27. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 15.10.2015.
Saopćenje o radu27. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:

IZMJENE I DOPUNE UREDBE ZA STICANJE STATUSA TRENERA U PROVEDBI STRUČNOG OBRAZOVANJA I USAVRŠAVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Osnovni razlog zbog kojeg je Vlada FBiH, na današnjoj sjednici u Sarajevu, donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima za sticanje statusa trenera u provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH, jeste smanjenje troškova obuke u skladu s raspoloživim sredstvima za stručno usavršavanje državnih službenika.

Na ovaj način je Agenciji za državnu službu FBiH omogućeno i da na javan i transparentan način osigurava kvalitetnu stručnu osnovu (Lista trenera) potrebnu za provedbu stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika uz znatno manji utrošak sredstava nego kroz redovne tenderske procedure.

Javni poziv za trenere Agencija objavljuje na svojoj web-stranici i u dnevnim novinama najmanje jednom godišnje, a kandidate izvještava o rezultatima izbora elektronskim putem ili na drugi način, najkasnije šezdeset dana od dana objave javnog poziva.

Obračunska jedinica za održane obuke je 45 minuta u neto iznosu od 50 KM. Ukoliko je predviđena mogućnost rada predavača u paru, iznos naknade za održanu nastavnu jedinicu je 40 KM.

Za obuke u oblasti stranih jezika i informacionih tehnologija je za nastavnu jedinicu predviđen iznos od 30 KM, dok je za pripremu programa obuke, na zahtjev Agencije, neto iznos 200 KM.

SREDSTVA ZA OKOLIŠ

Vlada FBiH donijela je danas dvije odluke koji se odnose na transfer i utrošak budžetskih sredstava za okoliš.

Prema jednoj od odluka 500.000 KM bit će dodijeljeno JP Nacionalni park “Una”. U obrazloženju Odluke navedeno je da je u Studiji izvodljivosti, koja je rađena kao preduslov za donošenje Zakona o Nacionalnom parku “Una”, predviđena neophodna finansijska podrška od 900.000 KM godišnje iz Budžeta Federacije BiH, za period od pet godina, s procjenom da će Nacionalni park s tom podrškom dostići samoodrživo poslovanje. U Budžetu Federacije BiH za 2015. godinu planirano je 500.000 KM, a u proteklom periodu, od osnivanja NP “Una”, iz Budžeta Federacije BiH je isplaćeno ukupno 2.230.000 KM.

Drugom odlukom 700.000 KM predviđeno je za sufinansiranje projekata za zatvaranje tehnički neuređenih općinskih deponija, unaprjeđenje rada postojećih regionalnih centara za upravljanje komunalnim otpadom i/ili tehničko unaprjeđenje postojeće infrastrukture i postrojenja za upravljanje komunalnim otpadom na području Federacije BiH, dok će 300.000 KM biti raspoređeno za sufinansiranje podrške boljem funkcionisanju upravljanja uspostavljenim zaštićenim područjima u Federaciji BiH. U oba slučaja sredstva će bit raspoređivana na temelju javnog konkursa koji će raspisati Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

PRIHVAĆENE PREPORUKE EUROPSKE KOMISIJE

Federalna vlada prihvatila je danas preporuke Europske komisije sa sastanka Tehničkih konzultacija u sklopu Radne skupine za poljoprivredu i ribarstvo u oblastima poljoprivrede i ruralnog razvoja, ribarstva, sigurnosti hrane, veterinarstva i fitosanitarnih pitanja.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalnu upravu za inspekcijske poslove da, u okviru vlastitih nadležnosti, u razumno mogućem roku poduzmu sve neophodne aktivnosti na ispunjenju obveza preuzetih Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između BiH i EU. Također su dužni, u najkraćem mogućem roku, dostaviti dodatna pojašnjenja i druge informacije koje zahtijeva Europska komisija.

Zadužen je Ured Vlade FBiH za europske integracije da pruži svu neophodnu stručnu i tehničku pomoć članovima Radne skupine za poljoprivredu, sigurnost hrane i ribarstvo uime Federacije BiH sukladno Odluci o davanju suglasnosti za imenovanje članova radnih skupina za europske integracije koje će djelovati u sastavu pododbora za stabilizaciju i pridruživanje, kao i radu tijela za praćenje procesa reformi u Bosni i Hercegovini.

PRIJEDLOG AKCIONOG PLANA ZA PRIMJENU
STRATEŠKIH PRAVACA RAZVOJA KARIJERNE ORIJENTACIJE

Vlada Federacije BiH prihvatila je Prijedlog akcionog plana za primjenu Strateških pravaca razvoja karijerne orijentacije u Federaciji BiH za period 2015. - 2020. godina, te svoj Generalni sekretarijat zadužila da ovaj dokument uputi vladama kantona kako bi oni pristupili izradi svojih akcionih planova.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i Federalni zavod za zapošljavanje su danas obavezani da, u saradnji s ostalim članovima Radne grupe, prate napredak ostvaren u razvoju djelatnosti karijerne orijentacije u FBiH, u skladu s ciljevima utvrđenim u Strateškim pravcima i prema prijedlogu mjera i aktivnosti iz Prijedloga akcionog plana za njegovu primjenu, te da jednom godišnje Vladi Federacije BiH o tome podnose izvještaj do 2020. godine.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je u 2014. godini, kroz djelovanje Intersektorske radne grupe, vodilo proces izrade Strateških pravaca razvoja karijerne orijentacije u Federaciji BiH za period 2015 - 2020. godina, a dokument je finaliziran u novembru 2014. godine, te potom razmatran i usvojen na 143. sjednici Vlade Federacije BiH, održanoj 10. decembra 2014. godine.

Dokument daje smjernice za revitaliziranje i moderniziranje karijerne orijentacije kao jedne od ključnih djelatnosti za razvoj društva. Karijerna orijentacija obuhvata sve aktivnosti koje se poduzimaju tokom života radi identificiranja vlastitih sposobnosti, kompetencija i interesovanja, razvoja vještina potrebnih za prikupljanje relevantnih informacija, njihovu analizu i donošenje na činjenicama zasnovanih odluka koje se odnose na procese učenja, obrazovanja i razvoja karijere, uključujući izbor srednje škole, fakulteta, odnosno zanimanja, ili pak promjenu radnog mjesta ili zanimanja, stručno usavršavanje s ciljem napredovanja u karijeri i slično.

Svrha izrade Prijedloga akcionog plana je, prije svega, razrada specifičnih ciljeva razvoja karijerne orijentacije u FBiH utvrđenih u Strateškim pravcima.

U Prijedlogu akcionog plana su za svaki od devet specifičnih ciljeva razvoja karijerne orijentacije u Federaciji BiH predložene mjere, aktivnosti, indikatori izvršenja, nosioci aktivnosti, institucije koje će pratiti provođenje aktivnosti, vremenski okvir i izvori finansiranja.

O POSLOVANJU PRIVREDNIH DRUŠTAVA IZ OBLASTI ENERGIJE U 2014. GODINI

Vlada FBiH usvojila je danas izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o poslovanju privrednih društava iz oblasti energije za 2014. godinu.

Prema ovom izvještaju, JP Elektroprivreda BiH ostvarilo je u prošloj godini ukupan prihod od 980,8 miliona KM, što je za 10,4 miliona KM ili za jedan posto više od planiranog. U odnosu na 2013. godinu prihodi su manji za 27,4 miliona KM ili za 2,7 posto. Ukupno ostvareni troškovi i rashodi u 2014. godini iznosili su 977,6 miliona KM, što je više od planiranih za 10,2 miliona KM ili za 1,1 posto. U odnosu na 2013. godinu troškovi i rashodi povećani su za 6,4 miliona KM ili 0,7 posto. U 2014. godini je EPBiH iskazala dobit od 3,2 miliona KM.

Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa „BH Gas” d.o.o. Sarajevo je u prošloj godini ostvarilo ukupan prihod od 132.206.641 KM, što je u odnosu na isti period prethodne godine smanjenje za 21.811.562 KM ili 14,2 posto. Ostvareni ukupni rashodi iznosili su 130.722.587 KM, što je u odnosu na 2013. godinu smanjenje za 38.146.566 KM ili 22,6 posto. Ukupno ostvarena dobit u 2014. godini iznosi 1.484.054 KM.

Ostvareni ukupan prihod privrednog društva „Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo iznosi 4.161.514 KM, što je u odnosu na isti period prethodne godine povećanje za 2.898.676 KM ili 229,5 posto. Ostvareni ukupni rashodi iznose 3.578.619 KM, što je u odnosu na isti period prethodne godine smanjenje za 712.921 KM ili 16,6 posto. U 2014. godini iskazana je dobit od 582.895 KM.

Ostvareni ukupan prihod privrednog društva „Energopetrol“ d.d. Sarajevo iznosio je 174.755.041 KM, što je u odnosu na isti period prethodne godine smanjenje za 4.754.666 KM ili 2,6 posto. Ukupni rashodi iznosili su 184.232.315 KM, što je u odnosu na isti period prethodne godine smanjenje za 7.023.821 KM ili 3,7 posto. U 2014. godini iskazani neto gubitak od 9.477.274 KM manji je za 19,3 posto nego u 2013. godini. Društvo je, na dan 31.12.2014. godine, iskazalo akumulirani gubitak od 185.626.909 KM, što je rezultiralo gubitkom iznad visine kapitala u iznosu od 100.742.159 KM.

Finansijski izvještaj JP Elektroprvreda HZHB d.d. Mostar nije uvršten u integralni izvještaj o poslovanju privrednih društava iz oblasti energije u prošloj godini. Naime, na 24. Skupštini ovog društva, održanoj 29.6.2015. godine, izvještaj je razmatran, ali ne i usvojen.

O PROŠLOGODIŠNJIM ŠTETAMA OD NEVREMENA

Vlada FBiH je prihvatila izvješće o procijenjenoj šteti od prošlogodišnjih poplava i klizišta u Posavskom, Tuzlanskom, Zeničko-dobojskom, Srednjobosanskom, Bosansko-podrinjskom i Sarajevskom kantonu, te zadužila Federalno povjerenstvo za procjenu štete da Federalnom stožeru civilne zaštite dostavi Prijedlog odluke o odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranje dijela šteta općinama Posavskog, Tuzlanskog, Zeničko-dobojskog i Srednjobosanskog kantona.

Nakon detaljne analize dostavljenih izvješća (bez Unsko-sanskog kantona, koji Federalnom povjerenstvu nije dostavio pokazatelje), utvrđeno je da ukupna procijenjena šteta na teritoriju Federacije BiH iznosi 1.414.983.980,28 KM.

Vlada je danas usvojila i izvješća o radu Federalnog stožera civilne zaštite i Federalnog povjerenstva za procjenu štete u 2014. godini. Federalno povjerenstvo za procjenu štete, Federalna uprava civilne zaštite i Federalno ministarstvo financija Vlada je zadužila da, u okviru vlastitih nadležnosti, prate korištenje i utrošak sredstava dodijeljenih na ime jednokratne novčane pomoći općinama za saniranje dijela šteta, te o tome pravodobno izvijeste Federalni stožer civilne zaštite i Vladu Federacije BiH.

PRIPREMA PROGRAMA EKONOMSKIH REFORMI 2016.-2018.

Na današnjoj sjednici Vlade FBiH usvojena je informacija o pripremi Programa ekonomskih reformi za razdoblje od 2016. do 2018. godine, s Planom aktivnosti i obvezama institucija koje u tome sudjeluju.

Nadležna federalna ministarstva Vlada je zadužila da do 5.12.2015. godine dostave finalne dokumente sukladno Smjernicama za izradu programa ekonomskih reformi i preporukama OECD-a i Europske komisije.

Federalno ministarstvo financija će dostavljene prijedloge nadležnih ministarstava objediniti i usuglasiti s Direkcijom za ekonomsko planiranje, te za Vladu pripremiti finalnu verziju Programa ekonomskih reformi iz Federacije Bosne i Hercegovine do 15.12.2015. godine.

Kako je poznato, Bosna i Hercegovina je u obvezi izrade Programa ekonomskih reformi (ERP) za razdoblje 2016.-2018. godina koji, s jedne strane, sadrži srednjoročni makroekonomski i okvir fiskalne politike, uključujući i fiskalne mjere, a, s druge, sveobuhvatan program strukturalnih reformi s ciljem poboljšanja rasta i konkurentnosti zemlje.

ERP treba Europskoj komisiji biti dostavljen najkasnije do 31.1.2016. godine.

O KREDITIMA U ŠVICARSKIM FRANCIMA

Nakon što je danas razmatrala zaključak Doma naroda Parlamenta FBiH kojim je traženo razmatranje Informacije o primjeni zakona u postupku odobrenih kredita koji su vezani za švicarski franak, Vlada Federacije BiH je konstatirala da nema pravni osnov za ulazak u odnos između banaka i klijenata.

Kako bi ubuduće bili spriječene ovakve situacije, Vlada FBiH će preispitati i, u saradnji s Vijećem ministara BiH i Vladom Republike Srpske, pokušati uskladiti zakonske odredbe koje se tiču bankarskog poslovanja. Također, potrebno je raditi na izmjenama Zakona o zaštiti potrošača.

KONCEPT REFORME MIROVINSKOG SUSTAVA

Federalna vlada se upoznala s informacijom o radu međuresorne Radne skupine za izradu tekstova Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju i Zakona o organizaciji mirovinskog i invalidskog osiguranja, te ocijenila da ponuđeni koncepti mogu biti dobar polazni temelj za izradu nacrta ovih zakona.

Među najbitnijim promjenama u odnosu na postojeći zakon, odnosno sustav mirovinskog i invalidskog osiguranja, jeste izmjena načina obračuna mirovinskog osnova kroz bodovni sustav. Predviđeno je i postupno povećavanje prijevremene starosne granice odlaska u mirovinu, pooštravanje uvjeta za invalidsku i porodičnu mirovinu i procesa za njihovo stjecanje.

Uz povećanje financijske discipline i obuhvata mirovinskim sustavom, planirano je uvođenje adekvatnih stopa doprinosa za takozvani beneficirani radni staž.

Za provedbu mirovinske reforme u Federaciji BiH nisu potrebna dodatna financijska sredstva iznad predviđenih prihoda, odnosno doprinosa za mirovinsko osiguranje i obveznih transfera po osnovi posebnih propisa.

Upravo zbog činjenice što je u tijeku izrada novog teksta Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, Vlada Federacije BiH danas nije prihvatila inicijativu Institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine za dopunu članka 60. postojećeg Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, koja se odnosi na omogućavanje ostvarivanja prava na obiteljsku mirovinu i vanbračnom drugu.

INFORMACIJA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BiH

Federalna vlada usvojila je informaciju Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH (APF) o realizaciji zadataka na usklađivanju podataka u registrima društava iz Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima s učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije BiH.

APF je zadužena da, zajedno s nadležnim ministarstvima, analizira status i stanje pojedinih privrednih društava, te utvrdi i Vladi Federacije BiH predloži korigovanu Listu privrednih društava u kojima vrši ovlaštenja na osnovu državnog kapitala iz nadležnosti FBiH. Agencija je, također, obavezana da redovno prati i poduzima operativne mjere na okončanju obaveza usklađivanja podataka u sudskom registru poslovnih subjekata.

U informaciji je navedeno da je APF podnijela zahtjeve za usklađivanje podataka u Registru vrijednosnih papira u Federaciji BiH - upis Federacije BiH kao nespornog vlasnika državnog kapitala, a od privrednih društava zatražila da, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima FBiH, te Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH, podnesu registru društava zahtjeve za usklađivanje podataka u skladu s članom 18. Uredbe o vršenju ovlaštenja u ovim privrednim društvima.

Od ukupno 30 dioničkih društava, podaci u Registru vrijednosnih papira u Federaciji BiH - upis Federacije BiH kao vlasnika državnog kapitala, usklađeni su u njih 29.

U okviru izvještaja o izvršenom prijenosu vlasništva - usklađivanju podataka o vlasništvu, Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH, istaknut je problem tri društva: Sodaso-Holding d.d. Tuzla (u stečaju), Tvornica konfekcije „Borac” d.d. Banovići i Tvornica konfekcije „Borac” d.d. Zenica (okončan stečaj), koji su navedeni u zahtjevu APF-a, ali se ne nalaze na Listi privrednih društava u kojima Vlada Federacije BiH vrši ovlasti na osnovu državnog kapitala.

Kada je riječ o usklađivanju podataka u sudskom registru poslovnih subjekata, APF je zatražila podatke od sva 53 privredna društva - 30 dioničkih društava i 23 sa ograničenom odgovornošću. Iz povratnih informacija dostavljenih do 30.9.2015. godine, vidljivo je da su 22 privredna društva izvršila traženo usklađivanje u sudskom registru poslovnih subjekata, jedanaest ih nije dostavilo informacije, dok je sedam privrednih društava podnijelo zahtjeve prema sudskom registru, a postupak usklađivanja je u toku.

Tri privredna društva tražila su uputstvo i/ili dokumentaciju od APF-a o usklađivanju podataka u sudskom registru poslovnih subjekata, a deset ih za neusklađivanje podataka kao razloge navode stav registra o nadležnosti za upis prava vlasništva, da nemaju dovoljno dokumenata za usklađivanje podataka, te da usklađivanje nije izvršeno zbog isteka mandata Nadzornog odbora.

PROŠLOGODIŠNJE POSLOVANJE PODUZEĆA U FBiH

Federalna vlada usvojila je danas dokument “Analiza poslovanja poduzeća u Federaciji BiH u 2014. godini”, u kojem je navedeno kako su ukupno ostvareni prihodi iznosili 39.925 milijuna KM, što je za 1,95 posto više nego u 2013. godini, dok su ukupni ostvareni rashodi viši za 1,8 posto.

Neto dobit je povećana za značajnih 10,27 posto u odnosu na godinu ranije, dok je iznos neto gubitka nakon oporezivanja na istoj razini. To se reflektiralo i na neto čistu dobit, koja je u 2014. godini iznosila 621 milijun KM, odnosno za 37,39 posto više nego 2013. godine.

Posmatrano po djelatnostima, najveća neto čista dobit u 2014. godini ostvarena je u trgovini (49,6 posto od ukupne ostvarene neto čiste dobiti poduzeća u FBiH) i veća je za 21,4 posto u odnosu na 2013. godinu. Slijedi prerađivačka industrije s udjelom od 34,2, te građevinarstvo s udjelom od 10,5 posto.

Najveći udio u ukupnom neto gubitku u FBiH u 2014. godini imalo je vađenje ruda i kamena s 49,3 posto, zatim snabdijevanje električnom energijom, gasom i vodom sa 17 posto, te zdravstveni i socijalni rad s 14,9 posto.

Za 2014. godinu je godišnja financijska izvješća predalo ukupno 20.736 poduzeća u FBiH, što je u odnosu na 2013. godinu više za 54, odnosno 0,26 posto. Broj zaposlenih iznosio je 298.299, odnosno 1.522 više nego u 2013. godini. Najveći broj poduzeća registriran je u Kantonu Sarajevo, gdje se nalazi njih 6.345, odnosno 30,6 posto od ukupnog broja u FBiH.

SAGLASNOST NA SPORAZUM

Današnjom Odlukom, Vlada FBiH dala je saglasnost na Sporazum o realizaciji Programa sufinansiranja samozapošljavanja i zapošljavanja u oblasti poljoprivrede.

Kako je obrazloženo, za realizaciju Sporazuma i Programa predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 3.000.000 KM koje, u iznosima od po 1,5 miliona KM, obezbjeđuju Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalni zavod za zapošljavanje. Program će biti provođen zajedno s kantonalnim službama za zapošljavanje.

Ciljnu grupu čine prijavljeni na evidenciji nezaposlenih, te upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata, bez obzira na stepen obrazovanja i dob, a koji će po odobravanju sredstava registrovati i održati registrovanom poljoprivrednu djelatnost u trajanju od najmanje 36 mjeseci i/ili koji će se zaposliti u novoregistovanim ili već postojećim poljoprivrednim obrtima.

Za potpisivanje Sporazuma Vlada je ovlastila federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudina Dedića.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici usvojila izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta Federacije BiH za 2015. godinu za period 1.1. do 30.9.2015. godine, po odlukama Vlade Federacije BiH, rješenjima premijera i zamjenika premijera.

Vlada je razmatrila i usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o stanju u privrednim društvima Konfekcija „Borac“ d.d. Zenica - u stečaju i Konfekcija „Borac“ d.d. Banovići.

Federalnom zavodu za statistiku Vlada FBiH je odobrila 24.512,87 KM sredstava koje je obezbijedio donator, a za realizaciju projekta Implementacije europske legislative u Energetskoj zajednici putem anketnog istraživanja „Potrošnja energije u domaćinstvima BiH“.


KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH dala je danas punomoći za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava Jakubu Mušinbegoviću (BNT Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik), Denijelu Pelidiji (Operator Terminali Federacije) i Emini Selman (Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo).

Vlada je dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru Union banke d.d. Sarajevo za imenovanje Leona Begića za izvršnog direktora za operacije u ovoj banci d.d. Sarajevo, do isteka mandata Uprave, odnosno do 31.3.2019. godine.

U Komisiju za provođenje postupka izbora direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje danas su imenovani Amra Đendušić (predsjednica), Mario Glibić, Denijel Pelidija, Mirjana Vučić i Mirsada Jahić (članovi).

Danas izmijenjenim Rješenjem, Fahrudin Bečirović imenovan je za predsjednika, a Damir Češkić za člana Policijskog odbora za policijske službenike FBiH.

U Radnu grupu za analizu spornih pitanja međuvlasničkih odnosa i otvorenih pitanja u vezi sa izvršenjem ugovornih obaveza ugovornih strana iz Ugovora o dokapitalizaciji „Energopetrola“ d.d. Sarajevo, danas su imenovani Suvad Osmanagić, Inda Ažman, Drago Vrbić, Amra Đenušić i Aida Skoko.

Vlada FBiH donijela je odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje Upravnog odbora Finansijsko-informatičke agencije, te o propisivanju općih i posebnih kriterija koje je potrebno da ispunjavaju osobe za izbor i imenovanje na ove pozicije. Utvrđen je i tekst javnog konkursa i imenovana konkursna komisija.

 

* * *


Sjednica Vlade FBiH je završena u 14.40 sati.
 

Četvrtak,
28. januar 2021.
VIŠE