29. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 05.11.2015.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI

Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, koji je, na današnjoj sjednici u Sarajevu utvrdila Federalna vlada, obuhvaćen je i pojam sigurne kuće radi osiguranja sigurnog privremenog smještaja i potpore žrtvama nasilja u obitelji kojima je ugrožen život i kojima zaštita i sigurnost ne mogu biti pruženi u njihovom domu.

Sigurna kuća se osniva sukladno Zakonu o ustanovama, a sredstva za financiranje privremenog zbrinjavanja žrtve nasilja u sigurnoj kući osiguravaju se iz proračuna Federacije BiH u iznosu od 70 posto i iz proračuna kantona 30 posto, od utvrđene cijene smještaja žrtve nasilja u sigurnoj kući.
žOdluku o visini cijene privremenog zbrinjavanja žrtve nasilja u sigurnoj kući donosi federalni ministar rada i socijalne politike za svaku kalendarsku godinu, koji će, u roku od šest mjeseci od dana stupanja Zakona na snagu, donijeti i Pravilnik o uvjetima prostora, opreme i kadra za sigurne kuće i registru sigurnih kuća u FBiH.

Status sigurne kuće stječe se izdavanjem rješenja kojim se potvrđuje da su ispunjeni zakonom propisani uvjeti i upisom u Registar, koji vodi Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNI ZAKONA O PRIPADNOSTI JAVNIH PRIHODA U FBiH

U Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH, utvrđenom na današnjoj sjednici Vlade FBiH i upućenom u parlamentarnu proceduru po žurnom postupku, jedna od novina je da je za financiranje funkcija kantona propisano 51,23 posto, umjesto dosadašnjih 51,48 posto od prihoda s Jedinstvenog računa.

Dodana je i odredba da je za financiranje funkcija Grada Sarajeva namijenjeno 0,25 posto prihoda. Također, promijenjen je s 2,0000 na 1,9658 koeficijent koji odražava posebne potrebe Kantona Sarajevo.

Ključni razlog za žurni parlamentarni postupak je taj što je Prijedlog izmjena i dopuna Zakona sukladan presudi Ustavnog suda Federacije BiH od 10.6.2015. godine, kojom je utvrđena povreda prava na lokalnu samoupravu Grada Sarajeva zagarantirana odredbama Ustava Federacije BiH, Europske povelje o lokalnoj samoupravi, te Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji BiH. Temeljem novog zakonskog rješenja, Grad Sarajevo se uključuje u izravnu raspodjelu prihoda od neizravnih poreza prikupljenih na Jedinstvenom računu.

Stupanjem na snagu izmjena i dopuna Zakona, u izravnu raspodjelu prihoda od neizravnih poreza uključene su sve općine Kantona Sarajevo kojima su do sada pripadajuća sredstva po osnovu neizravnih poreza transferirana iz proračuna Kantona Sarajevo. Na ovaj način su općine Kantona Sarajevo dovedene u ravnopravan položaj sa ostalima u Federaciji BiH.

S obzirom na kompleksnost funkcioniranja sistema jedinstvenog računa i raspodjele prihoda između korisnika u Federaciji BiH, predloženo usaglašeno rješenje je rezultat dvogodišnjeg rada međuresorne radne skupine za analizu i pripremu rješenja u oblasti pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRIČNOJ ENERGIJI U FBiH

Vlada Federacije BiH danas je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji i uputila ga Parlamentu FBiH na usvajanje po hitnoj proceduri.

Jedna od izmjena odnosi se na brisanje stava 9. iz člana 116. Zakona kojim je regulisano da ovlaštenja po osnovu državnog kapitalna u postojećim elektroprivrednim društvima, i u društvima koja nastanu nakon prestrukturiranja elektroenergetskog sektora, vršiti Ministarstvo. Među razlozima za ovu izmjenu navedeno je da Zakon o električnoj energiji treba da reguliše samo oblast elektroenergetskog sektora.

Proširen je član 4. Zakona odredbom da se elektroenergetska strategija Federacije BiH izrađuje u skladu s međunarodnim normama i standardima Evropske unije, uključujući i ekološke standarde i principe očuvanja životne sredine.

Izmjene su urađene i u dijelu Zakona koji se odnosi na kaznene odredbe i usklađene su sa Zakonom o prekršajima.

RASPRAVLJANO O RADNOM TEKSTU PRORAČUNA FBiH ZA 2016. GODINU

Vlada Federacije BiH razmatrala je radni tekst Proračuna Federacije BiH za 2016. godinu.

Struktura rashodovne strane Proračuna predstavlja odraz nastavka provedbe mjera restriktivne javne potrošnje, što je jedan od prioriteta ekonomske politike i u narednim godinama. Fiskalna politika Vlade Federacije BiH će i u 2016. godini orijentirana na aktivnosti koje će doprinijeti ekonomskom i socijalnom snaženju Federacije BiH, odnosno Bosne i Hercegovine.

Federalna vlada danas je razmatrala i radni tekst Zakona o izvršavanju Proračuna FBiH za 2016. godinu.

Dva danas razmatrana radna materijala će se, prije utvrđivanja nacrta, ponovo naći na sjednici Federalne vlade nakon što federalni ministri o njima dostave pisane prijedloge i sugestije.

IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA

Federalna vlada danas je nepreciznim, kontradiktornim i nomotehnički neuređenim ocijenila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH, koji je podnio zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Dennis Gratz.

Vlada je danas podržala inicijativu Udruženja privrednika “Biznis centar” Jelah - Tešanj za stavljanje van snage Uredbe o uslovima koje je preduzeće, odnosno druga pravna osoba dužna ispunjavati u pogledu broja zaposlenih radnika radi obavljanja djelatnosti. Stoga će Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u narednom periodu poduzeti aktivnosti u okviru svoje nadležnosti.

PRODUŽAVANJE CARINSKE GARANCIJE I REPROGRAM KREDITA „PRETISA”

Federalna vlada donijela je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o produženju roka važnosti sveobuhvatne carinske garancije i odobravanju reprograma kredita privrednom društvu „Pretis” d.d. Vogošća, odobrenih u skladu sa odlukama Vlade FBiH.

Ovi krediti će biti reprogramirani na rok od 120 mjeseci, što uključuje grace period od četiri mjeseca. Kamatna stopa je fiksna i iznosi pet posto.

Na nepodmirene obaveze po osnovu dospjele glavnice korisniku kredita će biti obračunata i naplaćivana zatezna kamata po stopi utvrđenoj Zakonom o visini stope zatezne kamate.

Reprogram duga će omogućiti „Pretisu” ispunjenje ugovornih obaveza prema ino kupcima, te plaćanje neodložnih obaveza prema dobavljačima, kao i poreza i doprinosa prema državi.

ODLUKE IZ OBLASTI REVIZIJE BORAČKE POPULACIJE

Federalna vlada donijela je danas dvije odluke koje se tiču revizije boračke populacije. Prvom odlukom, u skladu sa Zakonom o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite, data je saglasnost federalnom ministru za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata za donošenje Pravilnika o formiranju i radu revizorskih timova za kontrolu i Revizorskog tima za koordinaciju.

Drugom odlukom, prema ovom zakonu, data je saglasnost federalnom ministru za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata za donošenje Pravilnika o načinu i postupku vršenja revizije.

AUKCIJE TREZORSKIH ZAPISA I OBVEZNICA

Federalna vlada usvojila je Izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 13.10.2015. godine, koji će uputiti Parlamentu FBiH radi informiranja. Na aukciji održanoj 13.10.2015. godine Federacija BiH je ponudila 2.000 trezorskih zapisa nominalne vrijednosti 10.000 KM po zapisu (ukupno 20.000.000 KM), s rokom dospijeća od 182 dana. Prihvaćeno je osam ponuda za kupovinu i prodano svih 2.000 trezorskih zapisa ukupne nominalne vrijednosti 20.000.000 KM. Trezorski zapisi prodani su po prosječnoj ponderisanoj kamatnoj stopi od 0,35 posto na godišnjem nivou.

Danas je usvojen i Izvještaj o zaduženju FBiH po osnovu emisije obveznica na dan 20.10.2015. godine, koji će, također, biti upućen Federalnom parlamentu. Riječ je o aukciji na kojoj je prodano svih 30.000 ponuđenih obveznica ukupne vrijednosti 30.000.000 KM. Obveznice su prodane po prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od 3,056 posto na godišnjem nivou.

DEVETOMJESEČNO IZVRŠENJE PRORAČUNA FBiH

Ukupno ostvareni prihodi, primici i financiranja Proračuna FBiH za devet mjeseci 2015. godine iznose 1.510,5 milijuna KM, što je 65 posto planiranog. Od ovoga, poreski prihodi iznose 947 milijuna KM, neporeski bilježe ostvarenje od 244,5 milijuna KM, prihodi od donacija su 0,6 milijuna KM, te primici od financiranja 318,3 milijuna KM.

Realizacija naplate prihoda za devet mjeseci značajno odstupa u odnosu na planiranu dinamiku priliva, odnosno naplaćeni prihodi bilježe podbačaj od 240,1 milijuna KM, što je u procentima manje za 13,8 posto.

Najznačajniji podbačaj zabilježen je kod prihoda od dividendi koji su planirani u iznosu od 120 milijuna KM, a izvršeni s 79,8 milijuna KM. Kod financiranja također nije došlo do realizacije prihoda od inozemnog zaduživanja koje je planirano u iznosu od 254 miliona KM (200 milijuna KM od MMF-a i 54 milijuna KM od Svjetske banke). Značajan podbačaj je evidentiran i kod prihoda od poreza na dobit.

U odnosu na isto razdoblje 2014. godine, ukupno ostvareni prihodi, primici i financiranje manji su za 16 posto ili u apsolutnom iznosu za 284,9 milijuna KM.

Iako su ukupni prihodi, primici i financiranja manji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, promatrano analitički, većina kategorija prihoda bilježi rast. Tako prihodi od neizravnih poreza koji pripadaju Federalnom proračunu bilježe porast od 12 posto, odnosno veći su za 73,9 milijuna KM, a prihodi od povrata anuiteta (sredstva krajnjih korisnika za otplatu kredita) bilježe rast od 73 posto, odnosno veći su za 40,8 milijuna KM.

KONKURENTNOST BiH 2015.-2016 .GODINA

Vlada FBiH razmatrala je danas Izvještaj o globalnoj konkurentnosti 2015.-2016. Svjetskog ekonomskog foruma i donijela više zaključaka.

Između ostalog, Vlada Federacije BiH danas je zadužila sva federalna ministarstva da, prilikom planiranja redovnih, planiraju i aktivnosti koje će dovesti do povećanja konkurentnosti domaće privrede, u skladu s dokumentom „Konkurentnost 2015-2016 Bosna i Hercegovina” i obavezama regulisanim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između BiH i članica EU.

Vlada je uputila inicijativu Vijeću ministara BiH i nadležnom Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (MVTEO) da što prije uspostave funkcionisanje mehanizama koordinacije na državnom nivou vezano za praćenje, unapređenje i mjerenje konkurentnosti, posebno u dijelu koji se odnosi na implementaciju akta o malim srednjim preduzećiima.

INFORMACIJA O REVIZIJI ZA TREĆI KVARTAL 2015. GODINE

Federalna vlada prihvatila je Informaciju o primjeni Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period 1. juli - 30. septembar 2015. godine koju će dostaviti predsjedniku i potpredsjednicima Federacije Bosne i Hercegovine, Uredu MMF-a, te Uredu Svjetske banke u Sarajevu i objaviti na web stranici Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Ovo je 23. redovna informacija upućena Vladi FBiH koja tretira problematiku Zakona o reviziji.

Kako je navedeno u Informaciji, u trećem kvartalu 2015. godine pregledano je ukupno 3.147 predmeta. Od toga je 2.581 potpuno završen, za 2.363 predmeta izdat je nalog za obrazac FMB-1, za tri predmeta izdat je nalog za obrazac FMB-2, za 130 predmeta je utvrđeno da su mirnodopski vojni invalidi, a za 85 je utvrđen prestanak prava (usljed smrti i drugih razloga).

Dodatno je za osam predmeta zatražena provjera u Arhivu ARBiH i HVO. Za ostalih 558 predmeta na kojima su revizorski timovi započeli rad je konstatovano da su ustupljeni drugim organima zbog postupka žalbe, upravnih sporova, inspekcijskog nadzora ili radi revizije u kantonalnim ministarstvima po Zakonu o pravima branilaca i članova njihovih porodica.

Posmatrajući ukupan broj od 122.307 pregledanih predmeta u prvoj fazi revizije, od čega je u 2015. godini za devet mjeseci pregledano 12.009 predmeta, vidljivo je da je revizija nastavljena u punom obimu.

U trećem kvartalu 2015. godine radilo je pet revizorskih timova za kontrolu sa ostvarenim mjesečnim učinkom od 210 predmeta po timu.

INICIJATIVA VIJEĆU MINISTARA BiH

Vlada FBiH prihvatila je danas prijedlog Federalnog ministarstva unutarnjih poslova i Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica da Vijeću ministara BiH i Ministarstvu civilnih poslova BiH bude dostavljena inicijativa za izmjenu članka 12a. Zakona o državljanstvu BiH.

Imajući u vidu interes Bosne i Hercegovine da zadrži vezu sa svojim građanima kojima je država takozvanog matičnog ili izvornog državljanstva, cilj inicijative je omogućavanje povrata državljanstva BiH uz olakšane uslove, odnosno bez odricanja od državljanstva druge države koje su stekli nakon prestanka državljanstva Bosne i Hercegovine.

O PROBLEMIMA FINANSIRANJA ZDRAVSTVA U FBiH

Vlada FBiH usvojila je danas Informaciju o problematici finansiranja sektora zdravstva u Federaciji BiH, sa osvrtom na kliničke centre i potrebu saniranja utvrđenih gubitaka zdravstvenog sektora.

S tim u vezi, Vlada je zadužila Federalno ministarstvo zdravstva da, u saradnji sa ovlaštenim resornim federalnim ministarstvima, pripremi Prijedlog zakona o finansijskoj konsolidaciji javnih zdravstvenih ustanova u FBiH, i da se donošenje ovog zakona kandidira u hitnoj proceduri.

Resorno federalno ministarstvo također je obavezano da poduzme aktivnosti na pripremi prijedloga projekta prestrukturiranja zdravstva u FBiH, s procjenom troškova i mogućih izvora finansiranja, te da ga kandidira u Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine 2017.-2019., kao i da, u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, od Vlade Federacije BiH pribave mišljenje i stav vezano za odredbe Zakona o finansijskoj konsolidaciji koje se tiču raspolaganja dionicama konsolidiranih privrednih društava.

Federalno ministarstvo finansija i Poreska uprava Federacije BiH su zaduženi da pripreme Prijedlog zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode s ciljem stvaranja pravnog osnova za otpis kamate javnim zdravstvenim ustanovama koja je nastala po osnovu dospjelih, a nenaplaćenih javnih prihoda.

Vlada FBiH će se obratiti vladama kantona da sačine i dostave joj informacije o poslovanju, dugu i javnim prihodima za zdravstvene ustanove čiji su osnivači.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH danas je dala dvije punomoći za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava: Jasmini Pašić za JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, a Suadu Krvavcu za PS „Vitezit” d.o.o. Vitez.

Federalna vlada dala je prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti dosadašnjih članova Nadzornog odbora JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar uime državnog kapitala, prije isteka mandata zbog gubitka povjerenja. Za privremeno imenovanje na ove dužnosti, na period do najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure, počev od dana stupanja na snagu Odluke Skupštine o imenovanju članova Nadzornog odbora, saglasnost je data za Davora Tomića, Bojana Domića, Mirsada Brekala, Suzanu Petrović, Tihomira Čelana i Gordana Galića.

Prethodna saglasnost data je i Nadzornom odboru JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za razrješenje dužnosti dosadašnjih članova Uprave društva, zbog isteka mandata, kao i za imenovanje vršilac dužnosti članova Uprave društva, do okončanja konkursne procedure, a najduže na period do šest mjeseci, za Jasmina Buču (direktor), te Ivicu Ćurića (izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove), Marina Jelčića (izvršni direktor za projektovanje i građenje), Adema Zolja (izvršni direktor za upravljanje i održavanje) i Adisu Hadžić (izvršni direktor za opće, kadrovske i pravne poslove).

Danas je donesena Odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za imenovanje Enisa Džafića za predsjednika Uprave.

Vlada je, na lični zahtjev, razriješila dužnosti Domagoja Matijaševića dužnosti v.d. direktora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški, te na ovu dužnost, na period do tri mjeseca, odnosno do okončanja postupka imenovanja u skladu sa Zakonom o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u FBiH, imenovala Ivana Hercega.

Prije isteka mandata i na lični zahtjev, dužnosti je razriješen direktor Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću Mirsad Demirović, a na ovu dužnost je, na period od četiri godine, imenovan Edham Veladžić.

Za direktora Kazneno­popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu, na period od četiri godine, danas je imenovan Amer Softić.

U Vijeće za infrastrukturu prostornih podataka Federacije BiH danas su imenovani Željko Obradović (predsjednik), Josip Martić, Elvira Dilberović, Mehmed Cero, Mervana Hadžimurtezić, Zada Gabela, Ajša Softić, Elvedina Hodžić, Marinko Bošnjak, Pavo Boban i Galiba Karačić.

Izmjenom postojećeg Rješenja, u ekspertnu Radnu grupu za pripremu prijedloga potrebnih izmjena zakona i drugih propisa, kojima će, na novim osnovama biti uređeni način formiranja, korištenja, obnavljanja, teritorijalnog razmještanja, osiguranja i održavanja prostora za smještaj i čuvanje, poslovanje i finansiranja federalnih robnih rezervi, te prava i dužnosti federalnih organa u poslovanju federalnim robnim rezervama, kao i za pravljenje presjeka postojećih skladišnih kapaciteta, postojećeg stepena devastiranosti skladišnih i drugih potencijala svih vrsta, te eventualnu pripremu prijedlog revitalizacije tih kapaciteta, imenovana je Amra Vučijak.

Izmijenjeno je i Rješenje o imenovanju Komisije za kontrolu namjenskog utroška grant sredstava odobrenih korisnicima u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa “Realizacije projekta održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske”, te je novoimenovani član ove komisije Zdenko Perić

Vlada FBiH donijela je danas Rješenje o prestanku važenja Rješenje o imenovanju članova delegacije Bosne i Hercegovine u kongresu lokalnih vlasti Evrope iz Federacije Bosne i Hercegovine.

Vlada je dala prethodnu saglasnost za imenovanje Mirze Duzana, Amera Bektaša i Memnuna Trake za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva Konfekcija “Borac” d.d. Travnik uime državnog kapitala, na period do najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure, počev od dana stupanja na snagu Odluke Skupštine o imenovanju članova Nadzornog odbora.

Nakon imenovanja novog federalnog ministra, danas je doneseno Rješenje o prestanku važenja Rješenja o ovlaštenju za potpisivanje akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i o čuvanju i upotrebi pečata ovog ministarstva.

Danas je na period od 90 dana produžen mandat predsjednici i članovima Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH. Ovo je učinjeno jer im je dosadašnji mandat isteka, a na ovan način se omogućava nesmetan rad Zavoda do imenovanja novog Upravnog odbora na osnovu javnog konkursa.

 

* * *


Sjednica Vlade FBiH je završena u 16.00 sati.
 

Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE