29. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 05.11.2015.
Dnevni red

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika 28. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 22.10.2015. godine i Zapisnika 16. hitne sjednice, održane 23.10.2015. godine
2. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici
3. Nacrt zakona o izmjenama i dopuni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine
4. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine
5. Radni tekst Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu
6. Radni tekst Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu
7. Prijedlog mišljenja o Nacrtu zakona o tehničkoj kulturi Federacije Bosne i Hercegovine, koji su podnijeli Amir Zukić i Omer Škaljo, poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
8. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine, koji je podnio Dennis Gratz, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH
9. Izjašnjenje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike na Inicijativu za stavljanje van snage Uredbe o uslovima koje je preduzeće, odnosno druga pravna osoba dužna ispunjavati u pogledu broja zaposlenih radnika radi obavljanja djelatnosti, koju je podnijelo Udruženje privrednika „Biznis centar” Jelah/Tešanj, s Prijedlogom zaključka
10. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu broj: 09 0 U 023368 15 Fp
11. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar
11.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, zakazanoj za dan 19.11.2015. godine
12. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva PS Vitezit d.o.o. Vitez
12.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini PS Vitezit d.o.o. Vitez, zakazanoj za dan 6.11.2015. godine
12.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini PS Vitezit d.o.o. Vitez, zakazanoj za dan 6.11.2015. godine
13. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
14. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za razrješenje dužnosti članova Uprave društva
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za imenovanje vršitelja dužnosti članova Uprave društva
15. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za imenovanje generalnog direktora-predsjednika Uprave Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika u Dioničko društvo Ceste Mostar
17. Prijedlozi rješenja:
a) Prijedlog rješenja o razrješenju dužnosti v.d. direktora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški
b) Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju direktora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški
18. Prijedlozi rješenja:
a) Prijedlog rješenja o razrješenju direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću
b) Prijedlog rješenja o imenovanju direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću
19. Prijedlog rješenja o imenovanju direktora Kazneno - popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu
20. Prijedlog rješenja o imenovanju Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine
21. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju ekspertne Radne grupe (V. broj: 1285/2015 od 23.9.2015. godine)
22. 22. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije (Komisija za kontrolu namjenskog utroška grant sredstava odobrenih korisnicima u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa “Realizacije projekata održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske” iz sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta i Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica)
23. Zahtjev za prestanak važenja Rješenja o imenovanju članova delegacije Bosne i Hercegovine u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Evrope iz Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom rješenja
24. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o produženju roka važnosti sveobuhvatne carinske garancije i odobravanju reprograma kredita privrednom društvu „Pretis” d.d. Vogošća
25. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva Konfekcija Borac d.d. Travnik ispred državnog kapitala
26. Prijedlog odluke sa Informacijama o realizaciji Zaključka V. broj: 1114/2015 od 27.8.2015. godine (Idejni projekat za objekat „Vila Braun” u Ulici Alipašina 45) i Zaključka V. broj: 1212/2015 od 17.9.2015. godine (osiguranje poslovnih prostora za smještaj ureda Predsjednika i potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine)
a) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
b) Informacije o realizaciji Zaključka V. broj: 1114/2015 od 27.8.2015. godine (Idejni projekat za objekat „Vila Braun” u Ulici Alipašina 45) i Zaključka V. broj: 1212/2015 od 17.9.2015. godine (osiguranje poslovnih prostora za smještaj ureda predsjednika i potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine)
1. Zahtjev potpredsjednice Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa realizacijom Zaključka V.broj: 1114/2015 od 27.8.2015. godine
2. Informacija o realizaciji tačke 2. Zaključka V. broj: 1114/2015 od 27.8.2015. godine (Idejni projekat za objekat „Vila Braun” u Ulici Alipašina 45)
3. Zahtjev za instrukciju za postupanje u vezi sa Zaključkom V. broj: 1114/2015 od 27.8.2015. godine i Zaključkom V. broj: 1212/2015 od 17.9.2015. godine (osiguranje poslovnih prostora za smještaj ureda predsjednika i potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine)  
4. Zahtjev za dopunu Zaključka V. broj: 1212/2015 od 17.9.2015. godine (u vezi smještaja ureda predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine)
27. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
28. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke
29. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o formiranju i radu Revizorskih timova za kontrolu i Revizorskog tima za koordinaciju
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o načinu i postupku vršenja revizije
30. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o imenovanju punomoćnika državnog kapitala u Skupštini JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
31. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
32. Prijedlog rješenja po prigovoru Centra za životnu sredinu iz Banja Luke na Rješenje sekretara Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o pristupu informacijama
33. Prijedlog rješenja o prestanku važenja Rješenja o ovlaštenju za potpisivanja akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i čuvanju i upotrebi pečata Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije
34. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa, s Prijedlogom zaključka
35. Izvještaj o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period od 1.1.2015. do 30.9.2015. godine, s Prijedlogom zaključka
36. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije obveznica na dan 20.10.2015. godine, s Prijedlogom zaključka
37. Kvartalni izvještaj o napretku Projekta „Jačanje zdravstvenog sektora-dodatno finansiranje” (HSEP AF) za period 1. juli - 30. septembar 2015. godine, s Prijedlogom zaključka
38. Izvještaj o napretku Projekta podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja SSNESP za III kvartal 2015. godine, s Prijedlogom zaključka
39. Dokument Konkurentnost 2015.-2016. Bosna i Hercegovina, s Prijedlogom zaključka
40. 40. Plan rada Federalne uprave civilne zaštite za 2015. godinu, s Prijedlogom zaključka
41. Izvještaj o utrošku odobrenih sredstava sa zahtjevom za dodjelu preostalog dijela transfera i Prijedlogom odluke
a) Izvještaj o utrošenim sredstvima iz transfera “Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom” i Zahtjev za odobravanje izdvajanja drugog dijela sredstava iz Budžeta
b) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja drugog dijela sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu za Federalnu agenciju za upravljanje oduzetom imovinom
42. Informacija o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zašite za period juli-septembar 2015. godine, s Prijedlogom zaključaka
43. Informacija o prijedlogu za saradnju kineske kompanije TINYUAN CONSTRUCTION GROUP Co. Ltd.
44. Informacija o Prijedlogu inicijative za poduzimanje mjera i aktivnosti kojima će biti osigurano smanjenje trenda emigracije stanovništva i ispisa građana Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine iz državljanstva Federacije Bosne i Hercegovine radi sticanja državljanstva drugih država, s Prijedlogom zaključka
45. Informacija „Analiza stepena inkluzivnosti osnovnog obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine”, s Prijedlogom zaključka
46. Informacija o problematici finansiranja sektora zdravstva u Federaciji Bosne i Hercegovine, s posebnim osvrtom na problematiku finansiranja kliničkih centara u Federaciji Bosne i Hercegovine i potrebi saniranja utvrđenih gubitaka zdravstvenog sektora, s Prijedlogom zaključaka
47. Informacija o usklađivanju Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine sa Zakonom o radu, s Prijedlogom zaključaka
48. Informacija o realizaciji Odluke V. broj: 1090/2015 od 27.8.2015. godine, o davanju na korištenje objekta u Sarajevu, ulica Dola 15, Federalnom zavodu za programiranje razvoja, s Prijedlogom zaključka
49. Prijedlozi rješenja:
a) Prijedlog rješenja o razrješenju Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
50. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Hrvatskoj pošti d.o.o. Mostar za zaključivanje ugovora o radu na određeno i neodređeno vrijeme
51. Prijedlog zaključka za tužbu Sindikata Hrvatske pošte d.o.o. Mostar protiv JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar radi emisije dionica
5.11.2015.

29. sjednica Vlade FBiH održana 5.11.2015. u Sarajevu.

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika 28. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 22.10.2015. godine i Zapisnika 16. hitne sjednice, održane 23.10.2015. godine
2. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici
3. Nacrt zakona o izmjenama i dopuni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine
4. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine
5. Radni tekst Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu
6. Radni tekst Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu
7. Prijedlog mišljenja o Nacrtu zakona o tehničkoj kulturi Federacije Bosne i Hercegovine, koji su podnijeli Amir Zukić i Omer Škaljo, poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
8. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine, koji je podnio Dennis Gratz, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH
9. Izjašnjenje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike na Inicijativu za stavljanje van snage Uredbe o uslovima koje je preduzeće, odnosno druga pravna osoba dužna ispunjavati u pogledu broja zaposlenih radnika radi obavljanja djelatnosti, koju je podnijelo Udruženje privrednika „Biznis centar” Jelah/Tešanj, s Prijedlogom zaključka
10. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu broj: 09 0 U 023368 15 Fp
11. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar
11.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, zakazanoj za dan 19.11.2015. godine
12. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva PS Vitezit d.o.o. Vitez
12.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini PS Vitezit d.o.o. Vitez, zakazanoj za dan 6.11.2015. godine
12.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini PS Vitezit d.o.o. Vitez, zakazanoj za dan 6.11.2015. godine
13. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
14. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za razrješenje dužnosti članova Uprave društva
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za imenovanje vršitelja dužnosti članova Uprave društva
15. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za imenovanje generalnog direktora-predsjednika Uprave Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika u Dioničko društvo Ceste Mostar
17. Prijedlozi rješenja:
a) Prijedlog rješenja o razrješenju dužnosti v.d. direktora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški
b) Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju direktora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški
18. Prijedlozi rješenja:
a) Prijedlog rješenja o razrješenju direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću
b) Prijedlog rješenja o imenovanju direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću
19. Prijedlog rješenja o imenovanju direktora Kazneno - popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu
20. Prijedlog rješenja o imenovanju Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine
21. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju ekspertne Radne grupe (V. broj: 1285/2015 od 23.9.2015. godine)
22. 22. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije (Komisija za kontrolu namjenskog utroška grant sredstava odobrenih korisnicima u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa “Realizacije projekata održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske” iz sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta i Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica)
23. Zahtjev za prestanak važenja Rješenja o imenovanju članova delegacije Bosne i Hercegovine u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Evrope iz Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom rješenja
24. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o produženju roka važnosti sveobuhvatne carinske garancije i odobravanju reprograma kredita privrednom društvu „Pretis” d.d. Vogošća
25. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva Konfekcija Borac d.d. Travnik ispred državnog kapitala
26. Prijedlog odluke sa Informacijama o realizaciji Zaključka V. broj: 1114/2015 od 27.8.2015. godine (Idejni projekat za objekat „Vila Braun” u Ulici Alipašina 45) i Zaključka V. broj: 1212/2015 od 17.9.2015. godine (osiguranje poslovnih prostora za smještaj ureda Predsjednika i potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine)
a) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
b) Informacije o realizaciji Zaključka V. broj: 1114/2015 od 27.8.2015. godine (Idejni projekat za objekat „Vila Braun” u Ulici Alipašina 45) i Zaključka V. broj: 1212/2015 od 17.9.2015. godine (osiguranje poslovnih prostora za smještaj ureda predsjednika i potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine)
1. Zahtjev potpredsjednice Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa realizacijom Zaključka V.broj: 1114/2015 od 27.8.2015. godine
2. Informacija o realizaciji tačke 2. Zaključka V. broj: 1114/2015 od 27.8.2015. godine (Idejni projekat za objekat „Vila Braun” u Ulici Alipašina 45)
3. Zahtjev za instrukciju za postupanje u vezi sa Zaključkom V. broj: 1114/2015 od 27.8.2015. godine i Zaključkom V. broj: 1212/2015 od 17.9.2015. godine (osiguranje poslovnih prostora za smještaj ureda predsjednika i potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine)  
4. Zahtjev za dopunu Zaključka V. broj: 1212/2015 od 17.9.2015. godine (u vezi smještaja ureda predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine)
27. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
28. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke
29. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o formiranju i radu Revizorskih timova za kontrolu i Revizorskog tima za koordinaciju
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o načinu i postupku vršenja revizije
30. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o imenovanju punomoćnika državnog kapitala u Skupštini JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
31. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
32. Prijedlog rješenja po prigovoru Centra za životnu sredinu iz Banja Luke na Rješenje sekretara Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o pristupu informacijama
33. Prijedlog rješenja o prestanku važenja Rješenja o ovlaštenju za potpisivanja akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i čuvanju i upotrebi pečata Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije
34. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa, s Prijedlogom zaključka
35. Izvještaj o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period od 1.1.2015. do 30.9.2015. godine, s Prijedlogom zaključka
36. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije obveznica na dan 20.10.2015. godine, s Prijedlogom zaključka
37. Kvartalni izvještaj o napretku Projekta „Jačanje zdravstvenog sektora-dodatno finansiranje” (HSEP AF) za period 1. juli - 30. septembar 2015. godine, s Prijedlogom zaključka
38. Izvještaj o napretku Projekta podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja SSNESP za III kvartal 2015. godine, s Prijedlogom zaključka
39. Dokument Konkurentnost 2015.-2016. Bosna i Hercegovina, s Prijedlogom zaključka
40. 40. Plan rada Federalne uprave civilne zaštite za 2015. godinu, s Prijedlogom zaključka
41. Izvještaj o utrošku odobrenih sredstava sa zahtjevom za dodjelu preostalog dijela transfera i Prijedlogom odluke
a) Izvještaj o utrošenim sredstvima iz transfera “Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom” i Zahtjev za odobravanje izdvajanja drugog dijela sredstava iz Budžeta
b) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja drugog dijela sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu za Federalnu agenciju za upravljanje oduzetom imovinom
42. Informacija o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zašite za period juli-septembar 2015. godine, s Prijedlogom zaključaka
43. Informacija o prijedlogu za saradnju kineske kompanije TINYUAN CONSTRUCTION GROUP Co. Ltd.
44. Informacija o Prijedlogu inicijative za poduzimanje mjera i aktivnosti kojima će biti osigurano smanjenje trenda emigracije stanovništva i ispisa građana Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine iz državljanstva Federacije Bosne i Hercegovine radi sticanja državljanstva drugih država, s Prijedlogom zaključka
45. Informacija „Analiza stepena inkluzivnosti osnovnog obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine”, s Prijedlogom zaključka
46. Informacija o problematici finansiranja sektora zdravstva u Federaciji Bosne i Hercegovine, s posebnim osvrtom na problematiku finansiranja kliničkih centara u Federaciji Bosne i Hercegovine i potrebi saniranja utvrđenih gubitaka zdravstvenog sektora, s Prijedlogom zaključaka
47. Informacija o usklađivanju Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine sa Zakonom o radu, s Prijedlogom zaključaka
48. Informacija o realizaciji Odluke V. broj: 1090/2015 od 27.8.2015. godine, o davanju na korištenje objekta u Sarajevu, ulica Dola 15, Federalnom zavodu za programiranje razvoja, s Prijedlogom zaključka
49. Prijedlozi rješenja:
a) Prijedlog rješenja o razrješenju Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
50. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Hrvatskoj pošti d.o.o. Mostar za zaključivanje ugovora o radu na određeno i neodređeno vrijeme
51. Prijedlog zaključka za tužbu Sindikata Hrvatske pošte d.o.o. Mostar protiv JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar radi emisije dionica
 

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE