28. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 22.10.2015.
Saopćenje o radu

28. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:

UTVRĐENI AMANDMANI NA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA
I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ SLUŽBI U FBiH

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru kojom je, po ovlaštenju premijera FBiH Fadila Novalića, predsjedavala zamjenica premijera FBiH i federalna ministrica finansija Jelka Milićević, utvrdila amandmane na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u FBiH.

Jednim od amandmana uvedena je odredba koja propisuje da se rukovodeći državni službenici, izuzev savjetnika, u tijelima državne službe zapošljavaju putem javnog konkursa kojeg provodi tijelo državne službe koje ga upošljava s ciljem transparentnosti i zakonitosti procedure upošljavanja istih.

Novina je i da je rukovodećim državnim službenicima, za razliku od državnih službenika, onemogućeno da budu članovi upravnih i nadzornih odbora federalnih zavoda, federalnih direkcija, federalnih agencija i privrednih društava sa učešćem državnog kapitala.

Utvrđen je i amandman kojim su usaglašene odredbe Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH sa Zakonom o radu.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O HRANITELJSTVU U FEDERACIJI BiH

U sklopu reforme socijalne zaštite u Federaciji BiH, Vlada Federacije BiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o hraniteljstvu.

Postojeće stanje u oblasti hraniteljstva u FBiH karakterizira neharmoniziran, nepotpun i nedovoljno osnažen sistem socijalnog zbrinjavanja najranjivijih kategorija stanovništva, djece i odraslih bez porodičnog staranja, koji nije usklađen s međunarodnim standardima i potrebama hranjenika. Ovo ukazuje na neophodnost harmoniziranja i usklađivanja pravnog okvira i prakse s međunarodnim standardima.

U smislu Nacrta zakona, hraniteljstvo je oblik zaštite izvan vlastite porodice kojim se djetetu ili odrasloj osobi osiguravaju smještaj i zaštita u hraniteljskoj porodici koju čine hranitelj, njegov bračni ili vanbračni partner i drugi srodnici s kojima hranitelj živi u zajedničkom domaćinstvu.

Hranitelju pripada naknada za njegov rad, pruženu zaštitu i uložen trud u zbrinjavanju hranjenika, a namijenjena je izdržavanju hranjenika (troškovi smještaja i druge potrebe). Visina hraniteljske naknade ovisi o broju i vrsti smještenih hranjenika, a osnovica za izračun je prosječna neto plata isplaćena u FBiH prema objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku za prethodnu godinu. Mjesečna naknada hranitelju po jednom hranjeniku iznosi 25 posto osnovice, a uvećava se za 15 posto za svakog narednog hranjenika. Izuzetno, mjesečna naknada za specijalizirano hraniteljstvo iznosi 40 posto od osnovice i uvećava se za 20 posto za svakog narednog hranjenika.

Hraniteljstvo se obavlja na osnovu ugovora o međusobnim pravima i obavezama koji sklapaju centar za socijalni rad i potencijalni hranitelj.

U odnosu na potrebe hranjenika, hraniteljstvo može biti tradicionalno, specijalizovano, hitno i povremeno.

Osoba koja želi biti hranitelj mora biti državljanin Bosne i Hercegovine, punoljetna, imati prebivalište u FBiH, poslovnu i zdravstvenu sposobnost, te najmanje srednjoškolsko obrazovanje. Uz to, mora dokazati da članovi hraniteljske porodice nemaju neizmirenih poreskih obaveza. Treba imati kompetencije za zaštitu, čuvanje, njegu, odgoj i zadovoljavanje drugih potreba, prema stručnoj procjeni centra, kao i stambene i materijalne uslove.

Vlada FBiH danas je usvojila i dokument Federalnog ministarstva rada i socijalne politike “Javne politike o razvoju hraniteljstva u Federaciji BiH”.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O OSNOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE, ZAŠTITE CIVILNIH
ŽRTAVA RATA I ZAŠTITE OBITELJI S DJECOM

Prema Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom, utvrđenom na današnjoj sjednici Vlade FBiH, osnovica za obračun mjesečnih novčanih primanja iznosi 274,40 konvertibilnih maraka.

Ukoliko planirana sredstva za tekuću godinu budu nedostatna za isplatu primanja ili budu ograničena po nekom drugom pravnom osnovu, raspoloživa sredstva dijele se s iznosom potrebnim za isplatu prema Zakonu i određuje koeficijent za mjesečna davanja koji ostaje na snazi do rebalansa aktualnog ili usvajanja novog proračuna. Odluku o visini koeficijenta donosi Vlada FBiH.

Ako dođe do povećanja ili smanjenja novčanih davanja za priznata prava, korisnicima neće biti izdavana nova rješenja.

Nacrtom zakona je predviđeno da će federalni ministar rada i socijalne politike, na prijedlog nadležnih institucija, a uz suglasnost Federalne vlade, formirati posebno povjerenstvo kao neovisno stručno tijelo koje će davati mišljenje je li podnositelj zahtjeva žrtva seksualnog nasilja. Povjerenstvo će se sastojati od pet članova i to najmanje od po jednog pravnika, psihologa i specijaliste psihijatrije.

Osobe kojima u postupku revizije po propisima o vojnim invalidima prestane priznato pravo, mogu podnijeti zahtjev za priznavanje prava po ovom zakonu.

Prema obrazloženju Nacrta zakona, sukladno dosadašnjim odredbama osnovica za obračun mjesečnih novčanih primanja iznosi 80 posto od najniže cijene rada utvrđene Kolektivnim ugovorom.

Međutim, stupanje na snagu novog Zakona uzrokuje izmjenu dosadašnjih kolektivnih ugovora i drugih pravnih propisa kojima je regulirana oblast rada i zaštite na radu. Izmjene postojećih propisa će se izravno odraziti i na visinu osnovice kao temelja za obračun novčanih naknada za osobe sa invaliditetom.

IZMJENA I DOPUNA UREDBE О PLАĆАNJU GОТОVIМ NОVCЕМ

Vlada FBiH danas je izmijenila i dopunila Urеdbu o uvjetima i načinu plaćanja gotovim novcem.

Jedna od izmjena se odnosi na članak 8. Uredbe, po kojem su pоslоvni subјеkti obvezni gоtоv nоvаc, оstvаrеn оbаvlјаnjеm rеgistrirаnе dјеlаtnоsti, uplatiti na svoj račun оtvоrеn kоd оvlаštеnе оrgаnizаciје istоg, а nајkаsniје sljedećeg rаdnоg dаnа.

Sada je sadržina ovog članka proširenena tako da su, iznimno, pоslоvni subјеkti čiјi dnеvni priljev gоtоvоg nоvcа nе prеlаzi 200 KМ, ili su udаlјеni оd оvlаštеnе оrgаnizаciје 15 i višе kilоmеtаrа, dužni gоtоvi nоvac uplatiti nајkаsniје u rоku оd pеt rаdnih dаnа, a priređivači igara na sreću, sukladno propisu kojim se propisuje priređivanje igara na sreću, dužni su novac za proteklih sedam dana, zaključno s nedjeljom, uplatiti najkasnije u sljedeći utorak.

Ukoliko je dnevni priljev gotovog novca ostvaren u petak, narednim radnim danom smatra se sljedeći ponedjeljak.

Nova je i odredba po kojoj se uplata gotovog novca na račun kod ovlaštenih organizacija i vođenje blagajne ne odnosi na poduzetnike koji porez na dohodak plaćaju u paušalnom iznosu.

Uz ostale izmjene i dopune, dodana je i odredba po kojoj je u trgovini na veliko zabranjeno plaćanje i naplaćivanje proizvoda u gotovom novcu.

SAGLASNOST „ENERGOINVESTU” NA PRODAJU UDJELA

Vlada FBiH dala je danas saglasnost na Odluku Nadzornog odbora privrednog društva ,,Energoinvest” d.d. Sarajevo o načinu i metodi prodaje 100 posto udjela u društvu „Energoinvest RTC-AMT“ d.o.o. Sarajevo, javnim prikupljanjem ponuda u maloj privatizaciji.

U obrazloženju ovakve odluke je navedeno da „Energoinvest RTC-AMT“ već duže nema ugovorenih poslova iz osnovne djelatnosti i da posluje s gubicima. Stoga je Nadzorni odbor „Energoinvest“ d.d. Sarajevo donio zaključak da bude analizirana opravdanost postojanja ove firme kćerke.

O IZGRADNJI BLOKA 1 TERMOELEKTRANE “BANOVIĆI”

Vlada FBiH je prihvatila informaciju RMU „Banovići“ d.d. Banovići o aktivnostima na izboru strateškog partnera za finansiranje i izgradnju Bloka 1 Termoelektrane „Banovići“, snage 350 MW u periodu od 27.8.2015. godine do 12.10.2015. godine.

Vlada Federacije je dala saglasnost na predloženi Sporazum o strateškoj saradnji između RMU „Banovići“ i kompanije Dongfang Electric Corporation Limited iz Kine, od 12.10.2015. godine. Također, dala je aglasnost i na predloženi Ugovor o inženjeringu, nabavci i izgradnji ovog energetskog objekta.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Vlada FBiH se na današnjoj sjednici upoznala sa izvještajem Komisije za usklađivanje odredbi Nacrta zakona o zaštiti okoliša sa odredbama propisa iz oblasti zaštite voda i prostornog uređenja.

Federalna vlada donijela je Odluku o usvajanju Izvještaja o monitoringu ostvarenih strateških ciljeva i analizi trendova uz preporuke za poboljšanje stanja po oblastima i implementacije Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013-2017) za period od 1.1.2014. godine do 31.7.2015. godine. Nadležna ministarstva, ustanove i organizacije Vlada je zadužila da preporuke iz Izvještaja za poboljšanje stanja uvrste u svoje godišnje planove rada. Stručni tim za izradu i praćenje provedbe Strategije zadužen je da uradi analizu usklađenosti zakonodavstva s Konvencijom Vijeća Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, a nadležna federalna ministarstva da izrade podzakonske akte predviđene Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici, te sačine analizu provođenja zaštitnih mjera prema Zakonu. Federalno ministarstvo pravde je zaduženo da sačini Izvještaj o provedbi Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u skladu sa ovim zakonom.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH donijela je Odluku kojom propisuje opće i posebne kriteriji koje je potrebno da ispunjavaju osobe za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije BiH. Također je donijela i Odluku o raspisivanju javnog konkursa za ovaj izbor i imenovanje, te imenovala petočlanu Konkursnu komisiju.

Danas je Vlada razriješila dužnosti dosadašnjeg direktora Finansijsko-informatičke agencije, te za vršioca dužnosti direktora, na period do tri mjeseca, odnosno do okončanja postupka imenovanja u skladu sa zakonom, imenovala Esada Mahmutovića.

Vlada je dala prethodnu saglasnost na prijedlog za imenovanje članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda HZ-HB d.d. Mostar: Karmele Miletić, Ive Vincetića, Ivice Krivića, Bože Perića, Midhata Arpadžića i Ivanke Galić.

Prethodnu saglasnost Vlade dobio je i Nadzorni odbor UNIS GROUP-a d.o.o Ilidža za imenovanje Damira Veje za direktora ovog privrednog društva.

 

* * *

 

Sjednica Vlade FBiH je završena u 12.50 sati.


 

Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE