30. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 12.11.2015.
Dnevni red

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika 29. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 5.11.2015. godine
2. Prednacrt budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu
3. Prednacrt zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu
4. Nacrt odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu i procjene plana za 2017. i 2018. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
5. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za donošenje Zakona o šumama Federacije Bosne i Hercegovine, koju je podnijela Skupština Zeničko-dobojskog kantona
6. Prijedlog uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću
7. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Agrokomerc” d.d. Velika Kladuša za imenovanje direktora društva
8. Prijedlog odluke o otvaranju računa za obavljanje platnih transakcija privrednog društva „Zrak” d.d. Sarajevo
9. Prijedlog zaključka (za pokretanje postupka za imenovanje članova Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba invaliditetom)
10. Prijedlozi rješenja:
a) Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu
b) Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu
11. Prijedlog rješenja o izmjenama Rješenja o imenovanju Komisije za administrativna pitanja
12. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Komisije za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
13. Prijedlog rješenja (o imenovanju članova u Komisiju za tumačenje i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine)
14. Informacija s Prijedlogom rješenja o formiranju stručnog radnog tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pripremanje nacrta drugostepenih odluka iz člana 6. Odluke o provođenju Aneksa “G” Sporazuma o pitanju sukcesije na teritoriji BiH za Vladu Federacije Bosne i Hercegovine
15. Prijedlozi akata potrebnih za provođenje procedure izbora jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine
a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog odluke o kriterijima za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine
c) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine
16. Prijedlozi akata potrebnih za provođenje procedure izbora jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine
a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog odluke o kriterijima za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine
c) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine
17. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za izbor članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine
c) Prijedlog rješenja o imenovanju komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine
18. Prijedlozi akata za pokretanje procedure za izbor i imenovanje direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
a) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
c) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
d) Prijedlog teksta javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
19. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva Ceste d.d. Mostar
19.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na sjednici Skupštine “Ceste” d.d. Mostar zakazanoj za dan 17.11.2015. godine
19.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na sjednici Skupštine “Ceste” d.d. Mostar, zakazanoj za dan 17.11.2015. godine
20. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva “Šipad Export-Import” d.d. Sarajevo
20.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na XIV Skupštini privrednog društva “Šipad Export-Import” d.d. Sarajevo, zakazanoj za dan 19.11.2015. godine
20.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na XIV Skupštini privrednog društva “Šipad Export-Import” d.d. Sarajevo, zakazanoj za dan 19.11.2015. godine
21. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva RMU Banovići
21.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na 22. redovnoj Skupštini Rudnika mrkog uglja „Banovići” d.d. Banovići, zakazanoj za dan 20.11.2015. godine
21.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na 22. redovnoj Skupštini Rudnika mrkog uglja „Banovići” d.d. Banovići, zakazanoj za dan 20.11.2015. godine
22. Prijedlog odluke o kriterijima za imenovanje direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje
23. Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o privremenom imenovanju direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje
24. Prijedlog odluke o davanju na korištenje službenih putničkih automobila Finansijskoj
25. Prijedlog odluke o prihvatanju Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine
25.1. Nacrt odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine
26. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o realizaciji bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za period I-VI mjesec 2015. godine
27. Prijedlog odluke o prijenosu stalnih sredstava i izvršenih radova na Federalno ministarstvo okoliša i turizma i na krajnje korisnike, nabavljenih iz sredstava granta za Projekat „Zaštićena šumska i planinska područja”
28. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
29. Prijedlog odluke o davanju na korištenje objekta „Dom pilota” i restorana „Crvena zvijezda” u Bihaću, s pripadajućim zemljištem Vladi Unsko-sanskog kantona
30. Mišljenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije na „Elaborat o osposobljenosti firme AC-Unity d.o.o. Goražde za uvođenje proizvodnje elemenata i rezervnih dijelova za naoružanje i vojnu opremu”, s Prijedlogom teksta saglasnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
31. Izvještaj o radu i poslovanju Operatora za OIEiEK za period januar-juni 2015. godine, s Prijedlogom zaključka
32. Izvještaj o poslovanju privrednih društava iz oblasti industrije u 2014. godini, s Prijedlogom zaključka
33. Dokument „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini”, s Prijedlogom zaključka
34. Informacija o izvršenju Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj: CH/02/9628 od 30.10.2012. godine i Odluke Doma za ljudska prava broj: CH/029628 od 4.9.2003. godine
35. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE Podveležje JP EP BIH d.d. Sarajevo, s Prijedlogom i Nacrtom zaključka
36. Informacija o statusu Holding preduzeća „Putevi BiH” d.d. Sarajevo, s Prijedlogom zaključka
37. Informacija o Odgojno-popravnom domu u Orašju sa zahtjevom za odobravanje zapošljavanja i Prijedlogom zaključka
38. Informacija o donaciji 175.000 eura od LEBENSHILFE zavoda iz Baden-Badena (Savezna Republika Njemačka), s Prijedlogom zaključka
39. Informacija o usklađivanju Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine sa Zakonom o radu, s Prijedlogom zaključaka
40. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine zaključno sa 10. novembrom 2015. godine, s Prijedlogom zaključka
41. Informacija o aktivnostima u vezi sa upisom kapitala kod nadležnih organa „Energopetrol” d.o.o. Mostar, s Prijedlogom zaključka
42. Informacija o zakupu poslovnog prostora za smještaj federalnih ministarstava koja imaju sjedište u Mostaru u budžetskoj 2015. godini, sa prijedlozima njihovog smještaja za budžetsku 2016. godinu
43. Informacija o poduzimanju aktivnosti Federalnog pravobranilaštva po Zaključku V. broj: 343/2015, od 12.3.2015. godine - izvršni postupak tražioca izvršenja Vakufska banka d.d. Sarajevo protiv Hidrogradnja d.d. Sarajevo, s Prijedlogom zaključka
44. Informacija u vezi sa realizacijom Zaključka V. broj: 661/2015 od 4.6.2015. godine (upis nekretnina od strane privrednog društva „Vranica” d.d. Sarajevo)
45. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine za raspisivanje javnog konkursa za popunu radnih mjesta državnih službenika
46. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (3Y) Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (5Y) Federacije Bosne i Hercegovine
c) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (7Y) Federacije Bosne i Hercegovine
47. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Privremenog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata
48. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa i kriterija raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta”
49. Prijedlog zaključka o otkazivanju Skupštine dioničara privrednog društva JP „Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo
50. Prijedlog odluke o usvajanju izmjene programa utroška kapitalnog transfera JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo (iz sredstava podračuna - sredstva od GSM licence) utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu za Federalno ministarstvo prometa i komunikacija
51. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava “Grant Federalnoj direkciji cesta za Kapitalne investicije” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
 

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE