28. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 22.10.2015.
Dnevni red

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika 27. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 15.10.2015. godine i Zapisnika 15. hitne sjednice, održane 20.10.2015. godine, telefonskim putem
2. Prijedlog amandmana na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
3. Dokument "Javne politike u razvoju hraniteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovine", sa Prijedlogom zaključka
4. Prednacrt zakona o hraniteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine
5. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom
6. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem
7. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Projekat IPA ADRIATIC CBC PROGRAM 2007-2015", otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
8. Prijedlozi akata o provođenju konkursne procedure za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
a) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
c) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika u JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo o načinu i metodi prodaje 100% udjela Energoinvest d.d. Sarajevo u društvu Energoinvest RTC-ATM d.o.o. Sarajevo u postupku male privatizacije
11. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje službenog motornog vozila Federalnog zavoda za agropedologiju
12. Prijedlog odluke o davanju na korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Dalmatinska broj 1, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata- Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
13. Prijedlozi rješenja:
a) Prijedlog rješenja o razrješenju direktora Finansijsko-informatičke agencije
b) Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Finansijsko-informatičke agencije
14. Izvještaj o radu Komisije za usklađivanje odredbi Nacrta zakona o zaštiti okoliša sa odredbama propisa iz oblasti zaštite voda i prostornog uređenja, sa Prijedlogom zaključka
15. Izvještaj o monitoringu ostvarenih strateških ciljeva i analizi trendova uz preporuke za poboljšanje stanja po oblastima i implementacije Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013-2017), sa Prijedlogom odluke o usvajanju Izvještaja o monitoringu ostvarenih strateških ciljeva i analizi trendova uz preporuke za poboljšanje stanja po oblastima i implementacije Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013-2017)
16. Informacije o aktivnostima u postupku izdavanja energetskih dozvola za izgradnju vjetroelektrana sa prijedlozima i nacrtima zaključaka:
a) Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE Debelo Brdo privrednom društvu KONCIG d.o.o. Posušje, sa Prijedlogom i Nacrtom zaključka
b) Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE Jelovača privrednom društvu F.L.WIND d.o.o. Tomislavgrad, sa Prijedlogom i Nacrtom zaključka
c) Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE Podveležje JP EP BIH d.d. Sarajevo, sa Prijedlogom i Nacrtom zaključka
17. Informacija o aktivnostima na izboru strateškog partnera za finansiranje i izgradnju Termoelektrane Banovići, Blok 1-350 MW u periodu od 27.08.2015. godine do 12.10.2015. godine sa Prijedlogom zaključaka i Nacrtom zaključka
18. Informacija o održanoj XIV. Skupštini privrednog društva „Feroelektro“ d.d. Sarajevo, sa Prijedlogom zaključka
19. Informacija u upravnom sporu po tužbi tužitelja EURO MEDIA BROADCASTING COMPANY d.o.o. Sarajevo protiv tužene Federacije Bosne i Hercegovine – Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, radi poništenja Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 1429/2014 od 22.07.2014. godine, sa Prijedlogom zaključka
20. Informacija o izvršenju presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom odgovora Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine
21. Informacija u vezi sa Zahtjevom Javnog pravobraniteljstva Grada Mostara za predaju u posjed eksproprisanih nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji sa Prijedlogom zaključka (realizacija Zaključka V. broj: 1389/2015 od 15.10.2015. godine)
22. Prijedlog zaključka u vezi rješavanja imovinsko-pravnog statusa objekta i zemljišta u Ulici Alipašina 45 (Vila Braun)
23. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti privrednom društvu „Energoinvest“ d.d. Sarajevo, kao prodavcu za zaključenje Aneksa Ugovora o kupoprodaji na Ugovor broj: 02-19-1052-11/14, od 06.02.2015. godine zaključen sa firmom DIRUS Projekt d.o.o. Zagreb
24. Zahtjev za izjašnjenje u vezi sa prijedlozima rješenja za imenovanje i razrješenje iz prethodnog saziva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
25. Prijedlog odgovora na tužbu koju je podnio tužitelj „PARTS“ d.o.o. Široki Brijeg, protiv Rješenja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine broj: 03-27-609/2015 od 25.06.2015. godine i broj: 03-27-609-1/2015 od 09.07.2015. godine
26. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Elektroprivreda“ Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar
27. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo za prijem zaposlenika na određeno vrijeme
28. Informacija o stanju u J.P. B&H Airlines d.o.o. Sarajevo, sa Prijedlogom zaključka
29. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „UNIS GROUP“ d.o.o Ilidža za imenovanje direktora društva

 

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE