32. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 03.12.2015.
Dnevni red

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika 31. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 26.11.2015. godine i Zapisnika 18. hitne sjednice Vlade, održane 30.11.2015. godine, telefonskim putem
2. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine
3. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskoj građi Federacije Bosne i Hercegovine
4. Prijedlog uredbe o poticanju zapošljavanja
5. Prijedlog uredbe o dodjeli i oduzimanju činova policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine
6. Prijedlog odgovora na poslaničko pitanje Ljubana Hercega, poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
7. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na sjednici Skupštine JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, zakazanoj za dan 7.12.2015. godine
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na sjednici Skupštine JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, zakazanoj za dan 7.12.2015. godine
8. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
9. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
c) Prijedlog javnog konkursa za izbor i nominovanje članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
10. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
11. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-Posavski kanton” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu finansija
b) Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-Srednjobosanski kanton” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu finansija
c) Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-Hercegovačko neretvanski kanton” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu finansija
d) Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-Zapadnohercegovački kanton” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu finansija
e) Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-Kanton 10” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu finansija
f) Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-Bosansko-podrinjski kanton Goražde” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu finansija
12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum između Pregovaračkog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Pregovaračkog tima Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH i Pregovaračkog tima Sindikata službenika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, zaključen dana 16.10.2015. godine
13. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o radnom vremenu u federalnim organima državne službe
14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
15. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora „Hidrogradnja” d.d. Sarajevo za potpisivanje Generalnog sporazuma o zaključenju ugovora o sudskoj nagodbi između „Hidrogradnja” d.d. Sarajevo, s jedne strane, i „Hidrogradnje” a.d. Pale i Investiciono-razvojne banke Republike Srpske a.d. Banja Luka, s druge i Informacija, s Prijedlogom zaključka
16. Prijedlog odluke o smještaju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom
17. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
18. Prijedlog odluke o rashodovanju službenog motornog vozila Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
19. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, u ulici Odobašina broj 45 i poslovnog prostora u ulici Ismeta Mujezinovića broj 32, Tehničko - remontnom zavodu Hadžići d.d.
20. Informacija i Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju na korištenje poslovnog prostora u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru, ulica Ante Starčevića bb, Federalnoj upravi za inspekcijske poslove
21. Prijedlog odluke o prenosu prava raspolaganja na zemljištu u kasarni „Stanislav Baja Kraljević” u Mostaru
22. Prijedlog rješenja o imenovanju Pregovaračkog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
23. Prijedlozi rješenja:
a) Prijedlog rješenja o razrješenju direktorice Federalnog zavoda za statistiku
b) Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju direktora Federalnog zavoda za statistiku
24. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine na produženje Ugovora o zakupu poslovnog prostora
25. Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine 2016.-2018., s Prijedlogom zaključka
a) Program javnih investicija Tuzlanskog kantona za period 2016.-2018. godina, s Prijedlogom zaključka
b) Program javnih investicija Kantona 10 za period 2016.-2018. godina s Prijedlogom zaključka
26. Prijedlog statuta Lutrije Bosne i Hercegovine
27. Prijedlog strategije za upravljanje dugom 2016.-2018. i Kvartalni izvještaj o dugu Q3/2015, s prijedlozima zaključaka
a) Strategija za upravljanje dugom 201.6-2018., s Prijedlogom zaključka
b) Kvartalni izvještaj o dugu Q3/2015, s Prijedlogom zaključka
28. Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i Finansijskih planova vanbudžetskih fondova Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-septembar 2015. godine, s Prijedlogom zaključka
29. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa, s Prijedlogom zaključka
30. Izvještaj o izvršenoj reviziji verifikacije stare devizne štednje za 2014. godinu
31. Izvještaj o provedenom postupku prodaje motornih vozila putem licitacije, s Prijedlogom zaključka
32. Informacija o izvršenim uslugama Registra vrijednosnih papira Federacije Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo u vezi s prijenosom dionica neprivatiziovanog državnog kapitala na Federaciju Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
33. Informacija o zahtjevu Volkswagen Sarajevo d.o.o. Sarajevo i Preventa Sarajevo d.o.o. Visoko, s Prijedlogom zaključka
34. Informacija o primjeni i potrebi usklađivanja Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine i Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
35. Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima s Tabelarnim pregledom, za period januar – septembar 2015. godine, s Prijedlogom zaključka
36. Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 1452/2015 od 22.10.2015. godine (u vezi sa sazivanjem Skupštine privrednog društva „Feroelektro” d.d. Sarajevo), s Prijedlogom zaključka
37. Informacija o statusu zgrade Geodetskog zavoda u Sarajevu, ul. Bulevar Meše Selimovića 95, s Prijedlogom zaključka
38. Informacija o aktivnostima na realizaciji Zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 753/2015 od 25.6.2015. godine (mogućnost priključenja „Higijenskog zavoda” i susjednih objekata na toplifikacioni sistem KJKP Toplane Sarajevo), s Prijedlogom zaključka
39. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Union banci d.d. Sarajevo za zapošljavanje dva (2) uposlenika na određeno vrijeme
40. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke za prijem tri volontera
41. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine za upošljavanje 4 (četiri) državna službenika
42. Prijedlog zaključka za podršku Savezu gluhih i nagluhih Federacije BiH u obezbjeđenju sredstava u svrhu finansiranja Projekta “Kursevi znakovnog jezika na području Kantona Sarajevo”
43. Informacija o statusu Nacrta zakona o izmjeri i registraciji nekretnina
44. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta
45. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta za prijem jednog (1) državnog službenika putem javnog konkursa
46. Prijedlog odluke o izboru korisnika dijela sredstava „Tekući transferi i drugi tekući rashodi-subvencije javnim preduzećima za uplatu doprinosa za PIO u svrhu penzionisanja zaposlenika”

 

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE