31. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 26.11.2015.
Saopćenje o radu

 

31. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O POVJERAVANJU
JAVNIH OVLASTI AUTO-MOTO KLUBOVIMA U FBiH

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Nacrt zakona o povjeravanju javnih ovlasti auto-moto klubovima u Federaciji BiH, odnosno BIHAMK-a i AMSuBiH-a (Auto-moto savez u Bosni i Hercegovini). Zakon uređuje temeljna pitanja koja se odnose na povjeravanje javnih ovlasti ovim auto-moto klubovima.

Od javnih ovlasti, povjeravaju se izdavanje međunarodnih vozačkih dozvola vozačima koji imaju važeću vozačku dozvolu izdanu u BiH, te izdavanje dozvole za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu koje je registrirano u BiH. Ovlasti se, također, odnose na poslove službe “Pomoć-informacije“, davanje izvješća o stanju na cestama i pružanje turing pomoći, uklanjanje s javnih cesta oštećenih i vozila u kvaru, provedbi preventivnih i edukativnih mjera s ciljem povećanja sigurnosti prometa, pripremi sudionika u cestovnom prometu, te obavljanju dodatne edukacije i obuke.

Nadležni federalni ministar će donijeti Pravilnik kojim će biti propisani uvjeti za obavljanje poslova javnih i drugih ovlasti u svrhu osiguranja potrebnih materijalnih sredstava i stručne osposobljenosti.

Radi osiguranja sredstava za rad auto-moto klubova, vlasnici motornih i priključnih vozila plaćaju naknadu prilikom njihove registracije. Na ime te naknade su vlasnici motornih i priključnih vozila registriranih u FBiH, u slučaju kvara ili prometne nezgode, obvezani pružiti besplatnu uslugu osposobljavanja ili prijevoza do najbližeg autoservisa tri puta godišnje.

Pitanja definirana danas utvrđenim Nacrtom zakonom nisu obuhvaćena niti jednim drugim zakonom, a propisi iz predratnog perioda nisu više primjenjivi. U Federaciji BiH se trenutno sredstva za službu “Pomoć-informacije” prikupljaju na račun JP Ceste Federacije BiH, a poslovi su povjereni BIHAMK-u i AMSuBiH-u. Razlog za donošenje Zakona je i usuglašavanje s odredbama Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama BiH, kojim je na jedinstven način, na razini Bosne i Hercegovine, uređeno vršenje javne ovlasti izdavanja međunarodne vozačke dozvole. Odabranim modelom postignuto je sveobuhvatno i kvalitetno pružanje usluga iz ovog domena sudionicima u cestovnom prometu u Federaciji BiH, prateći iskustva i praksu u susjednim državama i Europskoj uniji.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O POSREDOVANJU U PRIVATNOM OSIGURANJU

Federalna vlada je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju.

Ovo je učinjeno jer je ranije izmijenjenim i dopunjenim Zakonom o bankama propisano da se i banke mogu baviti posredovanjem u osiguranju. Kako bi banke to uistinu i mogle raditi, bilo je nužno Zakon o posredovanju u privatnom osiguranju usuglasiti sa Zakonom o bankama. Na ovaj način se stvara pravni okvir u kojem bi se banke mogle baviti ovom djelatnošću, a što bi doprinijelo daljnjem razvoju industrije osiguranja.

Također, danas utvrđenim izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju poboljšana su pojedina rješenja koja su se pokazala nepreciznim ili nedovoljno definiranim, što je u provedbi Zakona i nadzoru nad radom društava stvaralo smetnje.

Uvedene su prekršajne odredbe, koje dosad nisu postojale, što je Agenciji za nadzor otežavalo izricanje sankcija društvima za osiguranje koja su kršila odredbe Zakona.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O FAKTORINGU

Vlada FBiH utvrdila je danas i Parlamentu FBiH na usvajanje uputila Prijedlog zаkоna o faktoringu, kao prаvnom pоslu kupoprodaje postojeće nedospjele ili buduće kratkoročne novčane tražbine, nаstаle iz osnove ugоvоrа о prоdајi rоbе ili pružаnjа uslugа u zеmlјi i inоzemstvu, koja se prеnоsi na faktora ugovorom i koji preuzima tražbinu od prodavatelja, da je naplati, u svoje ime i za svoj račun.

Kako je obrazloženo u Prijedlogu zakona, pored postojanja suvremenih načina izmirivanja obveza i naplate tražbina bez posredstva novca (asignacije obveza, cesije tražbina i kompenzacije međusobnih obveza i tražbina), u novije vrijeme se veći značaj pridaje faktoringu kao suvremenijem obliku financiranja obrtnih sredstava, koji zbog svoje funkcionalnosti ima bitne prednosti nad klasičnim konvencionalnim i administrativno zahtjevnim kreditnim aranžmanima.

Na razini Bosne i Hercegovine nema propisa koji bi precizirao prava i obveze svih subjekata ovoga, za gospodarstvo, a posebice izvoz, izuzetno značajnog nekonvencionalnog izvora financiranja obrtnih potreba.

Obzirom na izraženu rastuću nelikvidnost našeg gospodarstva, s jedne, te na zaostajanje naše zemlje u razvijenosti infrastrukture za pružanje faktoring usluga s druge strane, a u cilju poboljšanja likvidnosti, rasta proizvodnje i izvoza, kao i povećanja kapaciteta i konkurentnosti subjekata, nužno je adekvatno zakonsko uređenje ove oblasti. Sustav faktoringa prvenstveno je namijenjen malim i srednjim poduzećima, koja, tradicionalno, imaju otežan pristup bankarskim sredstvima zbog vlastite niske kreditne sposobnosti.

Društva za faktoring pružaju financiranje čak i u slučajevima da banke to ne žele, jer se faktori usmjeravaju na ispitivanje kreditne sposobnosti kupca-dužnika, koji treba da plati fakture za robu ili usluge koje je ispostavio prodavatelj.

Faktoring, u čijoj osnovi je prijenos tražbina nastalih iz komercijalnih ugovora, kao instrument financiranja ima bitnu ulogu i na inozemnom tržištu jer, pored financiranja prodavatelja putem predujma, društvo za faktoring preuzima i rizik naplate i upravljanja tražbinama. Time se povećava konkurentnost i izvozni potencijali prodavatelja tražbina i razvija sustav faktoringa na inozemnom tržištu. Razvijen faktoring omogućava izvozniku naplatu tražbina u kraćem vremenskom razdoblju, umjesto da isporuka proizvoda ide na kredit ili odgođeno plaćanje.

Faktoring poslovi u Federaciji BiH postoje, ali su do sada sporo razvijani zbog pravnih nejasnoća i odsustva konkretnog propisa za ovu oblast. Donošenjem Zakona, Federacija BiH će dobiti odgovarajuću zakonsku regulativu, čija primjena treba pospješiti daljnji razvoj faktoringa i omogućiti subjektima uvjete za učinkovitiju naplatu tražbina.

Na temelju svih činjenica, učinak donošenja Zakona o faktoringu je višestruk. On doprinosi povećanje naplate tražbina, a time i likvidnosti i solventnosti subjekata. Veća pravna sigurnost u poslovanju ugovornih strana utječe na povećanje investicija i konkurentnost gospodarskih subjekata, na poboljšanje bilance i kreditne sposobnosti i na veću dostupnost izvorima financiranja. Ujedno, omogućeno je smanjenje zaduženosti gospodarskih subjekata, povećanje konkurencije u financijskom sektoru i snižavanje cijene kapitala, te, dugoročno promatrano, povećanju zaposlenosti i javnih prihoda.

IZJAŠNJENJA VLADE FBiH

U vezi sa Inicijativom za davanje izvornog tumačenja člana 23. stava 4. Zakona o stečajnom postupku i člana 22. Zakona o advokaturi u FBiH, koju je podnio Asmir Hodžić iz Visokog, Vlada FBiH smatra da su ove zakonske odredbe dovoljno jasne i nedvosmislene, te da nije potrebno davati bilo kakva tumačenja.

Nakon razmatranja Inicijative za izmjenu Zakona o nasljeđivanju u FBiH, koju je podnijela zastupnica u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Amra Haračić, Federalna vlada je stava da je ovim zakonom jasno definirano da se njime uređuju pravila po kojima sud, drugi organi i ovlaštene osobe u FBiH postupaju u nasljednim stvarima. Dakle, predmet ovog zakona jeste uređenje načina i procedure rada suda, drugih organa i ovlaštenih osoba u nasljednim stvarima, a ne utvrđivanje nadležnosti sudske policije. S tim u vezi, nadležnost i rad sudske policije uređeni su Zakonom o sudskoj policiji.

Inicijativa zastupnika u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Seada Jusića za davanje izvornog tumačenja odredbe člana 15. Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova, odnosi se na pitanje da li se umanjenja iz Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo mogu primijeniti na otkup stana prema Zakonu o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova, a u skladu sa članom 15. Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova. Vlada FBiH smatra da je odredba ovog člana jasna i precizna, pa nema potrebe za davanjem izvornog tumačenja.

PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA KREDITE

Vlada FBiH dala je prethodne saglasnosti na prijedloge rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije kod Union banke d.d. Sarajevo putem dodjele kredita za 2014. godinu privrednim društvima „Miral PVC” d.o.o. Velika Kladuša, u iznosu od 300.000 KM i kredita za 2015. godinu za „Suman” d.o.o. Gračanica, u iznosu od 500.000 KM.

Union banka će ugovarati s korisnicima sredstava sve bitne elemente za zaključenje ugovora o kreditu u skladu s bankarskom procedurom, u roku ne dužem od 15 dana od dana objave rješenja u “Službenim novinama FBiH”, izuzev ukoliko korisnici sredstava ne ispune sve uslove.

TRANSFERI ZA RAZVOJ TURIZMA

Vlada FBiH je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - Akcijski plan Strategije turizma Federacije BiH - transfer za razvoj turizma“ utvrđenih Budžetom FBiH za 2015. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma u iznosu od 1.000.000 konvertibilnih maraka.

Od ovih sredstava, 700.000 KM je planirano za sufinansiranje projekata izgradnje novih, proširenje i obnovu turističko-ugostiteljskih kapaciteta, za podršku brendiranja, izrade turističkih suvenira i razvoja ruralnog turizma u FBiH, s naglaskom na uključivanje mladih i žena. Za obogaćivanje turističke raznolikosti planirano je 100.000 KM, a kao podrška u izradi i štampanju turističkog promotivnog materijala Federacije BiH 200.000 KM.

Sredstva iz ove odluke bit će dodijeljena na osnovu javnog poziva kojeg raspisuje Federalno ministarstvo okoliša i turizma. S korisnicima koji ispune uslove i kriterije za dodjelu sredstava ovo ministarstvo će zaključiti ugovor o međusobnim pravima i obavezama u realizaciji projekta za koji su sredstva odobrena.

Korisnici su obavezni da, u roku od 15 dana od završetka projekta/programa, dostave izvještaj s kompletnom dokumentacijom kojom dokazuju da su sredstva namjenski utrošena.

SREDSTVA ZA MEMORIJALNI CENTAR POTOČARI

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o odobravanju 100.000 konvertibilnih maraka Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari, spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine.

Sredstva su namijenjena izgradnji objekta „Muzej 2“ u tom centru.

SAGLASNOST NA PROGRAM FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2016.

Vlada FBiH je dala saglasnost na Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu koji odražava nastojanje Federalnog zavoda za zapošljavanje da se aktivno uključi u realizaciju Reformske agende za BiH za period 2015.-2018. godina, u skladu s raspoloživim kapacitetima.

Ovim programom Zavod se opredijelio za aktivnosti koje će, u okviru nadležnosti i finansijskih mogućnosti, realizirati u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, samostalno ili u suradnji s lokalnim partnerima, kao i u okviru međunarodnih projekata, s ciljem ublažavanja negativnih ekonomskih kretanja i uticaja na tržište rada.

Vizija Federalnog zavoda je da svojim programima i mjerama aktivne politike zapošljavanja dostigne prihvatljivu stopu zaposlenosti i obezbijedi odgovarajuću materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenim osobama.

Sve aktivnosti u okviru mjera aktivne politike zapošljavanja bit će usmjerene na stvaranje pretpostavki za poboljšanje kvaliteta i povećanje konkurentnosti na tržištu rada, poticanje potražnje za radnom snagom, te na sticanje povjerenja i uspješnu saradnju partnera na tržištu rada.

Programom rada Federalnog zavoda planirano je da u 2016. godini mjerama aktivne politike zapošljavanja bude obuhvaćeno 10.000 nezaposlenih osoba. Ovo se ne odnosi na još 10.000 osoba koje će u 2016. godini biti zaposleno zahvaljujući poticajnim mjerama Vlade FBiH.

U skladu s Programom mjera za socijalno zbrinjavanje nezaposlenih osoba koje su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije poduzeća ostale ili ostaju bez posla i Operativnim programom za realizaciju Programa mjera u planskoj godini, ova pozicija će biti uvećana za dodatnih 20 posto od ukupno planiranih prihoda po osnovu doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti (na toj poziciji je za 2015. godinu planirano 14.490.000 KM).

Također, za 2016. godinu planirano je 1.295.000 KM na ime prihoda Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

GRADNJA AUTOCESTE: PRIHVAĆENA INICIJATIVA ZA KREDIT

Vlada FBiH je podržala inicijativu da za poddionice Buna - Počitelj i Donja Gračanica - Tunel Pečuj (Zenica sjever) i Tunel Pečuj - Klopče, u okviru autoceste na Koridoru Vc, budu osigurana kreditna sredstva Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu do 80 miliona eura. Uslov je da efektivnost kredita bude vezana za uvođenje dodatne akcize na naftne derivate od 0,10 konvertibilnih maraka po litri kako bi bila osigurana dugoročna održivost duga JP Autoceste Federacije BiH i ublaženi rizici po Budžet Federacije BiH.

Danas je prihvaćena informacija o ovom kreditu, kao osnova za vođenje pregovora, a Federalno ministarstvo finansija, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar Vlada je zadužila da u tim za pregovore o kreditu imenuju svoje ovlaštene predstavnike.

Konačna odluka o zaduženju bit će donesena po okončanju pregovora sa EBRD-om, a krajnji dužnik po ovom kreditnom zaduženju bit će Autoceste FBiH.

Federalno ministarstvo finansija će Vladi Federacije podnijeti informaciju o pregovorima i tekst usaglašenog ugovora između BiH i EBRD-a, te će današnje zaključke dostaviti Ministarstvu finansija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure u vezi s kreditnim zaduženjem.

MEMORANDUM STAVLJEN VAN SNAGE

Vlada FBiH je prihvatila informaciju o statusu Memoranduma o razumijevanju i strateškom partnerstvu, potpisanog 13. decembra 2013. godine s firmom “Howell Machine“ iz Sjedinjenih Američkih Država.

Danas je Vlada stavila van snage ovaj memorandum zbog njegove neaktuelnosti, zakonske neprimjenjivosti, te moguće zloupotrebe.

Federalna vlada je podržala saradnju privrednih društava namjenske industrije FBiH s kompanijama iz SAD, jer je to strateški najznačajnije tržište, uz preporuku da se ta saradnja unaprijedi uz obostrano izraženi interes.

USPJEŠNO PROŠLOGODIŠNJE POSLOVANJE SLOBODNIH ZONA

Federalna vlada usvojila je danas informaciju Federalnog ministarstva trgovine o poslovanju slobodnih zona u Federaciji BiH u 2014. godini.

Prema podacima kojima raspolaže Uprava za indirektno oporezivanje BiH, na području Federacije BiH trenutno su aktivne četiri slobodne zone: „Holc“ d.o.o. Puračić, „Vogošća“ d.o.o. Vogošća, „Visoko“ d.o.o. Visoko i „Hercegovina“ d.o.o. Mostar

Najbolje rezultate ostvarila je slobodna zona „Vogošća“, iz koje je 99,96 posto proizvedene robe izvezeno u inostranstvo.

Slobodna zona „Visoko“ je druga po rezultatima, tj. izvezla je 98,24 posto od ukupno proizvedene robe, a „Holc“je treća s 96,97 posto izvezene robe. Slobodna zona „Hercegovina“ ostvarila je 58,15 posto izvoza u odnosu na ukupno proizvedenu robu.

Sve četiri slobodne zone u FBiH, konstatirano je u informaciji, zadovoljavaju uslove ekonomske opravdanosti poslovanja u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnim zonama. Kod svih slobodnih zona vrijednost izvezenih roba u inostranstvo je veća od 50 posto ukupne vrijednosti proizvedene robe u zoni u periodu od 12 mjeseci 2014. godine.

INFORMACIJA AGENCIJE ZA REVIZIJU PRIVATIZACIJE

Federalna vlada danas se upoznala i Parlamentu FBiH uputila informaciju Agencije za reviziju privatizacije u FBiH o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala gospodarskih društava i banaka u FBiH za razdoblje ožujak-listopad/mart-oktobar 2015. godine.

Informacijom su obuhvaćena tri gospodarska društva: “Dita” d.d. Tuzla, “Feroelektro” d.d. Sarajevo i hotel Holiday Sarajevo HTD “Sarajevo” d.o.o. Sarajevo.

Početkom ožujka 2015. godine, pokrenut je postupak revizije privatizacije tuzlanske “Dite”. Revizija je rađena oko tri mjeseca, nakon čega je Nacrt izvješća dostavljen Upravi ovog gspodarskog društva na očitovanje, što je zakonski zastupnik i učinio. Nakon toga je revizija zaključena, a konačno Izvješće s Rješenjem je poslano nadležnim tijelima, te Tužiteljstvu i Pravobraniteljstvu Tuzlanskog kantona na daljnje postupanje. O provedenoj reviziji je upoznata i Kantonalna vlada, koja je bila nadležna kod privatizacije “Dite”. Trenutačno je u fazi postupak po žalbi Kantonalne agencije za privatizaciju, uloženoj na Rješenje.

Rješenje o pokretanju postupka revizije privatizacije “Feroelektra” doneseno je 2.4.2015. godine. Zbog obimnosti cijelog slučaja (vođenje dugogodišnjih upravnih sporova i postupaka), te izuzimanja tražene dokumentacije i godišnjih odmora relevantnih institucija (sud i tužteljstvo), nacrt izvješća je okončan 19.10.2015. godine i proslijeđen Upravi Društva na očitovanje.

Treća revizija, revizija privatizacije hotela „Holiday“ Sarajevo HTD “Sarajevo” pokrenuta je 14.9.2015. godine. Prikupljen je veći dio dokumentacije i sada je u tijeku njezina analiza. Također, radi se i na pribavljanju dodatnih pojašnjenja i dokumenata vezanih za ovaj postupak revizije.

INFORMACIJA O UKLJUČIVANJU BiH U EFAS SISTEM

Vlada Federacije BiH prihvatila je danas informaciju Federalnog hidrometeorološkog zavoda o uključivanju Bosne i Hercegovine u Evropski sistem za upozorenje na poplave - European Flood Awareness System (EFAS). Direktora ovog zavoda Vlada je zadužila za nastavak svih aktivnosti u vezi s potpisivanjem Tehničkih uslova za pristup EFAS sistemu.

Zahvaljujući ovom sistemu, Federalni hidrometeorološki zavod će moći pristuputi EFAS uslugama uz besplatan, šifrom zaštićen, web pristup EFAS informacionom sistemu (EFAS-IS) iz kojeg će moći dobiti ranu informaciju o poplavama za određeni riječni sliv.

EFAS produkti su samo informacija, a odgovornost svakog partnera je da razumije produkte i njihova ograničenja.

Budući da Federalni hidrometeorološki zavod vrši stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije BiH koji se odnose na razvoj i funkcionisanje meteorološke, hidrološke i seizmološke djelatnosti i kvaliteta životne sredine, uključivanjem u EFAS sistem pružena mu je mogućnost za širi pristup informacija u domenu ranog upozorenja.

SREDSTVA ZA IZMIRENJE DUGA ZA RUSKI GAS

Vlada FBiH donijela je danas Odluku kojom je propisala prenos sredstava prikupljenih po osnovu takse za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992.-1995. godina, planiranih u Budžeta FBiH za 2015. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije.

Sredstva od 1.200.000 KM bit će utrošena za plaćanje takse moskovskom Gazpromu.

IZMJENA SREDSTAVA U OKVIRU PLANA POVRATKA

Ferderalna vlada prihvatila je danas, na prijedlog Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, izmjene i dopune Plana povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2015. godinu.

Unutar ovoga su, sa 6.300.000 KM na 8.000.000 KM, povećana sredstva namijenjena obnovi i izgradnji putne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture, objekata vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, te drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu, te obnovu objekata koji su pretrpjeli štetu od elementarnih nepogoda. Dio ovih sredstava biće utrošen i za pomoć za zapošljavanje kroz razvoj malih i srednjih preduzeća, poljoprivrednu djelatnost (komercijalnu i nekomercijalnu), pružanje podrške programima volontiranja pripravnika, diverzifikaciju privrednih aktivnosti u ruralnim područjima, dodjelu stoke za osnovna stada, rekultivaciju poljoprivrednog zemljišta i ambijentalne privlačnosti, te za učešće u osnivanju kreditno-garantnog fonda.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Vlada FBiH dala je danas saglasnost Federalnom zavodu PIO za pokretanje postupka prodaje nekretnina koje su u vlasništvu ovog zavoda, a koje nisu potrebne za redovno obavljanje djelatnosti. Nekretnine će biti prodane putem javnog natječaja ili aukcije.

Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada FBiH je na današnjoj sjednici usvojila izvještaje o implementaciji projekata ECSEE APL3 - BiH (POWER IV) i „Gasifikacija Srednjobosanskog kantona” zaključno s 30. septembrom 2015. godine. S tim u vezi, Vlada je danas naložila kompaniji BH-Gas formiranje komisije za reviziju projektne dokumentacije i izvođenja radova na projektu gasifikacije Srednjobosanskog kantona, u kojoj bi jedan član bio iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Federalna vlada je usvojila izvještaj o implementaciji Programa utroška sredstava „Grant Federalnoj Direkciji Cesta za kapitalne investicije” utvrđenih Budžetom FBiH za 2007. godinu sa stanjem na dan 30.9.2015. godine, te naložila Cestama FBiH poduzimanje aktivnosti u cilju efikasnije i brže realizacije preostalog nezavršenog projekta - izgradnja magistralne ceste M-4 Doboj-Tuzla, dionica Drežnik (bolnica „Kreka”) - petlja Šićki Brod, dužine 4,8 km.

Usvojen je i izvještaj o implementaciji Programa utroška investicionih sredstava razvoja utvrđenih Budžetom FBiH za 2005., 2006., 2007. i 2009. godinu, sa stanjem na dan 30.9.2015. godine. JP Ceste FBiH Vlada je zadužila da poduzme aktivnosti radi naplate preostalih potraživanja, odnosno izvrši namjensko investiranje preostalih sredstava i pripremi konačan izvještaj o izgradnji Sarajevske obilaznice po ovome programu.

Na današnjoj sjednici, Vlada FBiH usvojila je informaciju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o implementaciji nadogradnje Jedinstvene baze podataka (SOTAC - Social Sector Tehnical Assistance), te zadužila ovo ministarstvo da kontinuirano prati njegovu provedbu. Osnovni cilj Projekta je razvoj standardizovanog Registra klijenata za centre za socijalni rad u oba bh. entiteta. Imajući u vidu potrebu kontinuiranog održavanja baze podataka, Vlada preporučuje svim nadležnim kantonalnim ministarstvima, centrima za socijalni rad i/ili nadležnim općinskim službama da intenziviraju unošenje u sistem SOTAC svih prava iz ove oblasti, bez obzira na to kojim su propisima regulisana, te da vrše isplatu kroz ovu bazu kako bi što prije bilo omogućeno njeno optimalno funkcionisanje.

Vlada je donijela Odluku da poslovni prostor u Sarajevu, u ulici Ismeta Mujezinovića br. 40, površine 46,62 m² ustupi na privremeno korištenje i bez naknade, na period od pet godina, Fondaciji za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH danas je, izmjenom postojećeg Rješenja, za članove Komisije za kontrolu namjenskog utroška grant sredstava odobrenih korisnicima u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa “Realizacije projekata održivosti povratka za 2012. godinu imenovala Jasminu Šeko i Samira Iskrića.

Federalna vlada dala je danas punomoći za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama pet privrednih društava za Pavu Bobana (Sarajevoputevi d.d. Sarajevo i JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar), Džemala Bašića (BH-Gas d.o.o. Sarajevo), Esada Osmanbegovića (JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo) i Jakuba Mušinbegovića (PS Vitezit d.o.o. Vitez).

Na današnjoj sjednici Federalne vlade donesene su odluke o pokretanju procedure raspisivanja Javnog oglasa i o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje tri člana Nadzornog odbora privrednog društva JP „Šume Herceg-Bosne“ d.o.o. Mostar.

Današnjom Odlukom o raspisivanju javnog konkursa, pokrenut je postupak za izbor i nominovanje članova nadzornih odbora uime državnog kapitala u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije BiH vrši Federalna vlada. Riječ je o po četiri člana nadzornih odbora “Energoinvesta” d.d. Sarajevo i Konfekcija “Borac” d.d. Travnik. Također, Vlada je utvrdila kriterije za izbor i nominovanje članova ovih nadzornih odbora.

Vlada je danas Dragana Solomuna, na lični zahtjev, razriješila dužnosti člana privremenog Upravnog odbora Univerzitetsko-kliničkog centra Sarajevo, a na ovu dužnost je, do isteka perioda na koji su imenovani predsjednik i članovi privremenog Upravnog odbora UKCS-a, imenovala Dalibora Kolaka.

Nakon što je danas dopunila Odluku o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje Upravnog odbora Finansijsko-informatičke agencije, Vlada je utvrdila i tekst javnog oglasa te, na taj način, pokrenula konkursnu proceduru za ovaj izbor i imenovanje.

* * *


Sjednica Vlade FBiH je završena u 13.25 sati.
 

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE