 2015. godini je riječ o 20 miliona KM. Sredstva za subvencije osigurana su u Budžetu FBiH za 2015. godinu na poziciji Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, a bit će realizirana putem Federalnog zavoda za zapošljavanje i kantonalnih službi.

Kako je precizirano Uredbom, nezaposlena je osoba u životnoj dobi od 15 do 30 godina, bez radnog iskustva koja se u evidenciji vodi kao nezaposlena duže od trideset dana i koja, bez obzira na period, nema ukupno evidentiranog staža osiguranja više od jedne godine u zvanju za koje se obrazovala, odnosno ostvarenog po toj osnovi kod domaćeg ili inostranog nosioca obaveznog penzionog osiguranja.

Osobom koja se sama zapošljava podrazumijeva se ona u životnoj dobi od 18 ili više godina, koju nadležni organ za zapošljavanje vodi kao nezaposlenu neprekidno duže od 30 dana i koja koristi subvenciju kako bi radila sama za sebe. Samozapošljavanje se odnosi na zapošljavanje nezaposlene osobe koja obavlja registriranu djelatnost u svoje ime i za svoj račun.

Subvencija je oblik finansijske pomoći iz Budžeta FBiH koja se daje poslodavcu u privatnom sektoru na ime refundiranja obaveza po osnovu doprinosa, plaće i poreza na dohodak novouposlenih ili osoba koje se same zapošljavaju na ime refundiranja obaveza po osnovu doprinosa, plaće i poreza na dohodak.

Poslodavac je fizička ili pravna osoba iz privatnog sektora koja može koristiti sufinansiranje pri zapošljavanju u smislu ove uredbe, a koji zapošljava nezaposlenu osobu.

Subvencija je oblik finansijske pomoći koja se daje poslodavcu u privatnom sektoru iz Budžeta FBiH na ime refundiranja obaveza po osnovu obaveznih doprinosa iz plaća i sufinansiranje plaća novouposlenih osoba. Riječ je o doprinosima za penzijsko-invalidsko, za zdravstveno osiguranje i za osiguranje u slučaju nezaposlenosti.

Ukoliko novom zaposleniku isplaćuje plaću u iznosu većem od najniže u FBiH, poslodavac je dužan obračunavati i uplaćivati razliku iznosa doprinosa u odnosu na subvencionirani iznos.

U slučaju raskida ugovora o radu sa sufinansiranom osobom, tokom perioda za koji se osigurava subvencija, poslodavac je dužan u roku od tri dana o tome obavijestiti Federalni zavod ili kantonalnu službu za zapošljavanje. U tom slučaju može, u roku od 15 dana, zaključiti ugovor o radu na preostali period ugovorne obaveze s drugom (zamjenskom) nezaposlenom osobom koja ispunjava uvjete.

Poslodavac koji zaposli nezaposlenu osobu, neovisno o stupnju stručne spreme na period od 12 mjeseci, ima pravo na refundiranje troškova u iznosu koji odgovara ukupnom iznosu obaveznih doprinosa na najnižu neto plaću u Federaciji i iznosu za sufinansiranje neto plaće u visini od 100 posto najniže plaće s pripadajućim obavezama u Federaciji, sa uračunatim porezom na dohodak.

Osoba koja se sama zapošljava, neovisno o stupnju stručne spreme, na period od 12 mjeseci, ima pravo na refundiranje troškova u iznosu koji odgovara ukupnom iznosu obaveznih doprinosa na najnižu neto plaću u FBiH i iznosu za sufinansiranje neto plaće u visini od 100 posto najniže neto plaće u FBiH, sa uračunatim porezom na dohodak.

Za zaposlenike kojima se isplaćuje najniža plaća u rudnicima uglja, tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće, kao i niskoakumulacijskim djelatnostima tradicionalnih zanata, iznos za sufinansiranje obaveznih doprinosa refundira se u zakonom propisanom iznosu.

Poslodavac koji koristi sredstva poticaja propisana Uredbom, ne može za istu osobu koristiti mjere aktivne politike u zapošljavanju koje se provode prema posebnom propisu, niti po toj osnovi ostvariti druga prava.

Radni odnos zaposlenika koji se zapošljavaju uz subvencioniranje traje koliko i period za koji je osigurana subvencija i još najmanje isti period nakon isteka tog roka.

Postupak za dodjelu subvencije pokreće se na osnovu javnog poziva koji objavljuje Zavod za zapošljavanje na svojoj web stranici i u najmanje dva dnevna lista dostupna na cijelom području FBiH.

Nadzor nad ispunjavanjem uslova za vrijeme korištenja subvencija, mjesečno će obavljati Porezna uprava i o tome informirati Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta. Zavod za zapošljavanje će putem Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, dostavljati Vladi FBiH kvartalni izvještaj o napretku u implementaciji, korištenju subvencija i dostignutim ciljevima. Upravni nadzor nad primjenom uredbe vrši Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, a inspekcijski Porezna uprava i Federalna uprava za inspekcijske poslove.

Uredba stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u „Službenim novinama FBiH“.

UREDBA O DODJELJIVANJU I ODUZIMANJU
ČINOVA POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA FBiH

Federalna vlada donijela je danas Uredbu o dodjeljivanju i oduzimanju činova policijskim službenicima FBiH jer dosadašnja nije u cijelosti i na jasan način regulisala pojam čina i svrhu njegovog postojanja. To je u praksi predstavljalo poteškoće u provođenju pojedinih odredbi Zakona o policijskim službenicima FBiH i na osnovu njega donesenih podzakonskih propisa. Poteškoća se, prije svega, odnosila na propis o unapređenju u viši čin. Također, nije na jasan način bilo precizirano kada se i u kojim slučajevima policijskom službeniku dodjeljuje čin.

Danas donesena Uredba propisuje postupak dodjeljivanja i oduzimanja činova policijskim službenicima zaposlenim u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova - Federalnoj upravi policije, kao i radna mjesta policijskih službenika koja su u skladu s njihovim činom, te ona koja će biti popunjena u čin mlađeg inspektora putem zapošljavanja novih policijskih službenika, kao i radna mjesta koja će biti popunjena putem unapređenja policijskih službenika s nižim činom.

Kako je propisano, čin dodijeljen policijskom službeniku zaštićen je i ne može biti oduzet, osim u slučajevima prestanka radnog odnosa ili okončanja mandata direktora Uprave policije i zamjenika direktora Uprave policije, a rješenje o oduzimanju čina donosi direktor Uprave policije. Rješenje o oduzimanju čina po okončanju mandata direktora i zamjenika direktora Uprave policije donosi Vlada FBiH.

Činovi se dodjeljuju policijskim službenicima u Upravi policije popunom upražnjenog radnog mjesta koje je utvrđeno Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji - zapošljavanjem u početni i unapređenjem u viši čin, odnosno imenovanjem za direktora - glavnog generalnog inspektora policije i zamjenika direktora Uprave policije - generalnog inspektora policije.

Policijskom službeniku može biti dodijeljen jedan od jedanaest Uredbom propisanih činova: policajac, stariji policajac, narednik, stariji narednik, mlađi inspektor, inspektor, viši inspektor, samostalni inspektor, glavni inspektor, generalni inspektor policije, glavni generalni inspektor policije.

Ove činove dodjeljuje direktor Uprave policije, osim posljednja dva, koje, na osnovu rješenja Vlade FBiH, dodjeljuje federalni ministar unutrašnjih poslova.

TEKUĆI TRANSFERI KANTONIMA

Vlada FBiH danas je donijela više odluka o odobravanju korištenja sredstava kao finansijsku pomoć kantonima s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima“ utvrđenih Budžetom FBiH za 2015. godinu.

Ovim odlukama je po 5.000.000 konvertibilnih maraka odobreno za Posavski i Bosansko-podrinjski kanton, po dva miliona KM za Zapadnohercegovački i Kanton 10, te po milion KM za Srednjobosanski i Hercegovačko-neretvanski kanton.

Doznaka ovih sredstava bit će vršena u dvije tranše, i to 50 posto od ukupnog iznosa stupanjem na snagu odluke, a ostalih 50 posto do 31.12.2015. godine.

SPORAZUM VLADE FBiH I SINDIKATA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

Vlada FBiH dala je danas saglasnost na Sporazum između pregovaračkih timova Vlade FBiH i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH, kao i s Pregovaračkim timom Sindikata službenika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, zaključen 7.9.2015. godine.

Zaključeno je da će konačna osnovica za obračun plaća u 2015. godini ostati u visini od 315 KM, dok će Vlada Federacije BiH donijeti Uredbu o naknadama koje pripadaju nosiocima izvršnih funkcija, njihovim savjetnicima, državnim službenicima i namještenicima u organima vlasti u Federaciji BiH koje nemaju karakter plaća, Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u FBiH, kao i druge uredbe koje su usaglašene sa Sindikatom.

Također, Vlada će donijeti odluku kojom će biti uveden moratorij na zapošljavanje na osnovu ugovora o djelu.

Zadužena su ministarstva i druge upravne organizacije i institucije na nivou Federacije BiH da preko svojih nadležnih organa i Agencije za državnu službu Federacije BiH, prekinu radne odnose sa svima koji su za to ispunili zakonske uvjete, kao i da nastave sa uštedama po svim stavkama rashoda Budžeta FBiH u tekućoj, kao i u 2016. godini.

DOPUNA ODLUKE O RADNOM VREMENU

Na inicijativu Porezne uprave Federacije BiH, Vlada FBiH danas je dopunila Odluku o radnom vremenu u federalnim organima državne službe, donesenu 2006. godine.

Prema dopunjenoj Odluci, rukovodilac organa državne službe može izuzetno i ukoliko to zahtijevaju potrebe službe i specifičnost djelokruga rada, donijeti i drugačiju odluku o početku i rasporedu radnog vremena, koje inače počinje u 8.00 sati ujutro i traje osam sati.

Na ovaj način je Poreznoj upravi FBiH omogućeno da inspekcijske kontrole obavlja i poslije isteka radnog vremena, odnosno nakon 16 sati.

SAMO „HIDROGRADNJA“ d.d. SARAJEVO IMA PRAVO NA POTRAŽIVANJA

Federalna vlada stavila je danas van snage Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora „Hidrogradnje“ d.d. Sarajevo za potpisivanje Generalnog sporazuma o zaključenju ugovora o sudskoj nagodbi s „Hidrogradnjom“ a.d. Pale i Investiciono-razvojnom bankom Republike Srpske a.d. Banja Luka.

Kako je obrazloženo, „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo je registrovana kao ovlašteni potražilac sredstava u iračkim obveznicama za izvedene radove u Iraku koje nisu naplaćene. S druge strane, „Hidrogradnja“ a.d. Pale je pravni subjekt registriran 1993. godine, te samo koristi isti naziv, ali s „Hidrogradnjom“ d.d. Sarajevo nema nikakvih dodirnih tačaka.

U tom kontekstu, „Hidrogradnja“ a.d. Pale nije pravni sljednik potraživanja „Hidrogradnje“ d.d. Sarajevo, niti je od 1981. do 1989. godine izvodila radove u Iraku, stoga nema pravo na bilo kakva potraživanja čiji je titular „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo, zbog čega je i potpisivanje Generalnog sporazuma o zaključenju ugovora o sudskoj nagodbi bilo potpuno neosnovano.

REVIDIRANE LISTE LIJEKOVA

Vlada FBiH danas je izmijenila i dopunila Odluku o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja FBiH i Odluku o Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti FBiH.

Lista lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja, kako je obrazloženo, revidirana je jer je procijenjena potreba da u liječenju pojedinih bolesti bude omogućen novi doktrinarni pristupi kojim se preporučuje uvođenje i novih generacija generičkih lijekova.

Revidirana lista je generička, odnosno ne sadrži zaštićene proizvođačke nazive lijekova, te će donijeti korist ukupnom zdravstvenom sistemu, kako s medicinskog, tako i s farmakoekonomskog aspekta.

Procjena očekivanih ušteda, uz primjenu revidirane federalne liste lijekova, iznosi između 10 i 12 posto. Obaveza je kantona da, blagovremeno s federalnom, usklade kantonalne liste lijekova, te time ostvare očekivane uštede u ovoj oblasti i na kantonalnom nivou.

Drugu odluku, o izmjeni i dopuni Odluke o Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti, Vlada Federacije BiH je donijela cijeneći podnijete zahtjeve proizvođača lijekova, kao i potrebe pacijenata.

Kantoni su obavezni da, u roku od 60 dana, sa ovom odlukom usaglase kantonalne bolničke liste lijekova.

PROGRAM JAVNIH INVESTICIJA FBiH 2016.-2018.

Vlada FBiH usvojila je danas Program javnih investicija Federacije BiH za razdoblje od 2016. do 2018.

Kako je zaključeno, Vlada planira u 2016. godini pokrenuti postupak ugovaranja kreditnih sredstava u iznosu do 1.418,05 milijuna konvertibilnih maraka za financiranje kandidiranih projekata, te pokrenuti postupak izdavanja garancija u iznosu do 1.048 milijuna KM.

Plan je i da u 2016. godini bude pokrenut postupak ugovaranja kreditnih sredstava u iznosu do 100 milijuna KM za financiranje kandidiranih projekata, uvrštenih u usvojene kantonalne programe javnih investicija 2016-2018.

Vlada je danas zadužila Federalno ministarstvo financija da Program javnih investicija FBiH 2016.-2018. godina, s popisom prioritetnih programa i projekata u Federaciji BiH, dostavi Ministarstvu financija i trezora Bosne i Hercegovine, radi pripreme Programa javnih investicija na razini BiH.

Ovo federalno ministarstvo će Program javnih investicija Federacije BiH 2016.-2018. objaviti na svojoj web-stranici.

Inače, Program sadrži podatke o ukupno 74 projekta. Ukupna vrijednost svih projekata je 14.335,19 milijuna KM, od čega se 11.067,15 milijuna KM odnosi na 38 kandidiranih, a 3.268,04 milijuna KM na 46 projekata u implementaciji.

Planirano je da će u razdoblju od 2016. do 2018. godine na projekte u implementaciji biti utrošeno ukupno 1.604,72 milijuna KM: u 2016. godini 682,68 milijuna KM, u 2017. godini 515,49 milijuna KM i u 2018. godini 406,54 milijuna KM.

Vlada FBiH se danas upoznala i s programima javnih investicija Tuzlanskog i Kantona 10 za razdoblje od 2016. do 2018. godine. I ove dokumente će, uz Program javnih investicija FBiH 2016.-2018. godina, Federalno ministarstvo financija dostaviti Ministarstvu financija i trezora BiH radi pripreme Programa javnih investicija na razini BiH.

U trogodišnji Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona uključena su 73 projekta ukupne planirane vrijednosti od 374.442.426 KM, od čega se 256.330.613 KM odnosi na 46 kandidiranih, a 118.111.813 KM na 27 projekata u implementaciji.

Programom javnih investicija Kantona 10 obuhvaćen je 41 projekt, a njihova ukupna planirana vrijednost je 107.259.121 KM.

KONSOLIDARANO IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA U FBiH

Vlada Federacije BiH upoznala se danas s konsolidiranim izvješćem o izvršenju Federalnog, kantonalnih i općinskih proračuna, te financijskih planova vanproračunskih fondova FBiH za prvih devet mjeseci 2015. godine.

Ukupni prihodi su u ovom razdoblju iznosili 5.251,7 milijuna KM, što znači da su za 179,6 milijuna KM ili za 3,5 posto veći u odnosu na prošlogodišnje, dok su, u odnosu na plan, ostvareni sa 68,4 posto.

Prihodi od poreza iznose 4.573,5 milijuna KM i u strukturi ukupnih prihoda sudjeluju sa 87,1 posto. U odnosu na razdoblje siječanj – rujan 2014. godine veći su za 197 milijuna KM ili 4,5 posto, a u odnosu na plan ostvareni su sa 74 posto.

Neporezni prihodi iznose 661,4 milijuna KM i čine 12,6 posto ukupnih prihoda. U odnosu na devet mjeseci 2014. godine njihovo ostvarenje je manje za 20,7 milijuna KM, odnosno tri posto, a u odnosu na plan ostvareni su sa 67 posto.

Primljeni tekući transferi i donacije nakon izvršene konsolidacije iznose 12,3 milijuna KM, što je 0,23 posto ukupnih prihoda. Konsolidirani primljeni kapitalni transferi za devet mjeseci 2015. godine iznose 4,5 milijuna KM i njihov udio u ukupnim prihodima iznosi 0,1 posto.

Za devet mjeseci 2015. godine su sve razine vlasti u Federaciji BiH ostvarile pozitivan financijski rezultat od 178,4 milijuna KM. Taj rezultat je zbir ukupnog suficita od 436,1 milijun KM i neto povećanja financijske imovine od 6,1 milijuna KM, umanjen za 263,9 milijuna KM na ime otplate dugova.

U devetomjesečnom razdoblju je ukupan financijski rezultat na razini Proračuna Federacije BiH iznosio 29,5 milijuna KM, na razini kantona 150,6 milijuna, a na razini općina 70 milijuna KM. Ukupan financijski rezultat sektora socijalne zaštite iznosi 71,7 milijuna KM.

USVOJENA STRATEGIJA UPRAVLJANJA DUGOM

Vlada FBiH danas je usvojila Strategiju upravljanja dugom za period 2016.-2018. godina i zadužila Federalno ministarstvo finansija da ovaj dokument dostavi Centralnoj banci BiH i Ministarstvu finansija i trezora BiH na komentare i mišljenje.

Nakon njihovih komentara i mišljenja, Federalno ministarstvo finansija će pripremiti i Vladi FBiH dostaviti Prijedlog strategije.

Upravljanje vladinim dugom je proces čiji su ciljevi prikupljanje potrebnog iznosa finansijskih sredstava, ispunjavanje ciljeva vezanih za rizik i troškove, kao i ispunjavanje svih ostalih ciljeva upravljanja dugom koje Vlada utvrdi, kao što su razvoj i održavanje efikasnog domaćeg tržišta za vladine vrijednosne papire. Srednjoročna strategija upravljanja dugom operacionalizira te ciljeve i predstavlja plan kojeg Vlada namjerava provesti u srednjoročnom periodu kako bi postigla željenu strukturu portfolija duga koja odražava preference Vlade u smislu balansa između troškova i rizika.

Strategija predstavlja sažetak glavnih načela i smjernica za politike upravljanja dugom Vlade FBiH u trogodišnjem periodu. Pripremljena je u skladu sa smjernicama Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke i međunarodnim dobrim praksama. Uz uvažavanje uticaja i ograničenja iz vanjskog i domaćeg makroekonomskog okruženja i druge potencijalne rizike, Strategija opisuje planove finansiranja vladinog duga u narednim godinama, te indikativne mjere i alate koji će koristiti za dostizanje usvojenih strateških ciljeva.

U dokumentu su predstavljeni zakonodavni i institucionalni okvir za upravljanje dugom Vlade Federacije BiH, te ciljevi i obuhvat Strategije.

Opisana je i struktura portfolija duga, te su identificirani ključni faktori rizika koji su svojstveni postojećem portfoliju duga Vlade FBiH. Ukupan dug Vlade FBiH na kraju 2014. godine iznosio je 34,03 posto u odnosu na BDP FBiH. U makroekonomskom okviru predstavljena je makroekonomska situacija u FBiH, BiH i zemljama u okruženju, te opisana očekivanja i trendovi u narednom periodu. Strategija se temelji na pretpostavkama datim u Dokumentu okvirnog budžeta 2016.-2018., Budžetu FBiH za 2015. godinu, te Programu javnih investicija FBiH 2015.-2017.

U Strategiji su navedeni glavni izvori sredstava dostupni Vladi FBiH u narednom periodu, uključujući njihove osnovne karakteristike, ograničenja i rizike. Date su i smjernice za upravljanje dugom Vlade FBiH, uključujući i glavne strateške ciljeve koji su postavljeni u narednom periodu. Naveden je i kratak pregled mjera koje treba poduzeti za ostvarivanje ovih ciljeva.

U dokumentu su označene aktivnosti koje će biti provođene s ciljem realizacije Strategije i koje podrazumijevaju unapređenja i poboljšanja komunikacije sa učesnicima na tržištu, te dokumenti i ključne informacije vezane za dug i zaduživanje koje će biti objavljivane na web-stranici Federalnog ministarstva finansija. Objavljivanje ovih dokumenata i njihova dostupnost široj javnosti predstavljaju ključni faktor u osiguranju transparentnosti upravljanja javnim dugom i daljem unapređenju komunikacije s kreditorima i investitorima u vrijednosne papire FBiH.

Kako bi bila osigurana dosljednost s vladinim politikama, Strategija će biti revidirana i ažurirana svake godine, u okviru budžetskog procesa, a po potrebi i češće, ukoliko dođe do značajnjih promjena na tržištu.

INFORMACIJA O OSTVARENIM I RASPOREĐENIM PRIHODIMA

Od siječanja do rujna 2015. godine ukupno ostvareni prihodi u Federaciji BiH iznosili su 5.101,7 milijuna KM, što je pet posto ili za 248,1 milijun KM više u odnosu na isto razdoblje 2014. godine. U ovaj iznos nisu uključena sredstva na ime servisiranja vanjskog duga i sredstva financiranja. Ukupni proračunski prihodi iznosili su 2.900,2 milijuna KM, te su sedam posto, odnosno 186,4 milijuna KM veći nego godinu ranije.

Izvanproračunski fondovi ostvarili su prihode od 2.098,8 milijuna KM, što je povećanje za tri posto, odnosno za 57,6 milijuna KM.

Javni prihodi ostalih korisnika u Federaciji BiH iznosili su 102,7 milijuna KM i veći su za četiri posto ili za 4,1 milijun KM.

Ukupni prihodi Proračuna FBiH, sa uključenim sredstvima na ime otplate vanjskog duga, tekućim transferima, donacijama i primicima su u devetomjesečnom razdoblju iznosili 1.510,5 milijuna KM, što je 16 posto ili za 284,9 milijuna KM manje u odnosu na 2014. godinu.

Tekući transferi i donacije iznosili su 1,7 milijuna KM. Od toga se na donacije od domaćih i inozemnih fizičkih i pravnih osoba namijenjenih otklanjanju posljedica prirodne nepogode odnosi 609.958 milijuna KM, koje su uplaćene sukladno Zakonu o financiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nepogode i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nepogodom. Primljene namjenske neplanirane donacije za sanaciju od poplava iznose 1,1 milijuna KM i uplaćene su na donatorski račun Federacije BiH prije donošenja Zakona.

REVIZIJA VERIFIKACIJE STARE DEVIZNE ŠTEDNJE ZA 2014. GODINU

Federalna vlada prihvatila je izvještaj Komisije za reviziju verifikacije stare devizne štednje za 2014. godinu, u kojem je navedeno da su ukupne procijenjene obaveze Federacije BiH po ovom osnovu 1.150.000.000 konvertibilnih maraka, a točan iznos će biti utvrđen nakon kompletnog postupka verifikacije potraživanja.

Do 31.12.2014. godine, 103.592 vlasnika računa stare devizne štednje podnijela su zahtjeve za verifikaciju, a izdato je ukupno 101.886 potvrda o verifikaciji. Po osnovu stare devizne štednje je do konca 2014. godine isplaćeno ukupno 697.931.446,51 KM.

ZAŠTITITI IMOVINU U „FEROELEKTRU“

Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva trgovine o realizaciji zaključka sa sjednice održane 22.10.2015. godine, a u vezi sa sazivanjem Skupštine privrednog društva „Feroelektro“ d.d. Sarajevo.

Federalno ministarstvo trgovine Vlada je danas zadužila da odabere advokatsku kuću, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, u cilju zaštite imovine Federacije BiH i državnog kapitala u ovom preduzeću.

Angažovana advokatska kuća treba imati dugogodišnje iskustvo specijalizirano za oblast korporativnog prava, a zadatak joj je da pripremi radni materijal za održavanje naredne Skupštine društva, sa odgovarajućim dnevnim redom, na kojoj je potrebno razriješiti raniji i potvrditi imenovanje novog Nadzornog odbora „Feroelektra“. Time bi bilo omogućeno okončanje procedure upisa novoizabranih tijela u registar Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH.

O PRIKLJUČENJU „HIGIJENSKOG ZAVODA” NA SISTEM TOPLANA

Vlada FBiH je prihvatila Informaciju Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH o mogućnosti priključenja zgrade „Higijenskog zavoda” i susjednih objekata na toplifikacioni sistem KJKP Toplane Sarajevo.

Sredstva za priključenje dijela objekta, u kojem su smješteni Federalno ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo FBiH, u iznosu od 54.050,40 KM, bit će obezbijeđena iz ovogodišnje “Tekuće rezerve Vlade FBiH”.

UZ MEĐUNARODNI DAN OSOBA SA INVALIDITETOM

Vlada Federacije BiH danas je, povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike izrazila poštovanje prema ovoj značajnoj kategoriji građana.

Federalna vlada izražava puno opredjeljenje da osobama s invaliditetom i dalje pruža svu pomoć unutar svojih zakonskih okvira i budžetskih mogućnosti. Cilj je da ovim ljudima bude poboljšan kvalitet života, te unaprijeđeno i omogućeno ravnopravno ućešće u društvu.

Federalni ministar rada i socijalne politika upoznao je Vladu da je ovo ministarstvo jučer, povodom Međunarodnog dana, organizovalo prijem za predstavike asocijacija i osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH.

Inače, 3. decembar je Međunarodnim danom osoba sa invaliditetom proglasila Generalna skupština Ujedinjenih naroda Rezolucijom iz oktobra 1992. godine.

POMOĆ SAVEZU GLUHIH I NAGLUHIH

Vlada FBiH je danas prihvatila inicijativu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike za izdvajanje 20.000 konvertibilnih maraka iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ za podršku Savezu udruženja gluhih i nagluhih Federacije BiH. Sredstva su namijenjena provedbi projekta „Kursevi znakovnog jezika na području Kantona Sarajevo“.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Federalno ministarstvo finansija treba da dostave Prijedlog odluke o izdvajanju ovih sredstava.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI


Vlada FBiH je prihvatila informaciju o primjeni i potrebi usklađivanja Zakona o cestama FBiH i Zakona o električnoj energiji u FBiH, te zadužila Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da u roku od 30 dana predlože usklađeno rješenje vezano za naknadu koja se različito tretira u ova dva zakona.

Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela Odluku o davanju saglasnosti Nadzornom odboru Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za izmjene i dopune Statuta ovog javnog preduzeća, kojim se vrši njegovog usklađivanje sa Uredbom o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije BiH.

Suglasnost Federalne vlada danas je dobio i novi Statut Lutrije Bosne i Hercegovine.

Vlada FBiH je donijela Odluku o smještaju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom u prostorije privrednog društva „Pretis“ d.d. Vogošća, površine 132 m² i koje mogu poslužiti kao kancelarijski prostor. Ujedno, prostorije privrednog društva „Unis Tools“ d.o.o. Sarajevo, površine 320 m², mogu poslužiti kao skladišni prostor.

Danas je Vlada FBiH prihvatila izvještaj o aukciji održanoj 10.11.2015. godine, na kojoj je Federacija BiH ponudila 2.000 trezorskih zapisa nominalne vrijednosti 10.000 KM po zapisu (ukupno 20.000.000 KM), s rokom dospijeća 182 dana. Od pristiglih 14, prihvaćeno je sedam ponuda za kupovinu, te je prodano svih 2.000 trezorskih zapisa ukupne nominalne vrijednosti 20.000.000 KM. Trezorski zapisi prodati su po prosječnoj ponderisanoj kamatnoj stopi od 0,32 posto na godišnjem nivou, a dospijevaju na naplatu 11.5.2016. godine.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH dala je danas prethodnu saglasnost za privremeno imenovanje Vanje Pirgić za vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo iz reda predstavnika sindikata, na period do najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure, počev od dana stupanja na snagu Odluke Skupštine o imenovanju članova Nadzornog odbora.

Vlada je danas Pavu Bobana ovlastila kao svog punomoćnika za učešće u radu i odlučivanju na sjednici Skupštine JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, zakazanoj za 7.12.2015. godine.

Donesena je i Odluka o raspisivanju javnog konkursa kojim se pokreće postupak za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora uime državnog kapitala, kojima je mandat istekao ili su razriješeni prije isteka mandata. Radi se o devet privrednih društava sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnost uime Federacije BiH vrši Vlada FBiH. Riječ je o Cestama d.d. Mostar (4 člana), Hrvatskim poštama d.o.o. Mostar (6 članova), Sarajevoputevima d.d. Sarajevo (2 člana), BH Telecomu d.d. Sarajevo (6 članova), BH Pošti d.o.o. Sarajevo (7 članova), Autocestama Federacije BiH d.o.o. Mostar (5 članova), Cestama Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (5 članova), Željeznicama Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (6 članova, od toga jedan predstavnik Sindikata) i Hrvatskim telekomunikacijama d.d. Mostar (6 članova). Danas su, također, utvrđeni i kriteriji za izbor i imenovanje članova ovih nadzornih odbora.

Na današnjoj sjednici su u Pregovarački tim Vlade FBiH za zaključivanje granskih kolektivnih ugovora za privredna društva u kojima Vlada FBiH vrši ovlaštenja na osnovu učešća državnog kapitala, zaposlene u organima državne službe, sudske vlasti, javnih ustanova i institucija FBiH, zdravstvu, policijske službenike, imenovani premijer FBiH Fadil Novalić (predsjednik), federalni ministri Jelka Milićević, Vesko Drljača, Aljoša Čampara, Mato Jozić, Nermin Džindić, Denis Lasić, Vjekoslav Mandić, te Zlatko Hurtić, Suvad Osmanagić, Goran Miraščić i Amra Đendušić (članovi). Zadatak Pregovaračkog tima je da obavi pregovore s reprezentativnim sindikatima i Vladi FBiH, do 18. marta 2016. godine, kao krajnjeg roka, ponudi prijedlog granskih kolektivnih ugovora.

Vlada FBiH danas je Hidajetu Bajramović, zbog ispunjavanja zakonskih uslova za starosnu penziju, razriješila dužnosti direktorice Federalnog zavoda za statistiku. Na ovu dužnost je privremeno, do okončanja konkursne procedure u skladu sa Zakonom o državnoj službi u FBiH, a najduže na tri mjeseca, počev od 8.12.2015. godine, imenovan Emir Kremić.

 

* * *


Sjednica Vlade FBiH je završena u 15.35 sati.
 

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE