30. sjednica Vlade Federacije BiH

Goražde, 25.10.2007.
ONASA

GORAŽDE, 25. OKTOBRA (ONASA)

Vlada Federacije BiH (FBiH) je danas u Goraždu utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja institucija FBiH i javnih preduzeća u većinskom vlasništvu FBiH, kojim se na jedinstven način uređuje ova materija.

Razlog je dosadašnja, i po obimu i po sadržaju, neujednačenost ovih prava, posebno u pogledu visine plaća direktora, njihovih zamjenika i pomoćnika - izvršnih direktora, odnosno predsjednika i članova uprave, kao i predsjednika i članova komisija u institucijama koje je osnovala FBiH ili preduzećima u kojima FBiH ima većinsko vlasništvo, saopćeno je iz Vlade FBiH.

Predloženo je da mjesečna neto plaća za članove uprave javnog preduzeća, koju čine direktor ili direktor i jedan ili više izvršnih direktora javnog preduzeća, može biti utvrđena u iznosu do najviše pet prosječnih mjesečnih neto plaća isplaćenih u tom preduzeću u prethodna tri mjeseca, a za predsjednika nadzornog odbora najviše do dvije prosječne neto plaće isplaćene u FBiH u prethodna tri mjeseca.

Mjesečna plaća članova uprave regulira se ugovorom na četiri godine, u saglasnosti sa resornim ministarstvom koje vrši ovlaštenja FBiH u javnim preduzećima sa učešćem državnog kapitala.

Za članove nadzornog odbora mjesečna naknada je 20 posto manja od iznosa određenog za predsjednika odbora, dok punomoćniku koji ima ovlaštenje za zastupanje na skupštini društva pripada naknada u iznosu do jedne prosječne neto plaće isplaćene u preduzeću u prethodna tri mjeseca, koju je dužno isplatiti preduzeće.

Ista visina primanja određena je i za predsjednike i članove uprave u institucijama koje je osnovala FBiH, s tim da je polazište prosječna mjesečna neto plaća isplaćena u FBiH u prethodna tri mjeseca, a ugovara se uz saglasnost premijera Vlade FBiH.

Kad je u pitanju nagrada za izuzetne rezultate poslovanja, određeno je da se članovima uprave može dodijeliti jednom godišnje u visini najviše tri prosječne mjesečne neto plaće isplaćene u javnom preduzeću u prethodnoj kalendarskoj godini.

Inače, predložena rješenja odnose se na oko 40-ak javnih preduzeća u većinskom vlasništvu FBiH, među kojima su rudnici, elektroprivredna i telecom preduzeća, te preduzeća iz namjenske, gasne, naftne i metalske industrije.
 

* * *
GORAŽDE, 25. OKTOBRA (ONASA)

Vlada Federacije BiH (FBiH) je, danas su Goraždu, sa budžetskog transfera “Učešće Vlade u projektima rekonstrukcije koje finansira međunarodna zajednica” odobrila 488.000 KM za sufinansiranje Projekta “Upravljanje čvrstim otpadom” za I kvartal ove godine i 80.000 KM za sufinansiranje Projekta registracije zemljišta u istom periodu.

Federalnom ministarstvu zdravstva je odobreno 872.615,53 KM sa podračuna za povrat uplate sredstava po osnovu plaćenog PDV-a na revolving osnovi na uvezenu i doniranu medicinsku opremu, Federalnom ministarstvu trgovine 30.000 KM za sufinansiranje Projekta “Informisanje i savjetovanje o zaštiti potrošača za 2007.”, dok je Federalna direkcija robnih rezervi za nabavku rezervi dobila 10.000 KM, saopćeno je iz Vlade FBiH.

Između ostalog, Federalnoj upravi za inspekcijske poslove odobreno je 250.000 KM namijenjenih nastavku akcije kontrole rada na crno.
 

* * *
GORAŽDE, 25. OKTOBRA (ONASA)

Odluka o utvrđivanju Igmana, Bjelašnice, Treskavice i kanjona Rakitnice (Visočica) područjem posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH (FBiH) potpuno je saglasna s odredbama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH, saopćio je Ured za informiranje Federalne vlade.
Ujedno, ovu odluku je, u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju, donio Parlament FBiH, te se ne može kazati kako je ona pravno neutemeljena.

Ovo je suština stajališta koji je Vlada FBiH zauzela na današnjoj sjednici u Goraždu, a povodom Prijedloga odluke o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju Igmana, Bjelašnice, Treskavice i kanjona Rakitnice (Visočica) područjem posebnih obilježja od značaja za FBiH, koji je podnio Klub zastupnika Stranke za BiH.
Istovremeno, Vlada FBiH  danas je donijela dvije odluke koje se odnose na područje Igmana, Bjelašnice, Treskavice i kanjona Rakitnice (Visočica).

Prvom je izmijenjena Odluka kojom je ovo područje utvrđeno kao značajno za FBiH.
Novina je u tome što se, do donošenja Prostornog plana FBiH, preuzimaju planske pretpostavke utvrđene Prostornim planom BiH za razdoblje od 1981. do 2000. godine i Prostornim planom Kantona Sarajevo (KS) za period od 2003. do 2023. godine

Druga je Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za FBiH - Igman, Bjelašnica, Treskavica i kanjon Rakitnice (Visočica) za razdoblje od 2007. do 2027. godine.
Rok za izradu ovog plana je dvije godine, a Federalno ministarstvo prostornog uređenja, kao nositelj posla, dužno je osigurati saradnju i usuglašavanje stajališta sa svim subjektima planiranja i drugim zainteresiranim na tom području.

Ovo se naročito odnosi na vlasnike nekretnina, te nositelje prava raspolaganja i korištenja dijelova podučja i objekata.

Cio postupak podijeljen je u dvije faze, priprema i izrada osnove, s općim i posebnim ciljevima prostornog uređenja i razvoja, a potom izrada prednacrta, nacrta i prijedloga Prostornog plana.
Do donošenja ovog prostornog plana, na području na koje se odnosi ne mogu se donositi prostorno-planski dokumenti užeg područja, niti detaljni planovi prostornog uređenja.

Također, u toku pripreme i izrade Prostornog plana zabranjeno je bilo kakvo građenje na području utvrđenom Odlukom o utvrđivanju Igmana, Bjelašnice, Treskavice i kanjona Rakitnice (Visočica) područjem posebnih obilježja od značaja za FBiH.

Izuzetak je gradnja u skladu sa plansko-prostornim dokumentima donesenim prije stupanja na snagu današnje, te Odluke o utvrđivanju Igmana, Bjelašnice, Treskavice i kanjona Rakitnice (Visočica) područjem posebnih obilježja od značaja za FBiH, navodi se u saopćenju.

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE