27. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 15.10.2015.
Dnevni red

 

Dnevni red:

 

1. Usvajanje Zapisnika 26. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 7.10.2015. godine i Zapisnika 14. hitne sjednice, održane 14.10.2015. godine, telefonskim putem
2. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koju je podnijela Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine
3. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima za sticanje statusa trenera u provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine
4. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na mjesečnu neto plaću vršioca dužnosti direktora privrednog društva PS „Vitezit” d.o.o. Vitez
5. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na mjesečnu naknadu vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Privrednog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o., ispred Federacije Bosne i Hercegovine
6. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-transfer za NP Una” utvrđenog Bužetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-Akcioni plan strategije okoliša” utvrđenog Bužetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
7. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na mjesečnu neto plaću vršioca dužnosti generalnog direktora Privrednog društva „Operator – Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na mjesečnu naknadu predsjednika i članova privremenog Nadzornog odbora privrednog društva „Operator – Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo
8. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva BNT Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik
8.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini dioničara „BNT- TMiH” d.d. Novi Travnik, zakazanoj za dan 21.10.2015. godine
8.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini dioničara „BNT- TMiH” d.d. Novi Travnik, zakazanoj za dan 21.10.2015. godine
9. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na skupštini privrednog društva Unis „GINEX” d.d. Goražde
9.1. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Unis „GINEX” d.d. Goražde, zakazanoj za dan 20.10.2015. godine
10. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva „Operator - Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo
11. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva “Operator – Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo
11.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na VI Skupštini Operator – Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo, zakazanoj za dan 23.10.2015. godine
11.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na VI Skupštini Operator – Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo, zakazanoj za dan 23.10.2015. godine
12. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo
12.1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na XXI Skupštini društva Fabrike duhana Sarajevo d.d., zakazanoj za dan 28.10.2015. godine
12.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na XXI Skupštini društva Fabrike duhana Sarajevo d.d., zakazanoj za dan 28.10.2015. godine
13. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Union banke d.d. Sarajevo za imenovanje izvršnog direktora za operacije u Union banci d.d. Sarajevo
14. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje 1 (jednog) službenog putničkog automobila Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata
15. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine
16. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje objekta broj 18 u kasarni „Stanislav Baja Kraljević” Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova
17. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa „Potrošnja energije u domaćinstvima BiH” otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnom zavodu za statistiku
18. Preporuke Evropske komisije sa sastanka Tehničkih konsultanata u sklopu Radne grupe za poljoprivredu i ribarstvo, s Prijedlogom zaključka
19. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje
20. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine
21. Prijedlog akcionog plana za implementaciju Strateških pravaca razvoja karijerne orijentacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2015.-2020. godina, s Prijedlogom zaključka
22. Izvještaj o poslovanju privrednih društava iz oblasti energije za 2014. godinu, s Prijedlogom zaključka
23. Izvještaj o implementaciji Projekta ECSEE APL3- BIH (POWER IV) i Izvještaj o implementaciji projekta „Gasifikacija Srednjobosanskog kantona” koji se finansira iz kredita EBRD (38770), zaključno sa 30.6.2015. godine, s Prijedlogom zaključka
24. Izvještaj o radu Komisije za replasman sredstava prikupljenih iz Malezijske donacije i Japanskih grantova (Projekti 2 KR i Projekti Non Project Grant Aid) u periodu 1.1.-30.6.2015. godine, s Prijedlogom zaključka
25. Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuća rezerva” Budžeta Federacije BiH za 2015. godinu za period 1.1. do 30.9.2015. godine, po odlukama Vlade Federacije BiH, rješenjima premijera i zamjenika premijera, s Prijedlogom zaključka
a) Tabelarni pregled odluka o izdvajanju sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije BiH” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu za period 1.1. do 30.9.2015. godine
b) Tabelarni pregled rješenja o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve premijera i zamjenika premijera Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu za period 1.1. do 30.9.2015. godine
c) Tabelarni pregled odluka o izdvajanju sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije BiH” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu za period 1.1. do 30.9.2015. godine po budžetskim korisnicima
d) Prijedlog zaključka
26. Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za analizu spornih pitanja međuvlasničkih odnosa i otvorenih pitanja u vezi sa izvršenjem ugovornih obaveza ugovornih strana iz Ugovora o dokapitalizaciji „Energopetrol” d.d. Sarajevo
27. Izvještaji sa prijedlozima zaključaka
a) Izvještaj o radu Federalnog štaba civilne zaštite za 2014. godinu, s Prijedlogom zaključka
b) Izvještaj o radu Federalne komisije za procjenu štete za 2014. godinu, s Prijedlogom zaključka
c) Izvještaj o procijenjenoj šteti od poplava i klizišta na području Posavskog, Tuzlanskog, Zeničko-dobojskog, Srednjebosanskog, Bosansko-podrinjskog i Kantona Sarajevo, s Prijedlogom zaključaka
28. Izjašnjenje po Zaključku Doma naroda Parlamenta Federacije BiH (primjena Zakona u postupku odobrenih kredita koji su vezani za švicarski franak)
29. Informacija o stanju u privrednim društvima Konfekcija „Borac” d.d. Zenica - u stečaju i Konfekcija „Borac” d.d. Banovići, s Prijedlogom zaključka
30. Informacija o potrebama zapošljavanja novih zaposlenika u Regulatornoj komisiji za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
31. Informacija o aktivnostima na izradi Programa ekonomskih reformi BiH za 2016.-2018. godinu s Planom aktivnosti i obavezama institucija koje učestvuju u izradi Programa, s Prijedlogom zaključka
32. Informacija o radu Interresorne radne grupe za izradu teksta Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i Zakona o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja, s Prijedlogom zaključka
33. Informacija i Prijedlog odluke o davanju na korištenje poslovnog prostora u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru, ulica Ante Starčevića bb, Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova
34. Informacija u vezi prijedloga firme „Penny plus” d.o.o. Sarajevo za dodjelu na korištenje objekta i dijela zemljišta u bivšoj kasarni „Nedžarići”, s Prijedlogom zaključka
35. Informacija o realizaciji zadataka iz Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključaka
36. Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 1304/2015 od 1.10.2015. godine i Zaključka V.broj: 1301/2015 od 1.10.2015. godine
a) Informacija o kadrovskoj problematici
b) Informacija o zaključenim ugovorima o djelu i podacima o svim vozilima budžetskih korisnika
37. Dokument “Analiza poslovanja preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine 2014.”, s Prijedlogom zaključka
38. Zahtjev za davanje saglasnosti za zapošljavanje novih zaposlenika u Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
39. Zahtjev Federalnog zavoda za poljoprivredu za tumačenje Zaključka V. broj: 1111/2015 od 27.8.2015. godine (obustava prijema državnih službenika i namještenika), s Prijedlogom zaključka
40. Prijedlozi akata za provođenje konkursne procedure za izbor i imenoovanje Upravnog odbora Finansijsko-informatičke agencije
a) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje Upravnog odbora Finansijsko-informatičke agencije
b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje Upravnog odbora Finansijsko-informatičke agencije
c) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje Upravnog odbora Finansijsko-informatičke agencije
d) Prijedlog teksta javnog konkursa za izbor i imenovanje Upravnog odbora Finansijsko-informatičke agencije
41. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti i ovlaštenja za potpisivanje Sporazuma o realizaciji Programa sufinansiranja samozapošljavanja i zapošljavanja u oblasti poljoprivrede 42. Informacija o potrebi osiguranja dodatnih kapaciteta za implementaciju WATSAN Projekta u FBIH, s Prijedlogom zaključka
43. Zahtjev Grada Mostara za davanje pisane saglasnosti za ulazak u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, u svhu izgradnje denivelisanog pješačkog prelaza u naselju Zalik – OŠ Zalik, s Prijedlogom zaključka

 

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE